ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၀)


           ၁ရာေခလသည္ ယာကုပ္အားသားမဘြားေၾကာင္းကို မိမိသိျမင္ေသာအခါ၊ အစ္မကိုျငဴစူေသာ စိတ္ရွိ၍၊ ငါ့အား သားကိုေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ငါေသေတာအံ့ဟု ယာကုပ္ကုိဆုိေလ၏။ ၂ယာကုပ္ကလည္း၊ ငါသည္သင့္အား သားဘြား ေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မမူေသာ ဘုရားသခင္ကုိယ္စားေတာ္ျဖစ္သေလာဟု၊ ရာေခလကုိ အမ်က္ထြက္၍ ျပန္ဆုိ၏။ ၃ရာေခလကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္၌ကြၽန္မဗိလဟာရိွပါ၏။ သူ႔ထံသို႔ဝင္ပါ။ သူသည္အကြၽႏု္ပ္ဒူးေပၚမွာ သားဘြား၍၊ သူ႔အား ျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ တည္ေဆာကျ္ခင္းရွိပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုလ်က္၊ ၄ကြၽန္မဗိလဟာကုိ ယာကုပ္၏ မယားျဖစ္ေစျခင္းငွါ အပ္၍၊ သူ႔ထံသုိ႔ ယာကုပ္ဝင္ေလ၏။ ၅ဗိလဟာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍၊ ယာကုပ္အား သားကိုဘြားျမင္သည္ရွိေသာ္၊ ၆ရာေခလက၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ဘက္၌ တရားစီရင္ေတာ္မူၿပီ။ င့ါစကားကိုၾကား၍ သားကုိေပးသနားေတာ္မူၿပီဟု ဆိုသည္ႏွင့္ အညီ၊ ထုိသားကုိ ဒန္အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၇တဖန္ ရာေခလ၏ကြၽန္မ ဗိလဟာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြယူျပန္၍၊ ယာကုပ္အား ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေသာသားကုိ ဘြားျမင္သည္ရွိေသာ္၊ ၈ရာေခလက၊ ငါသည္ငါ့အစ္မႏွင့္ က်ပ္က်ပ္လံုး ေထြး၍ ႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု ဆို၍၊ ထုိသားကုိနႆလိအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။

            ၉ေလအာသည္ သာျပတ္၍ မဘြားဘဲေနေၾကာင္းကုိ မိမိသိျမင္ေသာအခါ၊ မိမိကြၽန္မ ဇိလပကိုယူ၍၊ ယာကုပ္ မယားျဖစ္ေစျခင္းငွါ အပ္ေလ၏။ ၁ဝေလအာ၏ ကြၽန္မ ဇိလပသည္လည္း ယာကုပ္အားသားကုိ ဘြားျမင္သည္ ရွိေသာ္၊ ၁၁ေလအာက၊ ေကာင္းက်ဳိးလာသည္ဟု ဆုိ၍၊ ထုိသားကုိ ဂဒ္အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၁၂တဖန္ေလအာ၏ ကြၽန္မဇိလပ သည္ ယာကုပ္အားႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေသာသားကုိ ဘြားျမင္သည္ ရွိေသာ္၊ ၁၃ေလအာက၊ ငါ၌မဂၤလာရွိ၏။ သူသမီးတို႔ သည္ ငါ့ကိုမဂၤလာရွိေသာသူဟူ၍ ေခၚၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိသျဖင့္၊ ထုိသားကုိ အာရွာအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။

