ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၅)


           ၁တဖန္ အာျဗဟံသည္၊ ေကတုရအမည္ရွိေသာ မိန္းမႏွင့္စံုဘက္၍၊ ၂ထိုမိန္းမသည္ ဇိမရံ၊ ယုတ္ရွန္၊ ေမဒန္၊ မိဒ်န္၊ ဣရွဗက္၊ ရႈအာတို႔ကို ဘြားျမင္ေလ၏။ ၃ယုတ္ရွန္သားကား၊ ေရွဘႏွင့္ေဒဒန္တည္း။ ေဒဒန္သားကား၊ အာရႈ ရိမ္လူ၊ ေလတုရွိမ္လူ၊ လုမ္မိမ္လူတည္း။ ၄မိဒ်န္သားကား၊ ဧဖာ၊ ဧေဖရ၊ ဟာႏုတ္၊ အဘိဒ၊ ဧလဒါတည္း။ ထိုသူအေပါင္း တို႔ကား ေကတုရအႏႊယ္ျဖစ္ၾကသတည္း။

            ၅အာျဗဟံသည္၊ မိမိဥစၥာရွိသမွ်ကို ဣဇာက္အားေပးေလ၏။ ၆မယားငယ္တို႔၌ရေသာ သားတို႔ အားလည္း၊ မိမိအသက္ရွင္စဥ္တြင္ ဆုလပ္မ်ားကိုေဝေပး၍၊ သားဣဇာက္ထံမွ အေရွွ႔ျပည္သို႔ လႊတ္လိုက္ ေလ၏။

            ၇ထိုေနာက္ အာျဗဟံသည္ အသက္ႀကီးရင့္၍၊ အိုမင္းျခင္း၊ ေန႔ရက္ကာလ ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္တကြ၊ အသက္ ေပါင္းတရာခုနစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္၊ ၈အသက္ခ်ဳပ္၍ အနိစၥျဖစ္သျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳးစည္းေဝးရာသို႔ ေရာက္ေလ၏။ ၉သားဣဇာက္ႏွင့္ ဣရွေမလတို႔သည္၊ မံေရၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ ဟိတၱိအမ်ိဳးသား၊ ေဇာရသားဧဖရုန္၏ လယ္ျပင္တြင္၊ မေပၸလ ေျမတြင္း၌ အဘကိုသၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ ၁ဝေဟသအမ်ိဳးသားတို႔အား အဘိုးေပး၍ အာျဗဟံေဝေသာ လယ္ျပင္၌ အာျဗဟံ ႏွင့္ မယားစာရာတို႔ကို သၿဂႋဳဟ္ၾကသတည္း။

            ၁၁အာျဗဟံေသေသာေနာက္၊ သားဣဇာက္ကို ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ဣဇာက္ သည္ ေဗရလဟဲေရာၿမိဳ႔မွာ ေနသတည္း။ ၁၂စာရာ၏ကြၽန္မ၊ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား ဟာဂရ ဘြားျမင္ေသာ အာျဗဟံသား ဣရွေမလ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္တည္း ဟူေသာ၊ ၁၃မိမိအမ်ိဳးအႏႊယ္အလိုက္၊ ဣရွေမလ သားမ်ား အမည္ဟူမူကား၊ သားအႀကီးနဗာယုတ္။ ထိုေနာက္ ေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊ မိဗသံ၊ ၁၄မိရွမ၊ ဒုမာ၊ မာစ၊ ၁၅ဟာဒဒ္၊ ေတမ၊ ေယတုရ၊ နာဖိရွ၊ ေကဒမာတည္း ဟူေသာ၊ ၁၆ဣရွေမလသားတည္း။ ထိုသို႔အမည္ရွိေသာ သူတို႔သည္၊ မိမိၿမိဳ႔၊ မိမိရဲတိုက္ အလိုက္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မင္းဆယ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သတည္း။ ၁၇ဣရွေမလသည္ အသက္တရာသံုးဆယ္ခုနစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ အသက္ခ်ဳပ္၍ ေသသျဖင့္၊ မိမိလူမ်ိဳးစည္းေဝးရာသို႔ ေရာက္ေလ၏။ ၁၈သူတို႔သည္လည္း၊ အာရႈရိျပည္သို႔ သြားရာ လမ္း၊ ဟဝိလၿမိဳ႔မွစ၍ အဲဂုတၱဳျပည့္အေရွ႔၊ ရႈရၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ေနၾက၏။ ထိုသို႔ ဣရွေမလ၏ေနရာသည္ မိမိညီအစ္ကို အေပါင္းအနား၌ က်သတည္း။

