အခန္းၾကီး (၁၁၁) မွ (၁၂၀)


အခန္းၾကီး (၁၁၁)

၁ငါသည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔၏ အစည္းအေဝး၌၄င္း၊ ပရိတ္သတ္၌၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်ီးမြမ္းမည္။ ၂ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္တို႔သည္ ႀကီးျမတ္ၾက၏။ ၾကည္ညိဳေသာသူတို႔သည္ ထိုအမႈေတာ္တို႔ကို ရွာေဖြလိုက္စစ္တတ္ၾက၏။ ၃စီရင္ေတာ္မူေသာအရာသည္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ေျဖာင့္မတ္ ေတာ္မူျခင္းတရားလည္း အစဥ္အၿမဲတည္၏။ ၄အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္တို႔ကို ေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ စီရင္ေတာ္မူၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္ ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာ သေဘာ၊ သနားစံုမက္တတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ၅ေၾကာက္ရံြ႕ရို ေသေသာသူတို႔ကို ေကြ်းေမြးေတာ္မူ၏။ ပဋိိညာဥ္တရားေတာ္ကို အစဥ္ေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏။ ၆အမႈေတာ္တို႔၌ ရွိေသာ တန္ခိုးကို မိမိလူတို႔အားျပ၍၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ အေမြကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၇လက္ေတာ္ႏွင့္ ျပဳေသာအမႈတို႔သည္ သစၥာႏွင့္၄င္း၊ တရားႏွင့္၄င္းယွဥ္ၾက၏။ ပညတ္ေတာ္အလံုးစံု တို႔သည္ ေဖါက္ျပန္ျခင္း သေဘာႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။  ၈သစၥာေစာင့့့္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာေၾကာင့္ အစဥ္အျမဲတည္ၾက၏။ ၉မိမိလူတို႔၌ ေရြးေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူ၏။ ပဋိိညာဥ္တရားေတာ္ကို အစဥ္အျမဲ ထားေတာ္မူ၏။ နာမေတာ္သည္ သန္႔ရွင္၏။ ေၾကာက္ရြံ႔ရိုေသဘြယ္  ျဖစ္၏။ ၁ဝထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သေဘာသည္ ပညာ၏ အခ်ဳပ္အျခာ ျဖစ္၏။  ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္သမွ်ေသာသူတို႔သည္ ေကာင္းေသာညာဏ္ရွိၾက၏။ ဂုဏ္အသေရေတာ္သည္အစဥ္အျမဲတည္သတည္း။

 အခန္းၾကီး (၁၁၂)

၁ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍၊ ပညက္ေတာ္တို႔၌ အလြန္ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာ သူသည္မဂၤလာရွိ၏။ ၂ထိုသူ၏ သားေျမးတို႔သည္ ေျမေပၚမွာ အားႀကီးၾကလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔၏ အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ မဂၤလာရွိတတ္၏။ ၃ထုိသူ၏အိမ္၌ စည္းစိမ္ဥစၥာ ၾကြယ္ဝ၍၊ သူ၏ေကာင္းကိ်ဳးသည္ အစဥ္အၿမဲတည္တတ္၏။ ၄သေဘာေျဖာင့္ေသာ  သူတို႔အဘို႔၊ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ အလင္းေပၚထြန္းတတ္၏။ ထိုသို႔ေသာ သူသည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ သေဘာႏွင့္ သနားစံုမက္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၍၊တရားသျဖင့္ျပဳတတ္၏။ ၅ဂရုဏာစိတ္ရွိ၍ ေခ်းငွားတတ္ေသာ သူသည္ ေကာင္းစားတတ္၏။ တရားဆံုးျဖတ္ရာ ကာလ၌ ေအာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၆အကယ္စင္စစ္ လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ အစဥ္အၿမဲေအာက္ေမ့ဘို႔ရာျဖစ္လိမ့္မည္၊ ၇မေကာင္းေသာသိတင္းကို မေၾကာက္ရ၊၊ စိတ္ႏွလံုးသည္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားသျဖင့္ တည္ၾကည္တတ္၏၊ ၈သူ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ၿမဲၿမံသည္ျဖစ္၍ ရန္သူတို႔၌ အားမရမွီတိုင္ေအာင္ ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လိမ့္မည္၊၊ ၉သူသည္ စြန္႔ႀကဲၿပီ။ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးကမ္းၿပီ၊၊ သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲတည္တတ္၏၊၊ သူ၏ဦးခ်ိဳသည္ ဂုဏ္အေသေရႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ရိွလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝ မတရားေသာသူတို႔သည္ျမင္၍ နာၾကင္ေသာစိတ္ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ အံသြား ခဲႀကိတ္၍ ပိန္ခ်ဳံးၾကလိမ္မည္၊၊ မတရားေသာသူတို႔၏ အလိုသည္ ပ်က္စီးရလိမ့္မည္၊၊

