အခန္းၾကီး(၁၁)မွ(၂၀)


အခန္းၾကီး (၁၁)

၁-၃မတရားေသာ သူတို႔သည္သေဘာေျဖာင့္ေသာသူတို႔ကို မထင္မရွားပစ္အံ့ေသာငွါ ေလးကိုတင္၍ ေလးၫႈိ႔ေပၚမွာ ျမွားကိုျပင္ၾက၏၊၊ အမွီတကဲတို႔သည္ ပ်က္လွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ ျပဳႏိုင္သနည္း။ ငါ့ဝိညာဥ္အား သင္သည္ ဌက္ကဲ့သို႔ကိုယ္ေနရာ ေတာင္ေပၚသို႔ ေျပးေခ်ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာၾကသနည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္၌ ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ပလႅင္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚမွာတည္၏၊၊ မ်က္စိေတာ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ မ်က္ခမ္းေတာ္သည္ လူသားတို႔ ကို စစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို စံုစမ္းေတာ္မူ၏၊၊ မတရားေသာသူႏွင့္ လုယူဖ်က္ဆီး လိုေသာသူကိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ မုန္းေတာ္မူ၏။ ၆မတရားေသာသူတို႔အေပၚမွာ ေတာက္ေသာ မီးခဲကန္႔ႏွင့္ ေရာေသာမီးလွ်ံ၊ ပူေလာင္ေသာ မုန္တိုင္းကို သက္ေရာက္ေစ၍ သူတို႔ေသာက္စရာဘို႔ စီရင္ေတာ္မူမည္၊၊ ၇တရားသျဖင့္ ျပဳေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ တရားေသာအမႈကို ႏွစ္သက္၍ သေဘာေျဖာင့္ေသာသူကို မ်က္ႏွာျပဳေတာ္မူ၏။

အခန္းၾကီး (၁၂)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ိဳးသည္ ျပတ္၍ သစၥာရွိေသာလူမ်ိဳးသည္ လူသား တို႔တြင္ ကြယ္ေပ်ာက္ပါ၏၊၊ ၂အိမ္နီးခ်င္းတို႔သည္ တဦးကိုတဦး မုသာသံုး၍ ေခ်ာ့ေမာ့ေသာ ႏႈတ္ခမ္း၊ ႏွစ္ခြေသာ စိတ္ ႏွင့္ ေျပာတတ္ၾက၏၊၊ ၃ငါတို႔သည္ ကိုယ္လွ်ာအားျဖင့္ ႏိုင္မည္၊၊ ၄ကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသည္ ကိုယ္အမႈကို ေစာင့္လိမ့္မည္၊၊ ငါ့တိုု႔၏သခင္ကား အဘယ္သူနည္းဟု ေျပာဆိုေသာသူတို႔၏ ေခ်ာ့ေမာ့ေသာႏႈတ္ခမ္းနွင့္ ဝါၾကြားေသာလွ်ာရွိ သမွ်တို႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ ျဖတ္ေတာ္မူမည္၊၊ ၅ဆင္းရဲေသာသူသည္ ခံရေသာညွင္းဆဲျခင္း၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူ၏ငိုေၾကြးျခင္းေၾကာင့္ ယခုငါထမည္၊၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံရေသာ သူအား ခ်မ္းသာေပးမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူ၏၊၊

၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိ၍ ေျမႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ မိုက္၌ ခုႏွစ္ႀကိမ္စစ္ေသာ ေငြကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏၊ ၇အို ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုသူတို႔ကို ဤလူမ်ိဳးမွ အစဥ္ကာကြယ္ေစာင့္မေတာ္မူ မည္၊၊ ၈ဆိုးယုတ္ေသာသူတို႔သည္ ေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ကာလ မတရားေသာ သူတို႔သည္ အရပ္ရပ္လွည့္ လည္ရေသာ အခြင့္ရွိၾက၏၊၊

 

အခန္းၾကီး (၁၃)

