ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၆)


           ၁ဧဒံုအမည္ရွိေသာ ဧေသာအမ်ိဳးအႏႊယ္၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားဟူမူကား၊ ၂ဧေသာသည္ ဟိတၱိအမ်ိဳး ဧလုန္၏ သမီးအာဒတေယာက္၊ ဟိဝိအမိ်ဳး ဇိေဘာင္သားအာန၏ သမီး အေဟာလိဗာမတေယာက္၊ ခါနာန္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္၄င္း၊ ဣရွေမလသမီးတည္းဟူေသာ နာဗာရုတ္ႏွမ ဗာရွမတ္တေယာက္ ႏွင့္၄င္း အိမ္ေထာင္ေလ၏။ ၄ဧေသာမယား အာဒဘြားေသာသားကား၊ ဧလိဖတ္၊ ဗာရွမတ္ဘြားေသာ သားေရြလတည္း။ ၅အေဟာလိဗာမ ဘြားေသာသားကား၊ ယုရွ၊ ယာလံ၊ ေကာရတည္း။ ဤသူတို႔ကား၊ ခါနာန္ျပည္၌ ဧေသာျမင္ေသာသားတည္း။

            ၆ဧေသာသည္ မယားသားသမီးႏွင့္တကြ၊ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ သိုးႏြားစသည္တို႔ႏွင့္ တိရစာၦန္ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ခါနာန္ျပည္၌ရတတ္ေသာဥစၥာ ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း ယူ၍၊ ညီယာကုပ္ထံမွေျပာင္းသြား ေလ၏။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူႏွစ္ပါးတို႔သည္ ဥစၥာမ်ားလြန္ေသာေၾကာင့္တရပ္တည္း မေနႏုိင္ၾက။ သူတို႔ေနရာေျမသည္၊ သူတို႔တိရစာၦန္မ်ားေၾကာင့္ မဆံ့ႏိုင္ရာ။ ၈သို႔ျဖစ္၍ ဧဒံုအမည္ရွိေသာ ဧေသာသည္ စိရေတာင္ေပၚမွာ ေနေလ၏။

            ၉စိရေတာင္ေပၚမွာ ဧဒံုအမ်ဳိးသားတို႔၏ အဘဧေသာ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔ကုိ ဆိုေပအံ့။ ၁ဝဧေသာ၏  သားတို႔အမည္ကား၊ မယားအာဒဘြားေသာသား ဧလိဖတ္၊ မယားဗာရွမတ္ ဘြားေသာသား ေရြလတည္း။ ၁၁ဧလိ ဖတ္သားကား၊ ေတမန္၊ ၾသမရ၊ ေဇေဖါ၊ ဂါတံ၊ ေကနတ္တည္း။ ၁၂ဧေသာသား ဧလိဖတ္၏ မယားငယ္၊ တိမနဘြားေသာ သားကား၊ အာမလက္တည္း။ ဤသူတို႔သည္ ဧေသာမယား အာဒ၏ အႏႊယ္ျဖစ္သတည္း။ ၁၃ေရြလသားကား၊ နာဟတ္၊ ေဇရ၊ ရွမၼ၊ မိဇၨတည္း။ ဤသူတို႔သည္ ဧေသာမယား ဗာရွမတ္၏ အႏႊယ္ျဖစ္သတည္း။ ၁၄ဇိေဘာင္သား အာန၏သမီး၊ ဧေသာမယား အေဟာလိဗာမ ဘြားေသာသားကား၊ ယုရွ၊ ယာလံ၊ ေကာရတည္း။

            ၁၅ဧေသာသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုုပ္ေသာသူဟူမူကား၊ သားဦးဧလိဖတ္၏သား ဗိုလ္ေတမန္၊ ဗိုလ္ၾသမရ၊ ဗိုလ္ေဇေဖာ၊ ဗိုလ္ေကနတ္၊ ၁၆ဗိုလ္ဂါတံ၊ ဗိုလ္အာမလက္တည္း။ ဤဗိုလ္တို႔သည္ အာဒ၏အႏႊယ္၊ ဧဒံုျပည္၌ ဧလိဖတ္ရေသာ သားျဖစ္သတည္း။ ၁၇ဧေသာသားေရြလ၏သားကား ဗိုလ္နာဟတ္၊ ဗိုလ္ေဇရ၊ ဗိုလ္ရွမၼ၊ ဗိုလ္မိဇၨတည္း။ ဤဗိုလ္တို႔သည္ ဧေသာမယား ဗာရွမတ္၏အႏႊယ္၊ ဧဒံုျပည္၌ ေရြလရေသာသား ျဖစ္သတည္း။ ၁၈ဧေသာမယား  အေဟာလိဗာမ၏သားကား ဗိုလ္ယုရွ၊ ဗိုလ္ယာလံ၊ ဗိုလ္ေကာရတည္း။ ဤဗိုလ္တို႔သည္ အာန၏သမီး၊ ဧေသာ မယား အေဟာလိဗာမသားျဖစ္သတည္း။ ၁၉ဧဒံုအမည္ရွိေသာ ဧေသာ၏သားေျမးမ်ား၊ သူတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ေသာ သူမ်ား၊ ဤသို႔တည္း။

