ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၀)


၁ေရလႊမ္းမိုးေသာေနာက္၊ ေနာဧသား ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ သားစဥ္ေျမး ဆက္တို႔ကို  ဆိုေပအံ့။ ၂ယာဖက္၏ သားကား၊ ေဂါမာ၊ မာေဂါဂ၊ မာဒဲ၊ ယာဝန္၊ တုဗလ၊ ေမရွက္၊ ထိရတ္တည္း။ ၃ေဂါမာသားကား၊ အာရွေကနတ္။ ရိဖတ္၊ ေတာ္ဂမတည္း။ ၄ယာဝန္သားကား၊ ဧလိရွာ၊ တာရႈ၊ ကိတိၱမ္၊ ေဒါဒနိမ္တည္း။ ၅ဤသူတို႔သည္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး တကြၽန္းတႏုိင္ငံေျမနယ္တို႔ကို၊ ဘာသာအသီးအသီး၊ အႏႊယ္အသီးအသီးရွိသည္အတိုင္း၊ အခ်င္းခ်င္းခဲြေဝၾက၏။ ၆ဟာမသားကား၊ ကုရွ၊ မိဇရိမ္၊ ဖုတ၊ ခါနာန္တည္း။ ၇ကုရွသားကား၊ ေသဘ၊ ဟာဝိလ၊ သာဘတ၊ ရာဂမ၊ သေတၱခါတည္း။ ရာဂမသားကား၊ ေရွဘ၊ ေဒဒန္တည္း။ ၈ကုရွသည္ သားနိမ္ေရာဒကုိလည္း ရေသး၏။ ထုိသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အဦးစြမ္း ႏုိင္သူျဖစ္၏။ ၉ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ အားႀကီးေသာမုဆိုးျဖစ္၏။  ထုိေၾကာင့္စကားပံု၌ကား၊ ဘုရားေရွ႔ နိမ္ေရာဒ၊ အားႀကီးမုဆိုး၊ ျပဳလုပ္သည္လုိဟုစပ္ဆိုသတည္း။ ၁ဝသူ၏ႏိုင္ငံအဦးကား၊ ရွိနာျပည္၌ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၊ ဧရက္ၿမိဳ႔၊ အကၠဒ္ၿမိဳ႔၊ ကာလေနၿမိဳ႔တည္း။ ၁၁ထုိျပည္မွ အာရႈရိျပည္သို႔သြား၍ နိေနေဝၿမိဳ႔၊ ရေဟာဘုတ္ၿမိဳ႔၊ ကာလၿမိဳ႔ကို၄င္း၊ ၁၂နိေနေဝၿမိဳ႔ ႏွင့္၊ ကာလၿမိဳ႔စပ္ၾကားမွာ ႀကီးစြာေသာၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ေရသင္ၿမိဳ႔ကို၄င္း တည္ေဆာက္ေလ၏။

၁၃မိဇရိမ္သားကား၊ လုဒိမ္လူ၊ အာနမိမ္လူ၊ လဟာဗိမ္လူ၊ နတၱဳဟိမ္လူ၊ ၁၄ပါသရုသိမ္လူ၊ ကာသလုဟိမ္လူ၊ ကေတၱာရိမ္လူတည္း။ ကာသလုဟိမ္အမ်ဳိးထဲက ဖိလိတၱိလူျဖစ္သတည္း။

၁၅ခါနာန္သား အႀကီးကား၊ ဇိဒုန္။ ထုိေနာက္ေဟသ။ ၁၆ထုိေနာက္ ေယဗုသိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ဂိရဂါရွိ လူ၊ ၁၇ဟိဝိလူ၊ အာကိလူ၊ သိနိလူ၊ ၁၈အာဝဒိလူ၊ ေဇမရိလူ၊ ဟာမသိလူတည္း။ ထုိေနာက္ခါနာန္ အမ်ဳိးသားအသီးအသီးတို႔ သည္ ႏွံ႔ျပားၾကေလ၏။ ၁၉ခါနာန္အမ်ဳိးသားေနရာျပည္နယ္သည္ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔မွ ေဂရာၿမိဳ႔၊ ဂါဇၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္၄င္း၊ တဖန္ေသာဒံုၿမိဳ႔၊ ေဂါေမာရၿမိဳ႔၊ အာဒမာၿမိဳ႔၊ ေဇဘုိင္ၿမိဳ႔ကိုလြန္၍ လာရွၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္၄င္း ရွိသတည္း။ ၂ဝဤသူတို႔သည္ သီးျခားေသာအမ်ဳိးအႏႊယ္၊ သီးျခားေသာဘာသာ အလုိက္၊ အျပည္ျပည္အတိုင္းတုိင္း၌ ေနေသာဟာမသားမ်ား ျဖစ္သတည္း။

၂၁ယာဖက္ညီ၊ ေဟျဗဲလူအေပါင္းတို႔၏ အဘ၊ ေရွမသည္လည္းသားမ်ားကိုျမင္ေလ၏။ ၂၂ေရွမသား ကား၊ ဧလံ၊ အာရႈရ၊ အာဖါဇဒ္၊ လုဒ၊ အာရံတည္း။ ၂၃အာရံသားကား၊ ဥဇ၊ ဟုလ၊ ေဂသာ၊ မာရွတည္း။ ၂၄အာဖာဇဒ္သား ရွာလ၊ ရွာလသားေဟဗာတည္း။ ၂၅ေဟဗာသည္လည္း သားႏွစ္ေယာက္ကိုျမင္ေလ၏။ သားတေယာက္ကား၊ ဖားလက္အမည္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူ႔လက္ထက္၌ ေျမႀကီးကိုခဲြေဝၾက၏။ သူ၏ညီကား၊ ယုတၱန္အမည္ရွိ၏။ ၂၆ယတၱန္သားကား၊ အာလေမာဒဒ္၊ ေရွလပ္၊ ဟာဇာမာဝက္၊ ေယရ၊ ၂၇ဟေဒါရံ၊ ဥဇလ၊ ဒိကလ၊ ၂၈ၾသဗလအဘိေမလ၊ ေရွဘ၊ ၂၉ၾသဖိရ၊ ဟဝိလ၊ ေယာဗိပ္၊ ဤသူအေပါင္းတို႔သည္ ယုတၱန္သားျဖစ္သတည္း။ ၃ဝသူတို႔ေနရာမူကား၊ ေမရွၿမိဳ႔မွ သည္အေရွ႔မ်က္ႏွာ၌ ေသဖာေတာင္တုိင္ေအာင္ ရွိသတည္း။ ၃၁ဤသူတို႔သည္ သီးျခားေသာ အမ်ဳိးအႏႊယ္္၊ သီးျခား ေသာအဘာသာအလုိက္၊ အျပည္ျပည္ အတုိင္းတုိင္းတို႔၌ ေနေသာေရွ႔မသားမ်ားျဖစ္သတည္း။

၃၂ဤေရြ႔ကားမိမိတို႔အမ်ဳိးအႏႊယ္ အသီးအသီးအလုိက္မွတ္သားေသာ ေနာဧသား ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ စာရင္းေပတည္း။ ထုိသူတို႔သည္ ေရလႊမ္းမိုးေသာေနာက္၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သီးျခားေသာ တုိင္းျပည္တို႔ကုိ တည္ေထာင္ၾက ေလ၏။