၁အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို အလွ်င္းမမွတ္ဘဲ အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုး ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူ မည္နည္း၊၊ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး မ်က္ႏွာေတာ္ကို ကြယ္ထားေတာ္မူမည္နည္း၊၊ ၂အကြၽႏ္ုပ္သည္ အစဥ္ဝမ္းနည္းလ်က္ အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုးေတြးေတာေသာစိတ္ ရွိရပါမည္နည္း၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူသည္ အဘယ္မွ်  ကာလပတ္လံုး အကြၽႏု္ပ္ကို အုပ္စုိုးရပါမည္နည္း၊ ၃အကြၽႏု္ပ္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္စကားကို မ်က္ႏွာျပဳ၍ နားေထာင္ ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိကို လင္းေစေတာ္မူပါ၊၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္ အေသအိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကို ေရာက္ရပါမည္၊၊ ၄အကြၽႏု္ပ္ ၏ ရန္သူက ငါႏိုင္ၿပီဟုဆို၍ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေသာသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္လႈပ္ရွားသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ၾကပါ လိမ့္မည္၊၊ ၅အကြၽႏု္ပ္သည္ ဂရုဏာေတာ္ကို ယံုၾကည္ပါ၏၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအရာ၌ ႏွလံုး ရႊင္လန္းပါလိမ့္မည္၊၆အကြၽႏု္ပ္၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊

 

အခန္းၾကီး (၁၄)

၁ဘုရားသခင္မရွိဟု မိုက္ေသာသူသည္ ထင္တတ္၏၊၊ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔သည္ ေဆြးေျမ့ယိုယြင္း၍ စက္ဆုပ္ ဘြယ္ေသာ အမႈကို ျပဳတတ္ၾက၏၊၊ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳေသာသူ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ၊၊ ၂နားလည္ေသာသူ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာသူတစံုတေယာက္ရွိသည္ မရွိသည္ကို သိျမင္ျခင္းငွါ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းကင္ေပၚ ကလူသားတုိ႔ကို ငံု႔၍ ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၏၊၊ ၃လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလဲြၾကၿပီ၊၊ တညီတၫြတ္တည္း ေဆြးေျမ့ယိုယြင္း ျခင္း ရွိၾက၏၊၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ၊၊ တေယာက္မွ် မရွိ၊၊

၄မုန္႔ကို စားသကဲ့သို႔ ငါ၏ လူတို႔ကို ကိုက္စား၍ ထာဝရ ဘုရားကို ပဌနာမျပဳေသာ အဓမၼလူအေပါင္းတို႔သည္ မသိဘဲ ေနရၾကသေလာ၊၊ ၅သို႔ျဖစ္၍ အလြန္ေၾကာက္လန္႔ၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ လူမ်ိဳးဘက္၍ ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ၆ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ရွိေသာ သူသည္ ထာဝရဘုရားကို ခိုလႈံေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သူ၏ အႀကံအစည္ကို အရွက္ကဲြေစတတ္ၾက၏၊၊ ၇ဣသေရလအမ်ိဳးကို ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ေပၚထြန္းပါေစေသာ၊၊ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ လူမ်ိဳးေတာ္ကို တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူေသာအခါ ယာကုပ္သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ဣသေရလသည္လည္း ရႊင္လန္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္၊၊

အခန္းၾကီး (၁၅)

၁အို ထာဝရဘုရား၊ တဲေတာ္၌ အဘယ္သူသည္ တည္းရပါမည္နည္း၊၊ သန္႔ရွင္းေသာေတာင္ေတာ္ ေပၚမွာ အဘယ္သူသည္ ေနရပါမည္နည္းဟူမူကား၊ ၂ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ တရားေသာအမႈကို ျပဳက်င့္၍ သစၥာစကားကို စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ ေျပာထေသာ ၃သူတပါး၏ အသေရကို ပ်က္ေစျခင္းငွါ ေျပာဆိုျခင္း၊ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ အက်ိဳးကို ျပစ္မွားျခင္း၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ သူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ေရွာင္ထေသာ ၄ဆိုးယုတ္ေသာ သူကို အယုတ္ဟူ၍ ထင္မွတ္လ်က္ ထာဝရဘုရားအား ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သူကို ရုိေသထေသာ ကိုယ္အက်ိဳးပ်က္ရေသာ္ လည္း ကုိယ္က်ိန္ဆိုေသာ သစၥာဂတိကိုမဖ်က္၊ ၅ကိုယ္ေငြကို ေခ်း၍ အတိုးမယူ အျပစ္မရွိေသာ သူ၏ တဘက္မွ တံစိုးကို မခံဘဲ က်င့္ေသာသူသည္ လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ အစဥ္အၿမဲကင္းလြတ္လိမ့္သတည္း၊၊

