ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၈)


            ၁ထာဝရဘုရားသည္ မံေရသပိတ္ေတာနားမွာ၊ အာျဗဟံအား ထင္ရွားေတာ္မူသည္အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား၊ ေနပူေသာအခ်ိန္တြင္၊ အာျဗဟံသည္ တဲတံခါးဝ၌ ထုိင္လ်က္၊ ၂ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေရွ႔မွာ လူသံုးေယာက္ရပ္ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ တဲတံခါးဝမွေျပး၍ ေျမသုိ႔ဦးညြတ္ခ်လ်က္၊ ၃အကြၽႏု္ပ္သခင္၊ ေရွေတာ္၌ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မ်က္ႏွာရလွ်င္၊  ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္မွလြန္၍ မသြားပါႏွင့္။ ၄ေရအနည္းငယ္ ကုိယူခဲ့ပါရေစ။ ေျခကို ေဆးၿပီးလွ်င္ သစ္ပင္ေအာက္၌ေလ်ာင္းေနၾကပါေလာ့။ ၅မုန္႔အနည္း ငယ္ကိုလည္းယူခဲ့ပါမည္။ အေမာအပန္းေျပေသာအခါသြားၾကပါေလာ့။ ထုိသုိ႔ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ရွိရာသို႔ ေရာက္ပါၿပီဟုဆို၏။ ထုိသူတို႔ကလည္း၊ ေျပာသည္အတုိင္းျပဳပါေလာ့ဟု ဆိုၾက၏။ ၆အာျဗဟံသည္လည္း၊ တဲအတြင္း၌ရွိေသာ စာရာဆီသုိ႔ အလ်င္အျမန္ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ ဂ်ဳံမုန္႔ညက္သံုးစလယ္ကို အေသာ့ျပင္၍ နယ္ပါ။ ေပါင္မုန္႔ကုိလုပ္ပါ ဟုဆိုေလ၏။ ၇တဖန္ႏြားစုသို႔ေျပး၍ ႏုထြားေကာင္းမြန္ေသာ ႏြားသငယ္ကုိ ယူခဲ့၍၊ လုလင္၌ အပ္သျဖင့္ ျမန္ျမန္ ျပင္ဆင္ေစ၏။ ၈ထိုေနာက္၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ဓမ္းကို၄င္း၊ ျပင္ဆင္ေသာႏြားသငယ္ကို၄င္း ယူ၍၊ ထိုသူတို႔ေရွ႔၌ ထည့္ၿပီးလွ်င္၊ သစ္ပင္ေအာက္၊ သူတို႔အနားမွာ ရပ္ေန၍၊ သူတို႔သည္ စားၾက၏။ ၉ၿပီးေသာအခါ၊ သင္၏မယား စာရာသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု ေမးၾကလွ်င္၊ တဲအတြင္း၌ရွိပါသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁ဝထိုသူတို႔တြင္ တပါးကလည္း၊ ဘြားခ်ိန္ ေစ့ေသာအခါ၊ ငါသည္ သင္တို႔ဆီသို႔ ဆက္ဆက္ျပန္လာဦးမည္။ ထိုအခါ သင္၏မယား စာရာသည္ သားကို ရလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။ ထိုသို႔ ဆိုေသာသူ၏ ေနာက္၌ တံခါးဝအနားမွာ၊ စာရာရွိေသာေၾကာင့္ ထိုစကားကို ၾကား၏။ ၁၁ထိုအခါ အာျဗဟံႏွင့္စာရာသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လွၿပီ။ စာရာသည္ မိန္းမတို႔၌ ဥတုေရာက္ၿမဲရွိသည္အတိုင္း မေရာက္ၿပီ။ ၁၂ထိုေၾကာင့္ စာရာက၊ ငါလည္း အိုၿပီ၊ ငါ့သခင္လည္း အိုၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ငါသည္ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းရွိလိမ့္မည္ ေလာဟု ဆိုလ်က္ တိတ္ဆိတ္စြာရယ္ေလ၏။ ၁၃သင္၏မယား စာရာက၊ အကယ္၍ ငါသည္အိုၿပီးမွ၊ သားကိုဘြား လိမ့္မည္ေလာဟု ဆိုလ်က္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ရယ္သနည္း။ ၁၄ထာဝရဘုရား မတတ္ႏိုင္ေသာအမႈ တစံုတခုရွိသေလာ။ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ ဘြားခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ သင့္ဆီသို႔ငါျပန္လာ၍၊ စာရာသည္ သားကိုရလိမ့္မည္ဟု၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗဟံအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅စာရာကလည္း၊ ကြၽန္မမရယ္ပါဟု၊ ေၾကာက္၍ျငင္းေလ၏။ မဟုတ္ဘူး။ သင္ရယ္ၿပီ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၁၆ထိုလူသည္ ထိုအရပ္ကထ၍ ေသာဒံုၿမိဳ႔သို႔ မ်က္ႏွာျပဳလ်က္သြား၏။ အာျဗဟံသည္လည္း သူတို႔ကို ပို႔ျခင္းငွါ၊ လိုက္ေလ၏။ ၁၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါျပဳမည္အမႈကို အာျဗဟံအား မေဘာ္မျပဘဲ ဝွက္ထားရမည္ေလာ။ ၁၈အာျဗဟံသည္ ႀကီးျမတ္၍၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ သူ႔အားျဖင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မိမိေနာက္၌ ျဖစ္ေသာသားမ်ား၊ အိမ္သူမ်ား တို႔အား ပညတ္မည္အရာကို ငါသိ၏။ သူတို႔သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္းသို႔လိုက္၍၊ ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္ မတ္စြာ က်င့္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဂတိေတာ္ ရွိသည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗဟံ၌ ျပဳရေသာ အခြင့္ ရွိလိမ့္မည္ဟု အၾကံေတာ္ရွိ၏။ ၂ဝတဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ ေသာဒံုၿမိဳ႔၊ ေဂါေမာရၿမိဳ႔၌ ေၾကြးေၾကာ္ေသာအသံသည္ ႀကီး၍၊ အလြန္အျပစ္ ေလးေသာေၾကာင့္၊ ၂၁ယခုငါသြား၍ ငါ့ေရွ႔သို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီးေသာ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ အမွန္ျပဳသည္မျပဳသည္ကို ငါၾကည့္ရႈမည္။ မျပဳလွ်င္ မျပဳေၾကာင္းကို ငါသိမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုသူတို႔သည္ ထိုအရပ္မွ မ်က္ႏွာလွည့္၍ ေသာဒံုၿမိဳ႔သို႔သြားၾက၏။ အာျဗဟံမူကား၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနလ်က္ရွိေသး၏။