 အခန္းၾကီး (၁၁၃)

၁ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေတာ္တို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ၊၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ယခုမွစ၍ အစဥ္အဆက္ မဂၤလာရွိေစသတည္း၊၊ ၃ ေနထြက္ရာမွသည္ ေနဝင္ရာတိုင္ေအာင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ၄ ထာဝရဘုရားသည္ လူမ်ိဳးတကာ တို႔အေပၚ၌၄င္း၊ ဘုန္းေတာ္သည္ ေကာင္းကင္အေပၚ၌၄င္း ျမင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅ ကိုယ္ကို ခ်ီးျမွင့္၍ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ္လည္း ကိုယ္ကို နိမ့္ခ်၍ ေကာင္းကင္အရာႏွင့္ ေျမႀကီးအရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူေသာ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ အဘယ္သူ တူသနည္း၊၊ ၇ ဆင္းရဲေသာ သူကို ေျမမႈန႔္ ထဲက ၾကြလ်က္ ငတ္မြတ္ေသာ သူကို ေနာက္ေခ်းပံုထဲက ေျမွာက္လ်က္  မင္းသားတို႔တြင္၄င္း၊ မိမိလူတို႔ကို အုပ္စိုးေသာ မင္းတို႔တြင္၄င္း ေနရာေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၉ၿမံဳေသာ မိန္းမသည္ အိမ္၌ေန၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ သားဘြားရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

အခန္းၾကီး (၁၁၄)

၁ဣသေရလ အမ်ိဳး၊ ယာကုပ္အႏြယ္သည္ရုိင္းေသာလူမ်ိဳးေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္က ထြက္ေသာအခါ၊ ၂ယုဒအမ်ိဳး သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ျဖစ္၏၊၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္၏၊ ၃ပင္လယ္သည္ ျမင္၍ ေျပးေလ၏၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္လည္း ေနာက္သို႔လွည့္ေလ၏၊ ၄ေတာင္ႀကီးတို႔သည္ သိုးကဲ့သို႔၄င္း၊ ေတာင္ငယ္တို႔သည္ သိုးသငယ္ကဲ့ သို႔၄င္း ခုန္ၾက၏၊၊ ၅အခ်င္းပင္လယ္ သင္ေျပးသည္အေၾကာင္း အခ်င္းေယာ္ဒန္ျမစ္၊ သင္သည္ ေနာက္လွည့္သည့္ အေၾကာင္း ၆အခ်င္းေတာင္ႀကီးတို႔ သင္တို႔သည္ သိုးကဲ့သို႔ ခုန္ၾကသည္အေၾကာင္း၊ အခ်င္းေတာင္ ငယ္တို႔ သင္တို႔သည္ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ ခုန္ၾကသည့္အေၾကာင္းကား အဘယ္သို႔နည္း၊၊ ၇အို ေျမႀကီး အရွင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႕ယာကုပ္အမ်ိဳးကိုးကြယ္ေသာဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႔မွာ တုန္လႈပ္လ်က္ ေနေလာ့၊၊ ၈ဘုရားသခင္သည္ ေက်ာက္ကို ေရကန္၊ မီးေက်ာက္ကို စမ္းေရတြင္း ျဖစ္ေစေတာ္မူသတည္း၊၊

အခန္းၾကီး (၁၁၅)