အခန္းၾကီး (၁၆)

၁အကြၽႏု္ပ္ကို ေစာင့္မေတာ္မူပါဘုရား၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံပါ၏၊၊ ၂ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ထာဝရဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္ေလွ်ာက္ဆိုပါၿပီ၊၊ ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး အျခားေသာ မဂၤလာသည္ အကြၽႏု္ပ္၌ မရွိပါ၊၊ ၃ျပည္ေတာ္၌ေနေသာ သန္႔ရွင္းသူႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ သူတို႔ကိုသာ ႏွစ္သက္ပါ၏၊၊ ၄အျခားေသာ လမ္းသို႔ လိုက္ေျပးေသာ သူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ သူတို႔ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာအေသြးကို မလႉမဆက္လို၊၊ သူတို႔ဘုရား၏ နာမကို မျမြက္လို၊ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ငါအေမြခံရာအဘို႔ ငါစားေသာက္ရာ အဘို႔ျဖစ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ အေမြအႏွစ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၆ငါပိုင္ထိုက္ေသာ နယ္နိမိ္တ္သည္ သာယာေသာအရပ္တြင္က်၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အေမြကို ငါခံရၿပီ၊၊

၇ငါ့ကို ျပဳစုေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးမည္၊၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ပင္ ငါ့ႏွလံုးသည္ ငါကို ႏႈိးေဆာ္ တတ္၏၊၊ ၈ငါသည္ ထာဝရဘုရားကို အစဥ္မျပတ္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား ငါ့လက်္ာဘက္၌ တည္ရွိေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍ ငါသည္ လႈပ္ရွားျခင္းမရွိရ၊၊ ထိုေၾကာင့္ ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ သာယာျခင္း၊ ၉ငါ့ဝိညာဥ္သည္လည္း ရႊင္လန္း ျခင္းရွိ၏၊၊ ထိုမွတပါး ငါ့အသားသည္ ေျမာ္လင့္လ်က္ က်ိန္းဝပ္လိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို မရဏာႏိုင္ငံ၌ ပစ္ထားေတာ္မမူ၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာသူအားလည္း ပုပ္စပ္ျခင္းကို ရွိေစေတာ္မမူဘဲလ်က္ ၁၁အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းကို ျပၫႊန္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ အထံေတာ္၌ စံုလင္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အခြင့္ႏွင့္ လက္်ာေတာ္ နားမွာ အစဥ္အၿမဲ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း အခြင့္ ရွိပါ၏၊၊

အခန္းၾကီး(၁၇)

၁အို ထာဝရဘုရား၊ တရားေသာဘက္မွေန၍ အကြၽႏု္ပ္ေအာ္ဟစ္ျခင္းကို မွတ္ေတာ္မူပါ၊၊ မလွည့္စားတတ္ ေသာ ႏႈတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းေသာ ပဌနာစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အကြၽႏု္ပ္ကို စီရင္၍ ေျဖာင့္ မတ္ေသာ အရာကိုေထာက္ရႈေတာ္မူပါ၊၊ ၃အကြၽႏု္ပ္ႏွလံုးကို စစ္ေဆးေတာ္မူပါ၊၊ ညဥ့္အခါ အကြၽႏု္ပ္ကို အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကိုစစ္ေၾကာေသာအခါ အဘယ္အျပစ္ကိုမွ် ေတြ႔ေတာ္မမူရာ၊၊ အကြၽႏု္ပ္အႀကံအစည္သည္ အကြၽႏု္ပ္စကားႏွင့္ မျခားမနားပါ၊၊ ၄လူျပဳတတ္ေသာ အမႈမ်ားမွာ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာသူ၏ လမ္းတို႔ကို ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ေရွာင္ပါၿပီ၊၊ ၅လမ္းခရီးေတာ္၌ အကြၽႏု္ပ္သြားစဥ္တြင္ ေျခမေခ်ာ္ေစျခင္းငွါ ေထာက္မေတာ္မူပါ၊ ၆အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူတတ္ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၏၊ နားေတာ္ကိုလွည့္၍ အကြၽႏု္ပ္စကားကို နာယူေတာ္မူပါ၊၊

