ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃)


           ၁ေျမြသည္ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေျမတိရစာၦန္တကာတို႔ထက္ လိမၼာသည္ျဖစ္၍၊ မိန္းမအား၊ သင္တို႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌ရွိသမွ်ေသာ အပင္တို႔၏ အသီးကိုမစားရဟု ဧကန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္ မူသေလာဟု ေမး၏။ ၂မိန္းမကလည္း၊ ငါတို႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌ရွိေသာ အပင္တို႔၏ အသီးကိုစားရေသာအခြင့္ ရွိ၏။ ၃ဥယ်ာဥ္အလယ္၌ရွိေသာ အပင္၏အသီးကိုကား၊ သင္တို႔သည္ မကိုင္မစားဘဲေနၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္ ေသမည္ဟု ဘုရားသခင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟု ေျမြအားဆို၏။ ၄ေျမြကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္မဟုတ္။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုအသီးကိုစားေသာေန႔၌ သင္တို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းလ်က္ ေကာင္းမေကာင္းကိုသိ၍၊ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကလတံ့သည္ကို၊ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူသည္ဟု မိန္းမအားဆိုေလ၏။ ၆ထိုအပင္သည္ စားဘြယ္ေကာင္း၏၊ အဆင္းလည္း လွျခင္း၊ ပညာတိုးပြားေစလိုေသာငွါ၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အပင္ျဖစ္ျခင္းကို မိန္းမသည္ ျမင္လွ်င္၊ အသီးကိုယူ၍စား၏။ မိမိခင္ပြန္းအားလည္း ေပး၍ သူသည္လည္းစား၏။ ၇ထိုသူႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္း၍၊ မိမိတို႔၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ မိမိတို႔ဝတ္ရန္ဘို႔ သေဘၤာသဖန္းပင္ အရြက္တို႔ကို ခ်ဳပ္စပ္၍ ခါးစည္းကိုလုပ္ၾက၏။

            ၈ေနဧေသာအခ်ိန္တြင္၊ ထိုဥယ်ာဥ္၌ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ ၾကြေတာ္မူေသာအသံကို လူလင္မယား တို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ အထံေတာ္မွ လြတ္ျခင္းငွါ၊ ဥယ်ာဥ္အပင္တို႔တြင္ ပုန္းကြယ္လ်က္ေနၾက၏။ ၉ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု၊ လူကိုေခၚေတာ္မူ၏။ ၁ဝလူကလည္း၊ ဥယ်ာဥ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ အသံကို ကြၽန္ေတာ္ၾကားလွ်င္၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိေသာေၾကာင့္၊ ေၾကာက္၍ ပုန္းလ်က္ေနပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၁ဘုရားသခင္ကလည္း သင္၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို သင့္အား အဘယ္သူေျပာသနည္း။ မစားရဟု ငါပညတ္ေသာအပင္၏ အသီးကို စားၿပီေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၁၂လူကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္၌ အပ္ေပး ေတာ္မူေသာမိန္းမသည္ ထိုအပင္၏အသီးကို ေပး၍ ကြၽန္ေတာ္ စားမိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၃ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳၿပီးသနည္းဟု မိန္းမအား ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ မိန္းမက၊ ေျမြသည္ ကြၽန္ေတာ္မကို လွည့္စား၍၊ ကြၽန္ေတာ္မသည္ စားမိပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

            ၁၄ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ေျမြကိုေခၚ၍ သင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သားယဥ္၊ သားရဲ အေပါင္းတို႔ထက္ က်ိန္ျခင္းကိုခံရ၏။ သင္သည္ ဝမ္းျဖင့္သြား၍ ေျမမႈန္႔ကို တသက္လံုးစားရမည္။ ၁၅သင္ႏွင့္ မိန္းမ ကို၄င္း၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို၄င္း ငါသည္ ရန္ညွိဳးဖြဲ႔ေစမည္။ သူသည္ သင္၏ေခါင္းကို ႀကိတ္လိမ့္မည္၊ သင္သည္ သူ၏ဖေနာင့္ကို ႀကိတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၁၆မိန္းမကိုလည္း သင္၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေဝဒနာကို ငါအလြန္မ်ားျပားေစမည္။ ပင္ပန္းစြာ ေဝဒနာကို အလြန္မ်ားျပားေစမည္။ ပင္ပန္းစြာေဝဒနာကိုခံ၍ သားဘြားရမည္။ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏ အလုိသို႔ လုိက္၍၊ သူ၏အုပ္စိုးျခင္း ကိုခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ေယာက်္ားကိုလည္း၊ ထုိအပင္၏အသီးကိုမစားရဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ မယား၏စကားကိုနားေထာင္၍ စားမိေသာေၾကာင့္၊ ေျမသည္သင္၏ အတြက္ က်ိန္ျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။ ေျမ၏အသီးကုိ တသက္ပတ္လံုး ပင္ပန္းစြာစားရမည္။ ၁၈ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကိုလည္း သင္အဘုိ႔ေျမေပါက္ေစမည္။ လယ္၌ျဖစ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ကုိ သင္စားရမည္။ ၁၉သင္ထြက္ရာေျမသို႔မျပန္မွီတိုင္ေအာင္၊ သင္၏မ်က္ႏွာမွ ေခြၽးထြက္လ်က္ အစာကိုစားရမည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖစ္၍၊ ေျမမႈန္႔သို႔ ျပန္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၂ဝထုိအခါ လူသည္ မိမိမယားကုိ၊ ဧဝအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္အသက္ ရွင္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔၏ အမိျဖစ္သတည္း။

