ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၂)


          ၁ထုိေနာက္မွ ဘုရားသခင္သည္၊ အာျဗဟံကုိစံုစမ္းျခင္းငွါ၊ အာျဗဟံဟုေခၚေတာ္မူ၍၊ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏု္ပ္ ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂သင္သည္အလြန္ခ်စ္ေသာ တေယာက္တည္းေသာ သားဣဇာက္ကိုယူ၍၊ ေမာရိျပည္သုိ႔ သြားေလာ့။ ငါျပလတံ့ေသာေတာင္ေပၚမွာ၊ သူ႔ကိုမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၃အာျဗဟံသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ျမည္းကုိကုန္းႏွီးတင္ၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားဣဇာက္ႏွင့္ ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ ကိုေခၚ၍၊ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကို ခဲြၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာအရပ္သို႔ ထသြား ေလ၏။ ၄သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ ထုိအရပ္ကိုအေဝးက ျမင္လွ်င္၊ ၅ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ တို႔အား၊ သင္တို႔သည္ဤအရပ္၌ ျမည္းႏွင့္အတူ ေနရစ္ၾကေလလာ့။ ငါသည္သားႏွင့္အတူ ထုိအရပ္သို႔ သြား၍၊ ကုိးကြယ္ျခင္းကိုျပဳအံ့။ ထုိအမႈၿပီးမွ၊ သင္တုိ႔ဆီသို႔ ျပန္လာဦးမည္ဟု ဆိုေလ၏။ ၆ထုိအခါ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကိုယူ၍၊ သားဣဇာက္အေပၚမွာ တင္ၿပီးလွ်င္၊ မီးႏွင့္ထားကို မိမိလက္၌ ကိုင္လ်က္၊ ႏွစ္ေယာက္အတူသြားၾက၏။ ၇သြားၾကစဥ္တြင္၊ ဣဇာက္သည္ အဘအာျဗဟံကုိအဘဟု ေခၚလွ်င္၊ ငါ့သား၊ ငါရွိ၏ဟု အာျဗဟံထူးေလ၏။ ဣဇာက္ကလည္း၊ မီးပါ၏။ ထင္းလည္းပါ၏။ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘုိ႔ သိုးသငယ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၈အာျဗဟံက၊ ငါ့သား၊ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘုိ႔ သိုးသငယ္ကုိဘုရားသခင္ သည္ မိမိအဘို႔ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟုဆိုေလ၏။ ၉ထုိသုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အတူသြား၍၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ အာျဗဟံသည္ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍၊ ထင္းကိုခင္းၿပီးလွ်င္၊ သားဣဇက္ကို ခ်ည္ေႏွာင္၍၊  ယဇ္ပလႅင္၌ ထင္းေပၚမွာတင္ထား၏။ ၁ဝမိမိလက္ ကိုဆန္႔၍၊ သားကိုသတ္ျခင္းငွါ၊ ထားကုိ ကိုင္ယူေလ၏။

            ၁၁ထုိအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ အာျဗဟံ၊ အာျဗဟံဟု ေကာင္းကင္ေပၚက ေခၚေလ၏။ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏ္ုပ္ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၂ထုိလုလင္ကို မထိမခုိက္ႏွင့္။ အလွ်င္းမျပဳႏွင့္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ ကိုေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏သား၊ သင္၌ တေယာက္တည္းေသာသားကို ငါေတာင္း၍၊ သင္သည္ငါ့ကိုမျငင္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၁၃ထုိအခါ အာျဗဟံသည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေနာက္မွာ ခ်ဳံဖုတ္၌ခ်ဳိညိလ်က္ရွိေသာ သိုးကုိျမင္ေလ၏။ ထုိသုိး ကုိသြား၍ယူၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားကိုယ္စားမီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလ၏။

            ၁၄ထုိအရပ္ကို ေယေဟာဝါယိေရဟု အာျဗဟံသမုတ္ေလ၏။ ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ၊ ေတာင္ေပၚမွာထာဝရ ဘုရား ျပင္ဆင္ေတာ္မူမည္ဟု ယေန႔တုိင္ေအာင္ဆိုေလ့ရွိသတည္း။

            ၁၅တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚက အာျဗဟံကုိေခၚလ်က္၊ ၁၆သင္သည္ ဤအမႈကုိျပဳ၍၊ သင္၏သားသင္၌ တေယာက္တည္းေသာသားကုိ၊ ငါ့အားမျငင္းေသာေၾကာင့္၊ ၁၇ငါသည္သင့္အား အစဥ္အျမဲေကာင္းႀကီးေပးမည္။ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကိုလည္း၊ ေကာင္းကင္ၾကယ္ ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သမုဒၵရာသဲလံုးကဲ့သို႔၄င္း၊ အစဥ္အျမဲပြါးမ်ားေစမည္။ သင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ရန္သူတို႔၏ ၿမိဳ႔တံခါးမ်ားကို အစိုးရလိမ့္မည္။ ၁၈သင္၏အမ်ဳိး အႏႊယ္အားျဖင့္၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ငါ၏စကားကုိ သင္နားေထာင္ ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ကိုယ္ကုိကုိယ္တုိင္တည္၍ က်ိန္ဆို၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆင့္ဆုိေလ၏။ ၁၉ထုိအခါ အာျဗဟံသည္ ငယ္သားတို႔ ရွိရာသုိ႔ျပန္၍၊ သူတို႔သည္ ထၿပီးလွ်င္၊ ေဗရေရွဘ အရပ္သို႔လုိက္သြားၾက၏။ ထုိအရပ္၌ အာျဗဟံေနေလ၏။

            ၂ဝထုိေနာက္မွ၊ အာျဗဟံၾကားေသာ သိတင္းစကားဟူမူကား၊ သင္၏အစ္ကုိနာေခၚ မယား မိလခါသည္ သား မ်ားကုိဘြားျမင္ေလၿပီ။ ၂၁သားအႀကီးဟုဇ၊ သူ႔ညီ ဗုဇ၊ အာရံအဘေကေမြလ၊ ၂၂ေခသက္၊ ဟာေဇာ၊ ပိလဒါရွ၊ ယိဒလပ္၊ ေဗေသြလ တည္းဟူေသာ၊ ၂၃သားရွစ္ေယာက္တို႔ကုိ၊ အာျဗဟံအစ္ကုိနာေခၚ၏ မယားမိလခါဘြားျမင္ေလ၏။ ေဗေသြလ ကား၊ ေရဗကၠအဘတည္း။ ၂၄ရုမာအမည္ရွိေသာ နာေခၚ၏ မယားငယ္သည္ လည္း၊ ေတဘ၊ ဂါဟံ၊ သဟာရွ၊ မာခါ တို႔ကုိဘြားျမင္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s