ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၁)


            ၁ထာဝရဘုရားသည္၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ စာရာကို အၾကည့္အရႈၾကြေတာ္မူ၍၊ ဂတိေတာ္ ရွိသည္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ သူ၌ျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂စာရာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြစဲြယူ၍၊ ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌၊ အာျဗဟံအသက္ႀကီးေသာအခါ၊ သူ႔အားသားကုိ ဘြားေလ၏။ ၃အာျဗဟံသည္လည္း၊ မိမိရေသာသားတည္းဟူေသာ၊ စာရာဘြားေသာသားကုိ ဣဇာက္အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၄ဘုရားသခင္မွာ ထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ အာျဗဟံသည္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌၊ သားဣဇာက္ကုိအေရဖ်ား လွီးမဂၤလာေပးေလ၏။ ၅သားဣဇာက္ျမင္ေသာ အခါ၊ အာျဗဟံသည္ အသက္တရာရွိသတည္း။ ၆စာရာ ကလည္း၊ ငါရယ္ရေသာအခြင့္ကုိ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ဤသိတင္းကို ၾကားေသာသူအေပါင္း တို႔သည္လည္း၊ ငါႏွင့္အတူရယ္ၾကလိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ၇စာရာသည္ သားကုိ ႏို႔တိုက္လိမ့္မည္ဟု အာျဗဟံအား အဘယ္သူေျပာႏွင့္ရသနည္း။ သူသည္ အသက္ႀကီးေသာအခါ၊ ငါသည္သားကို ဘြားၿပီ ဟူ၍၄င္း ဆုိေလ၏။ ၈ထုိသူငယ္ ဣဇာက္သည္ ႀကီးပြါး၍ႏုိ႔ႏွင့္ ကြာေလ၏။ ႏို႔ကြာေသာေန႔၌ အာျဗဟံသည္ ပဲြႀကီးလုပ္ေလ၏။

            ၉အဲဂုတၱဳ အမ်ဳိးသားဟာဂရတြင္ အာျဗဟံရေသာသားသည္ ဆဲေရးသည္ကို စာရာသိျမင္လွ်င္၊ ၂ဤကြၽန္မ ႏွင့္သူ၏သားကုိႏွင္ထုတ္ပါေလာ့။ ဤကြၽန္မသားသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ သားဣဇာက္ႏွင့္ အတူအေမြမခံရဟု၊ အာျဗဟံ အားဆိုေလ၏။ ၁၁အာျဗဟံလည္း၊ မိမိသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိအမႈအလြန္ ခက္သည္ဟု ထင္ေလ၏။ ၁၂သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္က၊ ထုိသူငယ္ႏွင့္ သင္၏ကြၽန္မေၾကာင့္၊ ဤအမႈ ခက္သည္ဟု မထင္ႏွင့္။ စာရာေျပာေလရာရာ၌ သူ၏ စကားကုိနားေထာင္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣဇာက္၌သာသင္၏ အမ်ဳိးတည္လိမ့္မည္။ ၁၃ကြၽန္မ၏သားသည္ သင္၏အမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကိုလည္း လူမ်ဳိးျဖစ္ေစမည္ဟု အာျဗဟံအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၁၄အာျဗဟံသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ မုန္႔ႏွင့္ေရဘူးကိုယူသျဖင့္၊ ဟာဂရပခံုး၌တင္ၿပီးလွ်င္၊ သူငယ္ကိုအပ္၍ ကြၽန္မကိုလႊတ္လုိက္ေလ၏။ သူသည္လည္းသြား၍၊ ေဗရေရွဘ ေတာ၌လွည့္လည္လ်က္ ေန၏။ ၁၅ဘူး၌ေရကုန္ေသာ အခါ၊ သူငယ္ကိုခ်ဳံဖုတ္ေအာက္၌ထား၍၊ ၁၆ငါသည္သူငယ္ေသသည္ကို မျမင္လုိဟု ဆုိလ်က္၊ ခပ္ေဝးေဝး၊ ေလးတပစ္ ခန္႔ေလာက္သြားၿပီးလွ်င္၊ သူငယ္ေရွ႔မွာထုိင္ေလ၏။ ထုိသုိ႔ထုိင္၍ေနစဥ္၊ သူသည္အသံကိုလႊင္၍ ငိုေၾကြးေလ၏။ ၁၇ဘုရားသခင္သည္ လုလင္၏အသံကိုၾကားေတာ္မူ၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ ဟာဂရ၊ သင္၌အဘယ္ အမႈရွိသနည္း။ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ လုလင္ေနေသာအရပ္ထဲက သူ၏အသံကို ဘုရားသခင္ၾကားေတာ္မူၿပီ။ ၁၈ထေလာ့။ လုလင္ကိုၾကြ၍ လက္ႏွင့္မေလာ့။ ငါသည္ သူ႔ကို လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္ဟု ေကာင္းကင္ထဲကေခၚ၍ ဟာဂရအား ျမြက္ဆို၏။  ၁၉ထုိအခါ ဘုရားသခင္သည္ ဟာဂရ၏မ်က္စိကို ဖြင့္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ေရတြင္းကုိျမင္ေလေသာ္၊ သြား၍ဘူးကိုေရျဖည့္ၿပီး လွ်င္၊ လုလင္အားေရကိုတုိက္ေလ၏။ ၂ဝထုိလုလင္ဘက္၌လည္း၊ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူ၏။ သူသည္ႀကီးပြါး၍ ေတာ၌ ေနသျဖင့္၊ ေလးသမားျဖစ္ေလ၏။ ၂၁ပါရန္ေတာ၌ေနသည္ျဖစ္၍၊ သူ႔အမိသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ မိန္းမတေယာက္ကို ေခၚ၍ သူႏွင့္စံုဘက္ေစ၏။

