ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၆)


           ၁အာျဗံ၏ မယားစာရဲ၌ သားဘြားျခင္းမရွိသျဖင့္၊ အဲဂုတၱဳျပည္သူ ဟာဂရအမည္ရွိေသာ ကြၽန္မတေယာက္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၂စာရဲက၊ အကြၽႏု္ပ္အားသားဘြားရေသာအခြင့္ကုိ ထာဝရဘုရားေပး ေတာ္မမူ။ အကြၽႏု္ပ္၏ ကြၽန္မထံသို႔ ဝင္ပါေလာ့။ သူ႔အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္ဟု အာျဗံအားေျပာဆုိ၍၊ အာျဗံသည္ စာရဲ၏စကားကုိနားေထာင္ေလ၏။ ၃ထုိသုိ႔ အာျဗံသည္ ခါနာန္ျပည္၌ ဆယ္ႏွစ္ေနၿပီးမွ၊ အာျဗံ၏ မယားစာရဲသည္ မိမိကြၽန္အဲဂုတၱဳျပည္သူ ဟာဂရကိုယူ၍၊ မိမိခင္ပြန္း အာျဗံသိမ္းပိုက္ေစဘုိ႔ အပ္ႏွင္းေလ၏။ ၄အာျဗံသည္လည္း ဟာဂရထံသုိ႔ဝင္၍၊ ဟာဂရသည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲေလ၏။ ဟာဂရသည္ မိမိတြင္ ပဋိိသေႏၾၶြစဲြေနေၾကာင္းကုိ သိလွ်င္၊ မိမိသခင္မကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေလ၏။ ၅စာရဲကလည္း အကြၽႏု္ပ္ခံရေသာ အျပစ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ေခါင္းေပၚ၌တည္ရွိပါေစ။ အကြၽႏ္ုပ္၏ကြၽန္မကို ကုိယ္ေတာ္ရင္ခြင္၌ အကြၽႏု္ပ္အပ္ႏွင္းပါၿပီ။ သူသည္ကိုယ္၌ ပဋိိသေႏၾၶြစဲြေနေၾကာင္းကုိ သိလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳပါသည္တကား။ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္အမႈကို စီရင္ေတာ္မူပါ ေစေသာဟု၊ အာျဗံအားဆိုေလ၏။ ၆အာျဗံကလည္း၊ သင္၏ကြၽန္မသည္ သင္၏လက္၌ရွိ၏။ သူ၌ျပဳခ်င္သမွ် ျပဳပါေစေလာ့ဟု စာရဲအားျပန္ေျပာလွ်င္၊ စာရဲသည္ ကြၽန္မကုိ ညဥ္းဆဲသျဖင့္၊ ကြၽန္မသည္ သခင္မထံမွ ထြက္ေျပး ေလ၏။

            ၇ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ရႈရိၿမိဳ႔သို႔သြားရာေတာလမ္း၌ရွိေသာ စမ္းေရတြင္းနားမွာ ဟာဂရကုိ ေတြ႔လွ်င္၊ ၈စာရဲကြၽန္မဟာဂရ၊ အဘယ္ကလာသနည္း။ အဘယ္အရပ္သို႔သြားမည္နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ကြၽန္မသည္ သခင္မစာရဲထံမွ ေျပးလာပါသည္ဟု ဆုိေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္ကလည္း၊ သင္၏ သခင္မထံသုိ႔ျပန္၍၊ သူ၏အုပ္စိုးျခင္းကုို ခံေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁ဝတဖန္ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကို မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္၊ ငါအလြန္မ်ားျပားေစမည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၁၁သင္သည္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ျဖစ္၍၊ သားေယာက်္ားကုိ ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထုိသားကုိ ဣရွေမလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္သင္၏ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ၾကားသိေတာ္ မူၿပီ။ ၁၂သူသည္လူရုိင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ လူအေပါင္းတို႔ကို ရန္ဘက္ျပဳလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုလည္း လူအေပါင္းတို႔သည္ ရန္ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။  မိမိညီအစ္ကို အေပါင္းတို႔၏ အပါး၌ ေနရလိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း ျမြက္ဆိုေလ၏။ ၁၃ထုိသုိ႔မိန္႔ျမြက္ေတာ္ မူေသာ ထာဝရဘုရားကုိ၊ အာေတာဧလေရာဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚ၍၊ ငါ့ကိုျမင္ေတာ္မူေသာသူကို ဤအရပ္၌ပင္ ငါဖူးျမင္ရသည္ တကားဟု ဟာဂရဆုိေလ၏။ ၁၄ထုိအေၾကာင္းကုိ အစဲြျပဳ၍၊ ထုိေရတြင္းကုိ ေဗရလဟဲေရာဟု သမုတ္ၾက၏။ ကာေဒရွၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဗရက္ၿမိဳ႔၏ စပ္ၾကားမွာ ရွိသတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s