၇ကိုယ္ေတာ္ကို ခိုလႈံေသာ သူတို႔ကို သူပုန္တို႔လက္မွ လက္်ာလက္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ထူးဆန္းေသာ ေမတၱာေက်းဇူးေတာ္ကို ျပေတာ္္မူပါ၊၊ ၈-၉အကြၽႏု္ပ္ကို ၫ‡င္းဆဲေသာ လူဆိုးတည္းဟူေသာ အကြၽႏု္ပ္ကို ဝိုင္း၍ သတ္လိုေသာ ရန္သူတို႔လက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ မ်က္ဆန္ကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ကို ေစာင့္ မေတာ္မူပါ၊၊ အေတာင္ေတာ္အရိပ္ထဲမွာ ဖံုးအုပ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁ဝသူတို႔သည္ မိမိတို႔ ဆူဝျခင္းကို ကိုးစား၍ ေထာင္လႊား ေစာ္ကားစြာ ေျပာဆိုၾကပါ၏၊၊ ၁၁အကြၽႏု္ပ္တို႔သြားေသာလမ္းကို ယခုဝိုင္းမိၾကပါၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ေျမေပၚမွာ လဲွျခင္းငွါ မ်က္စိႏွင့္ ရြယ္ၾကပါ၏၊၊ ၁၂ဘမ္းမိေသာ အေကာင္ကို စားခ်င္အားႀကီးေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔၄င္း၊ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္၌ ေခ်ာင္း၍ ေနေသာ ျခေသၤ့ပ်ိဳကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾကပါ၏၊၊ ၁၃အိုထာဝရဘုရား ထေတာ္မူပါ၊၊ သူတို႔ကို ဆီးတား၍ လွဲခ်ေတာ္မူပါ၊၊ မတရားေသာသူတို႔လက္မွ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို ထားေတာ္ျဖင့္ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၄အိုထာဝရ ဘုရား ေလာကီသားျဖစ္ေသာ ထိုလူတို႔လက္မွ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို လက္ေတာ္ျဖင့္ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊ ထိုသူတို႔ သည္ ယခုဘဝမွာ မိမိတို႔အဘို႔ကို ခံရၾကပါ၏၊၊ သူတို႔အလိုကို ဘ႑ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူ၏၊၊ သူတို႔ သားသမီးတုိ႔ သည္လည္း ၾကြယ္ဝ၍ ေျမးျမစ္ စသည္တို႔၌ မိမိတို႔ဥစၥာကို ခ်န္ထားၾကပါ၏။ ၁၅အကြၽႏု္ပ္မူကား ေျဖာင့္္မတ္၍ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ဖူးျမင္ရပါလိမ့္မည္၊၊ ႏိုးေသာအခါ ပံုသ႑ာန္ေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္အလို ျပည့္စံုရပါလိမ့္မည္။

 

အခန္းၾကီး (၁၈)

ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ဒါဝိဒ္သည္ ေရွာလုမင္းမွစ၍ ၊ ရန္သူအေပါင္းတို႔လက္မွ

ကယ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ခံရေသာအခါ

ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ျမြက္ဆိုေသာသီခ်င္း စကားဟူမူကား၊၊

