ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၉)


            ၁တဖန္ ယာကုပ္သည္ ခရီးသြား၍၊ အေရွ႔ျပည္သားတို႔ေနရာ အရပ္သို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၂ေျမာ္ၾကည့္၍ ေတာစ၌ ေရတြင္းတခုကိုျမင္၏။ ထုိတြင္းေရျဖင့္ သုိးစုမ်ားကုိ တိုက္တတ္သည္ျဖစ္၍၊ တြင္းနားမွာ သုိးစုသံုးစုအိပ္လ်က္ ရွိ၏။ ေရတြင္းဝေပၚမွာ ႀကီးစြာေသာေက်ာက္ရွိ၏။ ၃သိုးထိန္းအေပါင္း တို႔သည္ ထုိအရပ္၌ စုေဝးေသာအခါ၊ ေရတြင္း ဝ၌ ဖံုးအုပ္ေသာေက်ာက္ကို လွိမ့္လွန္၍၊ သိုးမ်ားကုိ ေရတိုက္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိေက်ာက္ကို မိမိေနရာ ေရတြင္းဝေပၚမွာ တဖန္တင္ထားေလ့ရွိ၏။ ၄ယာကုပ္ကလည္း၊ ငါ့ညီအစ္ကုိတို႔၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္အရပ္ကလာၾကသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ ခါရန္ၿမိဳ႔က လာၾကသည္ဟု ေျပာဆိုေလ၏။ ၅တဖန္ယာကုပ္က၊ နာေခၚသား လာဗန္ကုိ သိသ ေလာဟု ေမးလွ်င္၊ သိ၏ဟုျပန္ဆုိေသာ္၊ ၆သူသည္မာပါ၏ေလာဟု တဖန္ေမးျပန္လွ်င္၊ မာပါ၏။ သူ၏သမီး ရာေခလ သည္ သိုးမ်ားႏွင့္တကြလာလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကေလ၏။ ၇ယာကုပ္ကလည္း၊ ေန႔အခ်ိန္အလြန္မ်ားစြာ ရွိေသး၏။ သုိးတို႔ကုို စုေဝးရာအခ်ိန္ မဟုတ္ေသး။ ေရတိုက္ၿပီးလွ်င္၊ သြား၍ ထိန္းၾကဦးေလာ့ဟု ဆိုေလ၏။ ၈သူတို႔ကလည္း၊ သုိးထိန္း အေပါင္းတို႔စုေဝး၍၊ ေရတြင္းဝ၌ ဖံုးအုပ္ေသာေက်ာက္ကို လွိမ့္လွန္ၿပီးမွသာ၊ သိုးတို႔ကိုေရတိုက္ရ၏။ သို႔မဟုတ္၊ မတိုက္ရဟုျပန္ဆုိၾက၏။ ၉ထုိသုိ႔တဦးႏွင့္တဦး ႏႈတ္ဆက္ၾကစဥ္တြင္ ရာေခလသည္၊ မိမိအဘ၏ သိုးတို႔ကုိထိန္းရသည္ ျဖစ္၍၊ သိုးတို႔ကုိ ေဆာင္လ်က္လာ၏။ ၁ဝယာကုပ္သည္၊ မိမိဦးရီးလာဗန္၏ သမီး ရာေခလႏွင့္ဦးရီးလာဗန္၏ သိုးတို႔ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊ အနီးသို႔ခ်ဥ္း၍၊ ေရတြင္း၌ ဖံုးအုပ္ေသာေက်ာက္ကို လွိမ့္လွန္ၿပီးလွ်င္၊ ဦးရီးလာဗန္၏ သိုးတို႔ကို ေရတိုက္ ေလ၏။ ၁၁ထုိေနာက္၊ ယာကုပ္သည္ ရာေခလကိုနမ္း၍၊ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ငိုေလ၏။ ၁၂မိမိသည္ ရာေခလအဘ၏ တူ၊ ေရဗကၠ၏သားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၾကားေျပာလွ်င္၊ ရာေခလသည္ေျပး၍ မိမိအဘအားျပန္ၾကားေလ၏။ ၁၃လာဗန္ သည္ မိမိတူယာကုပ္၏ သိတင္းစကားကုိ ၾကားေသာအခါ၊ ႀကိဳဆိုျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္သြား၍၊ ပိုက္ဘတ္နမ္းရႈတ္ လ်က္၊ မိမိအိမ္သို႔ ေဆာင္သြားေလ၏။ ယာကုပ္သည္လည္း မိမိအမႈအရာရွိသမွ်ကို ၾကားေျပာလွ်င္၊ ၁၄လာဗန္က၊ အကယ္စင္စစ္သင္သည္ ငါ့အရိုးအသားပင္ျဖစ္၏ဟု ဆုိေလ၏။

