ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၁)


           ၁ထိုအခါ လာဗန္သားတို႔က၊ ငါတို႔သခင္၏ ဥစၥာရွိသမွ်ကို ယာကုပ္သည္ ယူသြားေလၿပီတကား၊ ငါတို႔အဘ၏ ဥစၥာအားျဖင့္၊ သူ၌ဤမည္ေသာစည္းစိမ္ရွိသမွ်သည္ ျဖစ္ေလၿပီဟု ဆိုၾကသည္ကို ယာကုပ္ၾကား၍၊ ၂လာဗန္၏မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေသာအခါ၊ ေရွ႔ကကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ျခားနားသည္ကို သိျမင္၏။ ၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္၏ဘိုးဘေနေသာျပည္၊ သင္၏အမ်ိဳးသားခ်င္းထံသို႔ ျပန္သြားေလာ့။ ငါသည္ သင့္ဘက္၌ရွိေနမည္ဟု ယာကုပ္ အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ယာကုပ္သည္ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ရာေခလႏွင့္ ေလအာကို၊ သိုးစုရွိရာေတာသို႔ ေခၚၿပီးလွ်င္၊ ၅သင္တို႔အဘ၏မ်က္ႏွာသည္ ငါ၌ေရွ႔ကကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ျခားနားသည္ကို ငါသိျမင္၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ့အဘ၏ ဘုရားသခင္သည္၊ ငါ့ဘက္၌ရွိေတာ္မူ၏။ ၆သင္တို႔ အဘ၏အမႈကို၊ ငါတတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း၊ ငါေစာင့္မသည္ကို သင္တို႔သိၾက၏။ ၇သင္တို႔အဘသည္လည္း ငါ့ကိုလွည့္စား၍၊ ငါရထိုက္ေသာအခကို ဆယ္ႀကိမ္လဲခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ့ကိုည‡ဥ္းဆဲေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ ၈သူက၊ ေျပာက္ေသာအေကာင္တို႔သည္ သင္၏ အချဖစ္ေစဟုဆိုလွ်င္၊ သိုး၊ ဆိတ္ရွိသမွ်တို႔သည္၊ ေျပာက္ေသာအေကာင္တို႔ကို ေမြးၾက၏။ က်ားေသာအေကာင္ တို႔သည္၊ သင္၏အခ ျဖစ္ေစဟုဆိုလွ်င္၊ သိုး၊ ဆိတ္ရွိသမွ်တို႔သည္ က်ားေသာအေကာင္တို႔ကို ေမြးၾက၏။ ၉ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔အဘ၏ တိရစာၦန္တို႔ကိိုႏႈတ္၍ ငါ့အားေပးေတာ္မူၿပီ။ ၁ဝထိုတိရစာၦန္မ်ားတို႔သည္၊ ရွက္တင္ ၾကေသာ အခါ၊ ငါေျမာ္ၾကည့္၍၊ တိရစာၦန္မတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာ တိရစာၦန္အထီးတို႔သည္ အေျပာက္အက်ားမွ စ၍၊ အေထြေထြေသာ အဆင္းရွိေၾကာင္းကို အိပ္မက္၌ငါျမင္ရ၏။ ၁၁ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ယာကုပ္ဟု အိပ္မက္၌ ငါ့ကိုေခၚလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္ရွိပါ၏ဟုငါထူး၏။ ၁၂သူကည္း ေျမာ္၍ၾကည့္ေလာ့။ တိရစာၦန္မႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာ တိရစာၦန္အထီးရွိသမွ်တို႔သည္၊ အေျပာက္အက်ားမွစ၍၊ အေထြေထြေသာ အဆင္း ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၌လာဗန္ျပဳသမွ်တို႔ကို ငါျမင္၏။ ၁၃ငါကား၊ သင္သည္ မွတ္တိုင္ကိုဆီေလာင္း၍၊ ငါ၌သစၥာျပရာ ေဗသလအရပ္၏ ဘုရားျဖစ္၏။ ယခုထ၍ ဤအရပ္မွထြက္သြား သျဖင့္၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ေနေသာ ျပည္သို႔ ျပန္သြားေလာ့ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏ဟု ယာကုပ္သည္ ၾကားေျပာၿပီးလွ်င္၊ ၁၄ရာေခလႏွင့္ ေလအာတို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္အဘ၏အိမ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆိုင္ သနည္း။ အဘယ္သို႔အေမြခံရေသးသနည္း။ ၁၅သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို တကြၽန္တႏိုင္ငံသားကဲ့သို႔ မွတ္တတ္ သည္မဟုတ္ေလာ။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကို ေရာင္းစားခဲ့ၿပီတကား၊ ၁၆ကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘမွ ဘုရားသခင္ရုတ္သိမ္း ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိသမွ်သည္ ငါတို႔ဥစၥာ၊ ငါတို႔သားသမီးမ်ားဥစၥာ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ယခုပင္ျပဳပါေလာ့ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။

            ၁၇ထိုအခါ ယာကုပ္သည္ထ၍၊ မိမိသားမယားတို႔ကို ကုလားအုပ္ေပၚမွာ စီးေစ၏။ ၁၈မိမိတိရစာၦန္ တည္း ဟူေသာ၊ ပါဒနာရံအရပ္၌ ရေသာ တိရစာၦန္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ရတတ္သမွ်ေသာ ဥစၥာတို႔ကို ေဆာင္ယူ၍၊ အဘဣဇာက္ ေနရာ ခါနာန္ျပည္သို႔ ခရီးသြားေလ၏။ ၁၉လာဗန္သည္ သိုးေမြးကိုည‡ပ္ျခင္းရာ အျခားတပါး သို႔ သြားခိုက္တြင္၊ ရာေခလသည္၊ သူ၏ေတရပ္ရုပ္တုတို႔ကို ခိုးယူေလ၏။ ၂ဝယာကုပ္သည္ မိမိေျပးမည္အေၾကာင္းကို မၾကားမေျပာဘဲ ေန၍ ရႈရိလူျဖစ္ေသာ လာဗန္ကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ႏိုင္ေလ၏။ ၂၁ထိုသို႔ မိမိဥစၥာရွိသမွ်ပါလ်က္ ေျပးသြား၍၊ ျမစ္တဘက္သို႔ အလ်င္အျမန္ကူးၿပီးလွ်င္ ဂိလဒ္ေတာင္ကို ေရွ႔ရႈျပဳလ်က္ခရီးသြားေလ၏။

            ၂၂ယာကုပ္ေျပးေၾကာင္းကို၊ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ လာဗန္ၾကားသိလွ်င္၊ ၂၃ညီအစ္ကိုတို႔ကို ေခၚ၍၊ ခုနစ္ရက္ခရီးလိုက္သျဖင့္၊ ဂိလဒ္ေတာင္ေပၚမွာ မွီေလ၏။ ၂၄ဘုရားသခင္သည္ ရႈရိလူလာဗန္ဆီသို႔ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ အိပ္မက္၌ ၾကြေတာ္မူ၍၊ သင္သည္ ယာကုပ္အား ေကာင္းမေကာင္းကို မေျပာႏွင့္၊ သတိျပဳေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၅ထိုအခါ ယာကုပ္သည္ မိမိတဲကို ဂိလဒ္ေတာင္ေပၚမွာ ေဆာက္ႏွင့္ၿပီ။ လာဗန္သည္ လိုက္၍မွီေသာအခါ၊ မိမိညီ အစ္ကိုတို႔ႏွင့္တကြ၊ ထိုေတာင္ေပၚမွာ တဲကိုေဆာက္ေလ၏။ ၂၆လာဗန္ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ျပဳသနည္း။ စစ္တိုက္ရာ၌ ဘမ္းမိေသာသူတို႔ကို သိမ္းသြားသကဲ့သို႔၊ ငါ့ကိုလွည့္စား၍၊ ငါ့သမီးတို႔ကို သိမ္းသြားေလၿပီတကား။ ၂၇ငါ့ကိုလွည့္စား၍၊ အဘယ္ေၾကာင့္ တိတ္္ဆိတ္စြာ ထြက္ေျပးသနည္း။ ငါသည္ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကိုျပဳ၍ သီျခင္းဆိုလ်က္၊  ပတ္သာႏွင့္ ေဆာင္းတီးလ်က္၊ သင့္ကိုလႊတ္လိုက္ေစျခင္းငွါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကိုမၾကားမေျပာဘဲေနသနည္း။ ၂၈ငါ့သားသမီးတို႔ကို ငါနမ္းေစျခင္းငွါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အခြင့္မေပးသနည္း။ သင္သည္ မိုက္စြာျပဳေလၿပီတကား။ ၂၉ယခုသင့္ကို ငါည‡ဥ္းဆဲႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ မေန႔ညမွာ သင္၏အဘကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ၾကြလာ၍၊ ယာကုပ္အား ေကာင္းမေကာင္းကို မေျပာႏွင့္။ သတိျပဳေလာ့ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝယခုမွာ၊ သင္သည္ မိဘ အိမ္ကို အလြန္ေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္၊ သြားရသည္ဟုတ္ေစေတာ့။ ငါ၏ဘုရားတို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခုိးယူခဲ့ရ သနည္းဟု ယာကုပ္ကိုဆို၏။ ၃၁ယာကုပ္ကလည္း၊ သင္သည္ ကိုယ့္သားသမီးတို႔ကို အႏိုင္သိမ္းယူေကာင္း သိမ္းယူလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရ၏။ ၃၂သင္၏ဘုရားတို႔မူကား၊ အၾကင္သူ၌ေတြ႔လွ်င္၊ ထိုသူကိုေသေစေလာ့။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ညီအစ္ကိုမ်ားေရွ႔တြင္၊ သင္၏ဥစၥာကိုျပညႊန္၍ ယူပါေလာ့ဟု၊ လာဗန္အား ျပန္ေျပာ၏။ ရာေခလခိုးေၾကာင္းကို ယာကုပ္မသိ။ ၃၃လာဗန္သည္ ယာကုပ္တဲ၊ ေလအာတဲ၊ ကြၽန္မႏွစ္ေယာက္ တို႔၏တဲသို႔ ဝင္၍ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔လွ်င္၊ ေလအာတဲထဲမွထြက္၍၊ ရာေခလတဲထဲသို႔ ဝင္ေလ၏။ ၃၄ရာေခလသည္၊ ထိုရုပ္တုတို႔ကိုယူ၍ ကုလားအုပ္ကုန္းႏွီးတန္ဆာထဲသို႔ သြင္းထားၿပီးလွ်င္၊ ထိုတန္ဆာေပၚမွာ ထိုင္လ်က္ေန၏။ လာဗန္သည္ တတဲလံုးကို ရွာေဖြ၍မေတြ႔လွ်င္၊ ၃၅ယာေခလက၊ ဘခင္ေရွ႔မွာ ကြၽန္မမထႏိုင္သည္ျဖစ္၍၊ စိတ္ရွိေတာ္ မမူပါႏွင့္။ မိန္းမတို႔၌ ျဖစ္ၿမဲရွိသည္အတိုင္း ကြၽန္မ၌ျဖစ္ပါသည္ဟု အဘအားဆိုေလ၏။ ထိုသို႔လာဗန္သည္ ရွာေဖြ၍ ရုပ္တုတို႔ကို မေတြ႔ရ။

