ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၄)


၁ယာကုပ္၏မယား၊ ေလအာဘြားျမင္ေသာ သမီးဒိနသည္၊ ထိုျပည္၏ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကုိ အၾကည့္အရႈ သြားရာတြင္၊ ၂ထိုျပည္ကို အစုိးရေသာ ဟိဝိအမိ်ဳး၊ ဟာေမာ္မင္း၏သား ေရွခင္သည္ ဒိနကိုျမင္လွ်င္၊ ယူသြား၍ အိမ္ေဘာ္ျပဳလ်က္၊ သူ႔အသေရကို ရႈတ္ခ်ေလ၏။ ၃ေနာက္မွ သူ႔ကိုခ်စ္ေသာစိတ္မကုန္၊ အၿမဲခ်စ္၍၊ ေမတၱာစကားႏွင့္ ျဖားေယာင္းလ်က္ေန၏။ ၄ခမည္းေတာ္ ဟာေမာ္ထံသို႔လည္းဝင္၍၊ ဤမိန္းမကို အကြၽႏ္ုပ္ၾကင္ဘက္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ေတာင္း၍ ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၅ယာကုပ္သည္ မိမိသမီးဒိနကို၊ ေရွခင္မင္းသားရႈတ္ခ်ေၾကာင္းကို ၾကားသိ ေသာ္လည္း၊ မိမိသားတို႔သည္ ေတာအရပ္မွာ တိရစာၦန္တို႔ႏွင့္ အတူ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔ကို ငံ့လက္လ်က္ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလ၏။ ၆ထိုေနာက္၊ ေရွခင္အဘ ဟာေမာ္မင္းသည္ ယာကုပ္ႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ျခင္းငွါ လာ၍၊ ၇ယာကုပ္၏ သားတို႔လည္း သိတင္းၾကားေသာအခါ၊ ေတာအရပ္မွ ျပန္ေရာက္ၾက၏။ ထိုမင္းသားသည္ ယာကုပ္၏သမီးႏွင့္ အိပ္မိ၍၊ ဣသေရလအမိ်ဳး၌ မိုက္ေသာအမႈ၊ မျပဳအပ္ေသာအရာကို ျပဳမိေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ စိတ္နာ၍ အလြန္အမ်က္ထြက္ၾက၏။ ၈ဟာေမာ္မင္းလည္း သူတို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္လ်က္၊ ငါ့သားေရွခင္သည္၊ သင္တုိ႔သမီးကို အလြန္ခ်စ္အားႀကီးပါ၏။ ထိမ္ျမားေပးစားၾကပါေလာ့။ ၉သင္တို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းထိမ္းျမားျခင္းကို ျပဳလ်က္၊ သင္တို႔သမီးကို ေပးစားၾကေလာ့။ ငါတို႔သမီးႏွင့္လည္း စံုဘက္ၾကေလာ့။ ၁ဝသင္တို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ေန၍၊ ဤျပည္၌ အဆီးအတားမရွိ၊ ေနရာခ်လ်က္၊ ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ျပဳ၍၊ အပိုင္ယူၾကေလာ့ဟု ဆိုေလ၏။ ၁၁ေရွခင္ကလည္း၊ သင္တို႔စိတ္ႏွင့္ ေတြ႔ၾကပါေစ။ ေတာင္းသမွ်ကို ေပးပါမည္။ ၁၂ကြၽႏ္ုပ္ဥစၥာျဖစ္ေစ၊ လက္ေဆာင္ ပÀာျဖစ္ေစ၊ နည္းမ်ားမဆို၊ ေတာင္းသည္အတိုင္း ေပးပါမည္။ ဤမိန္းမကိုသာ ငါ့အား ထိမ္းျမား ေပးစားၾကပါဟု၊ မိန္းမ၏အဘႏွင့္ ေမာင္တို႔အား ဆိုေလ၏။

၁၃ယာကုပ္၏သားတို႔သည္၊ ႏွမဒိနကို ေရွခင္မင္းသားရႈတ္ခ်ေသာ အေၾကာင္းကိုဆင္ျခင္၍၊ မင္းသားႏွင့္ အဘဟာေမာ္ကို ပရိယာယ္ျဖင့္ျပန္ေျပာသည္မွာ၊ ၁၄ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွမကို အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို မခံေသာသူအား မေပးစားႏိုင္ပါ။ ေပးစားလွ်င္၊ ကဲ့ရဲ႔ဘြယ္ေသာအေၾကာင္း ျဖစ္ပါ၏။ ၁၅သင္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘာသာအတိုင္း ျပဳ၍၊ ေယာက္်ားတိုင္း အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ခံလွ်င္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝန္ခံၾက ပါမည္။ ၁၆သို႔ျပဳလွ်င္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သမီးကို သင္တို႔အားေပးစား၍၊ သင္တို႔၏သမီးႏွင့္လည္း စံုဘက္ၾကသျဖင့္၊ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ေနထိုင္၍၊ တမ်ိဳးတည္းျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။ ၁၇သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စကားကို နားမေထာင္၊ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို မခံလွ်င္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သမီးကိုယူ၍ သြားမည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁၈ထိုစကားကို ဟာေမာ္မင္းႏွင့္ သားေတာ္ေရွခင္သည္ ႏွစ္သက္၍၊ ၁၉ထိုမင္းသားသည္၊ ယာကုပ္၏သမီးကို ခ်စ္အားႀကီး ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ အဘ၏အမ်ိဳးသားခ်င္း အေပါင္းတို႔ထက္ အသေရရွိေသာ ေၾကာင့္၄င္း ခ်က္ျခင္း ဝန္ခံေလ၏။