            ၂၂ထုိေရာအခါ၊ အဘိမလက္မင္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းဖိေကာလတို႔သည္ အာျဗဟံကိုေခၚ၍၊ သင္သည္ ျပဳေလရာရာ၌ သင့္ဘက္မွာ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူ၏။ ၂၃သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ ငါ့ကို၄င္း၊ ငါ့သားကို၄င္း၊ ငါ့ေျမးကို၄င္း၊ မလွည့္စား။ ငါသည္ သင္၌ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔၊ ငါ၌၄င္း၊  သင္တည္းေနရာငါ့ျပည္၌၄င္း ေက်းဇူးျပဳ မည္ဟု ဘုရားသခင္ကုိ တုိင္တည္၍ ငါ့အားက်ိန္ဆိုပါေလာ့ဟု ေျပာဆို၏။ ၂၄အာျဗဟံကလည္း၊ ထုိအတုိင္းငါက်ိန္ ဆုိပါမည္ဟု ျပန္ေျပာေလ၏။ ၂၅အဘိမလက္မင္း၏ ကြၽန္တို႔သည္ အႏုိင္အထက္လုယူေသာ ေရတြင္းအေၾကာင္း ေၾကာင့္၊ အာျဗဟံသည္လည္း အဘိမလက္မင္းကုိအျပစ္တင္ေလ၏။ ၂၆အဘိမလက္မင္း ကလည္း၊ ဤအမႈကုိအဘယ္ သူျပဳသည္ကုိ ငါမသိ။ သင္သည္ငါ့ကုိမေျပာ။ ငါလည္းယေန႔တိုင္ေအာင္ ၾကားရဟု ဆို၏။ ၂၇အာျဗဟံသည္လည္း သိုး၊ ႏြားတို႔ကုိယူၿပီးလွ်င္၊ အဘိမလက္အားေပး၍ ထုိႏွစ္ပါးတို႔သည္ ပဋိိညာဥ္ျပဳၾက၏။ ၂၈အာျဗဟံသည္လည္း သိုးသငယ္မခုနစ္ေကာင္တို႔ကုိ သုိးစုႏွင့္ခဲြထားေလ၏။ ၂၉အဘိမလက္ ကလည္း၊ ခဲြထားေသာ ဤသိုးသငယ္မခုနစ္ ေကာင္တို႔သည္၊ အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၃ဝအာျဗဟံက၊ ဤေရတြင္းကို ငါတူးၿပီဟု ဤသုိးသငယ္မခုနစ္ေကာင္ တို႔သည္ ငါ့ဘက္၌သက္ေသ ျဖစ္မည္အေၾကာင္း သူတို႔ကို သင္သည္င့ါလက္မွခံယူရမည္ဟု ဆိုေလ၏။ ၃၁သို႔ျဖစ္၍ ထုိအရပ္၌ ထုိႏွစ္ပါး တို႔သည္ က်ိန္ဆိုေသာေၾကာင့္၊ ထုိအရပ္ကို ေဗရေရွဘဟု တြင္ၾက၏။ ၃၂ထုိသုိ႔ ေဗရေရွဘ အရပ္၌ ပဋိိညာဥ္ ျပဳၾက၏။ အဘိမလက္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းဖိေကာလတို႔သည္ ထ၍ဖိလိတၱိျပည္သို႔ျပန္ၾက၏။

            ၃၃အာျဗဟံသည္ ေဗရေရွဘအရပ္၌ မန္က်ည္းပင္ကိုစိုက္၍၊ အစဥ္အျမဲတည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တည္း ဟူေသာ၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိ ပဌနာျပဳေလ၏။ ၃၄ဖိလိတၱိျပည္မွာ ကာလ ရွည္ၾကာစြာ တည္းေနသတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s