ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၇)


            ၁ယာကုပ္သည္ မိမိအဘတည္းခိုရာ ခါနာန္ျပည္၌ ေန၏။ ၂ယာကုပ္အမ်ိဳးအႏႊယ္၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ား ဟူမူ ကား၊ ေယာသပ္သည္ အသက္တဆယ္ခုနစ္ႏွစ္ရွိ၍၊ အစ္ကိုိတို႔ႏွင့္အတူ သိုးဆိတ္မ်ားကို ထိန္းေလ၏။ အဘ၏မယား ဗိလဟာႏွင့္ဇိလပ၏သား တို႔ႏွင့္အတူေန၍၊ သူတို႔အျပစ္ကို အဘအား ၾကားေျပာတတ္၏။ ၃ဣသေရလသည္ အသက္ႀကီးစဥ္အခါ သားေယာသပ္ကိုရေသာေၾကာင့္၊ အျခားေသာ သားေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္သည္ထက္ ေယာသပ္ကို သာ၍ခ်စ္၏။ အဆင္းအေရာင္ ထူးျခားေသာ အကႌ်ကိုခ်ဳပ္၍ေပး၏။ ၄အဘသည္ မိမိသားအေပါင္းတို႔တြင္၊ ေယာသပ္ကိုသာ၍ ခ်စ္ေၾကာင္းကို၊ အစ္ကိုတို႔သည္ သိျမင္ေသာအခါ၊ သူ႔ကိုမုန္း၍၊ ေမတၱာစကားကို သူ႔အား မေျပာ ႏိုင္ၾက။

            ၅ေယာသပ္သည္ အိပ္မက္ကိုျမင္၍၊ အစ္ကိုတို႔အား ျပန္ေျပာသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ သာ၍မုန္းၾက၏။ ၆အိပ္မက္ကို အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာသနည္း ဟူမူကား၊ ကြၽႏ္ုပ္ျမင္ရေသာ အိပ္မက္ကို နားေထာင္ၾကပါေလာ့။ ၇ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လယ္၌ေကာက္လႈိင္းကိုစည္း၍ ေနၾကစဥ္တြင္၊ ကြၽႏ္ုပ္ေကာက္လႈိင္းသည္ ထ၍မတ္တပ္ေန သျဖင့္၊ သင္တို႔၏ေကာက္လႈိင္းတို႔သည္ ဝိုင္း၍ရပ္လ်က္၊ ကြၽႏ္ုပ္ေကာက္လႈိင္းကို ရွိခိုးၾကသည္ဟု ေျပာဆိုေလ၏။ ၈အစ္ကို တို႔ကလည္း၊ သင္သည္ ငါတို႔၌မင္းျပဳရလိမ့္မည္ေလာ၊ ငါတို႔ကိုအစိုးရလိမ့္မည္ ေလာဟု ျပန္ဆို၍၊ သူ၏အိပ္မက္ႏွင့္ သူ၏စကားအေၾကာင္းေၾကာင့္ သာ၍မုန္းၾက၏။

            ၉တဖန္ အိပ္မက္ကိုျမင္ျပန္၍ အစ္ကိုတို႔အား၊ အျခားေသာအိပ္မက္ကို ကြၽႏု္ပ္ျမင္ရၿပီ။ ေန၊ လႏွင့္တကြ၊ ၾကယ္ဆယ္တလံုးတို႔သည္၊ ကြၽႏ္ုပ္ကို ရွိခိုးၾက၏ဟု ၾကားေျပာေလ၏။ ၁ဝထိုသို႔ အဘႏွင့္အစ္ကို တို႔အား ၾကားေျပာ ေသာအခါ အဘက၊ သင္ျမင္ေသာအိပ္မက္သည္ အဘယ္သို႔နည္း။ ငါႏွင့္သင္၏အမိ၊ သင္၏အစ္ကိုတို႔သည္ သင့္ထံသို႔ စင္စစ္လာ၍ ဦးညႊတ္ခ်ရမည္ေလာဟူ၍၊ သူ႔ကိုဆံုးမေလ၏။ ၁၁အစ္ကိုတို႔ သည္ သူ႔ကိုျငဴစူၾက၏။ အဘ သည္ ထိုအရာကိုမွတ္ေလ၏။

