ဓမၼေဟာင္းက်မ္း


ကမာၻဦးက်မ္း

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း

၀တ္ျပဳရာက်မ္း

ေတာလည္ရာက်မ္း

တရားေဟာရာက်မ္း

ေယာရႈမွတ္စာ

တရားသူၾကီးမွတ္စာ

ရုသ၀တၳဳ

ဓမၼရာဇ၀င္ပထမေစာင္

ဓမၼရာဇ၀င္ဒုတိယေစာင္

ဓမၼရာဇ၀င္တတိယေစာင္

ဓမၼရာဇ၀င္စတုတၳေစာင္

ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ပထမေစာင္

ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ဒုတိယေစာင္

ဧဇရမွတ္စာ

ေနဟမိမွတ္စာ

ဧသတာ ၀တၳဳ

ေယာဘ ၀တၳဳ

ဆာလံက်မ္း

သုတၱံက်မ္း

ေဒသနာက်မ္း

ေရွာလမုန္သီခ်င္း

ေဟရွာယ အနာဂတၱိက်မ္း

ေယရမိ အနာဂတၱိက်မ္း

ေယရမိ ျမည္တမ္းစကား

ေယဇေက်လ အနာဂတၱိက်မ္း

ဒံေယလ အနာဂတၱိက်မ္း

ေဟာေရွ အနာဂတၱိက်မ္း

ေယာလ အနာဂတၱိက်မ္း

အာမုတ္ အနာဂတၱိက်မ္း

ၾသဗဒိ ဗ်ာဒိတ္ယူပါရုံ

ေယာန ၀တၳဳ

မိကၡာ အနာဂတၱိက်မ္း

နာဟံု အနာဂတၱိက်မ္း

ဟာဗကၠဳ အနာဂတၱိက်မ္း

ေဇဖနိ အနာဂတၱိက်မ္း

ဟဂၢဲ အနာဂတၱိက်မ္း

ဇာခရိ အနာဂတၱိက်မ္း

မာလခိ အနာဂတၱိက်မ္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s