            ၁၅ယာကုပ္သည္ တလခန္႔မွ် ေနၿပီးမွ၊ လာဗန္က၊ သင္သည္ငါ့တူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အက်ဳိးမဲ့ ကြၽန္ခံရပါမည္ေလာ။ ခံလုိေသာအခကို ငါ့အားေျပာေလာ့ဟု ဆုိေလ၏။ ၁၆ထုိအခါ လာဗန္၌ သမီးႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ အႀကီးကား၊ ေလအာအမည္ရွိ၏။ အငယ္ကား၊ ရာေခလအမည္ရွိ၏။ ၁၇ေလအာကား၊ မ်က္စီ ႏုညံ့၏။ ရာေခလကား၊ ပံုျပင္ ယဥ္ေက်း၍ အေသြးအဆင္းလည္းလွ၏။ ၁၈ယာကုပ္သည္ ရာေခလကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ လာဗန္အား၊ ဦးမင္းသမီး အငယ္ရာေခလကိုရျခင္းငွါ၊ ခုနစ္ႏွစ္အေစခံပါမည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ၁၉လာဗန္က၊ အျခားေသာသူအားေပးစားသည္ထက္၊ သင့္အားေပးစားေသာ္ သာ၍ေကာင္း၏။ ငါႏွင့္အတူေနေလာ့ဟု ဆုိ၏။ ၂ဝယာကုပ္သည္လည္း၊ ရာေခလကုိရျခင္းငွါ ခုနစ္ႏွစ္အေစခံေလ၏။ ရာေခလကုိ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ခုနစ္ႏွစ္ကုိ နည္းေသာ ေန႔ရက္ကဲ့သို႔ထင္မွတ္သတည္း။

            ၂၁ယာကုပ္ကလည္း၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္ေစ့ပါၿပီ။ ကြၽႏု္ပ္သည္ မယားႏွင့္ ဆက္ဆံဘုိ႔ရာ ေပးစားပါဟုလာဗန္ အားဆိုလွ်င္၊ ၂၂လာဗန္သည္ ထုိအရပ္၌ ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔ကုိ စည္းေဝးေစ၍ ပဲြလုပ္ေလ၏။ ၂၃ညဦးအခ်ိန္ေရာက္ မွ၊ ဇိလပအမည္ရွိေသာ ကြၽန္မသမီးေလအာ၌ လက္ဖဲြလ်က္၊ ထုိသမီးကုိ ေဆာင္သြင္း၍၊ ယာကုပ္သည္ သူႏွင့္ ဆက္ဆံေလ၏။ ၂၅နံနက္အခ်ိန္ေရာက္မွ ယာကုပ္သည္ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ေလအာျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိျမင္လွ်င္၊ လာဗန္ထံသုိ႔သြား၍ ကြၽႏ္ုပ္၌ျပဳေသာအမႈကား၊ အဘယ္သို႔နည္း။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ရာေခလကို ရျခင္းငွါ အေစခံရၿပီမဟုတ္ ေလာ။ ကြၽႏု္ပ္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ လွည့္စားသနည္းဟု ဆိုေသာ္၊ ၂၆လာဗန္က၊ ငါတို႔ျပည္၌သမီးအႀကီးကိုမေပးစားမွီ၊ အငယ္ကိုမေပးစားရ။ ၂၇ခုနစ္ရက္ေစ့ေအာင္ ငံ့ဦးေလာ့။ ေနာက္တဖန္ ခုနစ္ႏွစ္အေစခံရသည္ အတြက္၊ ရာေခလကို လည္းသင့္အားေပးစားဦးမည္ဟု ဆိုသည္အတုိင္း၊ ၂၈-၂၉ယာကုပ္ဝန္ခံ၍ ခုနစ္ရက္ေစ့ၿပီးမွ၊ လာဗန္သည္ ဗိလဟာ အမည္ ရွိေသာ ကြၽန္မကုိ လက္ဖဲြ႔လ်က္၊ သမီးရာေခလကို ေပးစားေလ၏။ ၃ဝယာကုပ္သည္ ရာေခလႏွင့္ ဆက္ဆံ၍၊ ေလအာကို ခ်စ္သည္ထက္သာ၍ ခ်စ္၏။ လာဗန္ထံမွာ တဖန္ခုနစ္ႏွစ္အေစခံေလ၏။

            ၃၁ေလအာသည္ အမုန္းခံရသည္ကုိ ထာဝရဘုရားသိျမင္၍၊ သားဘြားရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္ မူ၏။ ရာေခလမူကား ျမံဳ၏။ ၃၂ေလအာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြယူသျဖင့္၊ သားကိုဘြားျမင္၍ ရုဗင္အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အေၾကာင္း မူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ဆင္းရဲခံျခင္းကို အမွန္ၾကည့္ျမင္ေတာ္မူၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုငါ့လင္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္လိမ့္ မည္ဟု ဆုိသတည္း။ ၃၃တဖန္ ပဋိိသေႏၾၶြယူျပန္၍ သားကိုဘြားျမင္ေသာ္၊ ငါသည္အမုန္းခံရေၾကာင္းကုိ ထာဝရဘုရား ၾကားေသာေၾကာင့္၊ ဤသားကိုလည္းေပးသနားေတာ္မူၿပီဟု ဆိုၿပီးလွ်င္၊ ထုိသားကုိ ရွိေမာင္ အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၃၄တဖန္ပဋိိသႏၾၶြယူျပန္၍ သားကိုဘြားျမင္ေသာ္၊ ငါ့လင္အားသားသံုးေယာက္ကို ငါဘြားျမင္ေသာေၾကာင့္၊ ယခုတခါ သူသည္ ငါႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လိမ့္မည္ဟု ဆုိ၍၊ ထုိသားကုိေလဝိအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၃၅တဖန္ ပဋိိသေႏၾၶြယူျပန္၍ သားကုိ ဘြားျမင္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားကို ယခုငါခ်ီးမြမ္းမည္ဟု ဆိုသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသားကုိ ယုဒအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ထုိေနာက္၊ သားျပတ္၍ မဘြားဘဲေန၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s