            ၁၄ထုိေနာက္ ဂ်ဳံစပါးကို စုသိမ္းေသာ အခ်ိန္ကာလ၌၊ ရုဗင္သည္ လယ္ျပင္သုိ႔ထြက္သြားၿပီးလွ်င္၊ အႏုေဆးသီး ကုိ ေတြ႔၍၊ မိမိအမိေလအာထံသုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ရာေခလကလည္း၊ သင္၏သားရခဲ့ေသာ အႏုေဆးသီးအခ်ဳိ႔ကို ေပးပါေလာ့ဟု၊ ေလအာကိုေတာင္းလွ်င္၊ ၁၅ေလအာက၊ သင္သည္ ငါ့လင္ကုိယူ၍ အတြက္မရွိ ထင္သေလာ၊ ငါ့သား၏ အႏုေဆးသီးကုိလည္း ယူခ်င္ေသးသည္တကားဟု ဆိုေလေသာ္၊ ရာေခလက၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ သင့္သား၏ အႏုေဆးသီးအတြက္၊ သင္သည္ ယေန႔ညဥ့္တြင္သင္ႏွင္ အိပ္ရမည္ဟုဆုိ၏။ ၁၆ညဦးအခ်ိန္၌၊ လယ္ျပင္မွ ယာကုပ္လာေသာအခါ၊ ေလအာသည္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ သြား၍၊ သင္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ဝင္ရမည္။ အကြၽႏ္ုပ္၏ သားရခဲ့ေသာ အႏုေဆးသီးႏွင့္ သင့္ကိုအကြၽႏု္ပ္ငွါးသည္ မွန္ပါ၏ဟု ဆိုသျဖင့္၊ ထုိေန႔ညဥ့္တြင္ သူႏွင့္ အိပ္ရေလ၏။ ၁၇ေလအာစကားကုိ ဘုရားသခင္နားေထာင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ပဋိိသေႏၾၶြယူျပန္၍၊ ယာကုပ္အား ပဥၥမသားကို ဘြားျမင္ေလ ေသာ္၊ ၁၈ငါ့ကြၽန္မကို ငါ့လင္အားေပးေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့အားအခကိုေပးေတာ္မူ ၿပီဟုဆို၍၊ ထုိသားကုိ ဣသခါ အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၁၉တဖန္ေလအာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြယူျပန္၍၊ ယာကုပ္အား ဆဌမသားကုိ ဘြားျမင္ေလေသာ္၊ ၂ဝဘုရားသခင္သည္၊ ေကာင္းေသာလက္ဖဲြ႔ကို ပေးသနားေတာ္မူၿပီ။ ငါ့လင္အားသားေျခာက္ ေယာက္ကို ဘြားျမင္ေသာေၾကာင့္၊ ယခုငါႏွင့္ အျမဲေနလိမ့္မည္ဟု ဆို၍၊ ထုိသားကုိဇာဗုလုန္ အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၂၁ထုိေနာက္မွ သမီးကိုဘြား၍ ဒိနအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။

            ၂၂ထုိအခါ ဘုရားသခင္သည္ ရာေခလကိုေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏။ သူ၏စကားကုိနားေထာင္၍၊ သားဘြား ေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂၃သူသည္ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ သားကုိဘြားျမင္လွ်င္၊ ငါခံရေသာကဲ့ရဲ့ျခင္း အေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္သည္ ပယ္ေတာ္မူၿပီဟူ၍၄င္း၊ ၂၄ထာဝရဘုရားသည္ အျခားေသာသားကုိ ထပ္၍ေပးေတာ္မူပါေစေသာ ဟူ၍၄င္းဆုိလ်က္၊ ထုိသားကုိေယာသပ္အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။

            ၂၅ရာေခလသည္ ေယာသပ္ကိုဘြားျမင္ၿပီးေသာေနာက္၊ ယာကုပ္က၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေနရင္း ျပည္သို႔ သြားမည္အေၾကာင္း အကြၽႏု္ပ္ကို လႊတ္ပါေလာ့။ ၂၆ကြၽႏု္ပ္သည္ အေစခံ၍ရေသာ မယားႏွင့္ သားတို႔ကိုေဆာင္ယူ၍၊ သြားရေသာအခြင့္ကို ေပးပါေလာ့။ ကြၽႏု္ပ္အေစခံသည္ အေၾကာင္းကုိအဘသိ ပါသည္ဟု လာဗန္အားဆိုလွ်င္၊ ၂၇လာဗန္က၊ သင္၏စိတ္ႏွင့္ ေတြ႔ပါေစ။ ထာဝရဘုရား သည္သင္၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့အားေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူသည္ကို ငါရိပ္မိၿပီ။ ၂၈ငါေပးရမည္အခကိုေျပာပါ၊ ငါေပးမည္ဟု ဆိုေလေသာ္၊ ၂၉ကြၽႏု္ပ္သည္ အဘ၌အဘယ္သို႔ အေစခံသည္ကို၄င္း၊ အဘ၏ တိရစာၦန္တို႔သည္ ကြၽႏု္ပ္အဘယ္သို႔ရွိေနသည္ကို၄င္း အဘသိပါ၏။ ၃ဝအထက္ကအဘ၏ ဥစၥာနည္းလွ၏။ ယခုတိုးပြါး၍ မ်ားျပားလ်က္ ရွိ၏။ ကြၽႏု္ပ္သြားလာ လုပ္ကိုင္ေသာ အားျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အဘအား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူၿပီ။ ယခုမွာ၊  ကြၽႏ္ုုပ္သည္ ကိုယ္အိမ္သူအိမ္သားတုိ႔ကို အဘယ္ေသာအခါ ကြၽႏ္ုုပ္ျပဳ စုရပါအံ့နည္းဟု ဆိုေလ၏။ ၃၁လာဗန္ကလည္း၊ အဘယ္အခကို ေပးရမည္နည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္၊ ယာကုပ္က၊ ဘာကိုမွ်မေပးပါႏွင့္။ ကြၽႏ္ုပ္၌ ေက်းဇူးတခုျပဳလိုလွ်င္၊ အဘ၏ သို႔စု၊ ဆိတ္စုကို တဖန္ ေကြၽးေမြးေစာင့္ ထိန္းပါဦးမည္။ ၃၂ယေန႔သိုးစု၊ ဆိတ္စုတေရွာက္လံုးကို ကြၽႏ္ုပ္သြား၍၊ ေျပာက္က်ားေသာဆိတ္မ်ား၊ ညိဳေသာသိုးမ်ား ရွိသမွ်တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ခြဲထားပါမည္။ ေနာက္မွ ေျပာက္က်ားေသာ ဆိတ္၊ ညိဳေသာ သိုးတို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏အချဖစ္ေစေလာ့။ ၃၃သို႔ျဖစ္၍၊ ေနာင္ကာလ၌ ကြၽႏ္ုပ္၏အခသည္၊ အဘေရွ႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ကြၽႏ္ုပ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါလိမ့္မည္။ မေျပာက္မက်ားေသာ ဆိတ္၊ မညိဳေသာသိုး ရွိသမွ်တို႔ကို၊ ကြၽႏ္ုုပ္ခိုးေသာအေကာင္ဟူ၍ မွတ္ေစေလာ့ဟု ဆိုေလ၏။ ၃၄လာဗန္ကလည္း၊ သင္ေျပာတိုင္းျဖစ္ေစေလာ့ဟု ဝန္ခံ၍၊ ထိုေန႔၌ပင္၊ ေျပာက္က်ားေသာဆိတ္ထီး၊ ေျပာက္က်ားေသာဆိတ္မ၊ ၃၅အျဖဴ ပါေသာဆိတ္ ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္၊ အဆင္းညိဳေသာသိုး ရွိသမွ်တို႔ကိုေရြး၍၊ မိမိသားတို႔လက္သို႔ အပ္ေပးေလ၏။ ၃၆ကိုယ္ေနရာအရပ္ႏွင့္၊ ယာကုပ္ေနရာအရပ္ကို သံုးရက္ခရီးကြာ ေစျခင္းငွါ စီရင္ေသး၏။ ယာကုပ္သည္ ၾကြင္းေသာ လာဗန္၏ သိုးဆိတ္မ်ားကို ထိန္းလ်က္ေနရေလ၏။

