ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၄၈)


           ၁ေနာက္တဖန္ ေယာသပ္သည္ အဘနာေၾကာင္းကို ၾကားသျဖင့္၊ သားႏွစ္ေယာက္မနာေရွႏွင့္ ဧဖရိမ္ကို ယူ၍သြား၏။ ၂သားေယာသပ္လာေၾကာင္းကို ယာကုပ္သည္ ၾကားလွ်င္၊ အားထုတ္၍ ခုတင္ေပၚမွာထုိင္၏။ ၃ထိုအခါယာကုပ္က အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္သည္၊ ခါနာန္ျပည္ လုဇၿမိဳ႔၌ ငါ့အားထင္ရွား၍ ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူလ်က္၊ ၄ငါသည္ သင့္ကိုတိုးပြားမ်ားျပားေစမည္။ သင့္ကို မ်ားစြာေသာလူျဖစ္ေစမည္။ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ သည္ သင့္ေနာက္မွ ဤျပည္ကို အစဥ္အၿမဲပိုင္ေစျခင္းငွါ ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅သင္ေနေသာ အဲဂုတၱဳျပည္ကို ငါမေရာက္မွီ၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သင္ရေသာသား ႏွစ္ေယာက္ ဧဖရိမ္ႏွင့္ မနာေရွတို႔သည္ ငါ့သားျဖစ္ရမည္။ ရုဗင္ႏွင့္ ရွိေမာင္ကဲ့သို႔ ငါ့သားျဖစ္ရမည္။ ၆ေနာက္မွ သင္ရေသာသားတို႔သည္ သင္၏သားျဖစ္၍ မိမိအေမြခံရာတြင္ မိမိ အစ္ကိုတို႔အမည္ျဖင့္ သမုတ္ရၾကမည္။ ၇ငါသည္ ပါဒနာရံအရပ္မွ လာသည္ကာလ၊ ခါနာန္ျပည္၌ ခရီးသြား၍၊ ဧဖရတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ နီးေသာအခါ၊ သင့္အမိ ရာေခလသည္ ငါ့အနားမွာေသရွာ၏။ ေသေသာအရပ္ ဗက္လင္အမည္ရွိေသာ ဧဖရတ္ၿမိဳ႔သို႔ သြားေသာ လမ္း၌ သၿဂႋဳဟ္ေလသည္ဟု ေယာသပ္အားဆို၏။

            ၈တဖန္ ဣသေရလသည္ ေယာသပ္၏သားတို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍၊ ၌သူတို႔ကား အဘယ္သူနည္းေမးလွ်င္၊ ၉ေယာသပ္က၊ ဤျပည္၌ အကြၽႏ္ုပ္အား ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ကြၽႏ္ုပ္၏သားျဖစ္ပါသည္ဟု ငါ့အား ဆိုေသာ္ အဘက၊ ငါ့ထံသို႔လာပါေစေလာ့။ သူတို႔ကို ငါေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ဆို၏။ ၁ဝဣသေရလသည္ အသက္ ႀကီး၍ မ်က္စိမႈန္သျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ သားတိုိ႔ကို အနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေစ၍ ပိုက္ဘက္နမ္းရႈပ္ေလ၏။ ၁၁ဣသေရလကလည္း၊ ငါသည္ သင္၏မ်က္ႏွာကို ျမင္ရမည္ဟု ငါမထင္။ ယခုတြင္ သင္၏သားတို႔ကိုပင္ ဘုရားသခင္ ျပေတာ္မူၿပီဟု ေယာသပ္အားဆို၏။ ၁၂ေယာသပ္သည္လည္း သားတို႔ကို အဘ၏ဒူးၾကားမွထုတ္၍ အဘေရွ႔၌ ဦးညႊတ္ခ်ေစ၏။ ၁၃တဖန္ေယာသပ္သည္ သားတို႔ကိုယူ၍ ဧဖရိမ္ကို လက္်ာလက္ႏွင့္ကိုင္လ်က္၊ ဣသေရလလက္ဝဲ လက္သို႔၄င္း၊ မနာေရွကို လက္ဝဲလက္ႏွင့္ကိုင္လ်က္၊ ဣသေရလ လက္်ာလက္သို႔၄င္း ခ်ဥ္းကပ္ေစ၏။ ၁၄မနာေရွ သည္ သားဦးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဣသေရလသည္ မိမိလက္တို႔ကိုဆန္႔၍ လိမၼာစြာပဲ့ျပင္လ်က္၊ အသက္ငယ္ေသာသူ ဧဖရိမ္၏ေခါင္းေပၚမွာ လက္်ာလက္ကို တင္ၿပီးလွ်င္၊ လက္ဝဲလက္ကို မနာေရွ၏ေခါင္းေပၚမွာ တင္၏။ ၁၅ေယာသပ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးလ်က္၊ ငါ့အဘ အာျဗဟံႏွင့္ ဣဇာက္ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၊ ငါ့ကိုတသက္လံုး ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေကြၽးေမြး ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ၊ ၁၆ငါ့ကို ခပ္သိမ္းေသာ ေဘးဒဏ္အထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ ေသာ ေကာင္းကင္တမန္သည္၊ ဤသူငယ္တို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစေသာ။ သူတို႔ကို ငါ့အမည္ျဖင့္၄င္း၊ ငါ့အဘ အာျဗဟံႏွင့္ ဣဇာက္၏အမည္ျဖင့္၄င္း၊ ထပ္၍မွည့္ပါေစေသာ။ သူတို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အလြန္တိုးပြား မ်ားျပားပါေစေသာဟု ျမြက္ဆို၏။ ၁၇အဘသည္ လက္်ာလက္ကို ဧဖရိမ္၏ေခါင္းေပၚမွာ တင္သည္ကို ေယာသပ္ျမင္လွ်င္ အားမရသည္ျဖစ္၍၊ ၁၈မဟုတ္ပါအဘ။ ဤသူသည္ သားဦးျဖစ္ပါ၏။ သူ၏ေခါင္းေပၚမွာ လက္်ာလက္ကိုတင္ပါ ဟုဆိုလ်က္ အဘ၏လက္ကို ဧဖရိမ္ေခါင္းေပၚက မနာေရွေခါင္း ေပၚသို႔ ေျပာင္းျခင္းငွါ ခ်ီေလ၏။ ၁၉အဘသည္ ၿငိမ္း၍၊ ငါသိ၏ငါ့သား၊ ငါသိ၏။ သူသည္ ႀကီးစြာေသာ လူစုျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔ညီသည္ သူ႔ထက္သာ၍ ႀကီးသျဖင့္၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္သည္ မ်ားစြာေသာလူအစုစု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆို၏။ ၂ဝတဖန္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ဧဖရိမ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ မနာေရွကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေစေတာ္မူပါေစေသာဟူ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သင္အားျဖင့္ ေကာင္းႀကီး ေပးၾက လိမ့္မည္ဟု ထိုေန႔၌ သူတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေလ၏။ ထိုသို႔ မနာေရွေရွ႔မွာ ဧဖရိမ္ကို ေနရာခ် သတည္း။ ၂၁ဣသေရလကလည္း၊ ငါေသေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ဘက္၌ရွိ၍၊ သင္တို႔ကို ဘိုးေဘးေနရာျပည္သို႔ တဖန္ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂၂ထိုမွတပါး သင္၏အစ္ကိုတို႔အား ေပးသည္ထက္ သင့္အား သာ၍ေပးေသာ အရာဟူမူကား၊ ငါ့ထား၊ ငါ့ေလးျဖင့္ အာေမာရိအမ်ိဳးသားလက္မွ ႏႈတ္ယူေသာအရာကို သင့္အား ငါေပးသည္ဟု ေယာသပ္ကို ေျပာဆို၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s