ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၇)


၁ထုိေနာက္၊ အာျဗံသည္ အသက္ကိုးဆယ္ကိုးႏွစ္ရွိေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံအား ထင္ရွားေတာ္ မူ၍၊ ငါသည္အနႏၱတန္ခုိးရွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါ့ေရွ႔မွာ သြားလာ၍စံုလင္ျခင္း ရွိေလာ့။ ၂ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကို သင္ႏွင့္ ငါျပဳမည္။ သင့္ကုိငါအလြန္မ်ားျပားေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃အာျဗံသည္လည္း ျပပ္ဝပ္လ်င္၊ ဘုရားသခင္က၊ ၄ငါျပဳ ေသာ ပဋိိညာဥ္သည္သင္၌ ရွိ၏။ သင္သည္ လူမ်ဳိးအမ်ားတို႔၏ အဘျဖစ္လိမ့္မည္။ ၅ေနာက္တဖန္ သင္၏အမည္ကို အာျဗံဟု မေခၚရ။ သင္၏အမည္ကုိ အာျဗံဟံဟု ေခၚရ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္သင့္ကို မ်ားစြာေသာလူအမ်ဳိး တို႔၏ အဘအရာ၌ခန္႔ထားၿပီ။ ၆ငါသည္သင့္ကို အလြန္ပြါးမ်ားေစမည္။ သင္အားျဖင့္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိျဖစ္ေစမည္။ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္၌လည္း ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ ရၾကလိမ့္မည္။ ၇ငါသည္သင္၏ ဘုရား၊ သင့္ေနာက္၌သင့္အမ်ဳိးအႏႊယ္၏ ဘုရား ျဖစ္မည္ဟု၊ သင္ႏွင့္ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္အစဥ္အဆက္တို႔၌၊ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကို ထာဝရပဋိိညာဥ္ျဖစ္ေစမည္။ ၈သင္သည္ ယခုဧည့္သည္ ျဖစ္၍ ေနေသာျပည္တည္းဟူေသာ၊ ခါနာန္ျပည္ တေရွာက္လံုးကို၊ သင္အား၄င္း၊ သင့္ေနာက္၌သင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္အား၄င္း၊ အစဥ္အျမဲ အပိုင္ေပးမည္။ သူတို႔၏ဘုရားလည္း ငါျဖစ္မည္ဟု မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။

