ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၁)


            ၁ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔သည္ ဘာသာတမ်ဳိးတည္း၊ ၂အေရွ႔မ်က္ႏွာမွခရီးသြားသျဖင့္၊ ရွိနာျပည္၌ ေျမညီရာအရပ္ကိုေတြ႔၍ ေနရာခ်ၾက၏။ ၃သူတို႔ကလည္းလာၾက။ အုတ္လုပ္၍ ခုိင္မာစြာဖုတ္ၾကကုန္အံ့ဟု၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ေျပာၾက၏။ ထုိသုိ႔ေက်ာက္အရာ၌ အုတ္ကို၄င္း၊ သရြတ္အရာ၌ ေရညိ‡တမ်ဳိးကုိ၄င္း ရၿပီးလွ်င္၊ ၄လာၾက၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ အရပ္ရပ္ကဲြျပားမည္ကို စိုးရိမ္၍၊ ၿမိဳ႔ကုိ၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ သို႔မွီရေသာ ရဲတိုက္ကို၄င္း တည္လုပ္သျဖင့္၊ ေက်ာ္ေစာကိတိၱရွိေစျခင္းငွါ၊ ျပဳၾကကုန္အံ့ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၅ထုိသုိ႔ လူသားတို႔တည္ လုပ္ေသာ ၿမိဳ႔ႏွင့္ ရဲတိုက္ကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဆင္းသက္ ေတာ္မူ၏။ ၆ထာဝရဘုရားက၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ လူတမ်ဳိးတည္း။ စကားတမ်ဳိးတည္းရွိသည္ ျဖစ္၍၊ သူတို႔သည္ ဤအမႈကို အဦးျပဳၾက၏။ ယခုၾကံစည္သမွ်တို႔ကုိ အဆီးအတားမရွိ၊ သူတို႔ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၇လာၾက။ ဆင္းသက္ၾကကုန္အံ့။ သူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းနာမလည္ေစျခင္း ငွါ၊ သူတို႔စကားကုိ ရႈတ္ေထြးၾကကုန္အံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈ထုိသုိ႔ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ အရပ္ရပ္ကဲြျပားေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ကိုမတည္ဘဲ ေနၾက၏။ ၉သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိၿမိဳ႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၏ စကားကို ရႈတ္ေထြး၍၊ သူတို႔ကုိေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ အရပ္ရပ္ကဲြျပားေစေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ ထုိၿမိဳ႔သည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ဟူ၍ တြင္သတည္း။

            ၁ဝေရွမ၏ သားစဥ္ေျမဆက္ဟူမူကား၊ ေရွမသည္ အသက္တရာရွိ၍၊ ေရလႊမ္းမိုးေသာေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေသာ္၊ သားအာဖာဇဒ္ကုိျမင္ေလ၏။ ၁၁အာဖာဇဒ္ဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ ေရွမသည္ အႏွစ္ငါးရာ အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ား ကိုျမင္ေလ၏။ ၁၂အာဖက္ဇဒ္သည္ အသက္သံုးဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္၊ သားရွာလ ကုိ ျမင္ေလ၏။ ၁၃ရွာလဘြားျမင္ေသာ ေနာက္၊ အာဖာဇဒ္သည္ အႏွစ္ေလးရာသံုးႏွစ္အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကိုျမင္ေလ၏။ ၁၄ရွာလသည္ အသက္သံုးဆယ္ရွိေသာ္၊ သားေဟဗာကုိ ျမင္ေလ၏။ ၁၅ေဟဗာဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ ရွာလသည္ အႏွစ္ေလးရာ သံုးႏွစ္ အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၁၆ေဟဗာသည္ အသက္သံုးဆယ္ေလးႏွစ္ရွိေသာ္၊ သားဖာလက္ကို ျမင္ေလ၏။ ၁၇ဖာလက္ဘြား ျမင္ေသာေနာက္၊ ေဟဗာသည္ အႏွစ္ေလးရာသံုးဆယ္အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၁၈ဖက္လက္သည္ အသက္သံုးဆယ္ရွိေသာ္၊ သားရာေဂါကိုျမင္ေလ၏။ ၁၉ရာေဂါဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ ဖာလက္သည္အႏွစ္ႏွစ္ရာကုိးႏွစ္အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ဘြားျမင္ျမင္ေလ၏။ ၂ဝရာေဂါသည္ အသက္သံုးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ သားေစေရာက္ ကိုျမင္ေလ၏။ ၂၁ေစေရာက္ဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ ရာေဂါ သည္ အႏွစ္ႏွစ္ရာခုနစ္ႏွစ္ အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၂၂ေစေရာက္သည္ အသက္ သံုးဆယ္ရွိေသာ္၊ သားနာေခၚကိုျမင္ေလ၏။ ၂၃နာေခၚဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ ေစေရာက္သည္အႏွစ္ႏွစ္ရာ အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကုိ ျမင္ေလ၏။ ၂၄နာေခၚသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ကိုးႏွစ္ရွိ ေသာ္၊ သားေတရကိုျမင္ေလ၏။ ၂၅ေတရဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ နာေခၚသည္ အႏွစ္တရာတဆယ္ကိုးႏွစ္ အသက္ ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကိုျမင္ေလ၏။ ၂၆ေတရသည္ အသက္ခုနစ္ဆယ္ရွိေသာ္၊ သားအာျဗံ၊ နာေခၚ၊ ခါရန္တို႔ကိုျမင္ေလ၏။

            ၂၇ေတရ၏သားစဥ္ေျမးဆက္ဟူမူကား၊ ေတရသည္ အာျဗံ၊ နာေခၚ၊ ခါရန္တို႔ကိုျမင္ေလ၏။ ၂၈ခါရန္သည္လည္း ေလာတကုိျမင္ေလ၏။ ခါရန္သည္၊ အဘေတရမေသမွီ၊ မိမိဘြားရာအရပ္၊ ခါလဒဲျပည္သား တို႔ေနေသာဥရၿမိဳ႔၌ေသ ေလ၏။ ၂၉အာျဗံႏွင့္ နာေခၚသည္ မယားကုိ ယူ၍၊ အာျဗံ၏မယားကား၊ စာရဲအမည္ရွိ၏။ နာေခၚ၏ မယားကား၊ ခါရန္၏သမီးမိလခါအမည္ရွိ၏။ ခါရန္သည္ မိလခါႏွင့္ ဣသခ၏ အဘျဖစ္သတည္း။ ၃ဝစာရဲမူကား၊ ျမံဳေသာမိန္းမျဖစ္၍၊ သားသမီးမရွိ။ ၃၁ေတရသည္ သားအာျဗံကုိ၄င္း၊ ခါရန္၏ သားျဖစ္ေသာေျမးေလာတကို၄င္း၊ သားအာျဗံ၏ မယားျဖစ္ေသာ မိမိေခြၽးမစာရဲကို၄င္းေခၚ၍၊ သူတို႔သည္ခါနာန္ျပည္သို႔သြားျခင္းငွါ၊ ခါလဒဲျပည္သားတို႔ေနေသာ ဥရၿမိဳ႔မွထြက္ သျဖင့္၊ ခါရန္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍ ေနၾက၏။ ၃၂ေတရသည္ အသက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာငါးႏွစ္ရွိေသာ္၊ ခါရန္ၿမိဳ႔၌ေသေလ၏။