ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၇)


၁ထိုေနာက္ ဣဇာက္သည္ အုိ၍မ်က္စိမႈန္သျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာအခါ၊ သားအႀကီး ဧေသာကို၊ ငါ့သားဟု ေခၚလွ်င္၊ ကြၽႏ္ုပ္ရွိပါ၏ဟု ထူးေလ၏။ ၂အဘကလည္း ယခုငါအိုလွၿပီ။ အဘယ္ေသာအခါ ေသရမည္ကိုငါမသိ။ ၃မေသမွီငါ့ဝိညာဥ္သည္ သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးမည္အေၾကာင္း၊ သင္၏လက္နက္တည္း ဟူေသာ ေလးႏွင့္ျမ‡ားေတာင့္ ကို ေဆာင္ယူလွ်က္ ေတာသို႔သြား၍၊ ငါစားစရာဘို႔ အမဲေကာင္ကို ရေအာင္ရွာၿပီးလွ်င္၊ ၄ငါျမိန္ရွက္တတ္ေသာ အမဲ ဟင္းလ်ာကို ခ်က္၍ ငါ့ထံသို႔ယူခဲ့ပါေလာ့ဟု ေျပာဆို၏။ ၅ထိုသို႔ ဣဇာက္သည္ သားဧေသာအား ေျပာဆိုေသာ စကားကို၊ ေရဗကၠၾကားသည္ျဖစ္၍၊ ဧေသာသည္ အမဲသားကိုရေအာင္ေတာသို႔ အရွာသြားစဥ္တြင္၊ ၆ေရဗကၠသည္ သားယာကုပ္ကိုေခၚ၍၊ ၇သင္၏အဘက၊ ငါမေသမွီ ထာဝရဘုရား၏ေရွ႔ေတာ္မွာ သင့္ကိုငါေကာင္းႀကီးေပးမည္ အေၾကာင္း၊ ငါစားစရာဘို႔ အမဲသားကိုယူခဲ့၍၊ အမဲဟင္းလ်ာကိုခ်က္ပါဟု သင္၏အစ္ကို ဧေသာအားေျပာသည္ကို ငါၾကားၿပီ။ ၈သို႔ျဖစ္၍ ငါ့သား၊ ငါမွာထားသမွ်ေသာစကားကို နားေထာင္ပါေလာ့။ ၉ယခုဆိတ္စုရွိရာသို႔သြား၍၊ ေကာင္းေသာ ဆိတ္သငယ္ႏွစ္ေကာင္ကို ငါ့ထံသို႔ယူခဲ့ပါေလာ့။ သင္၏အဘ ၿမိန္ရွက္တတ္ေသာ အမဲဟင္းလ်ာကို ငါခ်က္မည္။ ၁ဝသင္၏အဘမေသမွီသင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္အေၾကာင္း၊ ထိုအစာကို အဘစားေစျခင္းငွါ သင္သည္ အဘထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုေလ၏။ ၁၁ယာကုပ္ကလည္း၊ ကြၽႏ္ုပ္အစ္ကို ဧေသာကား အေမြးရွိေသာသူ၊ ကြၽႏ္ုုပ္ကား ေခ်ာမႊတ္ေသာသူျဖစ္၏။ ၁၂ကြၽႏ္ုုပ္အဘသည္ ကြၽႏ္ုပ္ကိုစမ္းသပ္ေကာင္း စမ္းသပ္လိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္ကို လွည့္စားေသာသူဟူ၍ ထင္သျဖင့္၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ မဂၤလာကိုမရဘဲ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာကိုသာ ခံရလိမ့္ မည္ဟု အမိကိုဆိုေလ၏။ ၁၃အမိေရဗကၠကလည္း၊ ငါ့သား၊ သင္ခံရေသာ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာသည္ ငါ၌သင့္ေရာက္ ပါေစ။ ငါ့စကားကို နားေထာင္၍ ဆိတ္သငယ္တို႔ကိုသာ ယူခဲ့ပါဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၁၄သူသည္ သြား၍ဆိတ္သငယ္ တို႔ကို အမိထံသို႔ယူခဲ့သျဖင့္၊ အမိသည္လည္း အဘျမိန္ရွက္တတ္ေသာ အမဲဟင္းလ်ာကို ခ်က္ေလ၏။ ၁၅ထိုအခါ ေရဗကၠသည္ အိမ္တြင္ မိမိလက္၌ ရွိေသာ သားႀကီးဧေသာ၏အဝတ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာအဝတ္ကို ယူ၍၊ သားငယ္ ယာကုပ္ကို ဝတ္ေစလွ်က္၊ ၁၆ဆိတ္သငယ္၏သားေရကိုလည္း ယူ၍ သူ၏လက္၌၄င္း၊ လည္ပင္ေခ်ာေသာဘက္၌၄င္း ဆင္ယင္ၿပီးလွ်င္၊ ၁၇မိမိခ်က္ေသာ အမဲဟင္းႏွင့္ မုန္႔ကိုသား ယာကုပ္လက္၌ အပ္ေပး၏။

