ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၄၁)


           ၁ထိုေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္လြန္ေသာအခါ၊ ဖာေရာမင္းသည္ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္သည္ကား၊ မိမိသည္ ျမစ္နား၌ ရပ္ေန၏။ ၂အဆင္းလွေသာ ဝေသာႏြားခုႏွစ္ေကာင္တို႔သည္ ျမစ္ထဲကထြက္၍ ျမစ္နားမွာ ေပါက္ေသာ ျမက္ပင္ကို စားလ်က္ေနၾက၏။ ၃ထိုႏြားတို႔ေနာက္မွ အဆင္းမလွ၊ ပိန္ေသာႏြား ခုနစ္ေကာင္တို႔ သည္ ျမစ္ထဲကထြက္၍ အရင္ ႏြားတို႔အနား၌ ကမ္းေပၚမွာ ရပ္ေနၾက၏။ ၄အဆင္းမလွ ပိန္ေသာႏြားတို႔သည္၊ အဆင္းလွ၍ ဝေသာႏြားခုနစ္ေကာင္ တို႔ကို ကိုက္စားၾက၏။ ဖာေရာမင္းလည္း ႏိုးေလ၏။ ၅တဖန္ အိပ္ျပန္၍ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္ျပန္သည္ကား၊ အလံုး ႀကီး၍ ေကာင္းေသာစပါး ခုနစ္ႏွံတို႔သည္ စပါးတပင္တည္း၌ ျဖစ္ၾက၏။ ၆ထိုေနာက္မွ အလံုးေသး၍ အေရွ႔ေလျဖင့္ ပ်က္ေသာ စပါးခုနစ္ႏွံတုိ႔သည္ ေပါက္ၾက၏။ ၇အလံုးေသးေသာ စပါးခုနစ္ႏွံတို႔သည္ အလံုးႀကီး၍ ေကာင္းေသာ စပါးခုနစ္ႏွံတို႔ကို စားၾက၏။ ဖာေရာမင္းလည္း ႏိုး၍ အိပ္မက္ျဖစ္သည္ကို သိေလ၏။

            ၈နံနက္အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ဖာေရာမင္းသည္ စိတ္ပူပန္၍၊ အဲဂုတၱဳေဗဒင္တတ္ ပညာရွိအေပါင္းတို႔ကို ေခၚ၍ အိပ္မက္ေတာ္ကို ျပန္ၾကားေတာ္မူ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေရွ႔ေတာ္၌ အနက္ကို ဘတ္ႏိုင္ေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိ။ ၉ထိုအခါ ဖလားေတာ္ဝန္က၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကိုယ္အျပစ္ကို ယေန႔ေအာက္ေမ့ပါ၏။ ၁ဝဖာေရာဘုရင္သည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ စားေတာ္ဝန္ကို အမ်က္ထြက္၍ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး အိမ္၌ ခ်ဳပ္ထားေတာ္မူေသာအခါ၊ ၁၁ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္သည္ အသီးအသီး မိမိတို႔ကိုယ္စီဆိုင္ေသာ အနက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အိပ္မက္ကို တညဥ့္ျခင္းတြင္ျမင္မက္ ၾကပါ၏။ ၁၂ကြၽန္ေတာ္တို႔၌ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး၏ ကြၽန္ ေဟၿဗဲလုလင္တေယာက္ရွိ၏။ ထိုသူအား ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကားေျပာ၍ သူသည္ အိပ္မက္၏ အနက္ကို ဘတ္ပါ၏။ တေယာက္စီျမင္မက္သည္အတိုင္း ဘတ္ပါ၏။ ၁၃ဘတ္သည္ အတိုင္းလည္း မွန္ပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အရင္အရာကိုရျပန္၍၊ စားေတာ္ဝန္မူကား၊ ဆြဲထားျခင္းကို ခံရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

