ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၄၃)


            ၁ခါနာန္ျပည္၌ အလြန္အစာေခါင္းပါးသည္ ျဖစ္၍၊ ၂အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေဆာင္ခဲ့ေသာ စပါးကို စားကုန္ၿပီးမွ၊ အဘက၊ တဖန္ သြား၍ ငါတို႔စားစရာအနည္းငယ္ကို ဝယ္ၾကပါဦးဟု ဆို၏။ ၃ယုဒကလည္း၊ ထိုသူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို က်ပ္က်ပ္ၿခိမ္းေခ်ာက္လ်က္ သင္တို႔ညီမပါလွ်င္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုမျမင္ရဟု ေျပာထားၿပီ။ ၄ကြၽႏ္ုပ္တို႔ညီကို ထည့္လွ်င္ သြား၍ အဘစားဘို႔ရာ ဝယ္ပါမည္။ ၅ညီကိုမထည့္လွ်င္ မသြားပါ။ အေၾကာင္း မူကား၊ ထိုသူက သင္တို႔ညီမပါလွ်င္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရဟု ေျပာထားၿပီဟု အဘအား ျပန္ဆိုေလ၏။ ၆ဣသေရလကလည္း၊ သင္တို႔၌ ညီရွိမွန္းကို ထိုသူအားေျပာ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့ကို ည‡ဥ္းဆဲၾကသနည္းဟု ဆိုေသာ္၊ ၇သူတို႔က၊ ထိုသူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးအႏႊယ္တို႔ကို က်ပ္က်ပ္ေမးလ်က္၊ သင္တို႔အဘ အသက္ရွင္ေသးသေလာ။ ညီရွိေသးသေလာဟု ေမးေသာအခါ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၏စကားသေဘာကို လိုက္၍ ျပန္ေျပာရပါ၏။ သင္တို႔ညီကို ေဆာင္ခဲၾကဟု သူေျပာမည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အမွန္သိႏိုင္ပါသေလာဟု ဆိုၾက၏။ ၈ယုဒကလည္း၊ သူငယ္ကို ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ လႊတ္ပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အဘမွစ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ သူငယ္မ်ားတို႔သည္ မေသ၊ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထ၍ သြားၾကပါမည္။ ၉ကြၽႏ္ုပ္သည္ သူ၏အာမခံျဖစ္ပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တြင္ သူ႔ကိုေတာင္းပါ။ သူ႔ကိုျပန္၍ မေဆာင္ အဘေရွ႔မွာ မထားလွ်င္၊ အစဥ္မျပတ္အျပစ္ကို ခံပါေစ။ ၁ဝဤမွ်ေလာက္ မဖင့္မႏႊဲလွ်င္၊ အကယ္၍ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္ ျပန္ေရာက္ပါၿပီဟု အဘဣသေရလအား ဆို၏။ ၁၁အဘဣသေရလကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤသို႔ျပဳ ၾကေလာ့။ ထိုသူအား ဆက္စရာဘို႔ သင္တို႔အိမ္ဝတို႔တြင္ ခါနာန္ျပည္၏ အသီးအမ်ိဳး အေကာင္းဆံုးတည္းဟူေသာ ဗလစံေစးအနည္းငယ္၊ ပ်ားရည္အနည္းငယ္၊ နံ႔သားမ်ိဳး၊ မုရန္ေစး၊ သစ္အယ္သီး၊ ဗာတံသီးတို႔ကို ယူၾကေလာ့။ ၁၂သင္တို႔လက္၌ ေငြႏွစ္ဆကိုလည္း ယူၾကေလာ့။ အိမ္ဝတြင္ ေဆာင္ခဲ့ေသာေငြကို တဖန္လက္၌ ေဆာင္သြားၾကဦ ေလာ့။ ထိုအမႈသည္ သတိလစ္ေသာအမႈ ျဖစ္ဟန္ရွိ၏။ ၁၃သင္တို႔ညီကိုလည္း ယူ၍ တဖန္ ထိုသူထံသို႔ ထသြား ၾကေလာ့။ ၁၄ထိုသူသည္ သင္တို႔အစ္ကို တေယာက္ႏွင့္ ဗယၤာမိန္ကို လႊတ္လိုက္မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔သည္ သူ႔စိတ္ႏွင့္ ေတြ႔ရေသာအခြင့္ကို အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူပါေစေသာ။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ သားဆံုးျခင္းကို ခံရလွ်င္ ခံရေတာ့မည္ဟု သားတို႔အား ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၁၅သူတို႔သည္ ထိုလက္ေဆာင္ကို၄င္း၊ မိမိလက္၌ ေငြႏွစ္ဆကို၄င္း၊ ဗယၤာမိန္ကို၄င္း၊ ယူ၍ထၿပီးလွ်င္၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔သြား၍ ေယာသပ္ေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾက၏။

            ၁၆သူတို႔ႏွင့္အတူ ဗယၤာမိန္ပါလာသည္ကို ေယာသပ္ျမင္လွ်င္၊ ဝန္စာေရးကိုေခၚ၍၊ ဤသူတို႔ကို အိမ္သို႔ ေခၚသြားေလာ့။ အေကာင္မ်ားကိုသတ္၍ စားစရာကိုျပင္ဆင္ေလာ့။ သူတို႔သည္ ငါႏွင့္အတူ မြန္းတည့္စာကို စားရ လိမ့္မည္ဟု မွာထားသည္အတိုင္း။ ၁၇ဝန္စာေရးျပဳ၍၊ သူတို႔ကို ေယာသပ္အိမ္သို႔ ေခၚသြား၏။ ၁၈ေယာသပ္အိမ္သို႔ ေခၚသြားေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ငါတို႔အိတ္၌ ယမန္ျပန္ေပးေသာေငြေၾကာင့္ ေခၚသြင္းၿပီ။ သူသည္ အမႈရွာလိမ့္မည္။ ငါတို႔ကို အျပစ္ျပဳသျဖင့္ ကြၽန္ခံေစ၍၊ ျမည္းတို႔ကို သိမ္းလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကၿပီးလွ်င္၊ ၁၉ေယာသပ္၏ ဝန္စာေရးအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အိမ္တံခါးနားမွား ႏႈတ္ဆက္လ်က္၊ ၂ဝသခင္၊ ယမန္က အကြၽႏ္ုုပ္တို႔သည္ အစာကိုဝယ္ျခင္းငွါ အမွတ္လာပါ၏။ ၂၁စားခန္းသို႔ေရာက္၍ အိတ္မ်ားကို ဖြင့္ေသာအခါ၊ လူတိုင္းဆိုင္ေသာေငြသည္ အလ်င္းမေလ်ာ့ဘဲ အိတ္ဝတြင္ရွိပါ၏။ ထိုေငြကို တဖန္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါၿပီ။ ၂၂ယခုလည္း အစာကိုဝယ္ျခင္းငွါ အျခားေသာေငြကို ကိုယ္၌ ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ၏။ ထိုေငြကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔အိတ္မ်ား၌ အဘယ္သူထားသည္ကို မသိႏိုင္ပါဟု ဆိုၾကေသာ္၊ ၂၃ဝန္စာေရးက၊ ခ်မ္းသာပါေစ၊ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔ဘုရားသခင္၊ သင္တို႔အဘ၏ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔အိတ္မ်ား၌ ဘ႑ာကို သနားေတာ္မူၿပီ။ သင္တို႔ေငြကို ငါခံရၿပီဟုဆိုသျဖင့္၊ ရွိေမာင္ကိုထုတ္၍ အပ္လိုက္ေလ၏။ ၂၄ေယာသပ္အိမ္သို႔ သြင္းၿပီးမွ ဝန္စာေရးသည္ ေရကိုေပး၍ ေျခေဆးေစ၏။ ျမည္းတို႔ကိုလည္း သြင္းေလ၏။ ၂၅မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ေယာသပ္လာ လိမ့္မည္ဟု သူတို႔သည္ ေျမာ္လင့္၍ လက္ေဆာင္ကိုျပင္ႏွင့္ၾက၏။ ထိုအိမ္၌ သူတို႔သည္ အစာကို စားရလိမ့္မည္ဟု သူတို႔သည္ ၾကားေလသတည္း။

            ၂၆ေယာသပ္သည္ အိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ကိုယ္၌ပါေသာ လက္ေဆာင္ကို အိမ္ထဲေယာသပ္ ထံသို႔ သြင္း၍သူ႔ေရွ႔မွာ ဦးညႊတ္ခ်လ်က္ေနၾက၏။ ၂၇ေယာသပ္သည္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔အဘတည္းသူေသာ သင္တို႔အရင္ေျပာေသာ အသက္ႀကီးသူသည္ က်န္းမာပါ၏ေလာ။ အသက္ရွင္ ေသး၏ေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ၂၈သူတို႔က၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဘသည္ က်န္းမာပါ၏၊ အသက္ရွင္ ပါေသး၏ဟု ေလွ်ာက္လ်က္၊ ဦးညႊတ္ခ်၍ ရွိခိုးလ်က္ေနၾက၏။ ၂၉ထိုအခါ ေယာသပ္သည္ ေျမာ္ၾကည့္၍ မိမိအမိ၏သား၊ မိမိညီရင္း ဗယၤာမိန္ကိုျမင္လွ်င္၊ ဤသူကား သင္တို႔အရင္ေျပာေသာ သင္တို႔ညီျဖစ္ သေလာဟု ေမးလ်က္၊ သင့္ကို ဘုရားသခင္ ကယ္မသနား ေတာ္မူပါေစေသာ ငါ့သားဟုဆိုၿပီးမွ၊ ၃ဝညီရင္းကိုျမင္ရ၍ ၾကင္နာေသာစိတ္ ရွိေသာေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ထသြား ေလ၏။ ငိုရာအရပ္ကိုရွာသျဖင့္၊ အိပ္ခန္းထဲသို႔ဝင္၍ ငိုေလ၏။ ၃၁တဖန္ မ်က္ႏွာကိုသစ္၍ ဣေျႏၵခ်ဳပ္တည္းလ်က္ ျပင္သို႔ထြက္ၿပီးလွ်င္ စားပြဲကိုျပင္ၾကဟု အမိန္႔ရွိ၏။ ၃၂ေယာသပ္ဘို႔တပြဲ၊ အစ္ကိုတို႔ဘို႔တပြဲ၊ ေယာသပ္ႏွင့္စားေသာ အဲဂုတၱဳ လူတို႔ဘို႔တပြဲ အသီးအသီးတို႔ကို ျပင္ၾက၏။ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ေဟၿဗဲလူတို႔ႏွင့္အတူ မစားရ၊ ထိုအမႈကို အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ရြံတတ္ၾက၏။ ၃၃ညီအစ္ကိုတို႔သည္ အႀကီးမွစ၍ အငယ္တိုင္ေအာင္ အရြယ္အလိုက္ ေယာသပ္ေရွ႔မွာ ထိုင္ေနၾက၏။ သူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းၾကည့္ရႈ၍ အံ့ၾသျခင္းရွိၾက၏။ ၃၄ေယာသပ္သည္လည္း သူတို႔စားရန္ အဘို႔ အသီးအသီးတို႔ကို မိမိထံမွေပးလိုက္၏။ ဗယၤာမိန္ရေသာအဘို႔သည္ အစ္ကိုတို႔ရေသာ အဘို႔ထက္ ငါးဆ မ်ားသတည္း။ သူတို႔သည္ ေသာက္၍ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s