ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၄၉)


၁ထိုေရာအခါ၊ ယာကုပ္သည္ မိမိသားတို႔ကိုေခၚ၍၊ သင္တို႔သည္ စည္းေဝးၾကေလာ့။ ေနာင္ကာလ အခါ၊ သင္တို႔၌ ျဖစ္လတံ့ေသာ အမႈအရာမ်ားကို ငါေဟာေျပာမည္။ ၂ယာကုပ္၏သားတို႔၊ စည္းေဝး၍ၾကား ၾကေလာ့။ အဘဣသေရလ၏စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။

၃အိုရုဗင္၊ သင္သည္ငါ့သားဦး၊ ငါ့အစြမ္းသတၱိ၊ ငါ့ခြန္အားအစအဦး၊ ဘုန္းအထြဋိ္၊ တန္ခိုးအထြဋိ္ျဖစ္၏။ ၄သို႔ေသာ္လည္း ေရကဲ့သို႔ ပြက္ထေသာသေဘာ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထူးျမတ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ရ။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္သည္ အဘ၏အိမ္ယာကိုတက္၍ ညစ္ညဴးေစ၏။ ငါ့ခုတင္ထက္သို႔ တက္ေလၿပီတကား။

၅ရွိေမာင္ႏွင့္ေလဝိသည္ ညီအစ္ကိုျဖစ္၏။ အဓမၼအမႈကို ႀကံသည္အတိုင္း ၿပီးစီးၾကၿပီ။ ၆ငါ့ဝိညာဥ္ သည္ သူတို႔လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္းအမႈထဲသို႔ မဝင္ရ။ ငါ့ဘုန္းသည္ သူတို႔စည္းေဝးရာႏွင့္ အသင္းမဖြဲ႔ရ။ သူတို႔သည္ အမ်က္ထြက္၍ လူအသက္ကို သတ္ၾကၿပီ။ ကိုယ္အလိုသို႔လိုက္၍ ၿမိဳ႔ကိုၿဖိဳဖ်က္ၾကၿပီ။ ၇သူတို႔ျပင္းစြာ ထြက္ေသာအမ်က္၊ ၾကမ္းတမ္း စြာေသာ ေဒါသသည္ က်န္ျခင္းကိုခံပါေစေသာ။ ယာကုပ္အမ်ိဳး၊ ဣသေရလ အႏႊယ္သားတို႔တြင္ သူတို႔ကို ငါကြဲျပား ပ်ံ႔လြင့္ေစမည္။

၈အိုယုဒ၊ သင္သည္ ညီအစ္ကိုတို႔ခ်ီးမြမ္းရေသာသူ ျဖစ္၏။ သင္၏လက္သည္ သင္၏ရန္သူ လည္ပင္း ေပၚမွာ ရွိလိမ့္မည္။ အဘ၏သားတို႔သည္ သင့္ေရွ႔မွာ ဦးညႊတ္ခ်ၾကလိမ့္မည္။ ၉ယုဒသည္ ျခေသၤ့ပ်ိဳျဖစ္၏။ ငါ့သား၊ သင္သည္   ဘမ္းယူကိုက္စားရာမွ တက္လာခဲ့၏။ ဝပ္လ်က္ေန၏။ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔၄င္း၊ ျခေသၤ့မကဲ့သို႔၄င္း၊ ဝပ္တြားတတ္၏။ အဘယ္သူႏိုးေဆာ္ဝ့ံမည္နည္း။ ၁ဝရွိေလာမေရာက္မွီတိုင္ေအာင္၊ ရာဇလံွတံသည္ ယုဒထံမွ ၄င္း၊ မင္းအာဏာသည္ သူ၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ထံမွ၄င္း မေရြ႔ရ။ ရွိေလာ၌ လူမ်ဳိးတို႔သည္ ဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁မိမိျမည္းကို စပ်စ္ႏြယ္ပင္၌၄င္း၊ ျမည္းကေလးကုိ အျမတ္ဆံုးေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၌၄င္း ခ်ည္ေႏွာင္၍၊ မိမိအဝတ္ပုဆိုးမ်ားကိုစပ်စ္သီးအေသြးတည္းဟူေသာ စပ်စ္ရည္ျဖင့္ ေလွ်ာ္လိမ့္မည္။ ၁၂သူ၏မ်က္စိသည္ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ နီလိမ့္မည္။ သြားသည္လည္းႏို႔ႏွင့္ျဖဴလိမ့္ မည္။

၁၃ဇာဗုလုန္သည္ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာေန၍၊ သေဘၤာဆိပ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူ၏လယ္သည္ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔ တိုင္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းလိမ့္မည္။

၁၄ဣသခါသည္ ေတာင္ၾကားမွာဝပ္လ်က္ အားႀကီးေသာျမည္းျဖစ္၏။ ၁၅ၿငိမ္ဝပ္ရာအရပ္ေကာင္း၍၊ ေျမသာယာသည္ကို ျမင္သျဖင့္၊ မိမိပခံုးေပၚမွာ ထမ္းပိုးကိုတင္ထမ္း၍ အခြန္ေပးေသာကြၽန္ျဖစ္ေလ၏။

၁၆ဒန္သည္ ဣသေရလအႏႊယ္ တစံုတပါးကဲ့သို႔၊ မိမိလူတို႔ကို စီရင္လိမ့္မည္။ ၁၇ဒန္သည္ လမ္း၌ ေနေသာ ေျမြျဖစ္လိမ့္မည္။ ျမင္းစီးေသာသူကို ေနာက္သို႔လဲေစျခင္းငွါ လမ္းၾကားမွာေန၍၊ ျမင္းေျခကို ကိုက္တတ္ေသာ ေျမြဆိုး ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၈အိုထာဝရဘုရား၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို အကြၽႏ္ုပ္ ေျမာ္လင့္လ်က္ေနပါၿပီ။