၁အို ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ခြန္အား ဗလတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ခ်စ္ပါ၏၊၊ ၂ထာဝရဘု ရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ ၿမိဳ႔ရုိး ငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေသာသခင္၊ ငါ၏ဘုရား ငါကိုးစားေသာ အစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ  ငါ့ကို ကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ိဳ၊ ငါ၏ရဲတိုက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ထာဝရဘုရားကို ငါ ေတာင္းေလွ်ာက္၍ ရန္သူတို႔လက္မွ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊၊ ၄ေသျခင္းႀကိဳးတို႔သည္ ငါ့ကို ဝိုင္းမိ၍ ဖ်က္ဆီး တတ္ေသာ ေရစီးျခင္းေၾကာင့္ ငါေၾကာက္လန္႔ရ၏၊၊ ၅မရဏာႏို္င္ငံ၏ ႀကိဳးတို႔သည္ ဝိုင္း၍ ေသမင္း၏ ေက်ာ့ကြင္းသည္ ငါ့ကို ေက်ာ့မိလ်က္ရွိ၏၊၊ ၆ထိုသို႔ ငါသည္ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ေသာအခါ ထာဝရဘုရားေခၚ၍ ငါ၏ ဘုရားသခင္ ကို ေအာ္ဟစ္ ေလ၏၊၊ ေခၚေသာအသံကို ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွ ၾကားေတာ္မူ၍ ေအာ္ဟစ္ေသာ အသံသည္ နားေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေလ၏။  ၇ထိုအခါ အမ်က္ေတာ္ထြက္ေသာ အားျဖင့္ ေျမႀကီးတုန္လႈပ္၍ ေတာင္အျမစ္တို႔သည္ တေရြ႕ေရြ႕လႈပ္ရွားၾက၏၊၊ ၈ႏွာေခါင္းေတာ္ထဲက မီးခုိးထြက္၍ ႏႈတ္ေတာ္ထဲက မီးေလာင္ေသာအားျဖင့္ မီးခဲေတာက္ေလ၏၊၊ ၉မိုဃ္းေကာင္း ကင္ကို ၫြတ္သျဖင့္ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ ေျခဘဝါးေတာ္ေအာက္၌ ေမွာင္မိုက္ျဖစ္ေလ၏၊၊ ၁ဝေခရုဗိမ္ကို စီးလ်က္ ပ်ံေတာ္မူ၏၊၊ ေလ၏ အေတာင္တို႔အေပၚမွာ လွ်င္ျမန္စြာ ပ်ံေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ပုန္းကြယ္ေတာ္မူ၍ တခဲနက္ ေသာေရႏွင့္ ထူထပ္ေသာ မိုဃ္းတိမ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကာရံလ်က္ ရွိၾက၏၊၊ ၁၂ေရွ႔ေတာ္၌ ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ တိမ္ထပ္တို႔သည္ မိုဃ္းသီးႏွင့္ မီးခဲပါလ်က္ လြင့္ၾက၏၊၊ ၁၃ထာဝရဘုရားသည္လည္း ေကာင္းကင္ေပၚမွာ မိုဃ္းခ်ဳန္း၍ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသည္ အသံေတာ္ကို လႊင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄ေလးျမွားတာ္တို႔ကို ပစ္၍ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေစသျဖင့္ ရန္သူ တို႔ကို အရပ္ရပ္သို႔ ခဲြ၍ ရႈံးေစေတာ္မူ၏၊၊

၁၅ထိုအခါ အိုထာဝရဘုရား ကို္ယ္ေတာ္သည္ အျပစ္တင္၍ ႏွာေခါင္းေတာ္ထဲက အသက္ရႈေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ သမုဒၵရာေအာက္ျပင္ႏွင့္ ေလာက တိုက္ျမစ္တို႔သည္ ပြင့္လစ္ ထင္ေပၚလ်က္ ရွိၾက၏၊၊ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ အထက္အရပ္က လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ တခဲနက္ေသာ ေရထဲက ငါ့ကို ဆယ္ယူေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇ငါ့ကိုမုန္းေသာ သူတည္း ဟူေသာ ငါၿပိဳင္၍ မႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ ခြန္အားႀကီးေသာ ရန္သူတို႔လက္မွ ငါ့ကိုကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၈ေဘးဥပဒ္ေရာက္ ေသာကာလ၌ သူတို႔သည္ ဆီးတားေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ ငါမွီရာျဖစ္၍ ၁၉င့ါကို က်ယ္ဝန္းရာအရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့ကို ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏၊၊

