ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၂)


            ၁ယာကုပ္သည္ ခရီးသြားျပန္၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ႀကိဳဆိုျခင္းငွါ လာၾကသည္ကို၊ ၂ယာကုပ္ျမင္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏ တပ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟုဆို၍၊ ထိုအရပ္ကို မဟာနိမ္ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။

            ၃ထိုအခါ ယာကုပ္သည္၊ အစ္ကိုဧေသာေနရာ ဧဒံုျပည္တည္းဟူေသာ စိရျပည္သို႔၊ တမန္တို႔ကို မိမိေရွ႔မွာ ေစလႊတ္၍ မွာလိုက္သည္ကား၊ ၄ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ ယာကုပ္က၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ လာဗန္ထံမွာတည္းခို၍၊ ယခု တိုင္ေအာင္ ေနပါၿပီ။ ၅ကြၽန္ေတာ္၌ႏြား၊ ျမည္း၊ သိုး၊ ဆိတ္၊ ကြၽန္ေယာက္်ား ကြၽန္မိန္းမမ်ား ရွိၾကပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္သည္ သခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါ၊ ေလွ်ာက္ၾကား လိုက္ပါသည္ဟု၊ ငါ့သခင္ဧေသာကို ေလွ်ာက္ၾကဟု မွာလိုက္ ေလ၏။ ၆တမန္တို႔လည္း ယာကုပ္ထံသို႔ ျပန္လာ၍၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ေတာ္၏အစ္ကို ဧေသာထံသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႔ျခင္းငွါ၊ လူေလးရာႏွင့္ခ်ီလာပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၇ထိုအခါ ယာကုပ္သည္၊ အလြန္ေၾကာက္၍ စိတ္ပူပန္လွ်င္၊ မိမိတြင္ပါေသာ လူစု၊ သိုးဆိတ္စု၊ ႏြားစု၊ ကုလားအုပ္မ်ားတို႔ကို ႏွစ္စုခြဲ၍ ထားေလ၏။ ၈အေၾကာင္းမူကား၊ တစုကိုဧေသာေတြ႔၍ လုပ္ႀကံလွ်င္၊ ၾကြင္းေသာတစု လြတ္လိမ့္မည္ဟု ဆို၏။

            ၉တဖန္ ယာကုပ္က၊ အကြၽႏ္ုပ္အဘ အာျဗဟံ၏ဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္အဘ ဣဇာက္၏ဘုရား သခင္၊ ထာဝရဘုရားကိုယ္ေတာ္က၊ သင္၏ျပည္၊ သင္၏အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ထံသို႔ ျပန္ေလာ့။ ငါသည္ သင္၌ေက်းဇူးျပဳမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါၿပီ။ ၁ဝကိုယ္ေတာ္၌ ျပေတာ္မူေသာ ကရုဏာသစၥာေတာ္ အငယ္ဆံုး ကိုမွ် အကြၽႏ္ုပ္မခံထိုက္ပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အထက္က ဤေယာ္ဒန္ျမစ္ကို လက္စြဲေတာင္ေဝးႏွင့္သာ ကူးပါ၏။ ယခုမူကား၊ အေပါင္းအသင္း ႏွစ္စုျဖစ္ပါ၏။ ၁၁သို႔ျဖစ္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို အစ္ကိုဧေသာလက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္ မူမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ သူသည္ လာ၍ အကြၽႏ္ု္ပ္ကို၄င္း၊ သားမယားတို႔ကို၄င္း၊ သတ္မည္ဟု အလြန္္စိုးရိမ္ပါ၏။ ၁၂ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါသည္ သင္၌ အမွန္ေက်းဇူးျပဳ၍ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ သုမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္အမွ်၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို ငါျဖစ္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါၿပီဟု ေတာင္းေလွ်ာက္ေလ၏။

