ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၈)


၁ထိုကာလအခါ ယုဒသည္ ညီအစ္ကိုေနရာမွသြား၍၊ ဟိရအမည္ရွိေသာ အဒုလံအမ်ိဳးသားထံသို႔ ဝင္ေလ၏။ ၂ထိုအရပ္၌ ရႈအာအမည္ရွိေသာ၊ ခါနာန္အမ်ိဳးသား၏သမီးကို ေတြ႔ျမင္၍၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳ လ်က္၊ ၃ထိုမိန္းမသည္ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ သားကိုဘြားျမင္၏။ ထိုသားကို ဧရအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၄တဖန္ ပဋိိသေႏၾၶြယူျပန္၍ ဘြားျမင္ေသာသားကို ၾသနန္အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၅တဖန္ ပဋိိသေႏၾၶြယူျပန္၍ ဘြားျမင္ေသာသားကို ေရွလအမည္ ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ေရွလဘြားေသာအခါ၊ အဘသည္ ေခဇိပ္ၿမိဳ႔မွာ ရွိသတည္း။

၆ထိုေနာက္မွ ယုဒသည္ မိမိသားဦးဧရကို တာမာအမည္ရွိေသာ သတို႔သမီးႏွင့္ စံုဘက္ေစ၏။ ၇ယုဒ၏ သားဦး ဧရသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔၌ ဆိုးေသာသူျဖစ္၍၊ သူ႔ကို ထာဝရဘုရား ကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။ ၈ထိုအခါ ယုဒ သည္ ၾသနန္ကိုေခၚၿပီးလွ်င္၊ သင္၏အစ္ကိုမယားထံသို႔ ဝင္၍ သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳသျဖင့္၊ အစ္ကိုအမ်ိဳးကို ဆက္ႏႊယ္ေလာ့ဟု ဆို၏။ ၉ၾသနန္သည္ သားကိုရလွ်င္မူကား၊ မိမိသားမမွတ္ရဟု သိ၍ အစ္ကိုအား သားကို မေပး လိုဘဲ၊ အစ္ကိုမယားထံသို႔ ဝင္ေသာအခါ၊ သုတ္ရည္ကိုထုတ္၍ စြန္႔ေလ၏။ ၁ဝထိုအမႈကို ထာဝရဘုရား မႏွစ္သက္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ၾသနန္ကိုလည္း ကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။ ၁၁သားငယ္ေရွလသည္ အစ္ကိုတို႔ေသသကဲ့သို႔ ေသမည္ဟု ယုဒသည္စိုးရိမ္၍၊ မိမိေခြၽးမတာမာကို ေခၚၿပီးလွ်င္၊ ငါ့သားေရွလမႀကီးမွီ သင္သည္ သင့္အဘ၏အိမ္၌ မုဆိုးမျပဳ၍ ေနပါဟုဆိုသည္အတိုင္း၊ တာမာသြား၍ မိမိအဘ၏အိမ္၌ ေနေလ၏။