            ၃၆ထိုအခါ ယာကုပ္သည္ စိတ္ဆိုး၍ လာဗန္ကိုဆံုးမသည္ကား၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္သို႔ျပစ္မွား၍၊ အဘယ္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္၊ ကြၽႏ္ုပ္ကို ဤမွ်ေလာက္ ျပင္းထန္စြာလိုက္ရသနည္း။ ၃၇ကြၽႏ္ုပ္ဥစၥာရွိသမွ် တို႔ကို ရွာေဖြသည္ ျဖစ္၍၊ သင္၏ဥစၥာ ပရိကံတစံုတခုကို ေတြ႔မိလွ်င္၊ သင္၏ညီအစ္ကို၊ ကြၽႏ္ုပ္ညီအစ္ကို တို႔ေရွ႔တြင္၊ ဤအရပ္၌ထားပါ။ သူတို႔သည္၊ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္စပ္ၾကားမွာ စီရင္ပါေစ။ ၃၈ကြၽႏ္ုပ္သည္ သင့္ထံ၌ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ပတ္လံုး ေနရာတြင္၊ သင္၏သိုးမ၊ ဆိတ္မတို႔သည္ ဝမ္းပိုးမပ်က္။ ဆိတ္ထီး၊ သိုးထီးတို႔ကို ကြၽႏ္ုပ္မစား။ ၃၉သားရဲကိုက္သတ္ေသာ အေကာင္ကို သင့္ထံသို႔ ကြၽႏ္ုပ္မေဆာင္ခဲ့၊ ကိုယ္အရႈံးခံရ၏။ ေန႔မွာခိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ညမွာခိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တြင္ အစားေတာင္းေလ့ရွိ၏။ ၄ဝေန႔အခ်ိန္၌ လည္း ေနပူကို၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌လည္း ႏွင္းခဲကို၄င္း ခံရၿပီ။ အအိပ္ ပ်က္ျခင္းကိုလည္း ခံရၿပီ။ ၄၁ထိုသို႔ အကြၽႏ္ုပ္သည္၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ပတ္လံုး သင္၏အိမ္၌ေန၍၊ သင္၏သမီးႏွစ္ေယာက္ အတြက္ေၾကာင့္ ဆယ္ေလးႏွစ္၊ သိုးဆိတ္တို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေျခာက္ႏွစ္အေစခံရၿပီ။ သို႔ရာတြင္ သင္သည္၊ ကြၽႏ္ုပ္အခကို ဆယ္ႀကိမ္လဲၿပီတကား။ ၄၂ယခုလည္း ကြၽႏ္ုပ္အဘ၏ ဘုရားသခင္၊ အာျဗဟံ၏ ဘုရားသခင္၊ ဣဇာက္၏ ေၾကာက္ရြံ႔ရာ ဘုရားသည္ ကြၽႏ္ုပ္ဘက္၌မရွိလွ်င္၊ သင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ဧကန္အမွန္လက္ခ်ည္း လႊတ္လိုက္လိမ့္ မည္တကား။ အကယ္စင္စစ္ ကြၽႏ္ုပ္ဆင္းရဲခံရျခင္း၊ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကိုင္ရျခင္းကို ဘုရားသခင္ျမင္၍၊ မေန႔ညမွာ သင့္ကို ဆံုးမေတာ္မူၿပီဟု ဆိုေလ၏။ ၄၃လာဗန္ကလည္း၊ ဤသမီးတို႔သည္ ငါ့သမီးျဖစ္ၾက၏။ ဤသူငယ္တို႔သည္၊ ငါ့သား ျဖစ္ၾက၏။ ဤတိရစာၦန္တို႔လည္း၊ ငါ့တိရစာၦန္ျဖစ္ၾက၏။ ျမင္သမွ်ေသာဥစၥာသည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္၏။ ငါ့သမီးတို႔၌၄င္း၊ သူတို႔ဘြားျမင္ေသာ ငါ့သူငယ္တို႔၌၄င္း၊ အဘယ္သို႔ ငါ့ျပဳႏိုင္သနည္း။ ၄၄သို႔ျဖစ္၍၊ ယခုသင္ႏွင့္ငါ စပ္ၾကား၌ သက္ေသ ျဖစ္ေစ၍၊ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ပဋိိညာဥ္ျပဳၾကစို႔ဟု ယာကုပ္အား ျပန္ေျပာ၏။ ၄၅ယာကုပ္သည္လည္း ေက်ာက္ကို ယူ၍၊ မွတ္တိုင္ဘို႔ စိုက္ထူၿပီးလွ်င္၊ ၄၆ေက်ာက္မ်ားကို စုထားၾကပါဟု ညီအစ္ကိုတို႔အား ဆိုသည္အတိုင္း၊ သူတို႔ သည္ ေက်ာက္မ်ားကိုယူ၍၊ ေက်ာက္ပံုကို တည္လုပ္ၿပီးမွ၊ ထိုေက်ာက္ပံုအေပၚ၌ စားေသာက္ျခင္းကို  ျပဳၾက၏။ ၄၇ထိုေက်ာက္ပံုကို လာဗန္သည္ ေယဂါသ ဟာဒုသဟူ၍၄င္း၊ ယာကုပ္သည္ ဂိလဒ္ဟူ၍၄င္း သမုတ္ေလ၏။ ၄၈လာဗန္ကလည္း၊ ယေန႔ ဤေက်ာက္ပံုသည္ ငါႏွင့္သင္၏ စပ္ၾကား၌ သက္ေသျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ ထိုေၾကာင့္ ဂိလဒ္ဟူ၍ သမုတ္ၾက၏။ ၄၉မိဇပါဟူ၍ သမုတ္ၾကေသး၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ လာဗန္က၊ ငါတို႔သည္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ခြါသြားၾကေသာေနာက္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါႏွင့္သင္၏စပ္ၾကား၌ ေစာင့္ေတာ္မူေစသတည္း။ ၅ဝသင္သည္ ငါ့သမီးတို႔ကို ည‡ဥ္းဆဲသည္ ျဖစ္ေစ။ ငါ့သမီးတို႔မွတပါး အျခားေသာမိန္းမႏွင့္ စံုဘက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ငါတို႔၌ လူသက္ေသမရွိ၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါႏွင့္သင္၏ စပ္ၾကား၌ သက္ေသျဖစ္ေစေတာ္မူသတည္း ဟူ၍၄င္း၊ ၅၁တဖန္လည္း၊ ငါႏွင့္သင္၏စပ္ၾကား၌ သင္သည္ တည္လုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ ဤေက်ာက္ပံုႏွင့္ ဤမွတ္တိုင္ကို ၾကည့္ပါေလာ့။ ၅၂ငါသည္ သင့္ကို ခုိက္ရန္ ျပဳျခင္းငွါ၊ ဤေက်ာက္ပံု၊ ဤမွတ္တိုင္ကို မေက်ာ္ရ။ သင္သည္ ငါ့ကိုခိုက္ရန္ျပဳျခင္းငွါ၊ ဤေက်ာက္ပံု၊ ဤမွတ္တိုင္ကို မေက်ာ္ရဟု ဤေက်ာက္ ပံုႏွင့္ ဤမွတ္တိုင္သည္ သက္ေသျဖစ္ေစသတည္း။ ၅၃အာျဗဟံ၏ ဘုရားသခင္၊ နာေခၚ၏ဘုရားသခင္၊ သင့္အဘ၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔စပ္ၾကား၌ စီရင္ေတာ္မူေစသတည္း ဟူ၍၄င္း ယာကုပ္အားဆို၏။ ယာကုပ္သည္လည္း၊ မိမိအဘေၾကာက္ရြံ႔ရာ ဘုရားကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳေလ၏။ ၅၄ထိုအခါ ယာကုပ္သည္ ေတာင္ေပၚမွာ ယဇ္ပူေဇာ္၍၊ ညီအစ္ကိုမ်ားကို အစာစားေစျခင္းငွါ ေခၚဘိတ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ စားေသာက္၍၊ ေတာင္ေပၚမွာ ညဥ့္ကိုလြန္ေစၾက၏။ ၅၅နံနက္ေစာေစာ လာဗန္ထ၍ မိမိသားသမီးမ်ားကို နမ္းလ်က္ ေကာင္းႀကီးေပးၿပီးမွ၊ မိမိေနရာ ျပည္သို႔ျပန္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s