            ၁၄ထိုအခါ ဖာေရာမင္းသည္ လူကိုေစလႊတ္၍ ေယာသပ္ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေယာသပ္သည္ ေထာင္ထဲက အလ်င္အျမန္ထြက္ရ၍၊ မုတ္ဆိတ္ည‡ပ္ျခင္း၊ အဝတ္လဲျခင္းကို ျပဳၿပီးမွ အထံေတာ္သို႔ ဝင္ရ၏။ ၁၅ဖာေရာမင္းကလည္း၊ ငါသည္ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္ၿပီ။ အနက္ကိုအဘယ္သူမွ် မဘတ္ႏိုင္။ သင္သည္ အိပ္မက္ကို နားလည္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္အနက္ ဘတ္ႏိုင္သည္ကို ငါၾကားရၿပီဟု ဆို၏။ ၁၆ေယာသပ္ကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာအေျဖစကားကို ဖာေရာ ဘုရင္အား ေပးေတာ္မူေစေသာဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၇ဖာေရာမင္းကလည္း၊ ငါျမင္မက္သည္မွာ၊ ျမစ္နား၌ ငါရပ္ေန၏။ ၁၈အဆင္းလွ၍ ဝေသာႏြား ခုနစ္ေကာင္တို႔သည္ ျမစ္ထဲကထြက္၍၊ ျမစ္နားမွာေပါက္ေသာ ျမက္ပင္ကို စားလ်က္ေနၾက၏။ ၁၉ထိုႏြားတို႔ေနာက္မွ၊ အဆင္းမလွ ပိန္ႀကံဳေသာႏြား ခုနစ္ေကာင္တို႔သည္ ထြက္လာၾက၏။ ထိုမွ်ေလာက္ အရုပ္ဆိုးေသာႏြားတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္ တေရွာက္လံုးတြင္ တခါမွ်မျမင္ရစဖူး။ ၂ဝအဆင္းမလွ ပိန္ေသာႏြားတို႔သည္၊ ဝေသာအရင္ႏြားခုနစ္ေကာင္တို႔ကုိ ကိုက္စားၾက၏။ ၂၁စားၿပီးေသာ ေနာက္၊ စားမွန္းကို အဘယ္သူမွ်မသိရ။ အရင္ကဲ့သို႔ အရုပ္ဆိုးေသး၏။ ငါလည္းႏိုး၏။ ၂၂တဖန္ငါျမင္မက္ျပန္ သည္ကား၊ အလံုးႀကီး၍ ေကာင္းေသာစပါးခုနစ္ႏွံတို႔သည္ စပါးတပင္တည္း၌ ျဖစ္ၾက၏။ ၂၃ထုိေနာက္မွ ညိ‡ဳးႏြမ္းလ်က္အလံုးေသး၍ အေရွ႔ေလျဖင့္ ပ်က္ေသာစပါးခုနစ္ႏွံတို႔သည္ ေပါက္ၾက၏။ ၂၄အလံုးေသး ေသာ စပါးႏွံတို႔သည္ ေကာင္းေသာာစပါး ခုနစ္နံတို႔ ကုိစားၾက၏။ ထုိအိပ္မက္ကို ေဗဒင္တတ္တို႔အား ငါၾကားေျပာ၍ အနက္ကုိအဘယ္သူမွ် မဘတ္ႏုိင္ဟု ေယာသပ္အား ေျပာဆိုေတာ္မူ၏။