၁၈ယာကုပ္လည္း အဘထံသို႔သြား၍ အဘဟုေခၚေလ၏။ အဘကလည္း ငါရွိ၏ငါ့သား။ သင္သည္ အဘယ္ သူနည္းဟု ေမး၏။ ၁၉ယာကုပ္ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုုပ္ကား သားအႀကီးဧေသာျဖစ္ပါ၏။ အဘမွာထား သည္အတိုင္း ျပဳပါၿပီ။ ထ၍ထိုင္ပါ။ အဘ၏ဝိညာဥ္သည္ အကြၽႏ္ုုပ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္၏အမဲသားကို စားပါေလာ့ဟု ဆိုေလ၏။ ၂ဝအဘဣဇာက္ကလည္း၊ ငါ့သား၊ ဤမွ်ေလာက္ လွ်င္ျမန္စြာ ေတြ႔ရေသာအေၾကာင္းကား၊ အဘယ္သို႔ နည္းဟု သားအားေမးလွ်င္၊ အဘ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္ရွိရာသို႔ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ လွ်င္ျမန္စြာ ေတြ႔ရပါသည္ဟု ျပန္ဆိုေလ ၏။ ၂၁ဣဇာက္ကလည္း၊ ငါ့သား၊ သင္သည္ ငါ့သားဧေသာမွန္သည္ မမွန္သည္ကို သိလို၍၊ သင့္ကိုငါစမ္းသပ္ ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ထံပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပါေလာ့ဟုဆိုလွ်င္၊ ၂၂ယာကုပ္သည္ အဘထံ ပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ အဘသည္ စမ္းသပ္လ်က္၊ အသံကား ယာကုပ္၏အသံ၊ လက္တို႔ကား ဧေသာ၏လက္ျဖစ္ေပ တည္းဟု ဆိုေလ၏။ ၂၃ထိုသို႔ သူ၏လက္တို႔သည္ ဧေသာ၏လက္ကဲ့သို႔ အေမြးပါေသာေၾကာင့္၊ ယာကုပ္ျဖစ္မွန္းကို အဘမရိပ္မိသျဖင့္၊ ေကာင္းႀကီးေပးေလ၏။ ၂၄သို႔ရာတြင္ တဖန္ကား၊ သင္သည္ ငါ့သားဧေသာစင္စစ္ အမွန္ျဖစ္ သေလာဟု ေမးျပန္လ်င္၊ မွန္ပါသည္ဟုဆို၏။ ၂၅အဘကလည္း၊ ငါ့ထံပါးသို႔ သြင္းခဲ့ပါ။ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့သား၏အမဲသားကို ငါစားအံ့ဟုဆိုလွ်င္၊ ယာကုပ္သည္ အဘထံသို႔သြင္း၍၊ အဘ စားေလ၏။ စပ်စ္ရည္ကိုလည္း ေပး၍ အဘေသာက္ေလ၏။ ၂၆ထိုေနာက္ အဘက၊ ငါ့သား ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ့ကိုနမ္းပါေလာ့ဟုဆိုလွ်င္၊ ယာကုပ္သည္ခ်ဥ္းကပ္၍ အဘကို နမ္းေလ၏။ ၂၇အဘဣဇာက္ကလည္း၊ သူ႔အဝတ္၏အနံ႔ကိုခံ၍ ၾကည့္ပါ။ ငါ့သား၏အနံ႔သည္၊ ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူေသာ လယ္၏အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္တူ၏။ ၂၈ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္၏ ႏွင္းကို၄င္း၊ ေျမႀကီး၏ဆီဥကို၄င္း၊ မ်ားစြာေသာဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္ကို၄င္း၊ သင့္အားေပးေတာ္မူေစသတည္း။ ၂၉သူတပါးတို႔သည္ သင္၌ကြၽန္ခံ၍၊ အျပည္ျပည္တို႔သည္ သင့္ေရွ႔မွာ ဦးညႊတ္ရၾကေစသတည္း။ သင္သည္ သင္၏ညီအစ္ကိုတို႔ေရွ႔၌ အရွင္ျဖစ္၍၊ သင့္အမိ၏သားတို႔သည္ သင့္ေရွ႔မွာ ဦးညႊတ္ရၾကေစသတည္း။ သင့္ကိုက်ိန္ဆဲေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို ခံရၾက ေစသတည္း။ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ေကာင္းႀကီးကို ခံရၾကေစ သတည္းဟု ေကာင္းႀကီးေပးေလ၏။

၃ဝယာကုပ္သည္၊ အဘဣဇာက္ေပးေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံ၍၊ အဘထံမွ ထြက္သြားေသာ ခဏခ်င္းတြင္၊ အစ္ကိုဧေသာသည္ မုဆိုးျပဳရာမွ ေရာက္လာ၏။ ၃၁သူသည္လည္း အမဲဟင္းလ်ာကိုခ်က္၍ အဘထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္အဘ၏ဝိညာဥ္သည္၊ အကြၽႏ္ုုပ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္အေၾကာင္း၊ သား၏အမဲသားကို ထ၍ စားပါေလာ့ဟု ဆိုေလ၏။ ၃၂အဘဣဇက္ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကား သားအႀကီးဧေသာ ျဖစ္ပါ၏ဟု ဆိုေလေသာ္၊ အဘဣဇာက္သည္ အလြန္ တုန္လႈပ္၍၊ အဘယ္သူနည္း၊ ၃၃အမဲသား ကိုရ၍၊ ငါ့ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာသူသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။ သင္မေရာက္မွီ ငါသည္ အကုန္အစင္စားၿပီး၍၊ သူ႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးမိၿပီ။ သူသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ဧကန္အမွန္ခံရလိမ့္မည္ဟု ဆိုေလ၏။ ၃၄အဘဆိုေသာ စကားကို ဧေသာၾကားလွ်င္၊ အလြန္ျပင္းေသာ အသံႏွင့္ သည္းထန္စြာငိုေၾကြးလ်က္၊ အိုအဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုလည္း ေကာင္းႀကီးေပးပါေလာ့၊ ေပးပါေလာ့ဟု ဆိုေလေသာ္။ ၃၅အဘက၊ သင့္ညီသည္ လိမၼာစြာလာ၍၊ သင္၏ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို ယူသြားၿပီဟု ဆိုေလ၏။ ၃၆ဧေသာကလည္း၊ သူ႔ကိုယာကုပ္ဟူေသာအမည္ႏွင့္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ မွည့္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကြၽႏ္ုပ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္လွည့္စား၍ ႏိုင္ပါၿပီ။ သားဦးအရိပ္အရာကို အရင္ယူသြားပါၿပီ။ ယခုလည္း တဖန္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ယူသြားပါၿပီဟူ၍၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္အဘို႔ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ တပါးကိုမွ် မျခြင္းပါသေလာဟူ၍၄င္း ဆိုေလ၏။ ၃၇ဣဇာက္ကလည္း၊ သူ႔ကိုသင္၏အရွင္ျဖစ္ေစၿပီ။ ညီအစ္ကိုအေပါင္း တို႔ကို သူ၌ကြၽန္ခံေစၿပီ။ ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ သူ႔ကိုေထာက္မၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ငါ့သား၊ သင္၌အဘယ္သိ ု႔ျပဳႏိုင္ေတာ့အံ့နည္းဟု၊ ဧေသာအား ျပန္ေျပာ လွ်င္၊ ၃၈ဧေသာက၊ အိုအဘ၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ တစံုတခုမွ် မရွိပါသေလာ။ အိုအဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုလည္း ေကာင္းႀကီးေပးပါေလာ့၊ ေပးပါေလာ့ဟု အဘကားေျပာဆိုလ်က္၊ တဖန္ အသံကိုလႊင့္၍ ငိုေၾကြးေလ၏။ ၃၉အဘ ဣဇာက္ကလည္း၊ ၾကည့္ရႈ႔ပါ။ သင္၏ေနရာသည္ ေျမႀကီး၏ဆီဥႏွင့္၄င္း၊ အထက္မိုဃ္းေကာင္းကင္၏ ႏွင္းႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ၄ဝထားျဖင့္အသက္ကို ေမြးရလိမ့္မည္။ ညီ၌ ကြၽန္ခံရလိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ အစိုးရေသာအခါ၊ သူတင္ေသာထမ္းဘိုးကို သင္၏လည္ပင္းမွ ခ်ိဳးပယ္လိမ့္မည္ဟု ျပန္၍ဆိုေလ၏။

၄၁အဘသည္ ယာကုပ္အား ေပးေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေၾကာင့္၊ ဧေသာသည္ ယာကုပ္ကိုအၿငိဳး ထား၍၊ ငါ့အဘေၾကာင့္ ညည္းတြားရေသာ ေန႔ရက္ကာလအခ်ိန္နီးၿပီ။ ထိုအခါ ငါ့ညီယာကုပ္ကို ငါသတ္မည္ဟု အႀကံႏွင့္ ေျပာေလ၏။ ၄၂ထိုသို႔ သားႀကီးဧေသာေျပာေသာ စကားကို အမိေရဗကၠၾကားလွ်င္၊ သားငယ္ယာကုပ္ကို ေခၚ၍၊ သင္၏အစ္ကို ဧေသာသည္ သင့္ကိုသတ္သျဖင့္၊ သင့္အမႈ၌ စိတ္ေျပလိမ့္မည္။ ၄၃ထိုေၾကာင့္၊ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ပါ။ ငါ့ေမာင္လာဗန္ေနရာ ခါရန္ၿမိဳ႔သို႔ ထ၍ေျပးသြားပါေလာ့။ ၄၄သင္၏အစ္ကိုစိတ္ေျပသည္တိုင္ေအာင္၊ သူ႔ထံမွာ ခဏေရွာင္၍ ေနပါေလာ့။ ၄၅သင္၏အစ္ကို စိတ္ေျပ၍၊ သင္သည္ သူ၌ျပဳေသာအမႈကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာအခါ၊ ငါမွာလိုက္၍ ထိုအရပ္မွ သင့္ကိုေဆာင္ခဲ့ေစမည္။ ငါ့သားႏွစ္ေယာက္လံုးကို တေန႔ခ်င္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါရႈံး ရမည္နည္းဟု ဆိုေလ၏။ ၄၆တဖန္ ေရဗကၠသည္ ဣဇာက္ထံသို႔သြား၍၊ ကြၽန္မသည္ေဟသအမ်ိဳးသမီးတို႔ေၾကာင့္၊ ကိုယ္အသက္ကို ၿငီးေငြ႔လွ၏။ ဤျပည္သူသမီးကဲ့သို႔ေသာသူ၊ ေဟသအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ယာကုပ္အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳလွ်င္၊ ကြၽန္မ အသက္ရွင္၍ အဘယ္အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္နည္းဟု ေျပာဆိုေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s