            ၁၂အစ္ကိုတို႔သည္ အဘ၏သိုးဆိတ္မ်ားကို ေရွခင္ၿမိဳ႔မွာထိန္းျခင္းငွါ သြားၾက၏။ ၁၃ဣသေရလသည္ ေယာသပ္ကိုေခၚ၍၊ သင္၏အစ္ကိုတို႔သည္ သိုးဆိတ္မ်ားကို ေရွခင္ၿမိဳ႔မွာထိန္းၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ လာပါ။ သင့္ကိုသူတို႔ရွိရာသို႔ ငါေစလႊတ္မည္ဟုေခၚလွ်င္၊ ကြၽႏ္ုပ္ရွိပါသည္ဟုဆိုေသာ္၊ ၁၄အဘက သြားပါ၊ အစ္ကိုတို႔သည္ ခ်မ္းသာသေလာ၊ သိုးဆိတ္တို႔လည္း ေကာင္းမြန္စြာရွိသေလာဟူ၍ ၾကည့္ရႈၿပီးလွ်င္ ငါ့အားသိတင္းၾကားေျပာပါဟု မွာလိုက္လ်က္၊ ေဟျဗဳန္ခ်ိဳင့္မွေစလႊတ္သျဖင့္၊ သူသည္ ေရွခင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ ေလ၏။ ၁၅ေတာ၌လွည့္လည္စဥ္တြင္၊ တစံုတေယာက္ေသာသူႏွင့္ ေတြ႔၍၊ ထိုသူက၊ သင္သည္ ဘာကိုရွာသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၁၆အစ္ကိုမ်ားကိုရွာ၏။ အဘယ္မွာထိန္းၾကသည္ကို ေျပာပါဟုဆိုေသာ္၊ ၁၇ထိုသူက၊ ဤအရပ္မွထြက္သြားၿပီး။ ေဒါသန္ၿမိဳ႔သို႔ သြားၾကစို႔ဟု သူတို႔ေျပာသံကို ကြၽႏ္ုပ္ၾကားခဲ့ၿပီဟုဆို၏။ ေယာသပ္သည္လည္း၊ အစ္ကိုတို႔ကို လိုက္ရွာ၍ ေဒါသန္ၿမိဳ႔မွာေတြ႔ေလ၏။

            ၁၈အနီးသို႔မေရာက္မွီ အေဝး၌ရွိစဥ္တြင္၊ အစ္ကိုတို႔သည္ျမင္လွ်င္၊ သတ္ျခင္းငွါတိုင္ပင္လ်က္၊ ၁၉ၾကည့္ေလာ့။ အိပ္မက္ဆရာလာၿပီ။ ၂ဝကိုင္ၾက။ သူ႔ကိုသတ္၍ တစံုတခုေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ၾကစို႔။ ဆိုးေသာသားရဲ တစံုတခု ကိုက္စားၿပီဟု ေျပာၾကစို႔။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ သူ၏အိပ္မက္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ေနရာက်မည္ကို ၾကည့္ၾကစို႔ဟု အခ်င္း ခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။ ၂၁ထိုစကားကို ရုဗင္ၾကားလွ်င္၊ သူ႔ကိုမသတ္ဘဲ ေနၾကစို႔ဟု ဆိုလ်က္၊ သူတို႔လက္မွ ေယာသပ္ကို ႏႈတ္ေလ၏။ ၂၂တဖန္ ရုဗင္က၊ သူ၏အေသြးကို မသြန္းၾကႏွင့္။ ကိုယ္လက္ႏွင့္မျပဳဘဲ၊ ေတာ၌ဤမည္ေသာ တြင္းထဲ သို႔ ခ်ၾကစို႔ဟု သူတို႔လက္မွ ေယာသပ္ကို ႏႈတ္ယူ၍၊ အဘ၌တဖန္ အပ္မည္အႀကံရွိသည္ႏွင့္ ဆိုေလ၏။

