ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၄၇)


၁ထိုစကားအတိုင္း ေယာသပ္သည္ ဖာေရာမင္းထံသို႔သြား၍ ကြၽန္ေတာ္အဘႏွင့္ အစ္ကိုတို႔သည္ သိုးႏြား၊ ဥစၥာရွိသမွ်ကိုေဆာင္လ်က္ ခါနာန္ျပည္ကေရာက္လာ၍ ေဂါရွင္ျပည္၌ ရွိၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ ၂အစ္ကိုစု ထဲကေရြး၍ ငါးေယာက္တို႔ကို အထံေတာ္သို႔သြင္းေလ၏။ ၃ဖာေရာမင္းကလည္း၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔လုပ္ ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ သူတို႔က၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔သည္ ဘိုးေဘးႏွင့္တကြ သိုးထိန္းျဖစ္ၾကပါ၏ ဟူ၍၄င္း၊ ၄ခါနာန္ျပည္၌ အလြန္အစာေခါင္းပါး၍ သိုးႏြားက်က္စားရာ မရွိေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔သည္ ျပည္ေတာ္၌ တည္းခိုျခင္းငွါ လာၾကပါ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္တို႔သည္ ေဂါရွင္ျပည္၌ ေနရမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေပးေတာ္မူပါဟူ၍၄င္း ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၅ဖာေရာမင္း ကလည္း၊ သင္၏အဘႏွင့္ အစ္ကိုတို႔သည္ သင့္ထံသို႔ ေရာက္လာၾကၿပီျဖစ္၍၊ ၆အဲဂုတၱဳျပည္သည္ သင့္ေရွ႔မွာ ရွိ၏။ သင္၏အဘႏွင့္ သင္၏အစ္ကိုတို႔ကို အေကာင္းဆံုး ေသာအရပ္ ေဂါရွင္ျပည္၌ ေနရာခ်ေလာ့။ သူတို႔တြင္ အစြမ္းသတၱိရွိေသာသူ အခ်ိဳ႔ကိုေတြ႔လွ်င္ ငါ၏သိုးႏြားအုပ္ အရာ၌ခန္႔ထားေလာ့ဟု ေယာသပ္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇ေယာသပ္သည္ အဘယာကုပ္ကို သြင္း၍ ဖာေရာမင္းေရွ႔မွာ ထားသျဖင့္၊ ယာကုပ္သည္ ဖာေရာမင္းကို ေကာင္းႀကီးေပး၏။ ၈ဖာေရာမင္းက၊ သင္သည္ အသက္အဘယ္မွ်ေလာက္ ရွိၿပီနည္းဟု ယာကုပ္အားေမးလွ်င္၊ ၉ကြၽန္ေတာ္သည္ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳျဖစ္၍ လြန္ေသာအသက္သည္ အႏွစ္တရာ သံုးဆယ္ ရွိပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ အသက္ရွင္ေသာႏွစ္ နည္း၍ဆိုးပါ၏။ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳျဖစ္ေသာ ဘိုးေဘးတို႔၏ အသက္တမ္းကိုမမွီပါဟု ေလွ်ာက္ဆိုၿပီးလွ်င္၊ ၁ဝဖာေရာမင္းကို ေကာင္းႀကီးေပး၍ အထံေတာ္က ထြက္သြား ေလ၏။

၁၁ဖာေရာမင္းအမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ ေယာသပ္သည္ အဘႏွင့္ အစ္ကိုတို႔ကို ေနရာခ်၍ အဲဂုတၱဳျပည္၌ အေကာင္းဆံုးေသာအရပ္ ရာမသက္ေျမကိုအပိုင္ေပး၏။ ၁၂အဘႏွင့္ အစ္ကိုမ်ား၊ အဘ၏ အိမ္သား ရွိသမွ်တို႔ကို အနည္းအမ်ားအလိုက္ ေကြၽးေမြး၏။

