ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၆)


           ၁အာျဗဟံလက္ထက္ ထုိျပည္၌ျဖစ္ဘူးေသာ အစာေခါင္းပါးျခင္းမွတပါး၊ ေနာက္တဖန္ အစာေခါင္းပါး ျခင္း ရွိျပန္သည္ျဖစ္၍၊ ဣဇာက္သည္ ဖိလိတၱိမင္းႀကီး အဘိမလက္ေနရာ ေဂရာၿမိဳ႔သို႔သြားေလ၏။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ လည္း သူ႔အားထင္ရွား၍၊ သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔မသြားႏွင့္၊ ငါေျပာလတ့ံေသာ ျပည္၌ေနေလာ့။ ၃ယခုဤျပည္၌ တည္းခုိ၍ေနေလာ့။ သင့္ဘက္မွာငါေန၍ေကာင္းႀကီးေပးမည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္ႏွင့္သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္အား ဤျပည္ရွိသမွ်တို႔ကုိငါေပးမည္။ သင္၏အဘအာျဗဟံအား ငါက်ိန္ဆိုေသာစကားရွိသည္အတိုင္းငါျပဳမည္။ ၄သင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ကုိ ေကာင္းကင္ၾကယ္ကဲ့သုိ႔ မ်ားျပားေစမည္။ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္အားလည္း၊ ဤျပည္ရွိသမွ်တို႔ကိုငါေပးမည္။ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ အားျဖင့္လည္း၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ ၅အေၾကာင္းမူ ကား၊ အာျဗဟံသည္ ငါ့စကားကုိနားေထာင္၍၊ ငါစီရင္မွာထားေသာ ပညတ္တရားအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ သတည္း ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၆ဣဇာက္သည္ ေဂရာၿမိဳ႔၌ေနစဥ္တြင္၊ ၇ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သူ၏မယားအေၾကာင္းကို ေမးေသာအခါ၊ ေရဗကၠ သည္လွေသာအဆင္းအေရာင္ရွိေသာေၾကာင့္၊ ဤျပည္သားေယာက်ာ္းတို႔သည္ သူ႔အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ငါ့ကုိသတ္ မည္ဟုစိုးရိမ္၍၊ သူသည္ ငါမယားျဖစ္သည္ဟု မေျပာမဆိုဝံ့၊ ငါ့ႏွမျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၈ထုိၿမိဳ႔၌ ကာလအင္တန္ ၾကာေနၿပီးမွ၊ တေန႔တ၌၊ ဣဇာက္သည္ မိမိမယားေရဗကၠႏွင့္ ကစားသည္ကို၊ ဖိလိတၱိမင္းႀကီး အဘိမလက္သည္ ျပတင္းေပါက္ဝကၾကည့္ျမင္လွ်င္၊ ၉ဣဇာက္ကိုေခၚ၍၊ ထုိမိန္းမသည္၊ အကယ္စင္စစ္ သင္၏မယားျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္၊ သူသည္ငါ့ႏွမျဖစ္၏ဟုအဘယ္ေၾကာင့္ သင္ေျပာရသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ဣဇာက္က၊ သူ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ ေသမည္ကုိစိုးရိမ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၏။ ၁ဝအဘိမလက္မင္း ကလည္း၊ ငါတို႔၌သင္ျပဳေသာအမႈကား အဘယ္သုိ႔ နည္း။ တစံုတေယာက္ေသာ သူသည္၊ သင္၏မယားႏွင့္ အမွတ္တမဲ့သင့္ ေနလွ်င္၊ ငါတို႔ေခါင္းေပၚမွာ သင္သည္ အျပစ္ေရာက္ေစလိမ့္မည္တကား ဟုဆုိၿပီးမွ၊ ၁၁ဤသူလင္မယားကုိ ျပစ္မွားေသာသူသည္ ဆက္ဆက္အေသခံရမည္ဟု မိမိလူအေပါင္း တို႔ကုိမွာထားသတည္း။

            ၁၂ထုိျပည္၌ ဣဇာက္သည္ မ်ဳိးေစ့ကုိၾကဲ၍၊ တႏွစ္ျခင္းတြင္ အဆတရာေသာအသီးအႏွံကို ရေလ၏။ ထာဝရ ဘုရားသည္လည္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ၁၃သူသည္ႀကီးပါြး၍၊ အလြန္စည္းစိမ္ႀကီးသည္ တိုင္ေအာင္ တိုးတက္လ်က္၊ စီးပြားဥစၥာမ်ားျပားစြာျဖစ္ေလ၏။ ၁၄သိုးစု၊ ႏြားစုမ်ား၊ ကြၽန္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ သူ႔ကုိုျငဴစူၾက၏။ ၁၅အဘအာျဗဟံလက္ထက္ ၌၊ အဘ၏ကြၽန္တို႔ တူးေသာေရတြင္းရွိသမွ်တို႔ကို ေျမႏွင့္ ဖုိ႔ပိတ္ၾက၏။ ၁၆အဘိမလက္မင္းကလည္း၊ သင္သည္ ငါတို႔ ထက္တန္ခုိးႀကီး၏။ ငါတို႔ထံမွထြက္သြားေလာ့ဟု၊ ဣဇာက္ကိုအမိန္႔ရွိေသာေၾကာင့္၊ ၁၇ဣဇာက္သည္ ထုိၿမိဳ႔မွထြက္ သြားၿပီးလွ်င္၊ ေဂရာခ်ဳိင့္၌ထဲကိုေဆာက္၍ ေနေလ၏။

