ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၁)


           ၁အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၂ေျမႀကီးသည္ အဆင္း သ႑န္မရွိ၊ လြတ္လပ္လဟာျဖစ္၏။ နက္နဲရာအရပ္ကို ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္း၍ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ လႈပ္ရွားေတာ္မူ၏။

            ၃ဘုရားသခင္ကလည္း၊ အလင္းျဖစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍ အလင္းျဖစ္ေလ၏။ ၄ထိုအလင္းေကာင္း သည္ကို ဘုရားသခင္ျမင္၍၊ အလင္းႏွင့္ေမွာင္မိုက္ကို ပိုင္းျခား ခြဲထားေတာ္မူ၏။ ၅အလင္းကို ေန႔ဟူေသာ အမည္ျဖင့္၄င္း၊ ေမွာင္မိုက္ကို ညဥ့္ဟူေသာ အမည္ျဖင့္၄င္း၊ ေခၚေဝၚသမုတ္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ပဌမေန႔ရက္ျဖစ္ေလ၏။

            ၆တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ေရအလယ္၌ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္ျဖစ္ေစ၊ ေရႏွင့္ေရခ်င္း ျခားနားေစဟု အမိန္႔ေတာ္ ရွိသျဖင့္၊ ၇မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္ကို ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္ေအာက္၌ ရွိေသာေရႏွင့္၊ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္အေပၚ၌ ရွိေသာေရကို ပိုင္းျခားေတာ္မူသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။ ၈မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္ကိုလည္း မိုဃ္းေကာင္းကင္ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ေခၚေဝၚသမုတ္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ဒုတိယေန႔ရက္ ျဖစ္ေလ၏။

            ၉တဖန္ ဘုရားသခင္က မိုဃ္းေကာင္ေအာက္၌ရွိေသာ ေရစုေဝးေစ၊ ကုန္းေပၚေစဟု အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္ အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။ ၁ဝကုန္းကို ေျမဟူ၍အမည္ျဖင့္၄င္း၊ ေရစုေဝးရာကို ပင္လယ္ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ၄င္း၊ ဘုရားသခင္ ေခၚေဝၚသမုတ္ေတာ္မူ၍၊ ထိုအမႈအရာ ေကာင္းသည္ကို ဘုရားသခင္ ျမင္ေတာ္မူ၏။

            ၁၁တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ေျမသည္ ျမက္ပင္ကို၄င္း၊ စပါးသီးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္ကို၄င္း၊ ေျမေပၚမွာ မ်ိဳးေစ့ပါလ်က္၊ သစ္သီးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္ကို၄င္း၊ ေပါက္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။ ၁၂ေျမသည္ ျမက္ပင္ကို၄င္း၊ စပါးသီးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္ကို၄င္း၊ မိမိ၌ မ်ိဳးေစ့ပါလ်က္ သစ္သီးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္ကို၄င္း ေပါက္ေစ၏။ ၁၃ထိုအမႈအရာေကာင္းသည္ကို ဘုရားသခင္ျမင္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္ နံနက္သည္ တတိယ ေန႔ရက္ျဖစ္ေလ၏။

            ၁၄တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ေန႔ႏွင့္ညဥ့္ကိုပိုင္းျခားေစျခင္းငွါ မိုဃ္းေကာင္းကင္ မ်က္ႏွာၾကက္၌ အလင္း အိမ္ တည္ေစ၊ နိမိတ္လကၡဏာ၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၊ ေန႔ရက္အပိုင္းအျခား၊ ႏွစ္အပိုင္းအျခားဘို႔ျဖစ္ေစ။ ၁၅မိုဃ္းေကာင္း ကင္မ်က္ႏွာၾကက္၌ တည္၍ ေျမႀကီးလင္းစရာအလင္းအိမ္ ျဖစ္ေစဟု၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။