            ၂၁ထာဝရဘုအရွင္ဘုရားသခင္သည္လည္း၊ လူလင္မယားဘို႔ သားေရျဖင့္ ဝတ္လံုကိုလုပ္၍ ဝတ္ၿခံဳေစေတာ္ မူ၏။

            ၂၂ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ လူသည္ငါတို႔တြင္တပါးပါးကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းမေကာင္းကို သိတတ္ ၏။ ယခုမွာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရျခင္းငွါ၊ လက္ကိုဆန္႔လ်က္ အသက္ပင္၏ အသီးကိုယူ၍ မစားသင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၂၃လူသည္မိမိထြက္ေသာေျမ၌ လုပ္ရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရအရွင္ဘုရား သခင္သည္၊ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲက လႊတ္လုိက္ေတာ္မူ၏။ ၂၄ထုိသုိ႔သူကို ႏွင္ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊ အသက္ပင္လမ္းကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ၊ မီးစက္လက္နက္ ႏွင့္တကြ ေခရုဗိမ္တို႔ကို ဥယ်ာဥ္အေရွ႔ဘက္၌ ထားေတာ္မူ၏။

            ၁ေျမြသည္ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေျမတိရစာၦန္ တကာတို႔ထက္ လိမၼာသည္ျဖစ္၍၊ မိန္းမအား၊ သင္တို႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌ရွိသမွ်ေသာ အပင္တို႔၏ အသီးကိုမစားရဟု ဧကန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္ မူသေလာဟု ေမး၏။ ၂မိန္းမကလည္း၊ ငါတို႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌ရွိေသာ အပင္တို႔၏ အသီးကိုစားရေသာအခြင့္ ရွိ၏။ ၃ဥယ်ာဥ္ အလယ္၌ရွိေသာ အပင္၏အသီးကိုကား၊ သင္တို႔သည္ မကိုင္မစားဘဲေနၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္ ေသမည္ဟု ဘုရားသခင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟု ေျမြအားဆို၏။ ၄ေျမြကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္မဟုတ္။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုအသီးကိုစားေသာေန႔၌ သင္တို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းလ်က္ ေကာင္းမေကာင္းကိုသိ၍၊ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကလတံ့သည္ကို၊ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူသည္ဟု မိန္းမအားဆိုေလ၏။ ၆ထိုအပင္သည္ စားဘြယ္ေကာင္း၏၊ အဆင္းလည္း လွျခင္း၊ ပညာတိုးပြားေစလိုေသာငွါ၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အပင္ျဖစ္ျခင္းကို မိန္းမသည္ ျမင္လွ်င္၊ အသီးကိုယူ၍စား၏။ မိမိခင္ပြန္းအားလည္း ေပး၍ သူသည္လည္းစား၏။ ၇ထိုသူႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္း၍၊ မိမိတို႔၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ မိမိတို႔ဝတ္ရန္ဘို႔ သေဘၤာသဖန္းပင္ အရြက္တို႔ကို ခ်ဳပ္စပ္၍ ခါးစည္းကိုလုပ္ၾက၏။