၁အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုန္းမရွိေစဘဲ၊ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုန္းမရွိေစဘဲ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမ၌ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ သစၥာေတာ္ေၾကာင့္ ဘုန္းရွိပါေစသတည္း၊၊ ၂သူတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုရၾကမည္နည္း၊၊ ၃ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္ မူ၏၊၊ အလိုေတာ္ရိွသမွ်အတိုင္း ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၄သူတို႔၏ ရုပ္တုမ်ားမူကား ေငြလည္းျဖစ္၏၊၊ ေရႊလည္းျဖစ္၏၊၊ လူလက္ျဖင့္ လုပ္ေသာ အရာေပတည္း၊၊ ၅ထိုရုပ္တုတို႔သည္ ႏႈတ္ရွိ၍ စကား မေျပာတတ္၊၊ မ်က္စိရွိ၍ မျမင္တတ္၊၊ ၆ နားရွိ၍ မၾကားတတ္၊၊ နွာေခါင္းရွိ၍ မနမ္းတတ္၊၊ ၇လက္ရွိ၍ မကိုင္တတ္၊၊ ေျခရွိ၍ မသြားတတ္၊၊ သူတို႔ လည္ေခ်ာင္းျဖင့္ အသံမျပဳတတ္ပါတကား၊၊ ၈လုပ္ေသာသူတို႔လည္း အတူတူ၊ ကိုးစားေသာသူအေပါင္းတို႔လည္း အတူတူပါတကား။

၉အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားေလာ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို မစေသာသူ ကြယ္ကာေသာ သူျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအိုအာရုန္အမ်ိဳးအႏြယ္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာရုန္အမိ်ဳးအႏြယ္ကို မစေသာသူ၊ ကြယ္ကာေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊  ၁၁ထာဝရဘုရား ကို ေၾကာက္ရြ႕ံေသာသူတို႔ ထိုဘုရားကို ကိုးစားၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုသို႔ေသာသူတို႔ကို မစေသာသူ၊ ကြယ္ကာေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့တို႔ကို ေအာက္ေမ့ ေတာ္မူ၏၊၊ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္၊၊  ဣသေရလ အမ်ိဳးကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္၊ အာရုန္အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၁၃ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ ေသာသူအႀကီးအငယ္တို႔ကို ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူမည္၊၊  ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ႏွင့္ သင္တို႔သား ေျမးတို႔၌ မဂၤလာကို တိုးပြားေစေတာ္မူမည္၊ ၁၅သင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေသာ ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူေသာ သူျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၆ေကာင္းကင္ကား ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ျဖစ္၏၊၊ ေျမႀကီးကိုကား လူသားတို႔အား ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၇ေသလြန္ေသာသူ ၿငိမ္းရာထဲသို႔ ဆင္းေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို မခ်ီးမြမ္းရၾက၊၊ ၁၈ငါတို႔မူကား၊ ထာဝရဘုရားကို ယခုမွစ၍ အစဥ္အဆက္ ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလအံ့သတည္း၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

 အခန္းၾကီး (၁၁၆)

၁ထာဝရဘုရားသည္ ငါေတာင္းပန္ျခင္းအသံကိုၾကား၍ ငါ့ဘက္သို႔ နားေတာ္ကိုလွည့္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္ ငါႏွစ္သက္၏။ ငါအသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး၊ ထာဝရဘုရားကို ပဌနာျပဳမည္၊၊ ၃ေသျခင္းႀကိဳးတို႔သည္ ငါ့ကိုဝိုင္း၍ မရဏာႏိုင္ငံေဘးတို႔သည္ ငါ့ကိုဘမ္းမိသျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေဝဒနာႏွင့္ ငါေတြ႔ႀကံဳရ၏၊၊ ၄ထိုအခါ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ပဌနာျပဳ ၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ သေဘာ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာ ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ သည္ ကရုဏာစိတ္ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ၆ထာဝရဘုရားသည္ မလိမၼာေသာသူတို႔ကို ေစာင့္္မေတာ္မူ၏၊၊ ငါသည္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ရွိေသာအခါ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇အိုငါ့ဝိညာဥ္ သင္၏ ၿငိမ္ဝပ္ရာသို႔ျပန္ေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ ေက်း ဇူးျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ ၈ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ေသျခင္းမွ၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္စိကို မ်က္ရည္က်ျခင္းမွ၄င္း အကြၽႏ္ုပ္ေျခကိုလည္း ထိမိ၍ လဲျခင္းမွ၄င္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၉သို႔ျဖစ္၍ အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာတြင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ငါက်င့္၍ ေနရ၏၊၊