            ၁၈ထုိအခါ ဣဇာက္သည္၊ အဘအာျဗဟံကြၽန္တို႔တူး၍၊ အဘေသေသာေနာက္၊ ဖိလိတၱိလူတို႔ဖို႔ေသာ ေရတြင္းတို႔ကိုတူးေဘာ္ျပန္၍၊ အထက္ကအဘသမုတ္ေသာ အမည္ျဖင့္ သမုတ္ေလ၏။ ၁၉ဣဇာက္ကြၽန္တို႔ လည္း၊ ခ်ဳိင့္ထဲ၌တူး၍ စမ္းေရတြင္းကို ေတြ႔ၾက၏။ ၂ဝေဂရာအမ်ဳိးသား ႏြားေက်ာင္းတို႔ကလည္း၊ ဤေရသည္ ငါတို႔ေရျဖစ္၏ ဟု၊ ဣဇာက္၏ႏြားေက်ာင္းတို႔ႏွင့္ လုယက္ေျပာဆိုၾက၏။ ထုိသို႔အခ်င္းခ်င္းလုယက္ၾက ေသာေၾကာင့္၊ ထုိေရတြင္းကို ဧသက္အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၂၁ေနာက္တဖန္ အျခားေသာေရတြင္းကုိ တူးျပန္ၾက၏။ ထုိေရတြင္းကိုလည္း တဖန္လု ၾကေသာေၾကာင့္၊ သိတနအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၂၂ထုိအရပ္မွ ေနရာေျပာင္း၍၊ အျခားေသာေရတြင္းကိုတူးၾက၏။ ထုိေရတြင္းကုိ အဘယ္သူမွ်မလုယက္ေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔ ေနစရာအခြင့္ကုိ ယခုထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူၿပီ ျဖစ္၍၊ ဤျပည္၌ငါတို႔သည္ စီးပြါးမ်ားၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုလ်က္၊ ထုိေရတြင္းကိုရေဟာဘုတ္ အမည္ျဖင့္ မွည့္သတည္း။

            ၂၃တဖန္ ထုိအရပ္မွ ေဗရေရွဘအရပ္သို႔ ေျပာင္းေလ၏။ ၂၄ထုိေန႔ညမွာ ထာဝရဘုရားသည္ ထင္ရွား၍၊ ငါသည္ သင္၏အဘ အာျဗဟံ၏ ဘုရားျဖစ္၏။ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္သင့္ဘက္မွာရွိ၏။ ငါသည္ ေကာင္းႀကီးေပးမည္။ ငါ၏ကြၽန္အာျဗဟံအတြက္၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကို ငါမ်ားျပားေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၅ထုိအရပ္၌ယဇ္ပလႅင္ကို တည္၍၊ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကို ပဌနာျပဳ၏။ တဲကိုလည္း တည္ေဆာက္၍၊ ကြၽန္တို႔သည္ ေရတြင္းကိုတူးၾက၏။

            ၂၆ထုိအခါ အဘိမလက္မင္းသည္၊ အေဆြေတာ္အဟုဇတ္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းဖိေကာလ တို႔ကိုေခၚ၍၊ ေဂရာၿမိဳ႔ မွ ဣဇာက္ရွိရာသို႔သြား၏။ ၂၇ဣဇာက္ကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုျမင္ပ်င္း၍ ႏွင္ထုတ္ၿပီးမွ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ လာၾကသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၂၈ထုိသူတို႔က၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ဘက္မွာရွိေတာ္ မူေၾကာင္းကုိ၊ ငါတို႔အမွန္သိျမင္ သည္ျဖစ္၍၊ ၂၉ငါတို႔သည္ သင့္ကိုမထိမခုိက္၊ ေက်းဇူးကုိသာျပဳ၍၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာလႊတ္လုိက္သည္နည္းတူ၊ သင္သည္ ငါတို႔ကုိအျပစ္မျပဳရဟု၊ ငါတို႔တဘက္၊ သင့္တဘက္၊ ႏွစ္ဘက္သားတို႔သည္၊ သစၥာဂတိထား၍ မိႆဟာယဖဲြ႔ၾကစို႔။ သင္သည္ ထာဝရဘုရားေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ပါ၏ဟုဆိုၾကေလေသာ္၊ ၃ဝဣဇာက္သည္၊ သူတို႔အဘုိ႔ စားေသာက္ပဲြကိုလုပ္၍၊ အတူစားေသာက္ၾက၏။ ၃၁နံနက္ေစာေစာထ၍၊ အခ်င္းခ်င္းတဦးႏွင့္ တဦးသစၥာ ျပဳၾကၿပီးမွ၊ ဣဇာက္သည္ သူတို႔ကုိ လႊတ္လုိက္၍၊ သူတို႔သည္ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားရၾက၏။ ၃၂ထုိေန႔၌ပင္ ဣဇာက္ကြၽန္တို႔သည္ လာ၍၊ မိိမိတို႔တူးေသာ တြင္း၌ ေရေတြ႔ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိၾကလွ်င္၊ ၃၃ထုိေရတြင္းကို ေရွဘအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ ထုိအရပ္၌ တည္ေသာၿမိဳ႔ကို ေဗရေရွဘၿမိဳ႔ဟု ယေန႔တိုင္ေအာင္တြင္ေလသတည္း။

            ၃၄ဧေသာသည္ အသက္ေလးဆယ္ရွိေသာ အခါ၊ ဟိတၱိအမ်ဳိးသား ေဗရိ၏သမီးယုဒိတ္၊ ဟိတၱိ အမ်ဳိးသား ဧလုန္၏သမီး ဗာရွမတ္တို႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေလ၏။ ၃၅ထုိမိန္းမတို႔သည္ ဣဇာက္ႏွင့္ ေရဗကၠ၌ စိတ္ႏွလံုး ပူပန္စရာ အေၾကာင္းျဖစ္သတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s