ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၄)


၁အာျဗဟံသည္အို၍၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လွၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္၊ အရာရာ၌သူ႔ကုိ ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၂အာျဗဟံသည္၊ မိမိအိမ္သားတို႔တြင္ အသက္ႀကီး၍ ဘ႑ာစိုးလုပ္ေသာ သူကုိေခၚလ်က္၊ ၃သင္သည္၊ ငါေနေသာခါနာန္အမ်ဳိးသမီးတို႔တြင္၊ ငါ့သားဘုိ႔မယားကို မေရြးမယူဘဲ၊ ၄ငါ့ျပည္ ငါ့အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ထံသုိ႔သြား၍၊ ငါ့သားဣဇာက္အဘုိ႔ မယားကုိယူရမည္ဟု၊ သင္၏လက္ကုိ ငါ့ေပါင္ေအာက္၌ ထားၿပီးမွ၊ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးအရွင္ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရဘုရားကိုတုိင္တည္၍၊ ငါက်ိန္ဆိုေစပါမည္ဟု ဆို၏။ ၅ကြၽန္ကလည္း၊ မိန္းမသည္ဤျပည္သို႔ ကိုယ္ေတာ္၏ သားကုိ တဖန္ကြၽန္ေတာ္ ေခၚသြားရပါမည္ေလာဟု ေမးေလေသာ္၊ ၆အာျဗဟံက၊ ထုိျပည္သုိ႔ ငါ့သားကုိ ေခၚ၍မသြားႏွင့္။ သတိျပဳေလာ့။ ၇ငါ့အဘ၏အိမ္မွ၄င္း၊ ငါ့အမ်ဳိးသားေနရာျပည္မွ၄င္း ငါ့ကုိေခၚ၍၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ အားဤျပည္ကုိ ငါေပးမည္ဟု၊ ငါ့အားဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေပး၍ က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္၊ မိမိေကာင္းကင္တမန္ကို သင့္ေရွ႔၌ ေစလႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္ထုိျပည္မွ ငါ့သားဘုိ႔မယား ကုိယူရလိမ့္မည္။ ၈မိန္းမသည္သင္ႏွင့္အတူ မလုိက္လိုလွ်င္၊ သင္သည္၊ ယခုငါေပးေသာက်ိန္ဆုိျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစ။ ငါ့သားကိုထုိျပည္သုိ႔ေခၚ၍ မသြားႏွင့္ဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ၉ကြၽန္သည္ သခင္အာျဗဟံ၏ ေပါင္ေအာက္၌ လက္ကိုထား၍ ထုိအမႈ၌က်ိန္ဆိုေလ၏။

၁ဝထုိကြၽန္သည္လည္း၊ မိမိသခင္၏ဥစၥာရွိသမွ်ကုိစီရင္ေသာသူျဖစ္၍၊ သခင္၏ကုလားအုပ္စုထဲက၊ ကုလားအုပ္ ဆယ္စီးကိုယူ၍ ထသြားသျဖင့္၊ ေမေသာေပါဘာမိတိုင္း၊ နာေခၚၿမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ၁၁မိန္းမမ်ားေရခပ္ေသာ ညဦးယံ အခ်ိန္၌၊ ၿမိဳ႔ျပင္ေရတြင္းနားမွာ ကုလားအုပ္တုိ႔ကုိ ဝပ္ေစၿပီးလွ်င္၊ ၁၂အကြၽႏု္ပ္၏ သခင္၊ အာျဗဟံ၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားယေန႔အကြၽႏု္ပ္အၾကံကုိ ထေျမာက္ေစ၍၊ အကြၽႏ္ုပ္၏သခင္ အာျဗဟံ၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါဟု၊ အကြၽႏု္ပ္ ဆုေတာင္းပါ၏။ ၁၃အကြၽႏ္ုပ္သည္၊ ဤေရတြင္း နားမွာ ရပ္ေန၍၊ ထုိၿမိဳ႔သူသတို႔သမီးသည္၊ ေရခပ္ျခင္းငွါလာၾကသည္တြင္၊ ၁၄အၾကင္သတို႔သမီးကို၊ ကြၽႏု္ပ္ေသာက္ျခင္းငွါသင္၏ ေရဘူးကိုခ်ပါဟုဆိုေသာ္၊ ေသာက္ပါ၊ သင္၏ကုလားအုပ္ တို႔ကိုလည္း ေရတိုက္ပါမည္ဟု၊ ျပန္ဆိုေသာသတို႔သမီးသည္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ ဣဇာက္ဘို႔ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ သူျဖစ္ပါေစေသာ။ ထိုသို႔အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏သခင္၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေၾကာင္းကို၊ အကြၽႏ္ုပ္သိရပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။