၂ဝငါေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိသည္အေလ်ာက္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အက်ိဳးကိုေပး၍ ငါ့လက္စင္ၾကယ္ျခင္း၏ အက်ဳိးကို စီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁အေၾကာင္းမူကား ငါသည္ထာဝရဘုရား၏ လမ္းေတာ္သုိ႔ အစဥ္လိုက္၏၊၊ ငါ၏ဘုရား သခင္ထံမွ ျပစ္မွား၍ မသြား၊၊ ၂၂စီရင္ေတာ္မူခ်က္ရွိသမွ်ကို ငါသည္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊၊ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကို မပယ္၊ ၂၃ေရွ႔ေတာ္ မွာ ေျဖာင့္မတ္၍ ကိုယ္ဒုစရုိက္ကို ၾကည္ေရွာင္၏၊၊ ၂၄ထုိေၾကာင့္ ေရွ႔ေတာ္မွာ ထင္ရွားေသာငါ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း လက္စင္ၾကယ္ျခင္း ရွိသည္ႏွင့္အေလွ်ာက္ ထာဝရဘုရား သည္ ငါ၏အက်ဳိးကို ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၂၅သနားတတ္ေသာ သူအား ကိုယ္ေတာ္သည္ သနားျခင္းသေဘာ ကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအား ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သေဘာကို၄င္း၊   ၂၆သန္႔ရွင္းေသာသူအား သန္႔ရွင္းေသာ သေဘာကို၄င္း၊ ဆန္႔က်င္ေသာသူအား ဆန္႔က်င္ေသာသေဘာကို၄င္း ျပေတာ္မူ၏၊၊ ၂၇ႏိွမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္၍ ေထာင္လႊားေသာ မ်က္ႏွာကိုမူကား ရႈတ္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၈ထိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ မီးခြက္ကို ထြန္း၍ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ေမွာင္မုိက္ျခင္းကို လင္းေစေတာ္မူ၏၊ ၂၉အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ တပ္ကို ဖ်က္ပါၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳလ်က္ ၿမိဳ႔ရုိးကို ေက်ာ္၍ ဝင္ပါၿပီ၊၊

၃ဝဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူေသာ အမႈသည္ စံုလင္၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ သစၥာေတာ္သည္ အစစ္ခံ၍ တည္၏။ခိုလႈံေသာလူအေပါင္းတို႔ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃၁ထာဝရဘုရားမွတပါး အဘယ္ဘုရားသခင္ ရွိသနည္း၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္မည္ေသာ ေက်ာက္ရွိသနည္း၊၊ ၃၂ ထိုဘုရားသခင္ သည္ ငါ့ကို ခြန္အား ခါးပန္းႏွင့္စည္း၍ ငါသြားရာ လမ္းကို ေျဖာင့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၃၃ငါ့ေျခကို သမင္ေျခကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္ေစေတာ္မူ၍ ငါ၏ျမင့္ရာ အရပ္ေပၚမွာ င့ါကိုတင္ထားေတာ္မူ၏၊၊ ၃၄ငါ့လက္ကိုစစ္မူ၌ ေလ့က်က္ေစျခင္းငွါ သြန္သင္ေတာ္မူ၍ ေၾကးဝါ ေလးကို ငါ့လက္ရုံးႏွင့္ ငါတင္ႏိုင္၏၊၊

၃၅ကိုယ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ဒိုင္းလႊားကိုအပ္၍ လက်္ာလက္ေတာ္အားျဖင့္ မစေတာ္မူ၏၊၊ သည္းခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ အကြၽႏုုပ္သည္ ေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါ၏၊၊ ၃၆အကြၽႏု္ပ္သြားေသာလမ္းကို ရွင္းလင္း၍ ေျခမေခ်ာ္ေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ၃၇အကြၽႏု္ပ္သည္ ရန္သူတို႔ကို လိုက္၍မီွသျဖင့္ သူတို႔ကို မပယ္ရွင္းမွီတိုင္ ေအာင္ မျပန္ပါ၊၊  ၃၈သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ေျခ ေအာက္မွာ လဲလ်က္ရွိ၍ မထႏိုင္ေအာင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ႏွိပ္ႏွင္းပါ၏။ ၃၉အေၾကာင္းမူကား စစ္တိုက္ေစျခင္းငွါ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ခြန္အားခါးပန္းႏွင့္စည္း၍ အကြၽႏ္ုပ္တဘက္၌ ထေသာသူတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ေအာက္မွာ လွဲေတာ္မူ၏၊၊ ၄ဝအကြၽႏု္ပ္ကိုမုန္းေသာရန္သူတို႔၏လည္ပင္းကို အကြၽႏ္ုပ္၌ အပ္၍ ဖ်က္ဆီးရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၄၁သူတို႔သည္ေအာ္ဟစ္ၾကေသာအခါ ကယ္တင္ေသာ သူမရွိ ထာဝရဘုရား ကိုေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း ထူးေတာ္မမူ၊၊ ၄၂ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္သည္သူတို႔ကို ေလတိုက္ေသာ ေျမမႈန္႔ ကိုကဲ့သို႔၊ ညက္ညက္ေခ်ၿပီးမွ၊ လမ္း၌အမႈိက္ကိုကဲ့သို႔ သြန္ပစ္ေလ၏။