            ၁၃ထိုအရပ္၌ တညဥ့္ပတ္လံုးေနၿပီးမွ၊ မိမိလက္ရွိဥစၥာရွိထဲက အစ္ကိုဧေသာအား လက္ေဆာင္ ဆက္စရာဘို႔၊ ၁၄ဆိတ္မႏွစ္ရာ၊ ဆိတ္ထီးႏွစ္ဆယ္၊ သိုးမႏွစ္ရာ၊ သိုးထီးႏွစ္ဆယ္၊ ၁၅ႏို႔စို႔သားငယ္ႏွင့္တကြ၊ ႏို႔ည‡စ္ကုလားအုပ္မ သံုးဆယ္၊ ႏြားမေလးဆယ္၊ ႏြားထီးတစ္ဆယ္၊ ျမည္းမႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ ျမည္းကေလး တဆယ္တို႔ကိုယူ၍၊ ၁၆အသီးအသီး  တစုတျခားစီ ခြဲသန္႔လ်က္၊ ကြၽန္တို႔လက္သို႔ အပ္ၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ငါတို႔ေရွ႔မွာကူးသြား၍၊ တစုႏွင့္တစုကို ခရီးကြာေစေလာ့ဟု၊ ကြၽန္တို႔အား မွာထားေလ၏။ ၁၇ေရွ႔ဦးစြာ သြားေသာသူကိုလည္း ငါ့အကိုဧေသာသည္ သင့္ကိုေတြ႔၍၊ သင္ကား၊ အဘယ္သူ၏လူျဖစ္သနည္း။ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားသနည္း။ သင့္ေရွ႔မွာရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ားကား အဘယ္သူ၏ ဥစၥာျဖစ္သနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၁၈ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ယာကုပ္၏ ဥစၥာျဖစ္ပါ၏။ သခင္ဧေသာအား ဆက္သလိုက္ေသာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါ၏။ သူသည္လည္း ေနာက္မွာရွိပါ၏ဟု၊ ေလွ်ာက္ရမည္ဟု မွာထားေလ၏။ ၁၉ထိုနည္းတူ၊ ဒုတိယသူ၊ တတိယသူမွစ၍၊ အစုစုတို႔ႏွင့္ လိုက္ေသာသူ အေပါင္းကိုလည္း၊ သင္တို႔သည္ ဧေသာႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္ ဤသို႔ေလွ်ာက္ရမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၂ဝကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ယာကုပ္သည္လည္း ေနာက္မွာရွိပါ၏ဟု ၾကားေလွ်ာက္ ရမည္ဟူ၍၄င္း မွာထားေလ၏။ ယာကုပ္က၊ ယခုငါ့ေရွ၌ ထြက္သြားေသာ လက္ေဆာင္ျဖင့္၊ သူ၏စိတ္ကိုငါေျဖမည္။ ေနာက္မွ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ေတြ႔ေသာအခါ၊ ငါ့ကိုလက္ခံေကာင္း လက္ခံလိမ့္မည္ဟု အႀကံရွိသတည္း။ ၂၁ထိုသို႔ ယာကုပ္ေရွ႔မွာ လက္ေဆာင္သည္ အရင္ကူးသြား၍၊ သူကိုယ္တိုင္ ထိုညဥ့္၌ လူအစုအေဝးႏွင့္အတူ အိပ္၍ေန၏။ ၂၂ညဥ့္မကုန္မွီထ၍ မယားႏွစ္ေယာက္၊ ကြၽန္မႏွစ္ေယာက္၊ သားတစ္ဆယ္ႏွင့္ တေယာက္တို႔ကို ေဆာင္ယူ၍၊ ယဗၺဳတ္ေခ်ာင္း ေရတိမ္ရာအရပ္ကို ကူးေလ၏။

            ၂၃ထိုသို႔ သူတို႔ကိုယူ၍ မိမိဥစၥာရွိသမွ်ႏွင့္တကြ ေခ်ာင္းတဘက္သို႔ ကူးေစၿပီးမွ၊ ၂၄ယာကုပ္သည္ တေယာက္ တည္းေနရစ္၍ လူတဦးသည္ မိုဃ္းလင္းသည္တိုင္ေအာင္ သူႏွင့္လံုးေထြးေလ၏။ ၂၅ထိုသူသည္ မိမိမႏိုင္မွန္းကို သိလွ်င္ ယာကုပ္ေပါင္ခ်န္ကိုထိုး၍၊ လံုးေထြးစဥ္တြင္ ေပါင္ဆစ္ျပဳတ္ေလ၏။ ၂၆ထိုသူကလည္း၊ ငါ့ကိုလႊတ္ပါ၊ မိုဃ္းလင္းဆဲရွိၿပီ ဟုဆိုလွ်င္၊ ယာကုပ္က၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုုပ္ကို ေကာင္းႀကီးမေပးလွ်င္၊ မသြားရဟုဆို၏။ ၂၇ထိုသူကလည္း၊ သင္၏အမည္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ယာကုပ္ျဖစ္ပါသည္ဟု ျပန္္ဆို၏။ ၂၈ေနာင္၌ သင္၏အမည္ကို ယာကုပ္ဟူ၍ မေခၚရ။ ဣသေရလဟူ၍ ေခၚရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္၄င္း၊ လူႏွင့္၄င္း၊ မင္းကဲ့သို႔ၿပိဳင္၍ ႏိုင္ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉ယာကုပ္ကလည္း၊ နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေဘာ္ျပေတာ္မူပါဟု ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ငါ့နာမကို အဘယ္ေၾကာင့္ေမးသနည္းဟု ဆို၍၊ ထိုအရပ္၌ ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူ၏။ ၃ဝထိုအရပ္ကို ေပေညလဟူ၍၊ ယာကုပ္သည္ သမုတ္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ဖူးျမင္ ရေသာ္လည္း၊ အသက္ခ်မ္းသာၿပီဟု ဆိုသတည္း။ ၃၁ေပေႏြလအရပ္ကို ယာကုပ္လြန္သြား ေသာအခါ၊ ေနထြက္ခ်ိန္ရွိ၍၊ သူသည္ ေထာ့နဲ႔သြားေလ၏။ ၃၂ထိုသို႔ ယာကုပ္၏ေပါင္ခ်န္အေၾကာႀကီးကို ထိုးေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေပါင္ခ်န္၌ရွိေသာ အေၾကာႀကီးကို ယေန႔တိုင္ေအာင္ မစားေရွာင္ ေလ့ရွိၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s