ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၅)


           ၁ထုိေနာက္မွဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အာျဗံသို႔ေရာက္၍၊ အခ်င္း အာျဗံ၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္သင္၏ အကြယ္အကာျဖစ္၏။ သင္၏အက်ဳိးသည္ အလြန္ႀကီးလွ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၂အာျဗံက၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ သားမရွိဘဲ သြားရပါ၏။ ဤဒမာသက္ ၿမိဳ႔သားဧလ်ာဇာသည္ အကြၽႏ္ုပ္၏အေမြခံျဖစ္ရပါ၏။ သို႔ျဖစ္၍အဘယ္ေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၏။ ၃တဖန္အာျဗံက အကြၽႏု္ပ္အားအမ်ဳိးအႏႊယ္ကုိ ေပးေတာ္မမူပါ။ အကြၽႏု္ပ္၏အိမ္၌ ဘြားေသာသူသည္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ အေမြခံျဖစ္ရပါသည္ တကားဟုေလွ်ာက္ဆို၏။ ၄တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရာက္လာသည္ကား၊ ဤသူသည္  သင္၏အေမြခံမျဖစ္ရ။ သင္၏ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာ သူသည္   သင္၏အေမြခံျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၅အာျဗံကိုျပင္သုိ႔ ထုတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၍၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကို ေျမာ္ၾကည့္ေလာ့။ ၾကယ္မ်ားကို ေရတြက္ႏိုင္လွ်င္ ေရတြက္ေလာ့။ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ သည္ ထုိသုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆အာျဗံသည္ထာဝရဘုရားကုိ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔မွတ္ေတာ္မူ၏။ 

            ၇တဖန္၊ ငါသည္ဤျပည္ကို သင္းအေမြခံစရာဘုိ႔၊ သင္အားေပးလုိေသာငွါ၊ ခါလဒဲျပည္သား တို႔ေနေသာ ဥရၿမိဳ႔မွ သင့္ကုိထုတ္ေဆာင္ေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၈အရွင္ထာဝရ ဘုရား၊ ဤျပည္ကို အကြၽႏု္ပ္အေမြခံရမည္ကို အဘယ္သို႔ သိရပါအံ့နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သံုးႏွစ္အသက္ ရွိေသာႏြားမတေကာင္၊ သံုးႏွစ္အသက္ရွိသာ ဆိတ္မတေကာင္၊ သံုးႏွစ္အသက္ရွိေသာ သိုးထီးတေကာင္၊ ခ်ိဳးတေကာင္၊   ခုိသငယ္တေကာင္တုိ႔ကုိ ငါဘို႔ယူေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္ မူသည္အတုိင္း၊ ၁ဝထုိတိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ ကိုယူ၍၊ တေကာင္တေကာင္ကိုထက္ဝက္စီ ခဲြၿပီးလွ်င္၊ ခဲြေသာ အေသားတို႔ကုိ တဘက္တခ်က္၌ ထားေလ၏။ ငွက္ေကာင္တို႔ကုိ မခဲြ။ ၁၁ငွက္ရဲတို႔သည္ အေသေကာင္တို႔ အေပၚသို႔ဆင္းလာေသာအခါ၊ အာျဗံသည္ႏွင္ေလ၏။ ၁၂ေနဝင္ေသာအခါ၊ အာျဗံသည္ႀကီးေသာ အိပ္ျခင္းျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္၊ ထူေသာေမွာင္မိုက္ႏွင့္ ေတြ႔၍၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း သို႔ေရာက္ေလ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္၊ သူတပါးပိုင္ေသာျပည္၌ ဧည့္သည္ျဖစ္ၾက သျဖင့္၊ သူတပါးတို႔၌ ကြၽန္ခံျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း ည‡ဥ္းဆဲျခင္းကို အႏွစ္ေလးရာပတ္လံုးခံရၾကလိမ့္မည္ကို အမွန္သိမွတ္ ေလာ့။ ၁၄သူတို႔ကုိ ေစခုိင္းေသာလူမ်ဳိးကုိလည္း ငါစီရင္မည္။ ထုိေနာက္မွ၊ သူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာဥစၥာႏွင့္ ထြက္ ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅သင္သည္ဘိုးေဘးတို႔ထံသုိ႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားလိမ့္မည္။ အသက္ႀကီးရင့္လ်က္ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္ မည္။ ၁၆လူမ်ဳိးေလးဆက္လြန္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ဤျပည္သို႔ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။ အာေမာရိအမ်ဳိးသားတို႔၏ ဒုစရုိက္ အျပစ္သည္ မစံုလင္ေသးဟု အာျဗံအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၁၇တဖန္ ေနဝင္၍ မုိက္ေသာအခါ၊ ခဲြထားေသာအသားအလယ္၌၊ မီးခုိးထြက္ေသာမီးဖို၊ မီးထြန္း လင္းေသာ မီးခြက္သည္ ထင္းရွားစြာေရွာက္သြားေလ၏။ ၁၈ထုိေန႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ ျပဳေတာ္မူလ်က္၊ အဲဂုတၱဳျမစ္မွစ၍ ျမစ္ႀကီးတည္းဟူေသာ၊ ဥဖရတ္ျမစ္ တိုင္ေအာင္၊ ဤျပည္ကို၄င္း၊ ၁၉ေကနိလူ၊ ေကနဇိလူ၊ ကာဒေမာနိလူ၊ ၂ဝဟိတၱိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ေရဖိမ္လူ၊ အာေမာရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဂိရဂါရွိလူ၊ ေယဗုသိလူတို႔ကုိ၄င္း၊ ၂၁သင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္အား ငါအပ္ေပးၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s