၂ဝထိုအခါ၊ ဟာေမာ္မင္းႏွင့္ သားေတာ္ေရွခင္သည္၊ မိမိၿမိဳ႔တံခါးသို႔သြား၍ ၿမိဳ႔သားတို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ လ်က္၊ ၂၁အခ်င္းတို႔၊ ဤသူတို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္သင့္တင့္ၾကၿပီ။ ငါတို႔ျပည္၌ေန၍ ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္မႈကို ျပဳၾကပါေစ။ ငါတို႔ျပည္သည္ သူတို႔ေနသာေအာင္ က်ယ္ေပ၏။ သူတို႔သမီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳၾကစို႔။ ငါတို႔သမီးမ်ား ကိုလည္း သူတို႔အား ထိမ္းျမားေပးစားၾကစို႔။ ၂၂သို႔ရာတြင္ သူတို႔သည္ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကို ခံသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔တြင္ ေယာက္်ားတိုင္း အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ခံမွသာ၊ ထိုလူတို႔သည္ ငါတို႔တြင္ေန၍ တမ်ိဳးတည္းျဖစ္ေစျခင္း ငွါ ဝန္ခံၾကလိမ့္မည္။ ၂၃သူတို႔၏သိုးႏြားမွစ၍ တိရစာၦန္မ်ား၊ ဥစၥာမ်ားတို႔သည္ ငါတို႔ဥစၥာျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ သူတို႔အလိုသို႔ လိုက္ၾကစို႔။ သို႔ျပဳလွ်င္ သူတို႔သည္ ငါတို႔တြင္ ေနၾကလိမ့္မည္ဟု၊ ၂၄ဟာေမာ္မင္းႏွင့္ သားေတာ္ ေရွခင္ေျပာေသာစကားကို၊ ၿမိဳ႔တံခါးမွ ထြက္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ နားေထာင္၍ ေယာက္်ားရွိသမွ်တို႔သည္ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ခံၾက၏။

၂၅ထိုသို႔ခံ၍ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌၊ အလြန္နာၾကေသာအခါ၊ ယာကုပ္သား၊ ဒိန၏ေမာင္ရွိ ေမာင္ႏွင့္ ေလဝိညီေနာင္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္၊ ထားလက္နက္ တေယာက္တစင္းစီး စြဲကိုင္လ်က္၊ သတိမရွိေသာ ထိုၿမိဳ႔ကို တိုက္၍၊ ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔ကို သတ္ေလ၏။ ၂၆ဟာေမာ္မင္းႏွင့္ သားေတာ္ေရွခင္ ကိုလည္း ထားလက္နက္ျဖင့္ သတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဒိနကိုေရွခင္အိမ္မွ ႏႈတ္ယူ၍ ျပန္သြားၾက၏။ ၂၇မိမိတို႔ႏွမ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ တဖန္ ယာကုပ္သားတို႔သည္ အေသသတ္ၿပီးေသာ သူတို႔ဆီသို႔ သြားျပန္၍၊ ၿမိဳ႔ကိုလုယက္ဖ်က္ဆီးသျဖင့္၊ ၂၈သူတို႔သိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြား၊ ျမည္းမွစ၍၊ ၿမိဳ႔၌ရွိသမွ်၊ လယ္၌ရွိသမွ်ေသာဥစၥာကို၄င္း၊ ၂၉သူတို႔သားမယား သူငယ္အေပါင္းကို၄င္း သိမ္းယူ၍၊ အိမ္တို႔၌ ရွိသမွ်ကိုလည္း လုယက္ဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၃ဝထိုအခါ ယာကုပ္က၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုည‡ဥ္းဆဲ ၾကၿပီတကား။ ခါနနိလူ၊ ေဖရဇိလူတည္းဟူေသာ၊ ဤျပည္သားတို႔သည္ ငါ့ကိုရြံရွာေအာင္ ျပဳၾကၿပီတကား။ ငါတို႔၌ လူအေရအတြက္ အားနည္းေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ စုေဝး၍ ငါ့ကိုတိုက္သတ္သျဖင့္၊ ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သူအိမ္သား တို႔ကို ဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္ဟု၊ ရွိေမာင္ႏွင့္ေလဝိတို႔အား ဆိုေလေသာ္၊ ၃၁သူတို႔က၊ ငါတို႔ႏွမကို ျပည္တန္ဆာကဲ့သို႔ မွတ္၍ ျပဳရမည္ေလာဟု ျပန္ဆိုေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s