            ၂၅ေယာသပ္ကလည္း၊ ဖါေရာဘုရင္ျမင္မက္ေတာ္မူေသာ အိပ္မက္ကား တပါးတည္းျဖစ္ပါ၏။ ဘုရားသခင္ ျပဳလတံ့ေသာအမႈကို ဖါေရာဘုရင္အားျပေတာ္မူၿပီ။ ၂၆ေကာင္းေသာ ႏြား ခုနစ္ေကာင္တို႔သည္ ခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါ၏။ ေကာင္းေသာစပါးခုနစ္ႏွံတို႔သည္လည္း ခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါ၏။ အိပ္မက္ေတာ္ကား တပါးတည္း ျဖစ္ပါ၏။ ၂၇ထိုႏြားတို႔ေနာက္ ထြက္လာေသာႏြား၊ ပိန္၍ အရုပ္ဆိုးေသာႏြား  ခုနစ္ေကာင္တို႔သည္ ခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါ၏။ အေရွ႔ေလျဖင့္ ပ်က္ေသာ စပါးဖ်င္းခုနစ္ႏွံတို႔သည္လည္း၊ အစာေခါင္းပါးေသာ ခုနစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါ၏။  ၂၈ဖါေရာဘုရင္အား ကြၽန္ေတာ္ေလွ်ာက္လိုေသာ အရာဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ျပဳလတံ့ ေသာ အမႈကိုဖါေရာဘုရင္အား ျပေတာ္မူ၏။ ၂၉အဲဂုတၱဳျပည္ တေရွာက္လံုးတြင္ ဝေျပာေသာႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ ရွိလိမ့္မည္။ ၃ဝထုိေနာက္မွ အစာေခါင္းပါးေသာႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ ေပၚလာ၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ အလံုးစံုေသာ ဝေျပာျခင္းသည္ တိမ္ျမဳပ္လ်က္ အစာေခါင္းပါးျခင္းအားျဖင့္ တျပည္လံုးပ်က္စီး လိမ့္မည္။  ၃၁အစာေခါင္းပါး ျခင္းသည္ အလြန္အားႀကီးေသာေၾကာင့္၊ အရင္ဝေျပာျခင္း၏ လကၡဏာ မထင္ရ။ ၃၂ဖါေရာဘုရင္သည္ထပ္၍ အိပ္မက္ျမင္ရသည္ အရာမွာ၊ ထုိအမႈကို ဘုရားသခင္ျမဲျမံခုိင္ခ့ံေစ၍ အလ်င္အျမန္ စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၃၃သို႔ျဖစ္၍ ဖါေရာဘုရင္သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကုိ ေရြးခ်ယ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္ကို အုပ္စိုး ေစေတာ္မူပါ။ ၃၄ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ သူသည္လည္း တျပည္လံုး၌ အႀကီးအၾကပ္တို႔ကို ခန္႔ထား၍၊ ဝေျပာေသာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တျပည္လံုးတြင္ ငါးဘို႔တဘို႔ေကာက္ယူၾကပါေစ။ ၃၅ထုိသူတို႔သည္ ျဖစ္လတံ့ေသာမဂၤ လာႏွစ္တို႔တြင္ ရိကၡာရွိသမွ်ကိုစုရုံး၍ ဖါေရာဘုရင္ထံေတာ္၌ စပါးမ်ားကုိဆည္းဘူး ၾကပါေစ။ ၿမိဳ႔မ်ား၌လည္း ရိကၡာရွိသမွ် ကို သိုထားၾကပါေစ။ ၃၆သို႔ျဖစ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္၌ အစာေခါင္းပါးေသာ ႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ ျပည္သူျပည္သား စားစရာဘုိ႔သိုထားလ်က္ရွိႏွင့္၍ အစာေခါင္းပါးေသာ ကာလတြင္ျပည္ေတာ္ မပ်က္ရဟုဖါေရာမင္းအားေလွ်ာက္ ေလ၏။

            ၃၇ထုိသုိ႔ေယာသပ္ေလွ်ာက္ေသာ စကားကုိဖါေရာမင္းအစရွိေသာကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ ၾက၍၊ ၃၈ဖါေရာမင္းက၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ရ၍ ဤကဲ့သို႔ေသာသူကို အဘယ္မွာရွာ၍ ေတြ႔မည္နည္းဟု ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၉ေယာသပ္အားလည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလံုးစံုတို႔ကုိ သင့္အားျပ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သင္ကဲ့သို႔ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမရွိ။ ၄ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏စကား အတုိင္း ငါ၏ျပည္သားအေပါင္းတို႔ကုိ ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္သာ ငါသည္ သင့္ထက္ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၁တဖန္ၾကည့္ပါ။ အဲဂုတၱဳျပည္ တျပည္လံုးကို သင္အုပ္စိုးေစျခင္းငွါ ငါခန္႔ထားၿပီဟု ေယာသပ္အား မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ၄၂လက္စြပ္ေတာ္ကိုခြၽတ္၍ ေယာသပ္လက္၌ စြပ္ေစေတာ္မူ၏။ ပိတ္ေခ်ာအဝတ္ကိုလည္းဝတ္ေစ၍၊ လည္ပင္း၌ ေရႊစလြယ္ကို ဆဲြၿပီးလွ်င္၊ ၄၃ဒုတိယရထားေတာ္ကို စီးေစေတာ္မူ၏။ ျပပ္ဝပ္၍ေနၾကဟု သူ႔ေရွ႔မွာဟစ္ၾက၏။ ထုိသုိ႔လွ်င္ အဲဂုတၱဳျပည္ တျပည္လံုးကုိ အုပ္စုိးေစေတာ္မူ၏။ ၄၄ဖါေရာမင္းကလည္း၊ ငါသည္ဖါေရာဘုရင္မွန္၏။ သို႔ျဖစ္၍ သင္၏ အခြင့္မရွိလွ်င္ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုးတြင္ အဘယ္သူမွ် မိမိလက္ေျခကိုမၾကြရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၅ဖါေရာမင္း သည္လည္း၊ ဇာဖဏာသဖါဏတည္းဟူေသာ ဘဲြ႔နာမႏွင့္ ေယာသပ္ကို ေျမွာက္၍ ၾသနၿမိဳ႔၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေပါတိေဖရ၏သမီး အာသနတ္ႏွင့္ စံုဘက္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ေယာသပ္သည္ အဲဂုတၱဳႏုိင္ငံအုပ္ အရာႏွင့္ အထံေတာ္ ကထြက္ေလ၏။

