ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၅၀)


၁ထိုအခါ ေယာသပ္သည္ အဘ၏မ်က္ႏွာေပၚမွာငံု႔၍ ငိုလ်က္နမ္းလ်က္ေန၏။ ၂အဘ၏အေလာင္းကို နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေစျခင္းငွါ၊ မိမိကြၽန္ေဆးသမားတို႔ကို အမိန္႔ရွိ၍၊ သူတို႔သည္ နံ႔သာတို႔ႏွင့္ျပင္ဆင္ၾက၏။ ၃နံသာ မ်ိဳးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေသာအေလာင္းကို၊ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း ထား၍၊ အရက္ေလးဆယ္လြန္လွ်င္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ယာကုပ္ေၾကာင့္ အရက္ခုနစ္ဆယ္ပတ္လံုး ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳၾက၏။ ၄ငိုေၾကြး ျမည္တမ္းေသာ ေန႔ရက္ လြန္ေသာအခါ၊ ေယာသပ္သည္ နန္းေတာ္သားအခ်ိဳ႔တို႔ကို ေခၚ၍၊ သင္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ေစတနာစိတ္ရွိလွ်င္၊ ဖာေရာဘုရင္ထံသို႔သြား၍၊ ၅ကြၽန္ေတာ္အဘက၊ ငါေသေတာ့မည္။ ခါနာန္ျပည္၌ ကိုယ္ဘို႔ငါတူးဘူးေသာ သခ်ႋဳင္း တြင္း၌ ငါ့ကိုသၿဂႋဳဟ္ရမည္ဟူ၍ ကြၽန္ေတာ္ကို က်ိန္ဆိုေစပါၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္သြား၍၊ အဘကို သၿဂႋဳဟ္ၿပီးမွ ျပန္လာပါမည္အေၾကာင္းကို အသနားေတာ္ခံပါသည္ဟု နားေတာ္ေရွာက္ၾကပါေလာ့ဟု ဆို၏။ ၆ဖာေရာမင္းကလည္း၊ သင္၏အဘ က်ိန္ဆိုေစသည္အတိုင္း သြား၍၊ သၿဂႋဳဟ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇ေယာသပ္သည္ အဘကို သၿဂႋဳဟ္ျခင္းငွါ ထြက္သြား၍၊ ဖာေရာမင္း၏ ကြၽန္မ်ားတည္းဟူေသာ နန္းေတာ္ အရာရွိ၊ အဲဂုတၱဳျပည္အရာရွိ အေပါင္းတို႔ႏွင့္၊ ၈ေယာသပ္အိမ္သား၊ အစ္ကိုတို႔အိမ္သား၊ အဘအိမ္သားရွိသမွ်တို႔ သည္ လိုက္ၾက၏။ သူငယ္တို႔ႏွင့္ သိုးႏြားမ်ားကိုသာ၊ ေဂါရွင္ျပည္၌က်န္ရစ္ ေစၾက၏။ ၉ထိုသို႔လွ်င္ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားတည္း ဟူေသာ အလြန္မ်ားစြာေသာ အလံုးအရင္းတို႔သည္ ေယာသပ္ႏွင့္တကြ လိုက္သြားၾက၏။ ၁ဝေယာဒန္ျမစ္နားမွာ အာတဒ္ေကာက္နယ္တလင္းသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ၊ အလြန္ႀကီးစြာေသာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္း ျခင္းကို ျပဳၾကျပန္၏။ ေယာသပ္သည္ မိမိအဘေၾကာင့္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံု ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳေလ၏။ ၁၁ထိုသို႔ အာတဒ္ေကာက္နယ္တလင္း၌ ျပဳေသာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို၊ ထိုျပည္သား ခါနာန္လူတို႔သည္ျမင္လွ်င္၊ အဲဂုတၱဳ လူတို႔သည္ ျပင္းစြာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းပါသည္တကားဟု ဆိုၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အနားမွာရွိေသာ ထိုအ ရပ္ကို၊ အေဗလမိဇရိမ္ဟူ၍ သမုတ္ၾကသတည္း။ ၁၂ယာကုပ္သားတို႔သည္၊ အဘမွာထားသည္အတိုင္း ျပဳၾက၏။ ၁၃ခါနာန္ျပည္သို႔ ေဆာင္သြား၍၊ အာျဗဟံသည္ ကိုယ္ပိုင္ေသာသခ်ႋဳင္းဘို႔ ဟိတၱိအမ်ိဳးသား ဧဖရုန္၌ဝယ္ေသာ မံေရၿမိဳ႔ေရွ႔၊ မေပၸလလယ္ျပင္တြင္ ရွိေသာေျမတြင္း၌ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ ၁၄ေယာသပ္သည္ အဘကိုသၿဂႋဳဟ္ ၿပီးလွ်င္၊ အစ္ကိုမ်ားမွစ၍ မသာလိုက္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ျပန္ေလ၏။