၁ဝငါသည္ အလြန္ညိဳးငယ္ျခင္းကို ခံရ၏ဟု ျမြက္ဆိုေသာ္လည္း ယံုၾကည္ေသာစိတ္ရွိေသး၏၊၊ ၁၁လူအေပါင္းတို႔သည္ မုသာကို သံုးတတ္ၾက၏ ဟု သတိလစ္လ်က္ ေျပာမိ၏၊၊ ၁၂ငါ၌ ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးအလံုးစံု တို႔ကို အဘယ္သို႔ ဆပ္ရမည္နည္း၊၊ ၁၃ကယ္တင္ျခင္းခြက္ဖလားကို ကိုင္ယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ပဌနာ ျပဳမည္၊၊ ၁၄ထာဝရဘုရားအား သစၥာကတိထားသည္အတိုင္း ထာဝရဘုရား၏ လူမ်ားေရွ႔၌ သစၥာဝတ္ကို ေျဖမည္၊ ၁၅ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ မိမိသန္႔ရွင္းေသာသူတို႔၏ ေသျခင္းအရာသည္ အဘိုးႀကီးလွ၏၊၊ ၁၆အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽန္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္မွန္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္မတြင္ျမင္ေသာသားလည္း မွန္ပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၌ ခ်ည္အေႏွာင္ကို လႊတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၇ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရာ ယဇ္ကို ေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္၍ ထာဝရ ဘုရား၏ နာမေတာ္ကို  ပဌနာျပဳမည္၊၊ ၁၈ထာဝရဘုရားအား သစၥာကတိထားသည္အတိုင္း အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သင္၏အလယ္မွာ ထာဝရ ဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တန္တိုင္းအတြင္းတြင္ ထာဝရဘုရား၏ လူမ်ားေရွ႔၌ သစၥာဝတ္ကို ေျဖပါမည္၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

 အခန္းၾကီး (၁၁၇)

၁လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ လူအႏြယ္အေပါင္းတို႔ အလြန္ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂အေၾကာင္းမူကား ၊ ငါတို႔၌ ကရုဏာေတာ္ႀကီးလွ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ သစၥာေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္၏။ ဟာေလလုယ။

 အခန္းၾကီး (၁၁၈)

၁ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူး တာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးဝန္ခံေစ၊၊ ၃ကရုဏာေတာ္အစဥ္ အၿမဲတည္ေစဟု အာရုန္အႏြယ္ ဝန္ခံေစ၊၊ ၄ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ဟု ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သူတို႔သည္ ဝန္ခံၾကေစ။

၅ငါသည္ က်ဥ္းေျမာင္းရာထဲက ထာဝရဘုရားကိုေခၚ၍ ထာဝရဘုရားသည္ က်ယ္ဝန္းေသာ အရပ္ထဲသို႔ သြင္းေတာ္မူ၏၊၊ ၆ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ဘက္၌ ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ေၾကာက္စရာမရွိ၊၊ လူသည္ ငါ၌ အဘယ္သုို႔ျပဳႏိုင္ သနည္း၊ ၇ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ဘက္၌ မစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါ့ကိုမုန္းေသာသူတို႔၌ ငါအလိုကို ျပည့္စံုလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရား၌ ခိုလႈံျခင္းသည္ လူကို ကိုးစားျခင္းထက္သာ၌ ေကာင္း၏၊၊ ၉ထာဝရဘုရားကို ခိုလႈံျခင္းသည္ မင္းကို ကိုးစားျခင္းထက္သာ၍ေကာင္း၏၊၊  ၁ဝလူအမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ကိုဝိုင္းၾကေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ အားျဖင့္ သူတို႔ကို ပယ္ျဖတ္ရ၏၊၊ ၁၁ငါ့ကို ဝိုင္းၾက၏၊၊ ဝိုင္းေသာ္လည္း ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ သူတို႔ကို ပယ္ျဖတ္ရ၏၊၊  ၁၂ပ်ားမ်ားကဲ့သို႔ ငါ့ကိုဝိုင္း၍ အံုၾကေသာ္ လည္း ဆူးပင္ကိုေလာင္ေသာ မီးကဲ့သို႔ ၿငိမ္းၾက၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ သူတုိ႔ကို ျပယ္ျဖတ္ရ၏၊၊ ၁၃သင္သည္ငါကိုလွဲေသာအခါ ျပင္းထန္စြာတြန္းေသာ္ လည္း ထာဝရဘုရားသည္ ငါကို မစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄ထာဝရဘုရား သည္ ငါ၏အစြမ္းသတၱိ၊ ငါသီခ်င္းဆိုရာအေၾကာင္း ငါ့ကိုကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၅ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအသံႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းအသံရွိ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္်ာေတာ္သည္ ႀကီးေသာ အမႈကိုျပဳ၏၊၊ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ လက္်ာ လက္ေတာ္သည္ ခ်ီးျမွင့္လ်က္ ရွိ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္်ာလက္ေတာ္သည္ ႀကီးေသာအမႈကို ျပဳ၏၊၊ ၁၇ငါမေသရ ေသး၊၊ အသက္ရွင္၍ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ၾကားေျပာရဦးမည္၊၊ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို က်ပ္တည္းစြာ ဆံုးမေသာ္လည္း ေသျခင္း၌ အပ္ေတာ္မမူေသး၊၊