            ၄၆ေယာသပ္သည္ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ဖါေရာမင္းထံ၌ အခြင့္ရေသာအခါ၊ အသက္အႏွစ္သံုးဆယ္ ရွိသတည္း။ အထံေတာ္ကထြက္၍ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုးသို႔ သြားေလ၏။ ၄၇ဝေျပာေသာႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး ေျမအသီးအႏွံ တို႔သည္ အလြန္မ်ားျပားၾက၏။ ၄၈ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ရွိသမွ်ေသာ ရိကၡာကို စုရုံး၍ ၿမိဳ႔တို႔၌သုိထားေလ၏။ ၿမိဳ႔ပတ္ဝန္းက်င္လယ္တို႔၌ရေသာ ရိကၡာကို  ၿမိဳ႔အသီးအသီးတို႔တြင္ သုိထားေလ၏။ ၄၉စပါးကိုကားသမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္ အမွ်အလြန္မ်ားစြာစုထား၍ မေရတြက္ႏုိင္ ေအာင္ မ်ားေသာေၾကာင့္ မေရတြက္ဘဲေနသတည္း။

            ၅ဝအစာေခါင္းပါးေသာႏွစ္ မေရာက္မွီ၊ ေယာသပ္သည္ ၾသနၿမိဳ႔၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေပါတိေဖရ၏သမီး အာသနတ္တြင္ သားႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ျမင္ရ၏။  ၅၁သားဦးကိုကား မနာေရွအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါခံရသမွ်ေသာပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ ငါ့အဘ၏ အိမ္သားအေပါင္းတို႔ကို ငါေမ့ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူၿပီဟု ဆုိသတည္း။ ၅၂ေနာက္ရေသာသားကုိကား၊ ဧဖရိမ္အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါဆင္းရဲခံရေသာျပည္၌ငါ့ကိုပါြားမ်ားေစေတာ္မူၿပီ ဟုဆိုသတည္း။

            ၅၃ထိုေနာက္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ဝေျပာေသာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္ကုန္ေလ၏။ ၅၄ေယာသပ္ေျပာသည္အတုိင္း အစာေခါင္း ပါးေသာ ႏွစ္တို႔သည္ ေရာက္စရွိ၏။ ထုိအခါ ခပ္သိမ္းေသာျပည္တို႔၌ အစာေခါင္းပါးျခင္း ရွိေသာ္လည္း အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဆန္စပါးရွိေသး၏။ ၅၅ေနာက္တဖန္ အဲဂုတၱဳျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္ မြတ္သိပ္ေသာအခါ စားစရာကုိ ရပါမည္အေၾကာင္း ဖါေရာမင္းထံ၌ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ဖါေရာမင္းကလည္း၊ ေယာသပ္ထံသုိ႔ သြားၾက၊ သူစီရင္သည္ အတုိင္း ျပဳၾကဟု အဲဂုတၱဳျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔ကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၆ေျမျပင္တေရွာက္လံုး၌ အစာေခါင္းပါးေသာ အခါ၊ ေယာသပ္သည္ စပါးက်ီရွိသမွ်တို႔ကုိ ဖြင့္၍ အဲဂုတၱဳလူတို႔အား ေရာင္းေလ၏။ ထိုအခါ အဲဂုတၱဳျပည္၌ အစဥ္အတုိင္း အစာေခါင္းပါးသတည္း။ ၅၇ခပ္သိမ္း ေသာျပည္တို႔၌လည္း အလြန္အစာေခါင္းပါးေသာေၾကာင့္၊ အသီးအသီးေသာ ျပည္သားတို႔သည္ စပါးကိုဝယ္ျခင္းငွါ အဲဂုတၱဳျပည္ ေယာသပ္ထံသုိ႔လာေရာက္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s