ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၇)


၁ထိုေနာက္၊ ထာဝရ ဘုရားသခင္သည္ ေနာဧကို တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူျပန္သည္ကား၊ ဤကာလ အမ်ိဳးတြင္ သင္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းကို ငါသိျမင္သည္ျဖစ္၍၊ သင္၏အိမ္သူ အိမ္သားအေပါင္း တို႔ႏွင့္တကြ၊ သေဘၤာ ထဲသို႔ ဝင္ၾကေလာ့။ ၂ေျမႀကီးေပၚမွာ တိရစာၦန္ အမ်ိဳးမျပတ္ ဆက္ႏႊယ္ေစျခင္းငွါ၊ စင္ၾကယ္ေသာသားမ်ိဳး၊ တမ်ိဳးတမ်ိဳး တြင္ အထီးအမ ခုနစ္စံုစီ၊ မစင္ၾကယ္ေသာသားမ်ိဳး တမ်ိဳးတမ်ိဳးတြင္ လည္း အထီးအမ ႏွစ္စံုစီ၊ ၃မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္၊ တမ်ိဳးတမ်ိဳးတြင္လည္း အထီးအမခုနစ္စံုစီ၊ အသီးအသီး တို႔ကို သိမ္းယူရမည္။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ယေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္ေစ့လွ်င္၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ေျမႀကီးေပၚသို႔ မိုဃ္းရြာေစမည္။ ငါဖန္ဆင္းေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ကို၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚမွ ငါပယ္ရွင္းမည္ ဟု၊ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူ၏။ ၅မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္းလည္း ေနာဧျပဳေလ၏။ ၆ေျမႀကီးကို ေရလႊမ္းမိုးေသာအခါ၊ ေနာဧသည္ အသက္ေျခာက္ရာရွိသတည္း။ ၇ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေဘး ေၾကာင့္ ေနာဧသည္ မိမိသား၊ မယား၊ ေခြၽးမမ်ားႏွင့္တကြ၊ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္၍၊ ၈ဘုရားသခင္မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ စင္ၾကယ္ေသာသား၊ မစင္ၾကယ္ေသာသား၊ ငွက္မ်ားႏွင့္ ေျမေပၚမွာတြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ားထဲက၊ ၉အထီးအမအစံုတို႔သည္၊ ေနာဧႏွင့္အတူ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ၾက၏။

၁ဝခုနစ္ရက္ေစ့ေသာအခါ၊ လႊမ္းမိုးအပ္ေသာေရသည္ ေျမေပၚ၌ ေပၚလာ၏။ ၁၁ေနာဧအသက္ ေျခာက္ရာ ေစ့ေသာႏွစ္၊ ဒုတိယလ၊ ဆယ္ခုနစ္ရက္ေန႔တြင္၊ ႀကီးစြာေသာ နက္နဲရာ ေရေပါက္ေရတြင္းတို႔၏ အဆီးအတား ရွိသမွ်ကို ပယ္ရွင္း၍၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ျပြန္ဝမ်ားကိုဖြင့္သျဖင့္၊ ၁၂အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ေျမႀကီးေပၚမွာ မိုဃ္းရြာေလ၏။ ၁၃ထိုေန႔ရက္တြင္၊ ေနာဧႏွင့္ မိမိမယားမွစ၍၊ ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္း ဟူေသာ၊ ေနာဧသားသံုးေယာက္၊ ေခြၽးမ သံုးေယာက္တို႔သည္ သေဘၤာထဲသို႔ ဝင္ၾက၏။ ၁၄သားရဲမ်ိဳး၊ သားယဥ္မ်ိဳး၊ ေျမေပၚမွာတြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ိဳး၊ ပ်ံတတ္ေသာ ၾကက္ငွက္မ်ိဳး၊ ၁၅အသက္ရွင္ေသာ တိရစာၦန္အမ်ိဳးမ်ိဳး အေပါင္းတို႔ထဲက၊ အထီးအမစံုတို႔သည္ ေနာဧ ႏွင့္အတူ သေဘၤာထဲသို႔ ဝင္ၾကေလ၏။ ၁၆ထိုသို႔ ေနာဧကို ဘုရားသခင္ မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ဝင္ေသာ တိရစာၦန္တို႔သည္၊ ခပ္သိမ္းေသာ တိရစာၦန္တို႔အထဲက၊ အထီးအမစံုလ်က္ ဝင္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ေနာဧကို အထဲမွာပိတ္ထား ေတာ္မူ၏။

၁၇ေရလႊမ္းမိုးျခင္းသည္၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ အစဥ္အတိုင္း တိုးတက္၍၊ သေဘၤာကို ေျမမွခြါလ်က္ ေဆာင္ယူေလ၏။ ၁၈တဖန္ ေရသည္ အားႀကီး၍၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ အလြန္တိုးတက္ သျဖင့္၊ သေဘၤာသည္ ေရမ်က္ႏွာေပၚ၌ ေမ်ာလ်က္ေနေလ၏။ ၁၉ေနာက္တဖန္ ေရသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အလြန္အားႀကီးသျဖင့္ မိုဃ္းေကာင္း ကင္ေအာက္၌ ရွိသမွ်ေသာ ေတာင္ႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ ျမဳပ္ၾက၏။ ၂ဝေရျမဳပ္ေသာ ေတာင္တို႔အထက္၌ လႊမ္းတက္ေသာ ေရသည္ ဆယ္ငါးေတာင္ရွိသတည္း။

၂၁ေျမေပၚမွာ လႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ိဳးတည္းဟူေသာ ငွက္၊ သားယဥ္၊ သားရဲ၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေသၾကကုန္၏။ ၂၂အသက္ရႈလ်က္ ကုန္းေပၚမွာ ရွိေလသမွ် တို႔သည္ ေသၾကကုန္၏။ ၂၃ေျမမ်က္ႏွာေပၚ၌ ရွိေသာလူျဖစ္ေစ၊ သားျဖစ္ေစ၊ တြားတတ္ေသာ အရာျဖစ္ေစ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္ျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ကို ေျမႀကီးက  ပယ္ရွင္း ေတာ္မူ၍၊ ပ်က္ဆီး ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္၏။ ေနာဧမွစ၍ ေနာဧႏွင့္အတူ သေဘၤာထဲ၌ရွိေသာ သူတို႔သာ က်န္ၾကြင္း ေလၾက၏။ ၂၄ေရသည္လည္း ေျမႀကီးေပၚမွာ၊ ရက္ေပါင္းတရာ ငါးဆယ္ပတ္လံုး အားႀကီးစြာတည္ေလ၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s