ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၆)


၁ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚမွာ လူတို႔သည္ မ်ားျပား၍၊ သမီးမ်ားကိုလည္း ရၾကေသာအခါ၊ ၂ဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ လူသမီးတို႔လွေၾကာင္းကို ျမင္၍၊ ကိုယ္စိတ္ရွိသည္အတိုင္း စံုဘက္ၾက၏။ ၃ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ လူတို႔တြင္အစဥ္မဆံုးမရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ လူတို႔သည္ အသားျဖစ္၏။ သူ၏အသက္တန္းသည္ လည္း၊ အႏွစ္တရာႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ထိုကာလ၌ ေျမႀကီးေပၚမွာ ကိုယ္ႀကီးမားေသာသူ အခ်ိဳ႔ရွိၾက၏။ ထိုေနာက္၌လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္၊ လူသမီးတို႔ႏွင့္ ဆက္္ဆံ၍ရေသာ သားတို႔သည္၊ အားႀကီးေသာ သူ၊ ေရွးကာလမွစ၍၊ ေက်ာ္ေစာေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။

၅ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအျပစ္ႀကီး၍၊ သူ၏စိတ္ႏွလံုး အႀကံအစည္ရွိသမွ်တို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ ဆိုးညစ္ျခင္း သက္သက္ရွိေၾကာင္းကို၊ ဘုရားသခင္ သိျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၆ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကိုဖန္ဆင္း ေတာ္မူသည္ကို ေနာင္တရ၍၊ ႏွလံုးေတာ္ ပူပန္လ်က္ရွိေတာ္မူ၏။ ၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါဖန္ဆင္းေသာ လူကို၄င္း၊ လူမွစ၍သားမ်ား၊ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္မ်ားတို႔ကို၄င္း ေျမႀကီးမ်က္ႏွာမွ ငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္းမည္။ သူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင့္ ငါေနာင္တရသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈ေနာဧမူကား၊ ထာဝရဘုရားစိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ေသာသူျဖစ္သတည္း။

၉ေနာဧအတၳဳပၸတၱိဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စံုလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ သြားလာ၏။ ၁ဝေနာဧသည္ ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္းဟူေသာ သားသံုးေယာက္ကို ျမင္ေလ၏။ ၁၁ထိုအခါ ေျမႀကီးသည္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ ပုတ္စပ္လ်က္ရွိ၏။ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေလ၏။ ၁၂ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးကို ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ပုတ္စပ္လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအေပါင္း တို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။

၁၃ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္၊ ေနာဧအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ အဆံုးသည္ ငါ့မ်က္ေမွာက္တြင္ ေပၚလာၿပီ။ သူတို႔ေၾကာင့္ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေလ၏။ အကယ္စင္စစ္ ေျမႀကီးႏွင့္ တကြ သူတို႔ကို ငါဖ်က္ဆီးမည္။ ၁၄ေဂါဖရသစ္သားျဖင့္၊ သေဘၤာကို ကိုယ္ဘို႔တည္လုပ္ေလာ့။ အထဲ၌လည္း အခန္းမ်ားကိုလုပ္ေလာ့။ အတြင္း၊ ျပင္၊ ပတ္လည္ကို ထင္းရႈးေစးႏွင့္သုတ္ေလာ့။ ၁၅လုပ္ရမည္ပံုဟူမူကား၊ သေဘၤာအလ်ား အေတာင္သံုးရာ၊ အနံအေတာင္ငါးဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္သံုးဆယ္ ရွိေစရမည္။ ၁၆အေပၚ၌လည္း အမိုးကိုလုပ္ရ မည္။ ထိုအမိုးအေပၚ အလယ္ခ်က္၌၊ ထိပ္အုပ္အနံ တေတာင္အက်ယ္ ရွိေစရမည္။ သေဘၤာနံတဘက္၌လည္း တံခါးကို လုုပ္ရမည္။ ေအာက္ဆင့္၊ အလယ္ဆင့္၊ အေပၚဆင့္ဟူ၍၊ သံုးဆင့္ကိုလည္း ရွိေစရမည္။ ၁၇အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ကို၊ ေကာင္းကင္ ေအာက္မွ ငါကိုယ္တိုင္ ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ၊ ေျမႀကီးကို ေရလႊမ္းမိုးေစသျဖင့္ ေျမေပၚမွာ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေသရၾကမည္။ ၁၈သင္၌မူကား၊ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကို ငါတည္ေစမည္။ သင္သည္၊ သား၊ မယား၊ ေခြၽးမမ်ား ႏွင့္တကြ၊ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ရမည္။ ၁၉အသက္ရွင္သေသာ တိရစာၦန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက အထီးအမ၊ အစံုတို႔ကိုယူ၍၊ သင္ႏွင့္အတူ အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ သေဘၤာထဲသို႔ သြင္းရမည္။ ၂ဝငွက္လည္း အမ်ိဳးအလိုက္၊ သားလည္း အမ်ိဳးအလိုက္၊ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းလည္း အမ်ိဳးအလိုက္၊ အထီးအမ၊ အစံုတို႔သည္ အသက္ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ သင့္ထံသို႔ လာၾကလိမ့္မည္။ ၂၁ကိုယ္စားစရာအဘို႔၊ တိရစာၦန္တို႔ စားစရာအဘို႔၊ စားအပ္ေသာ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုယူ၍ သိုထားရမည္ဟု၊ ဘုရားသခင္ မွာထားေတာ္မူ၏။ ၂၂မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္းလည္း ေနာဧျပဳေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s