ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၂)


            ၁ထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကုိေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ငါျပလတံ့ေသာ ျပည္သို႔သြားေလာ့။ ၂ငါသည္သင့္ကို လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကိုႀကီးျမတ္ေစမည္။ သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ ၃သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူကုိ ငါေကာင္းႀကီးေပးမည္။ သင့္ကို က်ိန္ဆဲေသာ သူကိုငါက်ိန္ဆဲမည္။ သင္အားျဖင့္ လည္း လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိခံရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ထိုသို႔ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အာျဗံထြက္သြား၍ ေလာတလည္းလုိက္ေလ၏။ အာျဗံသည္ ခါရန္ၿမိဳ႔မွ ထြက္သြား ေသာအခါ၊ အသက္ခုနစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိ၏။ ၅အာျဗံသည္ မယားစာရဲ၊ အစ္ကိုသား ေလာတႏွင့္ ဥစၥာရတတ္သမွ်ကို၄င္း၊ ခါရန္ၿမိဳ႔၌ရေသာ လူတို႔ကို၄င္း ယူၿပီးလွ်င္၊ ခါနာန္ျပည္ သို႔ေရာက္ျခင္းငွါ ထြက္သြား ၍၊ ထုိျပည္သို႔ေရာက္ၾက၏။

            ၆အာျဗံသည္ ထုိျပည္ကိုေရွာက္သြား၍ ရွိခင္အရပ္၊ ေမာေရသပိတ္ပင္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိအခါ၊ ခါနာန္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထုိျပည္၌ရွိၾက၏။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံအားထင္ရွား၍၊ ဤျပည္ကိုသင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ အားငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ထင္ရွားေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားဘုိ႔၊ ထုိအရပ္၌၊ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္ေလ၏။

            ၈ထုိအရပ္မွ သြားျပန္၍၊ ေဗသလၿမိဳ႔ အေရွ႔၌ရွိေသာ ေတာင္သို႔ေျပာင္းသျဖင့္၊ ေဗသလၿမိဳ႔အေရွ႔၊ အာဣၿမိဳ႔ အေနာက္စပ္ၾကားမွာ တဲကိုေဆာက္၍၊ ထာဝရဘုရားဘုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ပဌနာျပဳ၏။ ၉အာျဗံသည္ ခရီးသြားလ်က္၊ ေျပာင္းလ်က္၊ ေတာင္မ်က္ႏွာသို႔ ေရာက္ေလ၏။

            ၁ဝထုိေနာက္၊ ခါနာန္ျပည္၌အစားေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္၏။ အလြန္အစားေခါင္းပါးေသာေၾကာင့္၊ အာျဗံ သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ တည္းခိုျခင္းငွါ သြားေလ၏။ ၁၁အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ နီးေသာအခါ၊ မိမိမယားစာရဲကုိ၊ သင္သည္ အဆင္းလွ ေသာမိန္းမျဖစ္သည္ကို ငါသိ၏။ ၁၂အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ သင့္ကိုျမင္ေသာအခါ၊ ဤမိန္းမသည္ သူ၏မယားျဖစ္၏ဟု ဆုိလ်က္၊ ငါ့ကုိသတ္၍ သင့္ကိုအသက္ခ်မ္းသာေပးလိမ့္မည္။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ငါ့ႏွမျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေျပာပါေလာ့။ သို႔ေျပာလွ်င္၊ သင့္အတြက္ ငါေကာင္းစားလိမ့္မည္။ သင္၏ ေက်းဇူးအားျဖင့္၊ ငါအသက္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္ဟုဆို၏။

            ၁၄အာျဗံသည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ သူ၏မယားသည္ အလြန္အဆင္းလွသည္ကုိ အဲဂုတၱဳလူ တို႔သည္ ျမင္ၾက၏။ ၁၅ဖါေရာဘုရင္၏ မႉးေတာ္မတ္ေတာ္တို႔လည္းျမင္၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌ခ်ီးမြမ္းၿပီးလွ်င္၊ နန္းေတာ္သို႔သြင္း ရၾက၏။ ၁၆ဖါေရာဘုရင္သည္ ထုိမိန္းမအတြက္ အာျဗံ၌ ေက်းဇူးျပဳသျဖင့္၊ သူသည္ သုိး၊ ႏြား၊ ျမည္းထီး၊ ျမည္းမ၊ ကြၽန္ေယာက်္ား၊ ကြၽန္မိန္းမ၊ ကုလားအုပ္မ်ားႏွင့္ ၾကြယ္ဝ၏။ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္၊ အာျဗံ၏ မယားစာရဲအတြက္ ေၾကာင့္၊ ဖါေရာဘုရင္မွစ၍ နန္းေတာ္သားတို႔ကုိ ႀကီးေသာေဘးဒဏ္ျဖင့္ ဆံုးမေတာ္မူ၏။ ၁၈ဖါေရာဘုရင္သည္လည္း အာျဗံကိုေခၚ၍၊ သင္သည္ ငါ၌ျပဳေသာအမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ သူသည္ သင္၏မယားျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ငါအား အဘယ္ေၾကာင့္မေျပာသနည္း။ ၁၉ငါသည္ သူ႔ကို သိမ္းပိုက္ေစျခင္းငွါ၊ သူသည္ ငါ့ႏွမျဖစ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ဆို သနည္း။ သင္၏မယားကို ယခုယူ၍ သြားေလာ့ဟု အမိန္႔ရွိ၏။ ၂ဝထိုသို႔ အာၿဗံအမႈကို စီရင္၍၊ မိမိလူတို႔အား မွာထားသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အာၿဗံ၌ ရွိသမွ်ေသာ ဥစၥာႏွင့္တကြ၊ သမီးေမာင္ႏွံ တို႔ကို လႊတ္လိုက္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s