ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၄၅)


၁ထိုအခါ ေယာသပ္သည္ မိမိထံ၌ရွိေသာ သူအေပါင္းတို႔ေရွ႔တြင္၊ ဣေျႏၵကို မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ ေသာေၾကာင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံမွထြက္သြားၾကဟု ဟစ္၍ မိမိဇာတိအျဖစ္ကို အစ္ကိုိုတို႔အား ျပေသာအခါ၊ အျခားေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိရ။ ၂သူသည္လည္း က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ငိုေၾကြး၏။ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ နန္းေတာ္တိုင္ေအာင္ ၾကားၾက၏။ ၃အစ္ကိုတို႔အားလည္း၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေယာသပ္ျဖစ္၏။ ကြၽႏ္ုုပ္အဘသည္ အသက္ရွင္ေသးသေလာဟု ဆို၏။ အစ္ကိုတို႔သည္ စကားတုံ႔ျပန္၍ မေျပာႏိုင္ေအာင္ သူ႔ေရွ႔မွာ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ေန၏။ ၄ေယာသပ္ကလည္း၊ ကြၽႏ္ုုပ္အနီးအပါးသို႔ လာၾကပါေလာ့ဟု အစ္ကိုတို႔အား ဆိုလွ်င္၊ သူတို႔သည္ အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္းလာၾက၏။ သူကလည္း ကြၽႏ္ုပ္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေရာင္းလိုက္ေသာ သင္တို႔ညီျဖစ္ပါ၏။ ၅သို႔ရာတြင္ သင္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ဤအရပ္သို႔ ေရာင္းလုိက္မိေသာ ေၾကာင့္ စိတ္မည‡ိဳးငယ္ၾကႏွင့္။ ကိုယ္ကိုအမ်က္မထြက္ၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ လူတို႔အသက္ကို ေစာင့္မေစျခင္းငွါ သင္တို႔ေရွ႔မွာ ကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၆ေျမေပၚမွာ ႏွစ္ႏွစ္အစာ ေခါင္းပါးခဲ့ၿပီ။ လယ္လုပ္ျခင္း၊ စပါးရိတ္ျခင္းကို မျပဳရေသာႏွစ္ ငါးႏွစ္ရွိေသး၏။ ၇ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ကို ေျမႀကီးေပၚမွာ က်န္ၾကြင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔အသက္ကို ခ်မ္းသာ ေစျခင္း ငွါ၄င္း၊ သင္တို႔ေရွ႔မွာ ကြၽႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၈သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ဤအရပ္သို႔ ေစလႊတ္သည္ မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူသတည္း။ ကြၽႏ္ုပ္ကို ဖာေရာဘုရင္၏ အဘအရာ၌၄င္း၊ နန္ေတာ္အုပ္အရာ၌၄င္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကို အုပ္စိုးေသာ သခင္အရာ၌၄င္း ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ ၉အလ်င္အျမန္ ထ၍ အဘထံသို႔ သြားၾက ေလာ့။ အဘအားလည္း၊ သားေယာသပ္က၊ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုုပ္ကို အဲဂုတၱဳျပည္လံုးသခင္ ျဖစ္ေစေတာ္မူၿပီ။ ကြၽႏ္ုပ္ထံသို႔လာပါ၊ မဆိုင္းပါႏွင့္။ ၁ဝအဘသည္ ေဂါရွင္အရပ္၌ ေနရမည္။ ကြၽႏ္ုပ္အနားမွာရွိရမည္။ အဘမွစ၍ သားေျမး၊ သိုး၊ ႏြားႏွင့္တကြ ရွိသမွ်လာရမည္။ ၁၁ထိုအရပ္၌ ကြၽႏ္ုုပ္ေကြၽးေမြးပါမည္။ သို႔မဟုတ္ အဘမွစ၍ အိမ္သူအိမ္သား ႏွင့္တကြ ရွိသမွ်တို႔သည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ အစာေခါင္းပါးေသာႏွစ္ ငါးႏွစ္ရွိေသးသည္ဟု ေျပာၾက ေလာ့။ ၁၂ကြၽႏ္ုုပ္သည္ ကိုယ္တိုင္ သင္ႏွင့္ႏႈတ္ဆက္သည္ကို၊ သင္တို႔မ်က္စိ၊ ကြၽႏ္ုပ္ညီဗယၤာမိန္မ်က္စိ အျမင္သား ျဖစ္၏။ ၁၃အဲဂုတၱဳျပည္၌ ကြၽႏ္ုပ္ရေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္မွစ၍ သင္တို႔ျမင္သမွ်တို႔ကို အဘအားေျပာရမည္။ အလွ်င္အျမန္ ျပဳ၍ အဘကို ဤျပည္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္ဟု ဆိုၿပီးလွ်င္၊ ၁၄ညီဗယၤာမိန္လည္ပင္းကို ဘက္၍ငိုေလ၏။ ဗယၤာမိန္သည္ လည္း သူ၏လည္ပင္း၌ ငိုေလ၏။ ၁၅တဖန္ အစ္ကိုရွိသမွ်တို႔ကို နမ္း၍ သူတို႔ႏွင့္ ငိုေသာေနာက္ အခ်င္းခ်င္းႏႈတ္ ဆက္ၾက၏။