၁၉ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတံခါးတို႔ကို ငါအားဖြင့္ၾက၊၊ ငါဝင္၍ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရမည္၊၊ ၂ဝဤတံ ခါးသည္ ထာဝရဘုရား၏ တံခါးျဖစ္၏၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ ဝင္ရၾက၏၊၊ ၂၁ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္းပါ မည္၊ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ စကားကိုနားေထာင္၍ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၂တိုက္ကို တည္လုပ္ေသာသူမ်ားကိုပယ္ထားေသာ ေက်ာက္သည္ ေနာက္တဖန္ တိုက္ေထာင့္အထြဋိ္ဖ်ားသို႔ ေရာက္ျပန္၏၊၊ ၂၃ထိုအမႈသည္ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူေသာအမႈျဖစ္၏၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌လည္း အံ့ဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ၂၄ဤေန႔ရက္သည္ ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္၍ ယေန႔ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့၊၊ ၂၅အိုထာဝရ ဘုရား ကယ္တင္ေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္ပါ၏၊၊ အိုထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ေပးေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္ ပါ၏၊၊ ၂၆ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ ၾကြလာေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း၊၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ထဲက အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးပါ၏၊၊ ၂၇ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုုရားသခင္ျဖစ္၍ ငါတို႔၌ ေရာင္ျခည္ ေတာ္ ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ယဇ္တင္ရန္အေကာင္ကို ယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ိဳ၌ ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ၾကေလာ့၊၊ ၂၈ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမွာက္ပါမည္၊၊  ၂၉ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊

 

 အခန္းၾကီး (၁၁၉)

၁ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္း၌ မလဲြမတိမ္း လိုက္သြားေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၂သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္ကို ေစာင့္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ရွာေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၃ထိုသူတို႔သည္ ဒုစရုိက္ ကိုမျပဳ လမ္းခရီးေတာ္၌ လိုက္သြားတတ္ၾက၏၊ ၄အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကိဳးစား၍ က်င့္ဘိုရာ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾသဝါ ဒ ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၅ကိုယ္ေတာ္၏ အထံုးအဖဲြ႔မ်ားကို ေစာင့္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ လမ္းေျဖာင့္ ပါေစေသာ၊ ၆အကြၽႏ္ုပ္သည္ ပညတ္ေတာ္အလံုးစံုတို႔ကို ေထာက္ထားေသာအခါ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ရပါ၏၊ ၇ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ေတာ္မူခ်က္မ်ားကို အကြၽႏ္ုပ္ေလ့က်င့္ၿပီးမွ ဂုဏ္ေတာ္ကို ေျဖာင့္ေသာသေဘာႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ ၈ကိုယ္ေတာ္၏ အထံုးအဖဲြ႔မ်ားကို  ေစာင့္ပါမည္၊၊  အကြၽႏ္ုပ္ကို ရွင္းရွင္းစြန္႔ပစ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊

၉လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကို အဘယ္သို႔ သန္႔ရွင္းေစႏိုင္ပါမည္နည္း၊ ဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတိုင္း သတိျပဳရမည္၊၊ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ရွာပါ၏၊၊ ပညတ္ေတာ္လမ္းမွ လဲြေစေတာ္ မမူပါႏွင့္၊၊ ၁၁ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္္မွားဘဲ ေနႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးထဲမွာ သိုထားပါၿပီ၊၊  ၁၂အို ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူ၏၊၊ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္၌ သြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၃စီရင္ ေတာ္မူရာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အလံုးစံုတို႔ကို အကြၽန္ုပ္သည္ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွင့္ ေဟာေျပာပါ၏၊၊ ၁၄ခပ္သိမ္းေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာကို ရဘိသကဲ့သို႔ သက္ေသခံေတာ္မူရာလမ္း၌ ဝမ္းေျမာက္ပါ၏၊၊ ၁၅ေပးေတာ္မူေသာ ၾသဝါဒကုိဆင္ျခင္၍ လမ္း ခရီးေတာ္တို႔ကို ၾကည့္ရႈပါ၏၊၊ ၁၆အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မမွတ္ဘဲမေနပါ။

