ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၉)


၁ဘုရားသခင္သည္လည္း၊ ေနာဧႏွင့္ သူ၏သားတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔သည္ မ်ားျပားစြာ ေမြးဘြားလ်က္ ေျမႀကီးကို ျပည့္ေစၾကေလာ့။ ၂ေျမတိရစာၦန္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ အစရွိေသာ၊ ေျမေပၚမွာ လႈပ္ရွားတတ္သမွ်ႏွင့္၊ ပင္လယ္ငါးအေပါင္းတို႔သည္၊ သင္တို႔ေရွွ႔မွာ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ျခင္း သေဘာ ရွိရၾကလိမ့္မည္။  ထိုတိရစာၦန္တို႔ကို သင္တို႔လက္၌ ငါအပ္၏။ ၃အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားတတ္သမွ် သည္၊ အသီးအရြက္ကဲ့သို႔၊ သင္တို႔ စားစရာဘို႔ ျဖစ္ရမည္။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သင္တို႔၌ ငါအပ္ေပး၏။ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ အသက္တည္းဟူေသာ အေသြးႏွင့္တကြ အသားကိုမစားရ။ ၅အကယ္၍ သင္တို႔အသက္ တည္း ဟူေသာ၊ သင္တို႔အေသြးကို ငါေတာင္းမည္။   လူ၊ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔၌ ငါေတာင္းမည္။ ခပ္သိမ္းေသာလူတို႔၏ ညီအစ္ကို၌၊ လူ၏အသက္ကို ငါေတာင္းမည္။ ၆အၾကင္သူသည္ လူ၏အေသြးကို သြန္း၏။ ထိုသူ၏အေသြးကို လူလက္ျဖင့္ သြန္းရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑န္ႏွင့္ အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၇သင္တို႔သည္ သားကိုဘြား၍ မ်ားျပားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးေပၚမွာ အလြန္ေမြးဘြား၍ မ်ားျပား ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈တဖန္ ဘုရားသခင္သည္၊ ေနာဧႏွင့္ သူ၏သားတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၉သင္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ ေနာက္ျဖစ္ လတံ့ေသာ အမ်ိဳးအႏႊယ္ႏွင့္၄င္း၊ ၁ဝသင္တို႔ထံမွာ အသက္ရွင္ေသာ တိရစာၦန္တည္းဟူေသာ၊ ငွက္၊ သားယဥ္၊ သားရဲရွိသမွ် သေဘၤာထဲက ထြက္ဆင္းသမွ်မွစ၍၊ ေျမတိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္၄င္း၊ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ ပဋိိညာဥ္ ျပဳ၏။ ၁၁သင္တို႔ႏွင့္ ငါျပဳေသာပဋိိညာဥ္ဟူမူကား၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းအားျဖင့္၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေနာက္ တဖန္ မဆံုးရၾက။ ေျမႀကီးကိုဖ်က္ဆီးဘို႔ရာ ေနာက္တဖန္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမရွိရ။ ၁၂ထိုမွတပါး၊ ငါတဘက္၊ သင္တို႔ႏွင့္ သင္တို႔ထံမွာ အသက္ရွင္သမွ်ေသာ တိရစာၦန္တို႔တဘက္၌၊ သားေျမး အစဥ္အဆက္ မျပတ္၊ ငါျပဳေသာ ပဋိိညာဥ္၏ လကၡဏာသက္ေသ ဟူမူကား၊ ၁၃ငါ၏သက္တံ့ကို မိုဃ္းတိမ္၌ ငါထား၏။ ထိုသက္တံ့သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ ငါျပဳေသာ ပဋိိညာဥ္၏ သက္ေသျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၄ငါသည္ မိုဃ္းကိုအံု႔ေစေသာအခါ၊ မိုဃ္းတိမ္၌ သက္တံ့သည္ ထင္ရွားလိမ့္ မည္။ ၁၅ထိုအခါ ငါတဘက္၊ သင္တို႔မွစ၍၊ အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါ၊ တိရစျၧြန္ရွိသမွ်တို႔ တဘက္၌ရွိေသာ၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ ကို ငါေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ ေနာက္တဖန္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမရွိရ။ ၁၆မိုဃ္းတိမ္ ၌ သက္တံ့ရွိသည္ကို ငါၾကည့္ရႈသျဖင့္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါ တိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔ စပ္ၾကားမွာရွိေသာ ထာဝရပဋိိညာဥ္ကို ငါေအာက္ေမ့မည္။ ၁၇ဤသည္ကား၊ ငါႏွင့္ေျမႀကီး ေပၚမွာရွိေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႔၏ စပ္ၾကားမွာ၊ ငါအၿမဲဖြဲ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္၏ လကၡဏာသက္ေသ ျဖစ္သတည္းဟု၊ ေနာဧကို ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈သေဘၤာထဲကထြက္ဆင္းေသာ ေနာဧသားတို႔၏အမည္ကား ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္း။ ဟာမသည္ ခါနာန္၏အဘျဖစ္၏။ ၁၉ဤသူတို႔သည္ ေနာဧ၏ သားသံုးေယာက္ျဖစ္၍၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ ႏွံ႔ျပားၾက၏။

၂ဝေနာဧသည္ လယ္လုပ္ေသာအတတ္ကို ျပဳစု၍၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို စိုက္ေလ၏။ ၂၁စပ်စ္ရည္ကိုလည္း ေသာက္၍ ယစ္မူးသျဖင့္၊ မိမိတဲ၌ အဝတ္မၿခံဳဘဲေနေလ၏။ ၂၂ခါနာန္၏အဘဟာမသည္၊ မိမိအဘ၌ အဝတ္အခ်ည္း စည္းရွိသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ ျပင္မွာရွိေသာ အစ္ကိုႏွစ္ေယာကို ေျပာေလ၏။ ၂၃ေရွမႏွင့္ ယာဖက္တို႔သည္ အဝတ္ကိုယူ၍ ပခံုးေပၚမွာတင္ၿပီးလွ်င္၊ ေနာက္သို႔ဆုတ္သြား၍ မိမိအဘ၌၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို ဖံုးၾက၏။ သူတို႔သည္ အျပင္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာေၾကာင့္၊ မိမိအဘ၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို မျမင္ရ။ ၂၄ေနာဧသည္ ယစ္မူးျခင္း ေပ်ာက္၍ ႏိုးေသာအခါ၊ မိမိ၌ သားငယ္ျပဳသည္ကို သိလွ်င္၊ ၂၅ခါနာန္သည္ က်ိန္ျခင္းကိုခံပါေစ။ အစ္ကိုတို႔၏ ကြၽန္တို႔၌ ကြၽန္ျဖစ္ပါေစဟု ဆို၏။ ၂၆တဖန္ ေရွမ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ခါနာန္သည္ ေရွမ၏ကြၽန္ ျဖစ္ပါေစ။ ၂၇ဘုရားသခင္သည္ ယာဖက္ကို က်ယ္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ေရွမ၏ တဲတို႔တြင္ ေနပါေစ။ ခါနာန္မူကား၊ သူ၏ကြၽန္ျဖစ္ပါေစဟု ဆိုေလ၏။

၂၈ေနာဧသည္ ေရလႊမ္းမိုးေသာေနာက္၊ အႏွစ္သံုးရာငါးဆယ္ အသက္ရွင္၍၊ ၂၉အသက္ေပါင္း ကိုးရာကိုးဆယ္ ေစ့ေသာ္ အနိစၥေရာက္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s