ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၅)


            ၁ထိုေနာက္ ဘုရားသခင္က၊ သင္ထ၍ ေဗသလအရပ္သို႔ သြားေနေလာ့။ သင္သည္ အစ္ကိုဧေသာ ထံမွ ေျပးေသာအခါ၊ သင့္အား ထင္ရွားေသာ ဘုရားသခင္အဘို႔၊ ထိုအရပ္၌ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ေလာ့ဟု၊ ယာကုပ္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ထိုအခါ ယာကုပ္သည္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္၊ မိမိ၌ရွိေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို ေခၚ၍၊ သင္တို႔တြင္ ပါေသာ၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဘုရားတို႔ကို ပယ္ပစ္ၾကေလာ့။ အဝတ္ကိုလဲ၍ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိေစၾကေလာ့။ ၃ယခု ထ၍ ေဗသလအရပ္သို႔ သြားၾကစို႔။ ငါသည္ ဆင္းရဲခံရေသာကာလ ငါ့ကိုထူး၍၊ ငါသြားေသာလမ္း၌ ၾကြေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အဘို႔ ထိုအရပ္၌ ယဇ္ပလႅင္ကို ငါတည္မည္ဟု ဆိုေလ၏။ ၄သူတို႔သည္လည္း၊ မိမိတို႔၌ပါေသာ တပါး အမ်ိဳးသားတို႔၏ ဘုရားအေပါင္းတို႔ႏွင့္၊ နား၌ပန္ေသာ နားပန္းတန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို၊ ယာကုပ္အားေပး၍၊ ယာကုပ္ လည္း၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔နားတြင္ရွိေသာ သပိတ္ပင္ ေအာက္၌ ျမ‡ဳပ္ထားေလ၏။ ၅သူတို႔ေျပာင္းသြားၾကေသာအခါ၊ ပတ္ဝန္း က်င္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔၍၊ ယာကုပ္သားတို႔ကို မလိုက္ဝံ့ဘဲေနၾက၏။ ၆ယာကုပ္သည္ မိမိ၌ပါေသာသူ အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ခါနာန္ျပည္ လုဇၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ၊ ေဗသလအရပ္သို႔ ေရာက္ၾကေသာ္၊ ၇ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍၊ ထိုအရပ္ကို ေဗသလအမည္ျဖင့္ တဖန္သမုတ္ျပန္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အစ္ကိုထံမွ ေျပးေသာအခါ၊ ထိုအရပ္၌ ဘုရားသခင္ ထင္ရွားေတာ္မူသတည္း။

            ၈ေရဗကၠ၏အထိန္း ေဒေဗာရေသ၍၊ ေဗသလအရပ္၌ သပိတ္ပင္ေအာက္တြင္ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံရေလ၏။ ထိုအပင္ကို အာလုမBာကုတ္ဟူ၍ တြင္သတည္း။

            ၉ယာကုပ္သည္ ပါဒနာရံအရပ္မွ ျပန္လာေသာေနာက္၊ တဖန္ ဘုရားသခင္ထင္ရွား၍ ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္ မူၿပီးလွ်င္၊ ၁ဝသင္သည္ ယခုယာကုပ္အမည္ရွိ၏။ ေနာင္၌ သင္၏အမည္ကို ယာကုပ္ဟူ၍မေခၚရ။ ဣသေရလဟူ၍ ေခၚရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ဣသေရလအမည္ျဖင့္ သမုတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၁တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ အနႏၱ တန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ တိုးပြားမ်ားျပားေလာ့။ လူတမ်ိဳးမက၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔သည္ သင္၌ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္၌ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၂အာျဗဟံႏွင့္ ဣဇာက္အား ငါေပးေသာေျမကို သင္ႏွင့္ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္အား ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ထိုသို႔ ယာကုပ္ႏွင့္ႏႈတ္ဆက္၍ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူရာ အရပ္မွ၊ ဘုရားသခင္ တက္ၾကြေတာ္မူ၏။ ၁၄ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ဆက္၍ မိန္႔ေတာ္မူရာ အရပ္၌၊ ယာကုပ္သည္ ေက်ာက္တိုင္ ကိုစိုက္၍၊ ေက်ာက္ဖ်ာေပၚ၌ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ဆီကို၄င္း ေလာင္းေလ၏။ ၁၅ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရေသာ ထိုအရပ္ကို လည္း၊ ေဗသလဟူ၍ တဖန္ သမုတ္ျပန္ေလ၏။