၁၃အလြန္အစာေခါင္းပါး၍ တျပည္လံုး စားစရာမရွိေသာေၾကာင့္၊ အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ ခါနာန္ျပည္သည္ အားေလ်ာ့ေလ၏။ ၁၄ျပည္သားဝယ္ေသာစပါးအဘိုး၊ အဲဂုတၱဳျပည္၊ ခါနာန္ျပည္၌ ေတြ႔သမွ်ေသာေငြကို ေယာသပ္ စုသိမ္း၍ နန္းေတာ္သို႔ သြင္းထားေလ၏။ ၁၅အဲဂုတၱဳျပည္၊ ခါနာန္ျပည္၌ ေငြကုန္ေသာအခါ၊ အဲဂုတၱဳလူအေပါင္းတို႔ သည္ ေယာသပ္ထံသို႔လာ၍ စားစရာကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေငြကုန္ေသာ္လည္း ေရွ႔ေတာ္၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသရပါအံ့နည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၁၆ေယာသပ္က၊ ေငြကုန္လွ်င္ တိရစာၦန္မ်ားကိုေပးၾက၊ တိရစာၦန္အတြက္ စပါးကိုေပးမည္ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၁၇သူတို႔သည္ တိရစာၦန္တို႔ကို ယူခဲ့၍၊ ေယာသပ္သည္ ျမင္း၊ သိုး၊ ႏြား၊ ျမည္းတို႔အတြက္ စပါးကိုေပးသျဖင့္ ထိုႏွစ္တြင္ တိရစာၦန္ရွိသမွ်တို႔အတြက္ ျပည္သားမ်ားကို ေကြၽးေမြး၏။ ၁၈ထိုႏွစ္ကုန္ၿပီးမွ ဒုတိယႏွစ္တြင္ လာၾကလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေငြကုန္ေၾကာင္းကို သခင္ေရွ႔မွာ မထိန္ဝွက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိရစာၦန္မ်ားကိုလည္း သခင္ရပါၿပီ။ သခင္ေရွမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ႏွင့္ ေျမမွတပါး အဘယ္အရာမွ် မက်န္ ပါ။ ၁၉ေရွ႔ေတာ္၌ အဘယ္ေၾကာင့္ေသ၍ ျပည္ေတာ္ပ်က္ရပါအံ့နည္း။ အစာကိုေပး၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေျမကိုဝယ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေျမႏွင့္တကြ ဖာေရာဘုရင္၏ ကြၽန္ခံပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မေသ၊ မသက္ ရွင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ျပည္ေတာ္သည္ လူမဆိတ္ညံေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မ်ိဳးေစ့ကိုေပးပါဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၂ဝေယာသပ္သည္ အဲဂုတၱဳေျမ ရွိသမွ်ကို ဖာေရာမင္းဘို႔ ဝယ္ေလ၏။ အစာေခါင္းပါး၍ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ အသီးအသီးပိုင္ေသာ ေျမကြက္တို႔ကို ေရာင္းသျဖင့္ ေျမသည္ ဘ႑ာေတာ္ ျဖစ္ေလ၏။ ၂၁လူတို႔ကိုကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္ တစြန္းမွသည္ တစြန္းတိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႔တို႔သို႔ေျပာင္းေစ၏။ ၂၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ ပိုင္ေသာ ေျမကိုကား မဝယ္။ သူတို႔သည္ ဖာေရာမင္း ေကြၽးေမြးသည္အတိုင္း ေကြၽးေမြးေသာအစာကို စားရၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ မိမိတို႔ေျမကို မေရာင္းရၾက။ ၂၃ေယာသပ္ကလည္း၊ သင္တို႔ ႏွင့္ သင္တို႔ေျမကို ဖာေရာမင္းဘို႔ ယေန႔ငါဝယ္ၿပီ။ မ်ိဳးေစ့ကိုယူ၍ လယ္လုပ္ၾကေလာ့။ ၂၄အသီးအႏွံကို ရေသာအခါ၊ ငါးဘို႔တြင္ တဘို႔ကို ဖာေရာမင္းအား ဆက္ရၾကမည္။ ေလးဘို႔ ကိုကား သင္တို႔ယူ၍ ေနာက္တဖန္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲၾကေလာ့။ သင္တို႔စား၍ အိမ္သားမ်ား၊ သူငယ္မ်ားတို႔ကို ေကြၽးၾကေလာ့ဟု ျပည္သားတို႔အား ဆို၏။ ၂၅သူတို႔ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အသက္ကို ကယ္ပါၿပီ။ သနားေသာစိတ္ႏွင့္ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဖာေရာဘုရင္၏ ကြၽန္ခံရပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂၆ထိုေၾကာင့္ ဖာေရာမင္းမပိုင္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔၏ေျမကို ထား၍၊ ဖာေရာမင္းသည္ ငါးဘို႔တြင္ တဘို႔ကို ပိုင္ေတာ္မူေစဟု ယေန႔တိုင္ေအာင္ အဲဂုတၱဳျပည္၌တည္ေသာ ဓမၼသက္ကို ေယာသပ္စီရင္၍ ထားသတည္း။

၂၇ဣသေရလသားတို႔သည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္ ေဂါရွင္အရပ္၌ ေနသျဖင့္၊ ဥစၥာရတတ္၍ တိုးပြားမ်ားျပား ၾက၏။ ၂၈ယာကုပ္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဆယ္ခုနစ္ႏွစ္အသက္ရွင္၍ အသက္ႏွစ္ေပါင္း တရာေလးဆယ္ခုနစ္ႏွစ္ ရွိသတည္း။ ၂၉ဣသေရလသည္ ေသရေသာအခ်ိန္နီးေသာ္၊ သားေယာသပ္ကိုေခၚ၍ ငါ့ကိုသနားလွ်င္ သင္၏လက္ကို ငါ့ေပါင္ ေအာက္၌ ထားပါေလာ့။ ကရုဏာ သစၥာႏွင့္အညီ ငါ၌ျပဳပါ။ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ငါ့ကိုမသၿဂႋဳဟ္ပါႏွင့္။ ၃ဝငါသည္ ဘုိးေဘး ႏွင့္အတူ အိပ္ခ်င္ပါ၏။ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါ့ကိုေဆာင္သြား၍ သူတို႔သခ်ႋဳင္း၌ သၿဂႋဳဟ္ရမည္ဟုဆို၏။ ေယာသပ္ကလည္း၊ အဘဆိုသည္အတိုင္း အကြၽႏ္ုုပ္ျပဳပါမည္ဟု ဝန္ခံ၏။ ၃၁ငါ့အား က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳပါဟု ဆိုျပန္လွ်င္၊ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳ၏။ ဣသေရလသည္လည္း ခုတင္ေခါင္းရင္းေပၚမွာ ကိုးကြယ္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s