၁၇ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္သည္ အသက္ရွင္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ႏိုင္ပါမည္အေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳေတာ္ မူပါ၊၊ ၁၈တရားေတာ္၌ အံ့ဘြယ္ေသာအရာတို႔ကို ျမင္ႏိုင္ပါမည္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္၏ မ်က္စိတို႔ကို ဖြင့္ေတာ္မူပါ၊၁၉အကြၽႏု္ပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဧည့္သည္ျဖစ္ပါ၏၊၊ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ဝွက္ထားေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၂ဝ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ ကို အစဥ္မျပတ္ ေတာင့္တေသာ အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ႏွလံုး ေၾကကဲြလ်က္ ရွိပါ၏၊၊ ၂၁မာနႀကီးေသာသူႏွင့္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို လြန္က်ဴး၍ အက်ိန္ခံရေသာ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ဆံုးမေတာ္မူ၏၊၊ ၂၂အကြၽႏ္ုပ္သည္သက္ေသ ခံေတာ္မူခ်က္ တို႔ကို ေစာင့္ပါသည္ျဖစ္၍ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၂၃မင္းတို႔သည္ အကြၽန္ုပ္တဘက္၌ ထိုင္၍ ေျပာၾကပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္မူကား အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ေနပါ၏။ ၂၄သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ အကြၽႏ္ုပ္တုိင္ပင္ရာ ျဖစ္ၾကပါ၏၊၊

၂၅အကြၽႏ္ုပ္အသက္သည္ ေျမမႈန္႔၌ မွီဝဲလ်က္ ရွိပါ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ေစေတာ္ မူပါ၊၊ ၂၆အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္အက်င့္တို႔ကို ေဘာ္ျပ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူၿပီ။ အထံုးအဖြဲ႔ေတာ္တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္၌သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ ၂၇ေပးေတာ္မူေသာ ၾသဝါဒလမ္းကို အကြၽႏ္ုပ္နားလည္ ေစေတာ္မူပါ၊၊ သို႔ျပဳလွ်င္  အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ပါမည္၊၊ ၂၈အကြၽန္ုပ္ဝမ္းနည္းျခင္း အားျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးအရည္ယိုလ်က္ ရွိပါ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတ္ာအတိုင္း တည္ၾကည္ေစေတာ္မူပါ။ ၂၉မုသာလမ္းကိုအကြၽႏ္ုပ္ ေရွာင္ပါမည္အေၾကာင္း ကယ္မ၍ တရားေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ၊၊ ၃ဝသစၥာလမ္းကို အကြၽႏ္ုပ္ေရြးပါၿပီ၊၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ေရွ႕မွာ ထားပါၿပီ၊၊ ၃၁သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္တို႔၌ မွီဝဲပါၿပီ၊၊ အို ထာဝရဘုရား အရွက္ကဲြေစေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၃၂အကြၽႏ္ုပ္ဥာဏ္ကို ပြင့္ေစေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍ ပညတ္ေတာ္လမ္းသို႔ အလွ်င္အျမန္ လိုက္ပါမည္၊၊

