ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၃)


၁စာရာသည္ အသက္တရာႏွစ္ဆယ္ခုနစ္ႏွစ္ရွိ၏။ ထုိမွ်ေလာက္အသက္ႀကီးေသာ္၊ ၂ခါနာန္ျပည္၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ တည္းဟူေသာ၊ ကိရယသာဘၿမိဳ႔၌ ေသေလ၏။ အာျဗဟံသည္လည္း စာရာေၾကာင့္ညည္းတြား ငိုေၾကြးျခင္းငွါလာ၏။

၃အာျဗဟံသည္ မိမိမယားအေသေကာင္ေရွ႔ကထ၍၊ ေဟသအမ်ဳိးသားတို႔အား၊ ၄ငါသည္သင္တို႔ ထံမွာ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳျဖစ္ပါ၏။ ငါ၏မယားအေသေကာင္ကို မ်က္ကြယ္ျမ‡ဳပ္မည္ အေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔တြင္ သခ်ဳႋင္းကို ငါ့အား အခြင့္ေပးပါေလာ့ဟု ဆို၏။ ၅ေဟသအမ်ိဳးသားတို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သခင္၊ နားေထာင္ပါ။ ၆ကိုယ္ေတာ္သည္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မင္းျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သခ်ႋဳင္မ်ားတြင္ ေရြး၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ မယားအေသေကာင္ကို သၿဂႋဳဟ္ပါေလာ့။ ကုိယ္ေတာ္၏ မယားအေသေကာင္ကို မသၿဂႋဳဟ္ေစ ျခင္းငွါ၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မိမိသခ်ဳႋင္းကိုမေပးဘဲမေနပါဟု၊ အာျဗဟံအား ျပန္ေျပာၾက၏။ ၇အာျဗဟံသည္ ထ၍၊ ထုိျပည္သားတည္းဟူေသာ ေဟသအမ်ဳိးသားမ်ား ေရွ႔မွာ ဦးညြတ္ခ်လ်က္၊ ၈ငါသည္ငါ၏မယားအေသေကာင္ ကိုမ်က္ကြယ္ျမ‡ဳပ္ေစျခင္းငွါ သင္တို႔အလို႔ရွိလွ်င္၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္ၾကပါေလာ့။ ၉သင္တုိ႔တြင္ ငါပိုင္ထုိက္ေသာ သခ်ဳႋင္းရွိေစျခင္းငွါ၊ ေဇာဟာသား ဧဖရုန္သည္၊ မိမိလယ္ျပင္အစြန္း၌ ရွိေသာ မေပၸလေျမတြင္းကို၊ အဘုိးထုိက္သမွ် ေငြႏွင့္ ငါ့အား ေရာင္းေစျခင္းငွါ၊ ငါ့အတြက္သူ႔ကိုေတာင္းပန္ၾကပါေလာ့ဟု ႏႈတ္ဆက္၍ေျပာဆို၏။ ၁ဝထုိအခါ ဧဖရုန္ သည္၊ ေဟသအမ်ဳိးသားတို႔တြင္ ထုိုင္လ်က္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ၿမိဳ႔တံခါးသို႔ ဝင္ေသာသူအေပါင္းတည္းဟူေသာ ေဟသ အမ်ဳိးသားပရိသတ္၌၊ ဟိတၱိအမ်ဳိးသား ဧဖရုန္က၊ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါ။ ၁၁အကြၽႏု္ပ္သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္စကားကုိ နားေထာင္ပါ။ ထုိလယ္ျပင္ကုိ၄င္း၊ လယ္ျပင္၌ရွိေသာေျမတြင္းကို၄င္း၊ ကုိယ္ေတာ္အားအကြၽႏု္ပ္ေပးပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္အမ်ဳိးသားမ်ား ေရွ႔၌၊ ကိုယ္ေတာ္အားအကြၽႏ္ုပ္ေပးပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ မယားအေသေကာင္ကုိ သၿဂႋဳဟ္ပါဟု၊ အာျဗဟံအားျပန္ ေျပာေလ၏။

၁၂အာျဗဟံသည္လည္း၊ ထုိျပည္သားမ်ား ေရွ႔မွာဦးညႊတ္ခ်လ်က္၊ အကယ္၍ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ပါ။ ၁၃ထုိလယ္ျပင္ အဘုိးေငြကုိ ငါေပးမည္။ ေငြကိုယူပါ၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ထုိအရပ္၌ငါ၏မယား အေသေကာင္ကို ငါသၿဂႋဳဟ္ ပါမည္ဟု ျပည္သားပရိသတ္တို႔ေရွ႔မွာ၊ ဧဖရုန္အားေျပာဆုိ၏။ ၁၄ဧဖရုန္ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သခင္၊ နားေထာင္ပါ။ ၁၅ထုိေျမသည္ ေငြေလးပိႆာအဘုိးထုိက္ပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္၌ အဘယ္အတြက္ ရွိသနည္း။ ကိုယ္ေတာ္၏မယား အေသေကာင္ကို သၿဂႋဳဟ္ပါေလာ့ဟု၊ အာျဗဟံအား ျပန္ေျပာ၏။ ၁၆အာျဗဟံသည္လည္း၊ ဧဖရုန္စကားကို နားေထာင္သည္ျဖစ္၍၊ ကုန္သည္သံုးတတ္ေသာ ေငြမ်ဳိး၊ ေဟသ၊ အမ်ဳိးသား၊ ပရိသတ္ေရွ႔၊ ဧဖရုန္အဘုိးျပတ္သည္အတုိင္း၊ေငြေလးပိႆာကုိ ခ်ိန္၍၊ သူ႔အားေပးေလ ၏။ ၁၇ထုိသုိ႔မံေရၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ၊ မေပၸလအရပ္၌ ရွိေသာ ဧဖရုန္၏ လယ္ျပင္ကုိ၄င္း၊ လယ္ျပင္၌ရွိေသာေျမတြင္းႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ပင္မ်ားကုိ၄င္း၊ ၁၈ေဟသအမ်ဳိးသားပရိသတ္၌၊ ၿမိဳ႔တံခါးသုိ႔ဝင္ေသာသူ အေပါင္းေရွ႔မွာ၊ အာျဗဟံဥစၥာ ဘုိ႔လံုျခံဳစြာအပ္ေပးေလ၏။

၁၉ထုိေနာက္မွ အာျဗဟံသည္၊ မံေရၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ၊ မေပၸလ လယ္ျပင္ေျမတြင္း၌၊ မယားစာရာကုိ သၿဂႋဳဟ္ရေလ၏။ ထုိအရပ္ကား၊ ခါနာန္ျပည္ေဟျဗဳန္အရပ္ျဖစ္သတည္း။ ၂ဝထုိလယ္ျပင္ႏွင့္ ေျမတြင္းကုိ၊ အာျဗဟံပိုင္ထုိက္ေသာ သခ်ဳႋင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ေဟသအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ လံုျခံဳစြာ အပ္ေပးၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s