ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၅)


၁အာဒံ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္စာရင္းဟူမူကား၊ လူကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာကာလ၌၊ မိမိပံုသ႑န္ႏွင့္ အညီ၊ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၂လူေယာက်္ား လူမိန္းမကုိဖန္ဆင္း၍၊ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ဖန္ဆင္းေသာ ေန႔၌လည္း၊ သူတို႔ကုိအာဒံအမည္ျဖင့္ မွည့္ေတာ္မူ၏။

၃အာဒံသည္ အသက္တရာသံုးဆယ္ရွိေသာ္၊ မိမိပံုသ႑န္ႏွင့္ တညီတသ႑န္တည္းသားကုိ ျမင္ရ၍၊ ေရွသအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၄ေရွသကိုဘြားျမင္ေသာေနာက္ အာဒံသည္ အႏွစ္ရွစ္ရာအသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ား ကိုျမင္ေလ၏။ ၅အာဒံသည္အသက္ႏွစ္ေပါင္းကိုးရာသံုးဆယ္ေစ့ေသာ္ေသေလ၏။

၆ေရွသသည္ အသက္တရာငါးႏွစ္ရွိေသာ္၊ သားဧႏုတ္ကိုျမင္ေလ၏။ ၇ဧႏုတ္ဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ ေရွသ သည္ အႏွစ္ရွစ္ရာခုနစ္ႏွစ္အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၈ေရွသသည္ အသက္ႏွစ္ေပါင္း ကုိးရာတဆယ္ ႏွစ္ႏွစ္ ေစ့ေသာ္ေသေလ၏။

၉ဧႏုတ္သည္ အသက္ကိုးဆယ္ရွိေသာ္၊ သားကာဣနန္ကိုျမင္ေလ၏။ ၁ဝကာဣနန္ဘြားျမင္ေသာ ေနာက္၊ ဧႏုတ္သည္ အႏွစ္ရွစ္ရာတဆယ္ငါးႏွစ္အသက္ရွင္၍ သားသမီးမ်ားကုိ ျမင္ေလ၏။ ၁၁ဧႏုတ္သည္ အသက္ႏွစ္ေပါင္း ကိုးရာငါးႏွစ္ေစ့ေသာ္ေသေလ၏။

၁၂ကာဣနန္သည္ အသက္ခုနစ္ဆယ္ရွိေသာ္၊ သားမဟာေလလကုိ ျမင္ေလ၏။ ၁၃မဟာေလလ ဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ ကာဣနန္သည္ အႏွစ္ရွစ္ရာေလးဆယ္အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၁၄ကာဣနန္သည္၊ အသက္ႏွစ္ေပါင္းကိုးရာတဆယ္ေစ့ေသာ္ေသေလ၏။

၁၅မဟာေလလသည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္၊ သားယာရက္ကိုျမင္ေလ၏။ ၁၆ယာရက္ ဘြားျမင္ ေသာေနာက္၊ မဟာေလလသည္၊ အႏွစ္ရွစ္ရာသံုးဆယ္အသက္ရွင္၍ သားသမီးမ်ားကုိ ျမင္ေလ၏။ ၁၇မဟာေလလ သည္ အသက္ႏွစ္ေပါင္းရွစ္ရာကိုးဆယ္ငါးႏွစ္ေစ့ေသာ္ ေသေလ၏။

၁၈ယာရက္သည္၊ အသက္တရာေျခာက္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ သားဧေနာက္ကိုျမင္ေလ၏။ ၁၉ဧေနာက္ ဘြားျမင္ ေသာေနာက္၊ ယာရက္သည္ အႏွစ္ရွစ္ရာအသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၂ဝယာရက္သည္ အသက္ႏွစ္ ေပါင္းကိုးရာေျခာက္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ ေစ့ေသာ္ေသေလ၏။

၂၁ဧေနာက္သည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္၊ သားမသုရွလကို ျမင္ေလ၏။ ၂၂မသုရွလဘြား ျမင္ေသာ ေနာက္၊ ဧေနာက္သည္ အႏွစ္သံုးရာပတ္လံုးဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၂၃ဧေနာက္ အသက္ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာေျခာက္ဆယ္ငါးႏွစ္တည္း။ ၂၄ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူသြားလာ၏။ ေနာက္တဖန္ သူသည္မရွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သိမ္းယူေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္တည္း။

၂၅မသုရွလသည္ အသက္တရာရွစ္ဆယ္ခုနစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ သားလာမက္ကိုျမင္ေလ၏။ ၂၆လာမက္ ဘြားျမင္ ေသာေနာက္၊ မသုရွလသည္ အႏွစ္ခုနစ္ရာရွစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၂၇မသုရွလ သည္ အသက္ႏွစ္ေပါင္းကုိးရာေျခာက္ဆယ္ကိုးႏွစ္ ေစ့ေသာ္ေသေလ၏။

၂၈လာမက္သည္ အသက္ တရာရွစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ သားကိုျမင္၍၊ ၂၉ဤသူသည္ကား၊ ထာဝရဘုရား က်ိန္ေတာ္မူေသာ ေျမ၌လုပ္၍၊ ပင္ပန္းစြာခံရေသာ ငါတို႔အား သက္သာေစေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍၊ သူ႔ကို ေနာဧဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၃ဝေနာဧဘြားျမင္ေသာေနာက္၊ လာမက္သည္ အႏွစ္ငါးရာကိုးဆယ္ငါးႏွစ္ အသက္ရွင္၍၊ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ၃၁လာမက္သည္ အသက္ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ရာ ခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ႏွစ္ေစ့ေသာ္ ေသေလ၏။ ၃၂ေနာဧသည္ အသက္ငါးရာရွိ၏။ ေနာဧသားကား၊ ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s