            ၁၆ထိုေနာက္တဖန္ ေဗသလအရပ္မွ ခရီးသြားျပန္၍၊ ဧဖရတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္နီးေသာအခါ၊ ရာေခလသည္ သားဘြား အံ့ေသာအခ်ိန္ ေရာက္၍၊ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကိုခံရ၏။ ၁၇ထိုသို႔ ျပင္းစြာ ခံေနရစဥ္တြင္၊ ဝမ္းဆြဲက၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ သားေယာက္်ားကို ရၿပီဟုဆိုေလ၏။ ၁၈ရာေခလလည္း ေသအံ့ဆဲဆဲရွိ၍၊ နံဝိညာဥ္ထြက္ စဥ္အခါ၊ ထိုသားကို ေဗေနာနိအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အဘမူကား၊ ဗယၤာမိန္အမည္ျဖင့္မွည့္သတည္း။ ၁၉ရာေခလေသ၍၊ ဗက္လင္အမည္ ရွိေသာ ဧဖရတ္ၿမိဳ႔သို႔သြားေသာလမ္းခရီးတြင္၊ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ ၂ဝယာကုပ္လည္း၊ သခ်ႋဳင္းေပၚမွာ မွတ္တိုင္ စိုက္ေလ၏။ ထိုမွတ္တိုင္ကား၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ရာေခလ၏ သခ်ႋဳင္းမွတ္တိုင္ ျဖစ္သတည္း။

            ၂၁ဣသေရလသည္ တဖန္ခရီးသြားျပန္၍၊ ဧဒလင့္စင္ကိုလြန္ၿပီးမွ တဲကိုေဆာက္ေလ၏။ ၂၂ထိုအရပ္၌ ေနေသာအခါ၊ ရုဗင္သည္ သြား၍အဘ၏ မယားငယ္၊ ဗိလဟာႏွင့္အိပ္ေလ၏။ ထိုသတင္းကို ဣသေရလ ၾကား၏။

            ၂၃ယာကုပ္သား တက်ိပ္ႏွစ္သားရွိ၏။ ေလအာတြင္ျမင္ေသာသားကား၊ ယာကုပ္၏သားဦးရုဗင္၊ အစရွိ ေသာရွိေမာင္၊ ေလဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန္တည္း။ ၂၄ရာေခလသားကား၊ ေယာသပ္ႏွင့္ ဗယၤာမိန္တည္း။ ၂၅ယာေခလ၏ကြၽန္မ ဗိလဟာသားကား၊ ဒန္ႏွင့္နာႆလိတည္း။ ၂၆ေလအာ၏ကြၽန္မ ဇိလပသားကား၊ ဂဒ္ႏွင့္ အာရွာတည္း။ ဤသူတို႔ကား၊ ပါဒနာရံျပည္၌ ဘြားျမင္ေသာ ယာကုပ္၏ သားမ်ားတည္း။

            ၂၇ထိုေနာက္ ယာကုပ္သည္ အာျဗဟံႏွင့္ ဣဇာက္တည္းခိုရာ မံေရအရပ္၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ကိရယသာဘၿမိဳ႔၌ေနေသာ၊ အဘဣဇာက္ထံသို႔ ေရာက္ေလ၏။ ၂၈ဣဇာက္အသက္သည္ အႏွစ္တရာ ရွစ္ဆယ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ရွိေသာ္၊ ၂၉အသက္ႀကီးရင့္ကာ၊ ကာလျပည့္စံုရာ၌ အသက္ခ်ဳပ္၍ အနိစၥျဖစ္သျဖင့္၊ မိမိလူမ်ိဳး စည္းေဝးရာသို႔ ေရာက္ေလ၏။ သားဧေသာႏွင့္ယာကုပ္တို႔သည္ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s