၁၅ထုိသုိ႔ေလွ်ာက္ဆုိ၍မၿပီးမွီ၊ အာျဗဟံအစ္ကိုနာေခၚမယား မိလခါသား၊ ေဗေသြလ၏သမီး ေရဗကၠသည္၊ ေရဘူးကို ထမ္းလ်က္ ထြက္လာသည္ကိုျမင္၏။ ၁၆ထိုသတို႔သမီးသည္၊ အလြန္အဆင္းလွ၍၊ ေယာက္်ားႏွင့္ မဆက္ ဆံေသးေသာ ကညာျဖစ္၏။ ေရတြင္းသို႔ဆင္း၍၊ ေရဘူးကို ေရႏွင့္ျဖည့္ၿပီးမွ တက္လာ၏။ ၁၇ကြၽန္သည္လည္း၊ ထိုမိန္း မႏွင့္ ေတြ႔ျခင္းငွါ ေျပး၍၊ သင္၏ေရဘူး၌ ေရအနည္းငယ္ကို ေသာက္ပါရေစဟု ဆိုေလေသာ္၊ ၁၈မိန္းမက၊ ေသာက္ပါ ေလာအရွင္ဟု ဆိုသျဖင့္၊ မိမိလက္ေပၚမွာ၊ အလ်င္အျမန္ ေရဘူးကိုခ်၍၊ ေရကို ေပးေလ၏။ ၁၉ေရကို ေပးၿပီးလွ်င္၊ သင္၏ ကုလားအုပ္တို႔သည္လည္း၊ ဝစြာေသာက္စရာဘို႔ ေရခပ္ပါမည္ဟု ဆိုသည္အတိုင္း။ ၂ဝအလ်င္အျမန္ ဘူး၌ ရွိေသာေရကို ေရတိုက္ခြက္ထဲ၌ ေလာင္းၿပီးလွ်င္၊ တဖန္ခပ္ျခင္းငွါ ေရတြင္းသို႔ေျပး၍၊ ကုလားအုပ္အဘို႔ ေရခပ္ေလ၏။ ၂၁ေယာက္်ားသည္ ထိုမိန္းမကို အံ့ၾသ၍၊ မိမိေရာက္လာေသာအမႈကို ထာဝရဘုရား ျပဳစုေတာ္မူသည္၊ မမူသည္ကို သိလို၍၊ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေလ၏။ ၂၂ကုလားအုုပ္မ်ားကို ေရေသာက္ေစၿပီးေနာက္၊ ေယာက္်ားသည္၊ အခ်ိန္ငါးမူး ရွိေသာ ေရႊႏွာဆြဲ၊ အက်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊလက္ေကာက္တရံကို ထုတ္၍၊ ၂၃သင္သည္ အဘယ္သူ၏ သမီးျဖစ္သနည္း။ ကြၽႏ္ုုပ္ကိုေျပာပါ။ သင္၏အဘအိမ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တည္းခိုစရာ အရပ္ရွိသေလာ ဟုေမးေလေသာ္၊ ၂၄မိန္းမက၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ နာေခၚ၏မယား မိလခါဘြားျမင္ေသာ၊ ေဗေသြလ၏သမီးျဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၂၅ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ျမက္ေျခာက္မ်ား၊ စားဘြယ္ေသာက္ဘြယ္မ်ားႏွင့္ တည္းခိုစရာအရပ္လည္း ရွိသည္ဟူ၍၄င္း ဆိုေလ၏။ ၂၆ထိုအခါ ေယာက္်ားသည္ ဦးညႊတ္ခ်၍ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္လ်က္၊ ၂၇ကရုဏာ၊ သစၥာေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္သခင္မွ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူေသာ၊ အကြၽႏ္ုပ္သခင္ အာျဗဟံ၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။   လမ္းမွာသြားလ်က္ရွိေသာ အကြၽႏ္ုပ္ကို ထာဝရဘုရား သည္ အကြၽႏ္ုပ္သခင္၏ ညီအစ္ကိုတို႔အိမ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ေတာ္မူပါသည္တကားဟု ျမြက္ဆို၏။ ၂၈သတို႔ သမီးသည္လည္း ေျပး၍ အမိ၏အိမ္၌ ဤအရာမ်ားကို ၾကားေျပာ ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s