၁၂ကာလအင္တန္ၾကာေသာ္၊ ရႈအာသမီးျဖစ္ေသာ ယုဒမယားလည္း ေသေလ၏။ ယုဒသည္ ႏွစ္သိမ့္ၿပီးမွ၊ မိမိသိုးေမြးည‡ပ္ေသာ သူတို႔ရွိရာ တိမနတ္ၿမိဳ႔သို႔ မိမိအေဆြ အဒုလံအမ်ိဳး ဟိရႏွင့္အတူ သြားေလ၏။ ၁၃မိမိေယာကၡမ သည္ သိုးေမြးကိုည‡ပ္ျခင္းငွါ၊ တိမနတ္ၿမိဳ႔သို႔ သြားေၾကာင္းကို တာမာၾကားလွ်င္၊ ၁၄မုတ္ဆိုးမအဝတ္ကို ခြၽတ္၍ မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ မ်က္ႏွာကိုဖံုးလ်က္၊ ကိုယ္ကိုလည္း ၿခံဳရံုလ်က္၊ တိမနတ္ၿမိဳ႔သို႔ သြားေသာလမ္းအနား၊ ဧနိမ္ၿမိဳ႔ တံခါးဝ၌ ထိုင္ေနေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေရွလႀကီးေသာ္လည္း၊ မိမိႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္မျပဳရဟု သိျမင္ေသာေၾကာင့္ တည္း။ ၁၅ယုဒသည္ ထိုမိန္းမကို ျမင္ေသာအခါ၊ သူသည္ မိမိမ်က္ႏွာကို ဖံုး၍ေနေသာေၾကာင့္၊ ျပည္တန္ဆာျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္လ်က္၊ ၁၆လမ္းကိုလႊဲလ်က္ အနားသို႔ခ်ဥ္းၿပီးလွ်င္၊ သင့္ထံသို႔ ငါဝင္ရေသာအခြင့္ကို ေပးပါေလာ့ဟု ဆိုေလေသာ္၊ မိန္းမက၊ သင္သည္ ကြၽန္မထံသိုိ႔ ဝင္လိုေသာငွါ အဘယ္ဆုိကုိ ေပးမည္နည္းဟုေမးလွ်င္၊ ၁၇ယုဒက ဆိတ္သငယ္ကို ေပးလိုက္ မည္ဟု ဆိုေလ၏။ မိန္းမကလည္း၊ မေပးလိုက္မွီ တစံုတခုေသာအရာကို ေပါင္ထားမည္ ေလာဟုေမးလွ်င္၊ ၁၈ယုဒက၊ အဘယ္အရာကို ေပါင္ေစခ်င္သနည္းဟု ျပန္၍ေမးေလေသာ္၊ မိန္းမက၊ သင္၏တံဆိပ္၊ စလြယ္၊ လက္စြဲေတာင္ေဝးတို႔ကို ေပါင္ေတာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ထိုဥစၥာကိုအပ္၍ မိန္းမထံသို႔ ဝင္သျဖင့္၊ သူသည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူေလ၏။ ၁၉ထိုေနာက္မွ၊ မိန္းမသည္ ထသြား၍ မ်က္ႏွာဖံုးကို ခြၽတ္ၿပီးလွ်င္၊ မုတ္ဆိုးမအဝတ္ကို ဝတ္ၿမဲ ဝတ္ျပန္ေလ၏။ ၂ဝယုဒသည္ မိန္းမ၌ေပါင္ေသာဥစၥာကို ေရြးယူျခင္းငွါ၊ မိမိအေဆြ အဒုလံအမ်ိဳးသားတြင္ ဆိတ္သငယ္ ကို ေပးလိုက္၏။ အဒုလံအမ်ိဳးသားသည္ ထိုမိန္းမကို မေတြ႔လွ်င္၊ ၂၁ဧနိမ္ၿမိဳ႔လမ္းနားမွာ ထိုင္ေနေသာ ျပည္တန္ဆာ မသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု ထိုအရပ္သားတို႔ကို ေမးေလေသာ္၊ အရပ္သား တို႔က ဤအရပ္၌ ျပည္တန္ဆာမရွိ ဟု ဆိုၾကလွ်င္၊ ၂၂ယုဒထံသို႔ျပန္၍၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ထိုမိန္းမကို ရွာ၍မေတြ႔။ အရပ္သားတို႔ကလည္း၊ ဤအရပ္၌ ျပည္တန္ဆာမရွိဟု ဆိုေၾကာင္းကို ေျပာေလ၏။ ၂၃ယုဒကလည္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အရွက္မကြဲမည္အေၾကာင္း ယူပါ ေလေစ။ ဤဆိတ္သငယ္ကို ကြၽႏ္ုပ္ေပးလိုက္၍ သင္သည္ မိန္းမကို ရွာ၍မေတြ႔ပါတကားဟု ဆို၏။

၂၄ထိုေနာက္ သံုးလခန္႔လြန္သည္ရွိေသာ္၊ သူတပါးက၊ သင္၏ေခြၽးမ တာမာသည္ ျပန္တန္ဆာလုပ္၍ မတရားေသာ ေမထုန္ျပဳသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လ်က္ ေနၿပီတကားဟု ယုဒအားေျပာဆိုလွ်င္၊ ယုဒက သူ႔ကို ထုတ္၍မီးရႈိ႔ေစဟု စီရင္ေလ၏။ ၂၅ထုတ္ေသာအခါ၊ တာမာသည္ တံဆိပ္၊ စလြယ္၊ ေတာင္ေဝးတို႔ကို ေယာကၡမထံသို႔ ပို႔ေစ၍၊ ဤဥစၥာကို ပိုင္ေသာသူအားျဖင့္ ကြၽန္မသည္ ပဋိိသေႏၾၶြယူၿပီ။ ဤဥစၥာတို႔သည္ အဘယ္သူ၏ ဥစၥာျဖစ္သည္ကို ၾကည့္ပါေလာ့ဟု မွာလိုက္၏။ ၂၆ထိုဥစၥာကို ယုဒမွတ္မိ၍ သူ၏အျပစ္ထက္ ငါ့အျပစ္သာ၍ ႀကီးေပ၏။ သူ႔အား ငါ့သားေရွလကို ငါမေပးစားဘဲ ေနမိၿပီဟု ေျပာဆို၏။ ေနာက္တဖန္ သူ႔ကို မခ်ဥ္းမကပ္ဘဲေန၏။

၂၇ထိုေနာက္ တာမာသည္ သားဖြားခ်ိန္ေရာက္လွ်င္၊ ဝမ္းထဲတြင္ သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ ၂၈ဘြားစဥ္တြင္ သားတေယာက္သည္ လက္ကိုထုတ္ဆန္႔၍၊ ဝမ္းဆြဲက ဤသူသည္ အရင္ဘြားလိမ့္မည္ဟု ဆိုလ်က္ လက္ကိုကိုင္၍ နီေသာႀကိဳးႏွင့္ စည္းေလ၏။ ၂၉သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူသည္ မိမိလက္ကိုရုပ္ျပန္၍ သူ႔အစ္ကိုဘြားသည္ကို ဝမ္းဆြဲက၊ သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳရသနည္း။ အႏိုင္အထက္ ျပဳေသာ ဤအမႈသည္ သင္၌စြဲေစဟု ဆိုလ်က္ သူ႔ကို ဖာရက္အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၃ဝထိုေနာက္မွ လက္၌ ႀကိဳးနီစည္းေသာညီဘြား၍၊ သူ႔ကို ဇာရအမည္ျဖင့္ မွည့္သတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s