၁၅ေယာသပ္အစ္ကိုတို႔သည္ အဘေသသည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ ငါတို႔ကို ေယာသပ္သည္ အည‡ိဳးထား ေကာင္း ထားလိမ့္မည္။ ငါတို႔သည္ အထက္က သူ႔ကိုည‡ဥ္းဆဲေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ဧကန္အမွန္ျပန္၍ ည‡ဥ္းဆဲလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္လ်က္၊ ၁၆သူ႔ထံသို႔ တမန္ကိုေစလႊတ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္အစ္ကိုတို႔သည္ မေကာင္းေသာ အမႈကို ကိုယ္ေတာ္ အားျပဳမိ၍၊ ၁၇ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေသာအျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါဟု၊ ကိုယ္ေတာ္အား ၾကားေလွ်ာက္ရမည္ အေၾကာင္း၊ ခမည္းေတာ္မေသမွီ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မွာထားခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ ယခုတြင္ ခမည္းေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ကြၽန္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ထုိသို႔ေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ ေယာသပ္သည္ မ်က္ရည္က် ေလ၏။ ၁၈အစ္ကိုတို႔သည္လည္း ဝင္၍ေယာသပ္ေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ ျဖစ္ၾက ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၉ေယာသပ္ကလည္း၊ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ကြၽႏ္ုုပ္သည္ ဘုရားသခင္ကိုယ္စား ျဖစ္သေလာ့။ ၂ဝသင္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ည‡ဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတိုင္း၊ လူမ်ားအသက္ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။ ၂၁ထိုေၾကာင့္၊ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔သည္ သူငယ္မ်ားကို ကြၽႏ္ု္ပ္ ေကြၽးေမြးမည္ဟု ဆိုလ်က္၊ သူတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစ၍ ေမတၱာစကားကို ေျပာေလ၏။

၂၂ထိုသို႔ ေယာသပ္သည္ မိမိအဘ၏ အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ေန၍၊ အသက္တရာ တစ္ဆယ္ကို မွီ၏။ ၂၃ဧဖရိမ္၏ေျမးကို ျမင္ရ၏။ မနာေရွ၏သား၊ မာဓိရ၏သားသမီး တို႔ကိုလည္း မိမိဒူးေပၚမွာ ေမြးစားရ၏။

၂၄ေယာသပ္ကလည္း၊ ကြၽႏ္ုပ္ေသေတာ့မည္ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ကို အၾကည့္ အရႈ ၾကြလာေတာ္မူမည္။ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာျပည္သို႔၊ ဤျပည္မွ ေဆာင္သြား ေတာ္မူမည္ဟု အစ္ကိုတို႔အားဆို၏။ ၂၅တဖန္တံု၊ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ကို အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူမည္။ အကြၽႏ္ုပ္အရိုးတို႔ကို ဤအရပ္မွ ယူသြားရမည္ဟူ၍ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ကို က်ိန္ဆိုေစ၏။ ၂၆ထိုသို႔ ေယာသပ္သည္ အသက္တရာတဆယ္ရွိေသာ္ အနိစၥ ေရာက္ေလ ၏။ အေလာင္းကိုကား၊ နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ ျပင္ဆင္လ်င္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ တလားႏွင့္ထားၾကေလ၏။

 

ရွင္ေမာေရွစီရင္ေရးထားေသာ ကမၻာဦးက်မ္းၿပီး၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s