            ၂၃ထိုအခါ အာျဗဟံခ်ဥ္းကပ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကို၊ မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ တကြ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္ေလာ။ ၂၄ထိုၿမိဳ႔တြင္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ငါးဆယ္ရွိလွ်င္၊ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္ေလာ။ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူ ငါးဆယ္ပါေသာၿမိဳ႔ကို သူတို႔အတြက္ မႏွေျမာဘဲဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္ေလာ။ ၂၅ထိုသို႔ျပဳ၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔ကို မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္တကြ ကြပ္မ်က္ျခင္းအမႈသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေဝးပါေစ သတည္း။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔ကို မတရားေသာသူတုိ႔ကဲ့သို႔ ခံေစေသာအမႈသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေဝးပါေစသတည္း။ ေျမႀကီးလံုးကို စီရင္ ေသာသခင္သည္၊ တရားသျဖင့္ ျပဳေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာဟု ေလ်ာက္ဆို၏။ ၂၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ေသာဒံု ၿမိဳ႔၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ငါးဆယ္ကိုငါေတြ႔လွ်င္၊ သူတို႔အတြက္ ထိုအရပ္လံုးကို ငါႏွေျမာမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၇တဖန္ အာျဗဟံက၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေျမမႈန္ႏွင့္ ျပာသက္သက္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားရွင္ကို ယခုေလွ်ာက္မည္ဟု အားထုတ္ပါ၏။ ၂၈ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ငါးဆယ္တို႔တြင္ ငါးေယာက္မျပည့္လွ်င္၊ ထုိငါးေယာက္မျပည့္ေသာအတြက္ ေၾကာင့္၊ ထုိၿမိဳ႔လံုးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္ေသာ္၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ေလးဆယ္ငါးေယာက္ကုိ ငါေတြ႔လွ်င္၊ ငါမဖ်က္ဆီးဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉တဖန္တံု၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ေလးဆယ္ကိုေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုျပန္လွ်င္၊ ထုိေလးဆယ္အတြက္ ငါမျပဳဘဲေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝတဖန္တံု၊ အုိဘုရားရွင္၊ စိတ္ ရွိေတာ္မမူပါႏွင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ပါရေစ။ ထိုၿမိဳ႔၌ သံုးဆယ္ကို ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုျပန္လွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔၌ သံုးဆယ္ကိုငါေတြ႔လွ်င္၊ ငါမျပဳဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၁တဖန္တံု၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထာဝရ ဘုရားကုိ ယခုေလွ်ာက္မည္ဟု အားထုတ္ပါ၏။ ထုိၿမိဳ႔၌ ႏွစ္ဆယ္ ကိုေတြ႔ေကာင္း ေတြ႔ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုျပန္လွ်င္၊ ႏွစ္ဆယ္အတြက္ ငါမဖ်က္ဆီးဘဲေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ၏။ ၃၂အုိဘုရားရွင္၊ စိတ္ရိွေတာ္မမူပါႏွင့္။ သည္တႀကိမ္အကြၽႏု္္ပ္ေလွ်ာက္ပါရေစဦး။ ထုိၿမိဳ႔၌ တဆယ္ကိုေတြ႔ ေကာင္း ေတြ႔ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုျပန္လွ်င္၊ တဆယ္အတြက္ငါမဖ်က္ဆီးဘဲ ေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၃ထာဝရ ဘုရားသည္၊ အာျဗဟံႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအမႈ ကုန္စင္ၿပီးမွ၊ ၾကြသြားေတာ္မူ၏။ အာျဗဟံသည္လည္း မိမိေနရာ အရပ္သို႔ျပန္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s