            ၁၆ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ အလင္းအိမ္ႀကီးႏွစ္လံုးတည္း ဟူေသာ၊ ေန႔ကို အုပ္စိုးရေသာ အႀကီး တလံုး၊ ညဥ့္ကိုအုပ္စိုးရေသာ အငယ္တလံုးႏွင့္တကြ ၾကယ္မ်ားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၁၇-၁၈ေျမႀကီး၌ လင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေန႔ႏွင့္ညဥ့္ကို အုုပ္စိုး၍ အလင္းႏွင့္ေမွာင္မိုက္ကို ပိုင္းျခားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ မ်က္ႏွာက်က္၌ ဘုရားသခင္ ထားေတာ္မူ၏။ ထိုအမႈအရာေကာင္းသည္ကို ဘုရားသခင္ျမင္ေတာ္မူ၍၊ ၁၉ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ စတုတၳေန႔ရက္ ျဖစ္ေလ၏။

            ၂ဝတဖန္ ဘုရားသခင္က၊ အသက္ရွင္၍လႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစာၦန္တို႔ကို ေရသည္မ်ားစြာ ေမြးဘြားေစ။ ငွက္တို႔လည္း ေျမေပၚမိုဃ္းေကာင္းကင္ မ်က္ႏွာၾကက္ျပင္ဝယ္ ပ်ံေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂၁ထိုသို႔လွ်င္ ေရသည္ တိရစာၦန္အမ်ိဳးအလိုက္ မ်ားျပားစြာေမြးဘြား၍၊ ငါးႀကီးအစရွိေသာ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို ၄င္း၊ ပ်ံတတ္ေသာ ငွက္မ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို၄င္း ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္း၍ ထိုအမႈအရာ ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၂၂ဘုရားသခင္ကလည္း၊ မ်ားျပားစြာေမြးဘြား ၾကေလာ့။ ပင္လယ္ေရမ်ားကို ျပည့္ေစၾကေလာ့။ ငွက္တို႔လည္း ေျမေပၚ၌ မ်ားျပားေစသတည္းဟု ထိုတိရစာၦန္တို႔ကို ေကာင္ႀကီးေပးေတာ္မူ၍၊ ၂၃ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ပဥၥမေန႔ရက္ျဖစ္ေလ၏။

            ၂၄တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ေျမသည္ အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါမ်ိဳးတည္းဟူေသာ သားယဥ္တို႔ကို၄င္း၊ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္တို႔ကို၄င္း၊ သားရဲမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း ေမြးဘြားေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။ ၂၅ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ သားရဲမ်ိဳး၊ သားယဥ္မ်ိဳး၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ိဳး အေပါင္းတို႔ကို ဖန္ဆင္း၍၊ ထိုအမႈအရာ ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

            ၂၆တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔။ သူသည္ ပင္လယ္ငါးကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔ကို၄င္း၊ သားယဥ္တို႔ကို၄င္း၊ ေျမတျပင္လံုးႏွင့္တကြ၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း အုပ္စိုးေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂၇ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑န္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမ ကို ဖန္ဆင္းၿပီးလွ်င္၊ ၂၈အခ်င္းတို႔၊ မ်ားျပားစြာေမြးဘြားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးကိုျပည့္ေစ၍ ႏိုင္ၾကေလာ့။ ပင္လယ္ငါးတို႔ ကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္တို႔ကို၄င္း၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာလႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း အုပ္စိုးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။

            ၂၉ဘုရားသခင္ကလည္း၊ ၾကည့္ရႈ႔ေလာ့။ ေျမတျပင္လံုး၌ စပါးသီးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကို၄င္း၊ မ်ိဳးေစ့ကိုျဖစ္ေစေသာ အသီးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သစ္ပင္အမိ်ဳးမ်ိဳးတို႔ကို၄င္း၊ သင္တို႔စားစရာဘို႔ ငါေပး၏။ ၃ဝေျမသား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာတြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ စားစရာအဘို႔၊ ျမက္ပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။ ၃၁ဘုရားသခင္ သည္ မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈလွ်င္၊ အလြန္ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္နံနက္ သည္ ဆဌမေန႔ရက္ျဖစ္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s