            ၈ေနဧေသာအခ်ိန္တြင္၊ ထိုဥယ်ာဥ္၌ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ ၾကြေတာ္မူေသာ အသံကို လူလင္မယား တို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ အထံေတာ္မွ လြတ္ျခင္းငွါ၊ ဥယ်ာဥ္အပင္တို႔တြင္ ပုန္းကြယ္လ်က္ေနၾက၏။ ၉ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု၊ လူကိုေခၚေတာ္မူ၏။ ၁ဝလူကလည္း၊ ဥယ်ာဥ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ အသံကို ကြၽန္ေတာ္ၾကားလွ်င္၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိေသာေၾကာင့္၊ ေၾကာက္၍ ပုန္းလ်က္ေနပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၁ဘုရားသခင္ကလည္း သင္၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္း ရွိသည္ကို သင့္အား အဘယ္သူေျပာသနည္း။ မစားရဟု ငါပညတ္ေသာ အပင္၏ အသီးကို စားၿပီေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၁၂လူကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္၌ အပ္ေပး ေတာ္မူေသာမိန္းမသည္ ထိုအပင္၏ အသီးကို ေပး၍ ကြၽန္ေတာ္ စားမိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၃ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳၿပီးသနည္းဟု မိန္းမအား ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ မိန္းမက၊ ေျမြသည္ ကြၽန္ေတာ္မကို လွည့္စား၍၊ ကြၽန္ေတာ္မသည္ စားမိပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

            ၁၄ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ေျမြကိုေခၚ၍ သင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သားယဥ္၊ သားရဲ အေပါင္းတို႔ထက္ က်ိန္ျခင္းကိုခံရ၏။ သင္သည္ ဝမ္းျဖင့္သြား၍ ေျမမႈန္႔ကို တသက္လံုးစားရမည္။ ၁၅သင္ႏွင့္ မိန္းမ ကို၄င္း၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို၄င္း ငါသည္ ရန္ညွိဳးဖြဲ႔ေစမည္။ သူသည္ သင္၏ေခါင္းကို ႀကိတ္လိမ့္မည္၊ သင္သည္ သူ၏ဖေနာင့္ကို ႀကိတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၁၆မိန္းမကိုလည္း သင္၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေဝဒနာကို ငါအလြန္မ်ားျပားေစမည္။ ပင္ပန္းစြာ ေဝဒနာကို အလြန္မ်ားျပားေစမည္။ ပင္ပန္းစြာေဝဒနာကိုခံ၍ သားဘြားရမည္။ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏ အလုိသို႔ လုိက္၍၊ သူ၏အုပ္စိုးျခင္း ကိုခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ေယာက်္ားကိုလည္း၊ ထုိအပင္၏အသီးကိုမစားရဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ မယား၏စကားကိုနားေထာင္၍ စားမိေသာေၾကာင့္၊ ေျမသည္သင္၏ အတြက္ က်ိန္ျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၏။ ေျမ၏အသီးကုိ တသက္ပတ္လံုး ပင္ပန္းစြာစားရမည္။ ၁၈ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကိုလည္း သင္အဘုိ႔ေျမေပါက္ေစမည္။ လယ္၌ျဖစ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ကုိ သင္စားရမည္။ ၁၉သင္ထြက္ရာေျမသို႔မျပန္မွီတိုင္ေအာင္၊ သင္၏မ်က္ႏွာမွ ေခြၽးထြက္လ်က္ အစာကိုစားရမည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖစ္၍၊ ေျမမႈန္႔သို႔ ျပန္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၂ဝထုိအခါ လူသည္ မိမိမယားကုိ၊ ဧဝအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္အသက္ ရွင္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔၏ အမိျဖစ္သတည္း။

            ၂၁ထာဝရဘုအရွင္ဘုရားသခင္သည္လည္း၊ လူလင္မယားဘို႔ သားေရျဖင့္ ဝတ္လံုကိုလုပ္၍ ဝတ္ၿခံဳေစေတာ္ မူ၏။

            ၂၂ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ လူသည္ငါတို႔တြင္တပါးပါးကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းမေကာင္းကို သိတတ္ ၏။ ယခုမွာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရျခင္းငွါ၊ လက္ကို ဆန္႔လ်က္ အသက္ပင္၏ အသီးကိုယူ၍ မစားသင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၂၃လူသည္ မိမိထြက္ေသာေျမ၌ လုပ္ရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရအရွင္ဘုရား သခင္သည္၊ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲက လႊတ္လုိက္ေတာ္မူ၏။ ၂၄ထုိသုိ႔သူကို ႏွင္ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊ အသက္ပင္လမ္းကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစ ျခင္းငွါ၊ မီးစက္လက္နက္ ႏွင့္တကြ ေခရုဗိမ္တို႔ကို ဥယ်ာဥ္အေရွ႔ဘက္၌ ထားေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s