ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၃)


၁ထိုအခါ ယာကုပ္သည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ အစ္ကိုဧေသာသည္ လူေလးရာပါလ်က္ ခ်ီလာသည္ ကိုျမင္လွ်င္၊ ေလအာ၊ ရာေခလ၊ ကြၽန္မႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ သားမ်ားတို႔ကို ေဝေပးေလ၏။ ၂ကြၽန္မႏွစ္ေယာက္ ကိုကား၊ သူတို႔ သားမ်ားႏွင့္ ေရွ႔ကေနေစ၍၊ ေလအာႏွင့္သူ၏သားတို႔ကို အလယ္၌၄င္း၊ ရာေခလႏွင့္ ေယာသပ္ကို ေနာက္၌၄င္း ထားေလ၏။ ၃သူတို႔ေရွ႔မွာ ကိုယ္တိုင္လြန္သြား၍ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ဦးညႊတ္ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ အစ္ကိုအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ ၄ထိုအခါ ဧေသာသည္ ႀကိဳဆိုျခင္းငွါ ေျပးလာ၍၊ လည္ခ်င္းရွက္လ်က္၊ ပိုက္ဘက္နမ္းရႈတ္ျခင္းကို ျပဳ၍၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုးတို႔သည္ ငိုေၾကြးၾက၏။ ၅ထိုေနာက္၊ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိန္းမမ်ား၊ သူငယ္မ်ားကိုျမင္လွ်င္၊ သင္၌ ပါေသာဤသူတို႔သည္၊ အဘယ္သူနည္းဟုေမးေသာ္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္အား၊ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ သူငယ္ျဖစ္ပါ၏ဟု ျပန္ေျပာၿပီးမွ၊ ၆ကြၽန္မတို႔ သည္၊ မိမိတို႔သားမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဦးညႊတ္ၾက၏။ ၇ထိုေနာက္၊ ေလအာသည္ သူ၏သားမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဦးညႊတ္ၾက၏။ ထိုေနာက္ေယာသပ္ႏွင့္ ရာေခလသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဦးညႊတ္ျခင္းကိုျပဳၾက၏။ ၈ဧေသာကလည္း၊ ကြၽႏ္ုုပ္ေတြ႔ေသာ တိရစာၦန္စုအေပါင္းတို႔သည္၊ အဘယ္သို႔ေသာ အရာနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ သခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါျဖစ္ပါသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၉ဧေသာကလည္း၊ ငါ့ညီ၊ ငါ၌ လံုေလာက္ေအာင္ရွိ၏။ သင္၏ဥစၥာတို႔ကို ယူထားဦးေလာ့ဟု ဆို၏။ ၁ဝယာကုပ္ကလည္း၊ ထိုသို႔မဆိုပါႏွင့္။ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔သည္မွန္လွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္ဆက္ေသာ လက္ေဆာင္ကို ခံယူေတာ္မူပါ။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာ ေတာ္ကို ဖူးျမင္ရသကဲ့သို႔၊ ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာကို ဖူးျမင္ရပါ၏။ စိတ္ေတာ္သည္လည္း ႏူးညြတ္ပါ၏။ ၁၁ကိုယ္ေတာ္ ထံသို႔ ေရာက္ေသာ ကြၽန္ေတာ္၏မဂၤလာကို ခံယူေတာ္မူပါ။ ဘုရားသခင္သည္၊ ကြၽန္ေတာ္၌ မ်ားစြာေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္၌ လံုေလာက္ေအာက္ရွိပါ၏ဟူ၍ တိုက္တြန္းေသာေၾကာင့္ ခံယူေလ၏။

၁၂ဧေသာကလည္း၊ ခရီးသြားၾကစို႔၊ သင့္ေရွ႔မွာ ကြၽႏ္ုပ္သြားမည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ၁၃ယာကုပ္က၊ သခင္သိသည္ အတိုင္း၊ ဤသူငယ္တို႔သည္ ႏုငယ္ပါ၏။ သားငယ္ပါေသာသိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြားမတို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္၌ပါပါ၏။ တေန႔ ျခင္းတြင္ အႏွင္လြန္လွ်င္၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေသၾကပါလိမ့္မည္။ ၁၄ထိုေၾကာင့္ သခင္သည္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ေရွ႔မွာ ၾကြႏွင့္ေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္မူကား၊ ကြၽန္ေတာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ တိရစာၦန္မ်ား၊ သူငယ္မ်ား၊ တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း၊ သခင္ေနရာ စိရျပည္သို႔ ေရာက္ေအာင္၊ တျဖည္းျဖည္း ပို႔ေဆာင္ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၅ဧေသာကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္၌ ပါေသာသူအခ်ိဳ႔တို႔ကို ညီ၌ထားခဲ့ပါရေစဟု ဆိုလွ်င္၊ ယာကုပ္က၊ အဘယ္ေၾကာင္းရွိပါသနည္း။ သခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ပါေစဟု ျပန္ဆိုေသာ္၊ ၁၆ဧေသာသည္ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ စိရျပည္သို႔ ခရီးသြား၍ျပန္ေလ၏။

၁၇ယာကုပ္လည္း၊ သုကုတ္အရပ္သို႔ ခရီးသြား၍၊ ကိုယ္ေနဘို႔အိမ္ကို၄င္း၊ တိရစာၦန္မ်ားေနဘို႔ တင္းကုပ္ တို႔ကို၄င္း၊ ေဆာက္ေလ၏။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအရပ္ကို၊ သုကုတ္ဟူ၍ တြင္ေလသတည္း။

၁၈ထိုေနာက္မွ၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဘးမဲ့ေရာက္ေလ၏။ ပါဒနာရံျပည္မွ ျပန္လာ၍၊ ခါနာန္ျပည္သို႔ ေရာက္ေသာ လမ္းခရီးတြင္၊ ထိုၿမိဳ႔ရွိသတည္း။ ထိုၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ တဲကိုေဆာက္ေလ၏။ ၁၉တဲေဆာက္ရာ ေျမအကြက္ကို ေရွခင္၏အဘ၊ ဟာေမာ္၏သားတို႔တြင္၊ ေငြတပိႆာ အဘိုးေပး၍ ဝယ္ရသတည္း။ ၂ဝထိုအရပ္၌လည္း ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္ၿပီးလွ်င္၊ ဧေလေလာဣသေရလဟူ၍ သမုတ္ ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s