၄၃လူစုတို႔သည္ ဆိုင္ၿပိဳင္တုိက္လွန္ျခင္းမွ အကြၽႏု္ပ္ကုိုကယ္လႊတ္၍ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အကဲအမွဴးအရာ၌  ခန္႔ထားေတာ္မူေသာအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္မသိဘူးေသာ လူစုသည္အကြၽႏု္ပ္ထံ၌ ကြၽန္ခံပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ စကားသံကို ၾကားသည္ ခဏျခင္းတြင္နားေထာင္ပါ၏။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုေတာင္းပန္ၾကပါ၏။ ၄၅ညွိဳးႏြမ္းသည္ ျဖစ္၍ ခိုလႈံရာအရပ္ထဲက တုန္လႈပ္လ်က္ထြက္ၾကပါ၏၊၊

၄၆ထာဝရဘုရားသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍ငါ၏ေက်ာက္၌မဂၤလာရွိပါေစသတည္း။ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၌ ေျမွာက္ျခင္းရွိပါေစသတည္း။ ၄၇ငါ့ဘက္၌တရားသျဖင့္ စီရင္၍ လူစုတုိ႔ကို ငါ့ေအာက္မွာ နိမ့္ခ်ေသာသူကား ဘုရားသခင္ေပတည္း။ ၄၈ရန္သူတို႔ လက္မွငါ့ကို ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္တ ဘက္၌ ထေသာသူတို႔အေပၚသို႔ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို္ ေျမွာက္တင္၍လုယူဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သူ၏လက္ မွကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၄၉ထုိေၾကာင့္ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္တပါးအမ်ဳိးသားတို႔တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုခ်ီးမြမ္း ၍ နာမေတာ္ကုိေထာမနာ သီခ်င္းဆုိပါမည္။ ၅ဝဘုရားသခင္သည္ မိမိခန္႔ထားေသာ မင္းႀကီးကိုအထူးသျဖင့္ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူသည္။ ဘိသိက္ေတာ္ကို ခံရေသာဒါဝိဒ္မွစ၍ အမ်ဳိးအႏြယ္အား ကာလအစဥ္အဆက္ ကရုဏာ ေက်းဇူးကိုျပဳေတာ္မူ၏။

အခန္းၾကီး (၁၉)

၁မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကားေျပာ၍ မိုဃ္းမ်က္ႏွာက်က္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္ လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏။ ၂တေန႔ကိုတေန႔ျမြက္ဆို၍ တညဥ့္ကိုတညဥ့္သြန္သင္၏။ ၃ႏႈတ္ျမြက္ ျခင္း၊စကားေျပာျခင္းမရွိ။ သူတို႔ႏႈတ္ထြက္သံကုိ မၾကားရေသာ္လည္း၊ ၄သူတို႔၏အသံသည္ ေျမတျပင္လံုး၌ႏွံျပား၍ သူတို႔၏စကားသည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ေရာက္ေလ၏၊၊ ၅မိုဃ္းေကာင္းကင္တြင္ ေနဗိမာန္ကို ထားေတာ္မူသျဖင့္ ေနသည္အိပ္ခန္းထဲက ထြက္လာေသာ မဂၤလာေဆာင္လုလင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ခြန္အားႀကီးေသာသူကဲ့သုိ႔ မိမိသြားရာ လမ္းသုိ႔ လိုက္ေျပးမည္ ဟုဝမ္းေျမာက္လ်က္။ ၆မိုဃ္းေကာင္းကင္ တစြန္းမွထြက္လာ၍ တစြန္းတိုင္ေအာင္လွည့္ပတ္ ေသာအားျဖင့္ သူ၏အပူအရွိန္မွ ကြယ္လြတ္ေသာ အရာတစံုတခုမွ်မရွိ။

