ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၃)


၁အာျဗံသမီးေမာင္ႏွံတို႔သည္လည္း၊ ေလာတႏွင့္တကြ မိမိတို႔၌ရွိသမွ်ေသာ ဥစၥာကိုယူ၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္သြားသျဖင့္၊ ခါနာန္ျပည္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၂ထိုအခါ အာျဗံသည္ သိုး၊ ႏြား စသည္တို႔ကို၄င္း၊ ေရႊေငြကို၄င္း၊ အလြန္ရတတ္၏။ ၃တဖန္ ေတာင္ပိုင္းမွ ခရီးသြား၍၊ ေဗသလနယ္အတြင္း၊ ေဗသလၿမိဳ႔၊ အာဣၿမိဳ႔ စပ္ၾကား၌၊ အထက္ကတဲကိုေဆာင္၍၊ ၄ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ခဲ့ဘူးေသာအရပ္သို႔ ေရာက္ျပန္လွ်င္၊ ထိုအရပ္တြင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ပဌနာျပဳ၏။ ၅အာျဗဟံႏွင့္ လိုက္လာေသာ ေလာတသည္လည္း သိုး၊ ႏြားမ်ားႏွင့္ တဲအမ်ားရွိသျဖင့္၊ ၆ထိုလူႏွစ္ဦးတို႔သည္ အတူေနျခင္းငွါ ထိုေျမမဆံ့ႏိုင္။ ဥစၥာမ်ားလြန္း၍၊ သူတို႔သည္ တရပ္တည္း မေနႏိုင္ၾက။ ၇အာျဗံႏြားေက်ာင္းသား၊ ေလာတ၏ ႏြားေက်ာင္းသား တို႔သည္လည္း ခိုက္ရန္ျပဳၾက၏။ ထိုအခါ၊ ခါနာန္အမ်ိဳးသား၊ ေဖရဇိအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထိုျပည္၌ေနၾကသတည္း။ ၈အာျဗံကလည္း၊ ငါတို႔သည္ ညီအစ္ကို ခ်င္းျဖစ္လ်က္၊ ငါႏွင့္သင္၌၄င္း၊ ငါ့ႏြားေက်ာင္းသားတို႔ႏွင့္၊ သင့္ႏြားေက်ာင္းသားတို႔၌၄င္း၊ ခိုက္ရန္မရွိပါေစႏွင့္။ ၉ေျမတျပင္လံုးသည္ သင့္ေရွ႔မွာ ရွိသည္မဟုတ္ေလာ။ ငါႏွင့္ခြာ၍ေနပါေလာ့။ သင္သည္ လက္ဝဲဘက္သို႔သြားလွ်င္၊ ငါသည္ လက္်ာဘက္သို႔သြားမည္။ သင္သည္ လက္်ာဘက္သို႔သြားလွ်င္၊ ငါသည္ လက္ဝဲဘက္သို႔သြားမည္ ဟု ဆို၏။ ၁ဝထိုကာလအခါ၊ ေသာဒံုၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔ကို  ထာဝရဘုရား ဖ်က္ဆီးေတာ္မမူမွီ၊ ေဇာရၿမိဳ႔သို႔ သြားေသာလမ္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ပတ္ဝန္းက်င္ အရပ္ရပ္၌ ေနမ်ား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ အဲဂုတၱဳ ျပည္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္သည္ကို၊ ေလာတေျမာ္ၾကည့္၍ ျမင္လွ်င္၊ ၁၁ေယာ္ဒန္ခ်ိဳင့္ တေရွာက္လံုးကို ေရြးခ်ယ္၍၊ အေရွ႔သို႔ ေျပာင္းသြားသျဖင့္၊ အခ်င္းခ်င္း တဦးႏွင့္တဦး ကြဲျပားၾက၏။ ၁၂အာျဗံသည္ ခါနာန္ျပည္၌ ေနေလ၏။ ေလာတမူကား၊ ျမစ္ပတ္ဝန္းက်င္ ၿမိဳ႔တို႔တြင္ေန၍၊ ေသာဒံုၿမိဳ႔နားမွာ တဲကိုေဆာက္ေလ၏။ ၁၃ေသာဒံုၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဆိုးေသာသူ၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔၌၊  အလြန္အျပစ္မ်ားေသာသူ ျဖစ္ၾကသတည္း။

၁၄ေလာတသည္ အာျဗံႏွင့္ ခြါ၍သြားၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံကိုေခၚ၍၊ သင္ရွိေသာအရပ္က၊ ေတာင္၊ ေျမာက္၊ အေရွ႔၊ အေနာက္ သို႔ေျမာ္ၾကည့္ေလာ့။ ၁၅သင္ျမင္ေသာ ေျမတျပင္လံုးကုိ၊ သင္ႏွင့္ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အား၊ ငါသည္ ကာလအစဥ္အၿမဲေပးမည္။ ၁၆သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေျမမႈန္႔ကဲ့သို႔ ငါမ်ားျပားေစမည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူသည္ ေျမမႈန္ကို ေရတြက္ႏိုင္လွ်င္၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေရတြက္ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္။ ၁၇သင္ထ၍ ေျမကိုအလ်ားအားျဖင့္၄င္း၊ အနံအားျဖင့္၄င္း ေရွာက္သြားေလာ့။ သင္အားငါေပး မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈တဖန္ အာျဗံသည္ တဲကိုေျပာင္း၍၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၊ မံေရသပိတ္ေတာသို႔ ေရာက္မွ ေနရာက်၍၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s