            ၂၃ေယာသပ္သည္ အစ္ကိုတို႔ထံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ သူဝတ္ေသာအကႌ်၊ အဆင္းထူးျခားေသာ အကႌ်ကို ခြၽတ္ၿပီးမွ၊ ၂၄သူ႔ကို ကိုင္ယူ၍ တြင္းထဲသို႔ခ်ၾက၏။ ထိုတြင္း၌ ေရမရွိ၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာ တြင္းျဖစ္ သတည္း။ ၂၅ထိုေနာက္ အစာစားျခင္းငွါ ထိုင္ၾကစဥ္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ ဣရွေမလအမ်ိဳးသား အစုအေဝးသည္ ဂိလဒ္ျပည္မွလာ၍ နံ႔သာမ်ိဳး၊ ဗာလစံေစး၊ မုရန္ေစးမ်ားကို ကုလားအုပ္ေပၚ၌ တင္ေဆာင္လ်က္၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ခရီးသြားၾကသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ ၂၆ယုဒက ငါတို႔သည္ ညီကိုသတ္၍ေသေၾကာင္းကို ဖြက္ထားလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း။ ၂၇ကိုင္ၾက။ ကိုယ္တိုင္ မည‡ဥ္းဆဲဘဲ၊ ဣရွေမလလူတို႔အား ေရာင္းလိုက္ၾကစို႔။ သူသည္ တို႔ညီ၊ တို႔အမ်ိဳးျဖစ္၏ဟု အစ္ကိုတို႔အား ဆိုသည္ရွိေသာ္၊ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ ဝန္ခံၾက၏။ ၂၈ထိုအခါ မိဒ်န္အမ်ိဳးသား ကုန္သည္တို႔သည္ ခရီးသြားၾကစဥ္တြင္၊ အစ္ကိုတို႔သည္ ေယာသပ္ကို တြင္းထဲကဆြဲတင္ၿပီးလ်င္၊ ေငြအက်ပ္ႏွစ္ဆယ္ အဘုိးႏွင့္ ဣရွေမလလူတို႔အား ေရာင္း၍၊ ထိုသူတို႔သည္ ေယာသပ္ကို အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။

            ၂၉ရုဗင္သည္လည္း တြင္းသို႔သြား၍၊ တြင္းထဲမွာ ေယာသပ္မရွိသည္ကို ျမင္လ်င္၊ မိမိအဝတ္ကို ဆြဲဆုတ္ လ်က္၊ ၃ဝညီအစ္ကိုတို႔ရွိရာသို႔ သြား၍၊ သူငယ္မရွိပါတကား။ ငါသည္ အဘယ္သို႔သြားရ ပါမည္နည္းဟု ဆိုေလ၏။ ၃၁သူတို႔သည္လည္း၊ ေယာသပ္အက်ႌကိုယူ၍၊ ဆိတ္သငယ္ကို သတ္ၿပီးမွ၊ အက်ႌကို အေသြး၌ႏွစ္ေလ၏။ ၃၂ထိုေနာက္ မွ၊ အဆင္းထူးျခားေသာ ထိုအက်ႌကိုေပးလိုက္၍၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ အဘထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့လ်က္၊ ဤအက်ႌကို အကြၽႏ္ုပ္ ေတြ႔ပါၿပီ။ သား၏အက်ႌဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကို ၾကည့္ပါဟုဆိုလွ်င္၊ ၃၃ထိုအက်ႌကို အဘမွတ္မိ၍၊ ငါ့သား၏ အက်ႌမွန္၏။ သူ႔ကို ဆိုးေသာသားရဲ ကိုက္စားၿပီ။ အကယ္၍ ေယာသပ္ကို အပိုင္းပိုင္း ကိုက္ျဖတ္ပါၿပီတကားဟု ဆိုလ်က္၊ ၃၄မိမိအဝတ္ကို ဆြဲဆုတ္၍၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ပတ္စည္းသျဖင့္၊ အင္တန္ကာလပတ္လံုး၊ သားေၾကာင့္ စိတ္မသာညည္းတြားလ်က္ ေနေလ၏။ ၃၅သားသမီးအေပါင္းတို႔သည္၊ အဘကို ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း၊ သူသည္ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာစကားကို နားမေထာင္ဘဲ၊ ငါ့သားရွိရာ မရဏာႏိုင္ငံသို႔ စိတ္မသာညည္းတြားလ်က္ ဆင္းသက္ေတာ့မည္ဟု ဆိုေလ၏။ ထိုသို႔ ေယာသပ္အဘသည္ သားေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္ ေနေလ၏။ ၃၆ေယာသပ္ကိုကား၊ မိဒ်န္လူတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေဆာင္သြား၍၊ ဖာေရာဘုရင္၏ အမတ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ရံ ေတာ္မွဴး၊ ေပါတိဖာထံမွာ ေရာင္းၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s