ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၄၀)


            ၁ထိုေနာက္မွ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ထံ ဖလားေတာ္ဝန္ႏွင့္ စားေတာ္ဝန္တို႔သည္ မိမိတို႔အရွင္ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ကို ျပစ္မွားၾက၏။ ၂ဖာေရာဘုရင္သည္ ထိုအမတ္ႏွစ္ေယာက္တည္း ဟူေသာ ဖလားေတာ္ ဝန္ႏွင့္ စားေတာ္ဝန္တို႔ကို အမ်က္ထြက္၍၊ ၃ေယာသပ္အခ်ဳပ္ခံရာ ေထာင္တည္းဟူေသာ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး၏ အိမ္၌ ခ်ဳပ္ထားေတာ္မူ၏။ ၄ကိုယ္ရံေတာ္မွဴးသည္ သူတို႔ကို ေယာသပ္၌အပ္၍ ေယာသပ္သည္ ျပဳစုရ၏။ သူတို႔လည္း အင္တန္ကာလ အခ်ဳပ္ ခံလ်က္ ေနရၾက၏။

            ၅ထိုသို႔ ေထာင္ထဲမွာ အခ်ဳပ္ခံလ်က္ေနရေသာ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္၏ ဖလားေတာ္ဝန္ႏွင့္ စားေတာ္ ဝန္ႏွစ္ ေယာက္တို႔သည္၊ အသီးအသီး မိမိတို႔ကိုယ္စီ ဆိုင္ေသာအနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအိပ္မက္ကို တညဥ့္ျခင္းတြင္ တေယာက္တနည္းစီ ျမင္မက္ၾက၏။ ၆နံနက္အခ်ိန္ေရာက္မွ ေယာသပ္သည္ သူတို႔ထံသို႔ ဝင္၍ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ သူတို႔မ်က္ႏွာ ည‡ိဳးငယ္လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ ၇သင္တို႔သည္ ယေန႔ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာည‡ိဳးငယ္သနည္း ဟု မိမိသခင္အိမ္၌ မိမိႏွင့္အတူ အခ်ဳပ္ခံေနရေသာ ဖာေရာဘုရင္၏ အမတ္တို႔အားေမး၏။ ၈သူတို႔ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ အိပ္မက္ကို ျမင္ရၿပီ။ အနက္ကို ဘတ္ႏိုင္ေသာသူမရွိဟု ဆိုၾကေသာ္၊ ေယာသပ္က၊ အိပ္မက္အနက္မ်ားကို ဘုရား သခင္္ဆိုင္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔အိပ္မက္ကို ကြၽႏ္ုပ္အား ၾကားေျပာၾကပါဟု ဆို၏။ ၉ထိုအခါ ဖလားေတာ္ဝန္သည္ မိမိအိပ္မက္ကို ေယာသပ္အား ၾကားေျပာသည္ကား၊ ငါျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္တြင္၊ ငါ့ေရွွ႔မွာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ရွိ၏။ ၁ဝထိုစပ်စ္ ႏြယ္ပင္၌ အလက္သံုးလက္ရွိ၏။ ထိုအလက္တို႔၌ ပန္းငံုကဲ့သို႔ရွိ၏။ အပြင့္လည္းပြင့္၏။ အသီးျပြတ္တို႔လည္း မွည့္ေသာစပ်စ္သီးျဖစ္၏။ ၁၁ဖာေရာမင္း၏ ဖလားေတာ္ကို ငါကိုင္လ်က္၊ ထိုစပ်စ္သီးကိုယူ၍ ဖလားေတာ္၌ ည‡စ္ၿပီးမွ လက္ေတာ္တြင္ ဆက္သည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၁၂ေယာသပ္ကလည္း သင္၏အိပ္မက္အနက္ ဟူမူကား၊ စပ်စ္ႏြယ္သံုးလက္တို႔သည္ သံုးရက္ျဖစ္၏။ ၁၃သံုးရက္လြန္မွ ဖာေရာဘုရင္သည္ သင္၏ဦးေခါင္းကို ေျမွာက္၍ သင္၏အရာကို ျပန္ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္ အထက္က ဖလားေတာ္ဝန္ျဖစ္၍ ျပဳဘူးသည္နည္းတူ၊ တဖန္ ဖလားေတာ္ကို ဖာေရာမင္း၏ လက္တြင္ ဆက္ၿမဲဆက္ရလိမ့္မည္။ ၁၄သင္သည္ ခ်မ္းသာရေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္ကိုေအာက္ေမ့၍ ေက်းဇူးျပဳပါေလာ။ ဖာေရာမင္းကို ေလွ်ာက္၍ ကြၽႏ္ုပ္ကို အိမ္မွႏႈတ္ယူပါ။ ၁၅အကယ္စင္စစ္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ေဟၿဗဲျပည္မွ ခိုးယူခဲ့ၾက၏။ ဤျပည္မွလည္း ကြၽႏ္ုပ္၌ အျပစ္မရွိဘဲ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားၾကသည္ဟု ဆိုေလ၏။

            ၁၆ထိုအိပ္မက္အနက္ေကာင္းသည္ကို စားေတာ္ဝန္သိျမင္လွ်င္၊ ငါသည္လည္း ျဖဴေသာ ေတာင္းသံုးလံုးကို ကိုယ္တိုင္ရြက္ေနသည္ကို ျမင္မက္၏။ ၁၇အေပၚေတာင္းတြင္ ဖာေရာမင္း စားေတာ္ေခၚဘို႔ ခ်က္ၿပီးေသာ ခဲဘြယ္ စားဘြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၍၊ ငွက္တို႔သည္လည္း ငါရြက္ေသာေတာင္းထဲက ႏႈတ္၍ စားၾကသည္ဟု ေယာသပ္အား ေျပာဆို၏။ ၁၈ေယာသပ္ကလည္း၊ သင္၏အိပ္မက္ အနက္ဟူမူကား၊ ေတာင္းသံုးလံုးသည္ သံုးရက္ျဖစ္၏။ ၁၉သံုးရက္ လြန္မွ ဖာေရာမင္းသည္ သင္၏ဦးေခါင္းကို ကိုယ္ႏွင့္ခြါေျမ‡ာက္ လ်က္ သစ္ပင္၌ ဆြဲထားေတာ္မူ၍ ငွက္တို႔သည္ သင္၏အသားကို ႏႈတ္၍စားၾကလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။

            ၂ဝထိုေနာက္ သံုးရက္လြန္ေသာအခါ၊ ဖာေရာမင္းဘြားေသာေန႔ရက္၌ ႏွစ္စဥ္ပြဲကိုခံ၍ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး အေပါင္း တို႔ကို ေကြၽးေမြးေတာ္မူစဥ္တြင္၊ ဖလားေတာ္ဝန္၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ စားေတာ္ဝန္၏ဦးေခါင္းကို ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔တြင္ ေခၚေတာ္မူ၍၊ ၂၁အိပ္မက္အနက္ကို ေယာသပ္ဘတ္သည္အတိုင္း၊ ဖလားေတာ္ဝန္ကို အထက္အရာ၌ တဖန္ခန္႔ ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ဖလားေတာ္ကို ဖာေရာမင္း၏လက္တြင္ ဆက္ၿမဲဆက္ရ၏။ ၂၂စားေတာ္ဝန္ကိုမူကား၊ ဆြဲထားေတာ္မူ၏။ ၂၃သို႔ေသာ္လည္း ဖလားေတာ္ဝန္သည္ ေယာသပ္ကို မေအာက္ေမ့ဘဲ ေမ့ေလ်ာ့၍ေနေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s