            ၁၉အာျဗဟံသား ဣဇာက္၏အဆက္အႏႊယ္ ဟူမူကား၊ အာျဗဟံသားကား ဣဇာက္တည္း။ ၂ဝဣဇာက္ သည္၊ အသက္ေလးဆယ္ရွိေသာအခါ၊ ပါဒနာရံအရပ္သူ၊ ရႈရိအမ်ိဳး ေဗေသြလ၏သမီး၊ ရႈရိလူ လာဗန္၏ႏွမေရဗကၠႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေန၏။ ၂၁ဣဇာက္သည္၊ မိမိမယား ေရဗကၠၿမံဳေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရ ဘုရားကို ေတာင္းပန္၍၊ ထာဝရ ဘုရားနားေထာင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ၏မယားသည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူေလ၏။ ၂၂ဝမ္းအတြင္း၌တည္ေသာ သူငယ္တို႔သည္၊ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ၾက၏။ အမိကလည္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္၍ ငါ၌အဘယ္အမႈေရာက္ပါလိမ့္မည္နည္းဟု ဆိုသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ျခင္းငွာ သြားေလ၏။ ၂၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္၏ဝမ္းတြင္း၌ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ သင္၏ဝမ္းတြင္းထဲက ျခားနားေသာ လူစုႏွစ္စုကို ဘြားရလိမ့္မည္။ လူတမ်ိဳးသည္ တမ်ိဳးထက္အားႀကီးလိမ့္မည္။ အႀကီးသည္ အငယ္၌ ကြၽန္ခံရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၄ဘြားခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ သူ၏ဝမ္း၌ သားမႊာရွိသျဖင့္၊ ၂၅အဦးဘြားေသာ သားသည္၊ အေမႊးပါေသာအဝတ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍၊ တကိုယ္လံုးအဆင္းနီ၏။ သူ႔ကို ဧေသာဟူေသာ အမည္ျဖင့္မွည့္ၾက၏။ ၂၆ထိုေနာက္မွ သူ႔ညီသည္၊ အစ္ကိုဧေသာ၏ ဖေႏွာင့္ကိုကိုင္လ်က္ ဘြားလာ၏။ သူ႔ကိုကား၊ ယာကုပ္အမည္ျဖင့္ မွည့္ၾက၏။ ထိုသားႏွစ္ေယာက္ကို ဘြားေသာအခါ၊ ဣဇာက္သည္ အသက္ ေျခာက္ဆယ္ ရွိသတည္း။ ၂၇သူငယ္တို႔သည္ ႀကီးပြား၍၊ ဧေသာကား လိမၼာေသာ ေတာသားမုဆိုးျဖစ္ေလ၏။ ယာကုပ္ကား တဲ၌ေနတတ္၍ စိတ္ေကာင္းေသာသူျဖစ္၏။ ၂၈ဣဇာက္သည္၊ ဧေသာေပးေသာ အမဲသားကို စားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ သူ႔ကိုခ်စ္၏။ ေရဗကၠမူကား ယာကုပ္ကိုခ်စ္၏။

            ၂၉တေန႔သ၌၊ ယာကုပ္သည္ စားစရာကိုခ်က္ျပဳတ္စဥ္တြင္၊ ဧေသာသည္ ေတာမွလာ၍ ေမာေသာ ေၾကာင့္၊ ၃ဝယာကုပ္အား၊ ထိုနီေသာစားစရာႏွင့္ ငါ့ကိုေကြၽးပါေလာ့၊ ငါေမာပါသည္ဟု ဆိုေလ၏။ ထိုေၾကာင့္ သူ၏နာမည္ကို ဧဒံုဟုတြင္သတည္း။ ၃၁ယာကုပ္ကလည္း၊ ယေန႔ပင္ သင္၏သားဦးအရာကို၊ ငါ့အား ေရာင္းပါဟု ဆိုလွ်င္၊ ၃၂ဧေသာက၊ ငါေသလုၿပီ။ သားဦးအရာအားျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္နည္းဟု ဆို၏။ ၃၃ယာကုပ္ကလည္း၊ ယေန႔ပင္ ငါ့အားက်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳပါဟုဆိုေသာ္၊ သူသည္က်ိန္ဆိုသျဖင့္၊ ယာကုပ္အား မိမိသားဦးအရာကို ေရာင္းေလ၏။ ၃၄ထုိအခါ ယာကုပ္သည္၊ မုန္႔ႏွင့္ပဲဟင္းကုိ ဧေသာအား ေပးသျဖင့္၊ သူသည္ စားေသာက္ၿပီးမွထ၍ သြားေလ၏။ ထုိသုိ႔ဧေသာသည္၊ မိမိႏွင့္ ဆုိင္ေသာသားဦး အရာကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳသတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s