၁၉ဂဒ္မူကား၊ စစ္သူရဲတို႔သည္ သူ႔ကိုတုိက္ၾက၍၊ သူသည္ျပန္တိုက္လိမ့္မည္။

၂ဝအာရွာ၌ျဖစ္ေသာအစာသည္ အရသာႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ မင္း၏ခဲဘြယ္စားဘြယ္တို႔ကို ထုတ္ေပး လိမ့္မည္။

၂၁နႆလိသည္ လွေသာအခက္အလက္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ က်ယ္ဝန္းေသာ သပိတ္ပင္ျဖစ္၏။

၂၂ေယာသပ္သည္ သန္ေသာပ်ိဳးပင္၊ ေရတြင္းနားမွာသန္ေသာ ပ်ိဳးပင္ျဖစ္၏။ အခက္အလက္တို႔သည္ အုတ္ရိုးေပၚမွာ ေက်ာ္သြားၾက၏။ ၂၃ေလးသမားတို႔သည္ သူ႔ကိုအၿငိဳးထား၏။ အလြန္းည‡ဥ္းဆဲပစ္ခတ္ၾက၏။ ၂၄သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ေလးသည္ အားမေလ်ာ့။ သူကိုင္ေသာ လက္နက္တို႔သည္၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး၌ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား၏ လက္ျဖင့္၄င္း၊ သိုးထိန္းတည္းဟူေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ေက်ာက္ျဖင့္၄င္း၊ ၂၅သင့္ကို မစေတာ္မူေသာ သင့္အဘ၏ ဘုရားသခင္အားျဖင့္၄င္း၊ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူေသာ အနႏၱတန္ခိုးရွင္အားျဖင့္၄င္း၊ ခိုင္မာလ်က္ရွိ၏။ ထိုဘုရားသည္ အထက္မိုဃ္းေကာင္းကင္၏ မဂၤလာ၊ ေအာက္နက္နဲေသာအရပ္၏ မဂၤလာ၊ သားျမတ္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မဂၤလာ၊ ဝမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ မဂၤလာတို႔ျဖင့္ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစေသာ။ ၂၆သင္၏အဘ ေပးေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္၊ ထာဝရ ေတာင္တို႔၌ျဖစ္ေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ ထာဝရကုန္းတို႔၌ ႏွစ္သက္ ဘြယ္ေသာအရာတို႔ထက္ သာ၍ ျမတ္၏။ ထိုမဂၤလာသည္ ေယာသပ္ေခါင္းေပၚ၊ မိမိအစ္ကိုတို႔တြင္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ေသာသူ၏ ေခါင္းထိပ္ ေပၚမွာ သက္ေရာက္ပါေစေသာ။

၂၇ဗယၤာမိန္သည္ လုယူကိုက္စားတတ္ေသာ ေတာေခြးျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘမ္းရေသာအရာကို နံနက္ အခ်ိန္၌ ကိုက္စား၍၊ လုယူေသာအရာကိုလည္း ညအခ်ိန္၌ ေဝဖန္လိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆို၏။

၂၈ဤသူတို႔ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳး ဆယ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ဤစကားသည္လည္း သူတို႔အဘ ျမြက္ဆုိ၍၊ သူတုိ႔အသီးအသီးခံရေသာ မဂၤလာရွိသည္အတိုင္း၊ ေကာင္ႀကီးေပးေသာ စကားေပတည္း။

၂၉တဖန္တံု၊ ငါ့လူမ်ိဳးစည္းေဝးရာသို႔ ငါသြားရမည္။ ဟိတၱိအမ်ိဳးသား၊ ဧဖရုန္၏လယ္ျပင္တြင္ ရွိေသာ ေျမတြင္း ၌ ငါ့အဘတို႔ႏွင့္အတူ ငါ့ကိုသၿဂႋဳဟ္ၾကပါ။ ၃ဝခါနာန္ျပည္ မံေရၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ မေပၸလလယ္ျပင္၌ရွိေသာ ထိုေျမတြင္းကို၊ အာျဗဟံသည္ ကိုယ္ပိုင္ေသာသခ်ႋဳင္းဘို႔ လယ္ျပင္ႏွင့္တကြ ဟိတၱိအမ်ိဳးသား ဧဖရုန္၌ ဝယ္ေလၿပီ။ ၃၁ထိုေျမတြင္း၌ အာျဗဟံႏွင့္ မယားစာရာကို သၿဂႋဳဟ္ၾကၿပီ။ ဣဇာက္ႏွင့္မယား ေရဗကၠကို လည္းသၿဂႋဳဟ္ၾကၿပီ။ ေလအာကိုလည္း ငါသၿဂႋဳဟ္ၿပီ။ ၃၂ထိုေျမတြင္းရွိေသာ ထိုလယ္ျပင္ကို၊ ေဟသအမ်ိဳးသား ေရွ႔မွာ ဝယ္သတည္းဟု မွာထား၏။ ၃၃ထိုသို႔ ယာကုပ္သည္ မိမိသားတို႔ကို အကုန္အစင္မွာထားၿပီးလွ်င္၊ မိမိေျခတို႔ကို ခုတင္ေပၚမွာ ရုပ္သိမ္းသျဖင့္၊ အသက္ခ်ဳပ္ ၍ မိမိလူမ်ိဳးစည္းေဝးရာသို႔ ေရာက္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s