            ၃၇ထိုအခါ ယာကုပ္သည္၊ စိမ္းေသာ လိဗနာပင္၊ လုဇပင္၊ အာရမုန္ပင္တို႔၏ အခက္တန္ဖ်ာမ်ား ကိုယူ၍၊ အျဖဴ၊ အစိမ္း၊ အတန္႔တန္႔ေပၚေအာင္ အခြံကိုလွီးခြါၿပီးလွ်င္၊ ၃၈ေရေသာက္လာေသာသိုး၊ ဆိတ္အထီး အမ ရွက္တင္ ေစမည္အႀကံရွိ၍၊ ေရေသာက္လာေသာအခါ၊ အခြံခြာၿပီးေသာတံဖ်ာတို႔ကို ေရေသာက္က်င္း၊ ေသာက္ခြက္တို႔၌ သိုးဆိတ္တို႔ေရွ႔မွာ စိုက္ထားေလ၏။ ၃၉သိုးဆိတ္တို႔သည္ တံဖ်ာမ်ားေရွ႔မွာ ရွက္တင္၍ အေျပာက္အက်ား စသည္ တို႔ကို ဘြားၾက၏။ ၄ဝယာကုပ္သည္ သိုး၊ ဆိတ္သငယ္တို႔ကိုလည္း ခြဲထား၍၊ လာဗန္၏သိုးစု၊ ဆိတ္စုတြင္ အဆင္း ေျပာက္က်ားေသာအေကာင္၊ အဆင္းညိဳေသာအေကာင္ ရွိသမွ်တို႔ေရွ႔မွာ သိုးဆိတ္မ်ားကို မ်က္ႏွာျပဳေစ၏။ မိမိ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ လာဗန္၏တိရစာၦန္မ်ားကိုလည္း မေရာေႏွာေစဘဲ၊ တစုစီခြဲထားေလ၏။ ၄၁အားႀကီးေသာအေကာင္ တို႔သည္ ရွက္တင္ေသာအခါ တံဖ်ာတို႔တြင္ ရွက္တင္ေစျခင္းငွါ၊ ယာကုပ္သည္ တံဖ်ာမ်ားကိုေရက်င္း၌၊ သူတို႔မ်က္ ေမွာက္တြင္ ထားတတ္၏။ ၄၂အားနည္းေသာအေကာင္တို႔ေရွ႔မွာ တံဖ်ာတို႔ကိုမျပမထား။ ထိုေၾကာင့္ အားနည္း ေသာအေကာင္တို႔သည္ လာဗန္၏ဥစၥာျဖစ္ေလ၏။ အားႀကီးေသာအေကာင္တို႔မူကား၊ ယာကုပ္၏ဥစၥာျဖစ္ေလ၏။ ၄၃ထိုေယာက္်ား၌ စည္းစိမ္တိုးပြား၍၊ သိုး၊ ဆိတ္၊ ကြၽန္ေယာက္်ားကြၽန္မိန္းမ၊ ကုလားအုုပ္၊ ျမည္းအမ်ားရွိၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s