၉တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ သို႔ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္တကြ သင့္ေနာက္၌ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ အစဥ္ အဆက္တို႔သည္၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကုိေစာင့္ေရွာက္ ရၾကမည္။ ၁ဝသင္ႏွင့္တကြသင့္ေနာက္၌ သင္၏အမ်ဳိး အႏႊယ္သည္၊ ငါ့ေရွ႔မွာ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ဟူမူကား၊ သင္တုိ႔တြင္ ေယာက်္ားတုိင္း အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကိုခံရမည္။ ၁၁အေရ ဖ်ားလွီးမဂၤလာသည္၊ ငါႏွင့္ သင္တို႔ျပဳေသာပဋိိညာဥ္၏ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၁၂သင္တို႔အမ်ဳိး အစဥ္အဆက္တို႔၌ သားေယာက္်ားတိုင္း၊ ကိုယ္အိမ္၌ ဘြားေသာ သူျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အမ်ိဳးမဟုတ္၊ တပါးအမ်ိဳးသား၌ ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာသူျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွစ္ရက္ေျမာက္လွ်င္၊ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ခံရမည္။ ၁၃ကုိယ္အိမ္၌ဘြားေသာသူ၊ ကိုယ္ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာသူသည္၊ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကုိခံရမည္။ ငါ့ပဋိိညာဥ္လည္း သင္တို႔၏ အသား၌ ထာဝရပဋိိညာဥ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၄အေရဖ်ားမလွီး၊ အေရဖ်ားလွီမဂၤလာကို မခံေသာသား ေယာက်္ားကို သူ၏အမ်ဳိးမွပယ္ရွင္းရ၏။ ထုိသူသည္ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကုိ ဖ်က္ေလၿပီဟု၊ အာျဗဟံအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၅တဖန္ဘုရားသခင္က၊ သင္၏မယားစာရဲကုိမူကား၊ စာရဲဟူေသာအမည္ျဖင့္ မေခၚရ။ စာရာဟူေသာအမည္ ျဖင့္ေခၚရ၏။ ၁၆သူ႔ကိုငါေကာင္းႀကီးေပး၍၊ သူ႔အားျဖင့္လည္း သင္အားသားကုိေပးမည္။ အကယ္စင္စစ္သူ႔ကုိ ေကာင္းႀကီးေပး၍၊ သူသည္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မည္။ သူ၏အမ်ဳိးအႏႊယ္၌လည္း၊ အျပည္ျပည္ေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ရ ၾကလိမ့္မည္ဟု၊ အာျဗဟံအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ထုိအခါ အာျဗဟံသည္ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ အသက္တရာရွိေသာ သူသည္ သားကုိရလိမ့္မည္ေလာ။ အသက္ကိုးဆယ္ရွိေသာ စာရာသည္ သားကုိဘြားလိမ့္မည္ေလာဟု ရယ္လ်က္၊ စိတ္ႏွလံုး ထဲမွာေအာက္ေမ့ၿပီးလွ်င္၊ ၁၈ဣရွေမလသည္ ေရွ႔ေတာ္၌ အသက္ရွင္ပါေစေသာဟု၊ ဘုရားသခင္ကုိ ေလွ်ာက္ေသာ အခါ၊ ၁၉ဘုရားသခင္က၊ သင္၏မယားစာရာသည္ သင္အားသားကုိဘြားလိမ့္မည္။ ထုိသားကုိလည္း ဣဇာက္အမည္ ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ သူ၌၄င္း၊ သူ႔ေနာက္မွ သူ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္၌၄င္း၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကို ထာဝရပဋိိညာဥ္ျဖစ္ေစမည္။ ၂ဝဣရွေမလအမႈ၌ကား၊ သင္၏ စကားကို ငါနားေထာင္၏။ သူ႔ကုိငါေကာင္းႀကီးေပး၏။ သူ႔အႏႊယ္ကို တိုးပြါးေစ၍ သူ႔ကိုအလႊန္မ်ားျပား ေစမည္။ သူသည္ မင္းသားဆယ္ႏွစ္ပါးတို႔၏အဘျဖစ္လိမ့္မည္။ ႀကီးေသာလူမ်ဳိးျဖစ္ေစျခင္းငွါ လည္း ငါျပဳမည္။ ၂၁သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေနာင္ႏွစ္၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္တြင္၊ စာရာသည္ သင္အားဘြားလတံ့ေသာ သားဣဇာက္၌၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကို ငါတည္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၂၂မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူသံၿငိမ္း၍၊ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံထံမွ တက္ၾကြေတာ္မူ၏။

၂၃အာျဗဟံသည္လည္း၊ သားဣရွေမလ မွစ၍၊ ကိုယ္အိမ္၌ ဘြားေသာသူအေပါင္း၊ ကုိယ္ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာ သူအေပါင္းတည္းဟူေသာ၊ အာျဗဟံအိမ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေယာက်္ားအေပါင္းတို႔ကို ယူ၍၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ တေန႔ျခင္းတြင္ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ေပးေလ၏။ ၂၄အာျဗဟံသည္ ကိုယ္တုိင္အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ခံေသာအခါ၊ အသက္ကုိးဆယ္ကိုးႏွစ္ရွိ၏။ ၂၅သားဣရွေမလသည္ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကုိခံေသာအခါ၊ အသက္ တဆယ္သံုးႏွစ္ရွိ၏။ ၂၆တေန႔ျခင္းတြင္ အာျဗဟံႏွင့္ သားဣရွေမလသည္  အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ခံေလ၏။ ၂၇သူ၏ အိမ္၌ ဘြားေသာသူ၊ တပါးအမ်ဳိးသား၌ သူ၏ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာသူ၊ သူ၏အိမ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာေယာက်္ား အေပါင္း တို႔သည္၊ သူႏွင့္အတူအေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကိုခံၾကေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s