ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၉)


၁ဣရွေမလလူတို႔သည္ ေယာသပ္ကိုေဆာင္သြား၍ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ အဲဂုတၱဳ အမ်ိဳးသား ဖာေရာဘုရင္၏ အမတ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး ေပါတိဖာထံမွာ ေရာင္းၾက၏။ ၂ထာဝရဘုရား သည္ ေယာသပ္ ဘက္၌ ရွိေတာ္မူသျဖင့္ သူသည္ အႀကံထေျမာက္တတ္၏။ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား မိမိသခင္၏ အိမ္၌ ေနရေလ၏။  ၃သူ႔ဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ရွိေတာ္မူ၍၊ သူျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ေစေတာ္မူေၾကာင္း ကို သခင္လည္း သိျမင္၏။ ၄ထိုေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ သခင္ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာရ၍ ခစားလ်က္ေနရ၏။ သခင္သည္လည္း မိမိအိမ္တြင္ အိမ္အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထား၍ ဥစၥာရွိသမွ်ကို အပ္ေလ၏။ ၅ထိုသို႔ အိမ္ႏွင့္ဥစၥာရွိသမွ်ကို အုပ္စိုးေစသည္ကာလမွစ၍ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာသပ္အတြက္ ထိုအဲဂုတၱဳသား၏ အိမ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ အတြင္း၊ ျပင္၊ ဥစၥာရွိရွိသမွ် အေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္ေလ၏။ ၆သခင္သည္ မိမိ၌ ရွိသမွ်ကို ေယာသပ္လက္သို႔ အပ္၍၊ မိမိစားေသာအစာမွတပါး အျခားေသာဥစၥာရွိမွန္းကိုမွ် မသိမမွတ္ဘဲေန၏။ ေယာသပ္ သည္ ပံုျပင္ယဥ္ေက်း၍ အေသြးအဆင္းလည္း လွေသာသူျဖစ္၏။

၇ထိုေနာက္မွ သခင္၏မယားသည္ ေယာသပ္ကို တပ္ေသာစိတ္ရွိ၍ ငါႏွင့္အတူအိပ္ပါဟု ဆို၏။ ၈ေယာသပ္ ကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္သခင္သည္ အိမ္ေတာ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ဥစၥာတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္လက္သို႔ အပ္ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္၌ အဘယ္ဥစၥာ ရွိမွန္းကိုမွ် မသိမမွတ္ပါ။ ၉ဤအိမ္တြင္လည္း ကြၽန္ေတာ္ထက္သာ၍ ႀကီးေသာသူမရွိပါ။ ကိုယ္မယား ျဖစ္ေသာ သခင္မမွတပါး အဘယ္အရာကိုမွ် ကြၽန္ေတာ္အား မျမစ္တားပါ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္ႀကီးေသာ ဤအမႈကို ကြၽန္ေတာ္ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သို႔ ျပစ္မွားႏိုင္သနည္းဟု သခင္၏မယားကိုျငင္း၍ ျပန္ဆို၏။ ၁ဝထိုသို႔သခင္မ သည္ ေန႔တိုင္းေသြးေဆာင္ေသာ္လည္း၊ ေယာသပ္သည္ သူ၏စကားကို နားမေထာင္၊ သူႏွင့္အတူအိပ္ျခင္း၊ ေနျခင္း အမႈကို ေရွာင္ေလ၏။ ၁၁တေန႔သ၌ ေယာသပ္သည္ အမႈေဆာင္ျခင္းငွါ အိမ္ထဲသို႔ဝင္၍ အိမ္သားေယာက္်ား တေယာက္မွ် မရွိေသာအခါ၊ ၁၂သခင္မက ငါႏွင့္အတူ အိပ္ပါဟုဆိုလ်က္၊ ေယာသပ္အဝတ္ကို ကိုင္ဆြဲလွ်င္၊ ေယာသပ္သည္ မိမိအဝတ္ကို စြန္႔၍ ျပင္သို႔ထြက္ေျပးေလ၏။ ၁၃ထိုသို႔သခင္မလက္၌ မိမိအဝတ္ကို စြန္႔၍ ျပင္သို႔ ထြက္ေျပးသည္ကို သခင္မသိျမင္ေသာအခါ၊ ၁၄အိမ္သားေယာက္်ားတို႔ကို ေခၚ၍၊ သင္တို႔ၾကည့္ၾက။ ငါတို႔၌ မရိုမေသ ျပဳေစျခင္းငွါ ဤေဟၿဗဲလူကို သခင္သြင္းထားၿပီတကား။ သူသည္ ငါႏွင့္အတူ အိပ္ျခင္းငွါ ဝင္လာ၍ ငါသည္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ရ၏။ ၁၅က်ယ္က်ယ္ေအာ္ဟစ္သံကို ၾကားလွ်င္၊ သူသည္ မိမိအဝတ္ကိုစြန္႔၍ ျပင္သို႔ ထြက္ေျပးသည္ဟု ဆိုၿပီးလွ်င္၊ ၁၆သခင္ေရာက္သည္တိုင္ေအာင္ ထိုအဝတ္ကို မိမိ၌ ထားေလ၏။ ၁၇သခင္ေရာက္ ေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သြင္းထားေသာ ေဟၿဗဲကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို မရိုမေသျပဳျခင္းငွါ ဝင္လာပါ၏။ ၁၈ကြၽႏ္ုပ္သည္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ သူသည္ မိမိအဝတ္ကိုစြန္႔၍ ျပင္သို႔ ထြက္ေျပးပါသည္ဟူေသာ စကား ျဖင့္ ၾကားေျပာေလ၏။ ၁၉ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၌ ဤသို႔ျပဳခဲ့ၿပီဟု မယားေျပာေသာစကားကို သခင္ၾကား လွ်င္၊ ေယာသပ္ကို အမ်က္ထြက္၍၊ ၂ဝေခၚၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္ခ်ဳပ္ထား ေသာ သူတို႔ေနရာ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားသျဖင့္၊ ေယာသပ္သည္ ေထာင္ထဲမွာေနရ၏။ ၂၁သို႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ဘက္၌ရွိ၍ ကယ္မသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေထာင္မွဴးထံ မ်က္ႏွာရေစေတာ္မူ၏။ ၂၂သို႔ျဖစ္၍ ေထာင္မွဴးသည္ ေထာင္၌ခ်ဳပ္ထားေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို ေယာသပ္လက္သို႔အပ္၍၊ ေထာင္ထဲတြင္ ျပဳသမွ်ေသာအမႈကို ေယာသပ္စီရင္ရ၏။ ၂၃ထိုေနာက္ ေထာင္မွဴးသည္ ေထာင္အမႈကို ကိုယ္တိုင္ျပန္၍ မၾကည့္မရႈရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာသပ္ ဘက္မွာရွိ၍ သူျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ေစေတာ္မူသတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s