၇ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္သည္စံုလင္သည္ျဖစ္၍ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ျပဳျပင္တတ္၏။ ထာဝရဘုရား၏ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္သည္ ဟုတ္မွန္သည္ျဖစ္၍ မလိမၼာေသာသူတို႔ကို လိမၼာေစတတ္၏။ ၈ထာဝရဘုရား၏ နည္းဥပေဒသတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္သည္ျဖစ္၍ စိတ္ႏွလံုးကိုရႊင္လန္းေစတတ္၏။ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္သည္ စင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ မ်က္စိကိုရွင္းလင္းေစတတ္၏၊၊ ၉ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသေဘာသည္ သန္႔ရွင္းသည္ျဖစ္၍ ကာလအစဥ္အျမဲတည္၏။ ထာဝရဘုရား၏ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ သစၥာတရားႏွင့္ညီ၍ တညီတ ၫြတ္တည္း ေျဖာင့္မတ္ၾက၏၊၊ ၁ဝေရႊထက္မက မ်ားစြာေသာေရႊစင္ထက္ႏွစ္သက္ဘြယ္ ျဖစ္၍ပ်ားရည္ထက္မက ပ်ားလပို႔ထက္ ခ်ဳိၾက၏။ ၁၁တရားေတာ္ အားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္သည္ သတိရ၍ တရားေစာင့္ျခင္း အက်ဳိးသည္ ႀကီးလွပါ၏။

၁၂မိမိမွားယြင္းျခင္းကို အဘယ္သူသည္ နားလည္ႏုိင္သနည္း၊၊ မထင္ရွားေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ ကို ကင္းစင္ေစ၍၊ ၁၃ရဲရင့္ေသာဒုစရုိက္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္သည္ မျပဳရမည္အေၾကာင္းကို ဆီးတားေတာ္မူပါ။ ဒုစရုိက္အျပစ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုအစိုးမရပါေစႏွင့္။ ထုိသို႔ေသာအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိ၍ ႀကီးစြာေသာျပစ္မွားျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ရပါလိမ့္မည္။ ၁၄အကြၽႏု္ပ္ေျပာေသာစကားႏွင့္ စိတ္ႏွလံုး၏ အၾကံအစည္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ႏွစ္သက္ဘြယ္ျဖစ္ပါေစေသာ။ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ေက်ာက္ အကြၽႏု္ပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား။

အခန္းၾကီး (၂၀)

၁ေဘးအႏၱရာယ္ေရာက္ေသာကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္စကားကိုနားေထာင္၍ ယာကုပ္၏ ဘုရားသခင္ နာမေတာ္သည္ ေျမွာက္ေတာ္မူပါေစေသာ။ ၂သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ထဲက ကူညီ၍ ဇိအုန္ေတာင္ ေပၚက ေထာက္ပင့္ေတာ္မူပါေစေသာ။ ၃ကုိယ္ေတာ္၏ပူေဇာ္သကၠာ အလံုးစံုတို႔ကို ေအာက္ေမ့၍ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ကို လက္ခံေတာ္မူပါေစေသာ။ ၄ကိုယ္ေတာ္၏စိတ္ အလုိရွိသည္အတိုင္း ေပးသနား၍ အႀကံအစည္ေတာ္ ရွိသမွ်တို႔ကို ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ ၅ကိုယ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္ဝမ္းေျမာက္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ဘုရားသခင္၏ အခြင့္ႏွင့္ အလံကို ထူၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ဆုေတာင္းသမွ်အတိုင္း ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ၊၊

၆ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူ၍ ဘိသိက္ခံေသာသူအား ကယ္တင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ လက္်ာလက္ ေတာ္ ကယ္တင္ျခင္းအစြမ္းႏွင့္ ထိုသူ၏ စကားကို သန္႔ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ နားေထာင္ေတာ္ မူေၾကာင္းကို၄င္း ယခုငါသိ၏၊၊ ၇အခ်ိဳ႔ေသာ သူတို႔သည္ ရထားကို၄င္း၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ျမင္းကို၄င္း ခ်ီးမြမ္းတတ္ၾက၏၊၊ ငါတို႔မူကား ငါတို႔ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈သူတို႔သည္ ႏွိမ့္ခ်၍ လဲလ်က္ ရွိၾက၏၊ ငါတို႔မူကားထ၍ မတ္တပ္ေနၾက၏၊ အိုထာဝရဘုရား မင္းႀကီးကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၉အကြၽႏု္ပ္တို႔ေခၚ ေသာအခါ နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