            ၂ဝထိုျပည္၌ေနေသာ ေဟာရိအမ်ိဳး စိရ၏သားကား၊ ေလာတန္၊ ေရွာဗလ၊ ဇိေဘာင္၊ အာန၊ ၂၁ဒိရႈန္၊ ဧဇာ၊ ဒိရွန္တည္း။ ဤသူတို႔သည္ ဧဒံုျပည္၌ ေဟာရိအမ်ိဳး၊ စိရ၏သားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ေသာသူျဖစ္သတည္း။ ၂၂ေလာတန္ သားကား၊ ေဟာရိႏွင့္ ေဟမံတည္း။ ေလာတံႏွမကား၊ တိမနတည္း။ ၂၃ေရွာဗလသားကား၊ အာလဝန္၊ မနာဟတ္၊ဧဗလ၊ ေရွေဖာ၊ ၾသနံတည္း။ ၂၄ဇိေဘာင္သားကား၊ အာယႏွင့္ အာနတည္း။ ထိုအာနကား၊ အဘဇိေဘာင္၏ျမည္း တို႔ကို ထိန္းေသာအခါ၊ ေတာ၌ေႏြးေသာ စမ္းေရတြင္းတို႔ကို ေတြ႔ေသာသူေပတည္း။ ၂၅အာနသားကား ဒိရႈန္ႏွင့္ အေဟာလိဗာမတည္း။ ၂၆ဒိရႈန္သားကား၊ ဟဒၤန္၊ ဧရွဗန္၊ ဣသရန္၊ ေဟရန္တည္း။ ၂၇ဧဇာသားကား၊ ဗိလဟန္၊ ဇာဝန္၊ အာကန္တည္း။ ၂၈ဒိရွန္သားကား၊ ဥဇႏွင့္အာရန္တည္း။ ၂၉ေဟာရိအမ်ိဳး ဗိုလ္မ်ားကား၊ ဗိုလ္ေလာတန္၊ ဗိုလ္ေရွာဗလ၊ ဗိုလ္ဇိေဘာင္၊ ဗိုလ္အာန၊ ၃ဝဗိုလ္ဒိရႈန္၊ ဗိုလ္ဧဇာ၊ ဗိုလ္ဒိရွန္တည္း။ ဤသူတို႔သည္ စိရျပည္၌ ဗိုလ္လုပ္ ေသာသူတို႔တြင္ ေဟာရိအမ်ိဳးဗိုလ္ျဖစ္သတည္း။

            ၃၁ဣသေရလအမ်ိဳး၌ အစိုးရေသာမင္းႀကီးမရွိမီွ၊ ဧဒံုျပည္၌ အစိုးရေသာမင္းႀကီးဟူမူကား၊ ၃၂ေဗာရသား ေဗလာသည္ ဧဒံုျပည္၌ မင္းျပဳ၏။ ၿမိဳ႔ေတာ္ကား၊ ဒိႏၷာဗာၿမိဳ႔တည္း။ ၃၃ေဗလာမင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌ ေဗာဇရအရပ္သား၊ ေဇရ၏သား ေယာဗပ္သည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၃၄ေယာဗပ္မင္းေသ၍၊ သူ၏အရာ၌ ေတမနိအရပ္သား ဟုရွံသည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၃၅ဟုရွံမင္းေသ၍၊ ေမာဘလြင္ျပင္၌ မိဒ်န္လူတို႔ကို လုပ္ႀကံေသာသူ၊ ေဗဒဒ္သား ဟာဒဒ္သည္ ဟုရွံ အရာ၌ မင္းျပဳေလ၏။ ၿမိဳ႔ေတာ္ကား၊ အာဝိတ္ၿမိဳ႔တည္း။ ၃၆ဟာဒဒ္မင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌ မာသရက္အရပ္သား စာမလသည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၃၇စာမလမင္းေသ၍၊ သူ၏အရာ၌ ျမစ္နားမွာေနေသာ ရေဟာဘုတ္အရပ္သား ေရွာလ သည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၃၈ေရွာလမင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌၊ အာခေဗာ္သား ဗာလဟာနန္သည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၃၉အာခေဗာ္သား ဗာလဟာနန္မင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌ ဟာဒါသည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၿမိဳ႔ေတာ္ကား၊ ေပါၿမိဳ႔တည္း။ ေမ်ာက္သားေတာ္ကား၊ ေမဇဟပ္၊ ေမဇဟပ္သမီးမာသရက္၏သမီး မေဟတေဗလတည္း။

            ၄ဝဧေသာမွဆင္းသက္၍ မိမိအမ်ိဳးအႏႊယ္၊ ေနရာအရပ္၊ ခံရေသာဘြဲ႔နာမအလိုက္၊ ဗိုလ္လုုပ္ေသာသူ ဟူမူ ကား၊ ဗိုလ္တိမနာ၊ ဗိုလ္အာလဝ၊ ဗိုလ္ေယသက္၊ ၄၁ဗိုလ္အေဟာလိဗာမ၊ ဗိုလ္ဧလာ၊ ဗိုလ္ပိႏုန္၊ ၄၂ဗိုလ္ေကနတ္၊ ဗိုလ္ေတမန္၊ ဗိုလ္မိဗဇာ၊ ၄၃ဗိုလ္မာဂေဒ်လ၊ ဗိုလ္ဣရံတည္း။ ဤသူတို႔သည္ မိမိေနရာအရပ္၊ မိမိပိုင္ေသာျပည္၌၊ ဧဒံုဗိုလ္မ်ားျဖစ္သတည္း။ ဧေသာသည္ ဧဒံုအမ်ိဳးသားတို႔၏ အဘျဖစ္သတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s