၁၆ေယာသပ္အစ္ကိုတို႔သည္ ေရာက္လာၾကၿပီဟု နန္းေတာ္၌ သိတင္းၾကား၍၊ ဖာေရာဘုရင္ အစရွိေသာ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ ႏွစ္သက္ၾက၏။ ၁၇ဖာေရာဘုရင္သည္လည္း ေယာသပ္ကိုေခၚ၍၊ သင္၏အစ္ကိုတို႔အား အဘယ္သို႔ေျပာရမည္နည္း ဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့။ ျမည္းတို႔ကို ဝန္တင္၍ ခါနာန္ျပည္သို႔ ျပန္သြားသျဖင့္၊ ၁၈သင္တို႔အဘႏွင့္ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကိုယူ၍ ကြၽႏ္ုပ္ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ အဲဂုတၱဳျပည္၏ စည္းစိမ္ကို ငါေပး၍ သင္တို႔သည္ ေျမၾသဇာကို စားရၾကလိမ့္မည္။ ၁၉အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့။ သင္တို႔မိန္းမ မ်ား၊ သူငယ္မ်ားအဘို႔၊ အဲဂုတၱဳျပည္ထဲက လွည္းတို႔ကိုယူၿပီးလွ်င္ အဘကိုေဆာင္၍ လာခဲ့ၾကေလာ့။ ၂ဝသင္တို႔ ဥစၥာမ်ားကို မႏွေျမာၾကႏွင့္။ အဲဂုတၱဳျပည္၏ စည္းစိမ္ရွိသမွ်သည္ သင္တို႔ဥစၥာျဖစ္၏ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ ၂၁ဣသေရလ၏ သားတို႔သည္ျပဳ၍၊ ေယာသပ္သည္ လွည္းတို႔ကို၄င္း၊ လမ္းခရီး၌ စားစရိတ္မ်ားကို၄င္း ေပး၏။ ၂၂အစ္ကိုရွိသမွ်တို႔အားလည္း အဝတ္လဲစရာဘို႔ေပး၏။ ဗယၤာမိန္အားလည္း၊ ေငြအက်ပ္သံုးရာႏွင့္ အဝတ္လဲစရာ ဘို႔ အဝတ္ငါးစံုကို ထပ္၍ေပး၏။ ၂၃အဘအားလည္း အဲဂုတၱဳျပည္၏ ေကာင္းေသာအရာတို႔ကို ေဆာင္ေသာျမည္း တဆယ္၊ လမ္းခရီး၌ အဘစားစရာဘို႔ စပါး၊ မုန္႔၊ ခဲဘြယ္စားဘြယ္မ်ားကို ေဆာင္ေသာ ျမည္းတဆယ္ကို ေပးလိုက္၏။ ၂၄သင္တို႔သည္ လမ္း၌ရန္မေတြ႔ၾကႏွင့္ဟု မွာထားလ်က္ အစ္ကိုတို႔ကို လႊတ္လိုက္၍ သူတို႔သည္သြားၾက၏။

၂၅ထိုသို႔ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္သြား၍၊ ခါနာန္ျပည္အဘ ယာကုပ္ထံသို႔ေရာက္လွ်င္၊ ၂၆ေယာသပ္သည္ အသက္ရွင္ေသး၏။ အဲဂုတၱဳျပည္လံုးကို အုပ္စိုးရ၏ဟု ၾကားေျပာသည္ရွိေသာ္၊ ယာကုပ္သည္ စိတ္ႏွလံုးေလ်ာ့၏။ သူတို႔စကားကို မယံုႏိုင္။ ၂၇သူတို႔သည္လည္း ေယာသပ္ေျပာသမွ်ေသာ စကားတို႔ကို ျပန္ေျပာၾက၏။ အဘယာကုပ္ သည္ မိမိစီးစရာဘို႔ ေယာသပ္ေပးလိုက္ေသာ လွည္းတို႔ကို ျမင္ေသာအခါ စိတ္ႏွလံုးအားျဖည့္ျပန္၏။ ၂၈ဣသေရလ ကလည္း၊ တန္ေတာ့။ ငါ့သားေယာသပ္ အသက္ရွင္ ေသး၏။ ငါမေသမွီ သူ႔ကိုသြား၍ၾကည့္မည္ဟု ဆို၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s