ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၀)


၁တဖန္အာျဗဟံသည္ ေတာင္ျပည္သို႔ ခရီးသြားသျဖင့္၊ ကာေဒရွၿမိဳ႔ႏွင့္ ရႈရၿမိဳ႔စပ္ၾကားမွာေန၍၊ ေဂရာၿမိဳ႔၌ တည္းခုိ၏။ ၂ထုိအခါ မိမိမယားစာရာသည္ မိမိႏွမျဖစ္သည္ဟု၊ သူတပါးတို႔အား အာျဗဟံဆုိေသာေၾကာင့္၊ ေဂရာမင္းႀကီးအဘိမလက္သည္ မိမိလူကိုေစလႊတ္၍၊ စာရာကိုယူေစ၏။ ၃ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္မက္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အဘိမလက္ဆီသို႔ၾကြလာ၍၊ သင္သည္လူေသျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္ယူေသာမိန္းမသည္ သူ႔မယားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄အဘိမလက္သည္၊ ထုိမိန္းမႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ေသးသည္ျဖစ္၍၊ အိုဘုရားရွင္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ လူမ်ဳိးကုိကြက္မ်က္ေတာ္မူ မည္ေလာ။ ၅သူသည္ ငါ့ႏွမျဖစ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္အား ေယာက်္ားဆုိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သူသည္ငါ့ေမာင္ ျဖစ္၏ဟု၊ မိန္းမလည္းဆုိသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာရွိ၍၊ သန္႔ရွင္းေသာလက္ႏွင့္ ဤအမႈကို အကြၽႏု္ပ္ျပဳပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။

၆ထုိအိပ္မက္၌ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ မွန္ေပ၏။ သင္သည္ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ျပဳသည္ကို ငါသိ၏။ သင္သည္ငါ့ကိုမျပစ္မွားေစျခင္းငွါ၊ သင့္ကုိငါဆီးတားၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိမိန္းမႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ရေသာ အခြင့္ကုိငါမေပး။ ၇ယခုမွာ၊ သူ၏မယားကုိ သူ႔အားျပန္ေပးေလာ့။ သူသည္ ပေရာဖက္ျဖစ္၏။ သင့္အဘုိ႔ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ သင္သည္ အသက္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။ ျပန္၍မေပးဘဲေနလွ်င္၊ သင္မွစ၍၊ သင္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ဧကန္အမွန္ ေသမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈နံနက္ေစာေစာ အဘိမလက္သည္ ထ၍၊ မိမိကြၽန္အေပါင္းတို႔ကို ေခၚၿပီးမွ၊ အမႈအရာအလံုးစံုကို ေျပာသျဖင့္၊ ထုိသူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္ၾက၏။ ၉အာျဗဟံကိုလည္း အဘိမလက္ေခၚ၍၊ သင္သည္ ငါတုိ႔၌အဘယ္သို႔ျပဳ သနည္း။ သင့္ကုိငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ငါ၌၄င္း၊ ငါ့ႏုိင္ငံ၌၄င္း၊ ႀကီးစြာေသာ အျပစ္ကို ေရာက္ေစသနည္း။ သင္သည္ မျပဳအပ္ေသာအမႈကုိ ငါ၌ျပဳပါသည္ တကားဟု ဆုိေလ၏။ ၁ဝတဖန္အဘိမလက္က၊ သင္သည္ အဘယ္အမႈကိုျမင္၍ ဤသုိ႔ျပဳသနည္းဟု အာျဗဟံကုိေမးလွ်င္၊ ၁၁အာျဗဟံက၊ ဤအရပ္သားတို႔သည္  ဘုရားသခင္ကုိ မေၾကာက္၊ အကြၽႏု္ပ္၏မယား အတြက္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုသတ္ၾကလိမ့္မည္ဟု အကြၽႏု္ပ္ထင္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိသုိ႔ျပဳမိပါၿပီ။ ၁၂သုိ႔ေသာ္လည္း သူသည္ အကြၽႏု္ပ္ႏွမမွန္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္အဘ၏ သမီးျဖစ္၏။ အမိ၏သမီးမဟုတ္။ အကြၽႏု္ပ္မယားလည္ းျဖစ္ပါ၏။ ၁၃ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုအဘ၏ အိမ္မွေခၚ၍ လည္ေစေတာ္မူေသာအခါ၊ အကြၽႏု္ပ္က၊ သင္သည္ ငါ၌ျပဳရေသာေက်းဇူးဟူမူကား၊ ငါသည္ သင္၏ေမာင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ေရာက္ေလရာရာ၌ေျပာ ရမည္ဟု၊ မယားကုိမွာထားပါသည္ဟု ျပန္ေျပာေလ၏။ ၁၄ထုိအခါ အဘိမလက္သည္၊ သုိးႏြား၊ ကြၽန္ေယာက်္ား၊ ကြၽန္မိန္းမတို႔ကုိယူ၍၊ အာျဗဟံအားေပးေလ၏။ မယားစာရာကိုလည္း ျပန္ေပး၏။ ၁၅အဘိမလက္ကလည္း၊ ငါ့ေျမ သည္သင့္ေရွ႔မွာရွိ၏။ အလုိရွိသည္အတုိင္းေနပါဟု အမိန္႔ရွိ၏။ ၁၆စာရာကို လည္း၊ သင္ႏွင့္ သင့္အေပါင္းအေဘာ္တို႔ အဘုိ႔၊ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကုိဝယ္စရာဘို႔၊ သင္၏ေမာင္အား ေငြတေထာင္ကုိ ငါေပးၿပီဟု အမိန္႔ရွိသျဖင့္၊ သူသည္လည္း အရာရာ၌အဆံုးအမခံရ၏။

၁၇အာျဗဟံသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္း၍၊ ဘုရားသခင္သည္၊ အဘိမလက္ႏွင့္ သူ၏မယား၊ သူ၏ကြၽန္မတို႔ကုိ အနာေပ်ာက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ သားကိုဘြားၾက၏။ ၁၈အထက္က အာျဗဟံ၏ မယား စာရာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္၊ အဘိမလက္၏အိမ္သူ၊ မိန္းမတေယာက္မွ် ပဋိိသေႏၾၶြ မယူေစျခင္းငွါ၊ စီရင္ေတာ္မူ သတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s