၃၃အိုထာဝရဘုရား၊ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္လမ္းကို အကြၽႏ္ုပ္အားသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ အဆံုးတိုင္ေအာင္ လိုက္သြားပါမည္၊ ၃၄ဥာဏ္ကို ေပးေတာ္မူပါ၊ တရားေတာ္ကို ေစာင့္ပါမည္၊၊ စိတ္ႏွလံုးကို အၾကြင္းမဲ့ ေစာင့္ပါမည္၊၊ ၃၅ပညတ္ေတာ္လမ္း၌ အကြၽႏ္ုပ္ကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ထိုလမ္းကို ႏွစ္သက္ပါ၏၊၊ ၃၆အကြၽႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုးကို ေလာဘဘက္ သို႔မဟုတ္ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ဘက္သို႔ ဆဲြေတာ္မူပါ၊၊ ၃၇အနတၱကို ပမာဏာမျပဳေစျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္စိကို အျခားသို႔ လဲြေတာ္မူပါ၊၊ လမ္းခရီးေတာ္၌ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၃၈ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၃၉အကြၽႏ္ုပ္ေၾကာက္ေသာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကိုပယ္ေပ်ာက္ေစေတာ္ မူပါ၊၊ စီရင္ေတာ္ မူခ်က္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ၾကပါ၏၊၊ ၄ဝေပးေတာ္မူေသာ ၾသဝါဒမ်ားကို ေတာင့္တပါ၏၊၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊  ၄၁အို ထာဝရဘုရား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း ကရုဏာ ေတာ္တည္း ဟူေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၌ ေရာက္ပါေစေသာ၊ ၄၂ထိုသို႔အကြၽႏ္ုပ္ သည္ ႏႈတ္ကပတ္ တာ္ကို ကိုးစားသည္ျဖစ္၍ ကဲ့ရဲ႕ေသာသူ၏ စကားကို ေခ်စရာ အေၾကာင္းရွိ္ပါလိမ္မည္၊၊ ၄၃စီရင္ ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ ေျမာ္လင့္သည္ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္၏ႏႈတ္ထဲက သစၥာစကားကို အလွ်င္း ရုပ္သိမ္းေတာ္ မမူပါႏွင့္၊၊ ၄၄ကိုယ္ေတာ္၏ တရားကို မျခားမလပ္ အစဥ္အၿမဲက်င့္ေစာင့္ပါမည္၊၊ ၄၅ေပးေတာ္မူေသာ ၾသဝါဒမ်ားကို အကြၽႏ္ုပ္ ရွာေဖြေမးျမန္းသည္ျဖစ္၍ အဆီးအတားမရွိဘဲ သြားလာရပါ၏၊၊ ၄၆သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ကို မင္းမ်ား ထံမွာ ျပန္ ေျပာ၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါလိမ့္မည္၊၊ ၄၇အကြၽႏ္ုပ္သည္ ႏွစ္သက္ေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ပါမည္၊၊ ၄၈ႏွစ္သက္ေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔အား လက္တို႔ကို ခ်ီ၍ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ ပါမည္။

၄၉အကြၽႏ္ုပ္ ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္း ကိုယ္ေေတာ္၏ ကြၽန္၌ ထားေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ၊၊ ၅ဝဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ရွင္သည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲကို ခံရစဥ္တြင္ ထိုႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္သက္သာစရာအေၾကာင္းျဖစ္္ပါ၏၊၊ ၅၁မာနႀကီးေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို အလြန္ ကဲ့ရဲ႕ေသာ္ လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ တရားလမ္းကို အကြၽႏ္ုပ္မေရွာင္ပါ၊၊ ၅၂အိုထာဝရဘုရား ေရွးကာလ၌ စီရင္ေတာ္္မူခ်က္တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ ေအာက္ေမ့၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ႏွစ္သိမ့္ေစပါ၏၊၊ ၅၃တရားေတာ္ကို စြန္႔ပယ္ေသာ အဓမၼလူတို႔ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ ၌ ပူေလာင္ေသာ စိတ္စဲြလန္းလ်က္ ရွိပါ၏၊၊ ၅၄အကြၽႏ္ုပ္ဧည့္သည္ေနရာအိမ္တြင္ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္ တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္သီခ်င္းဆိုရာ အေၾကာင္းျဖစ္၏၊၊ ၅၅အိုထာဝ၇ဘုရား ညဥ့္အခိ်န္၌ နာမေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ေအာက္ေမ့၍ တရားေတာ္ကို ေစာင့္ပါ၏၊၊ ၅၆ေပးေတာ္မူေသာ ၾသဝါဒမ်ားကို နားေထာင္ေသာအားျဖင့္ အားရပါ၏။

၅၇အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ အဘို႔ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္တို႔ ကို နားေထာင္ပါမည္ဟု အကြၽႏ္ုပ္ေျပာထားပါၿပီ၊၊ ၅၈ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံရပါမည္အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ေတာင္းပန္ပါ၏၊၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္ကို သနားေတာ္မူပါ၊၊ ၅၉ကိုယ္လိုက္ရာလမ္းကို ဆင္ျခင္ေသာ အခါ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔သို႔ လွည့္၍ လုိက္ပါ၏၊၊ ၆ဝပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ျခင္းငွါ မဖင့္မႏြဲ႔ အလ်င္အျမန္ျပဳ ပါ၏၊ ၆၁မတရားေသာသူအစည္းအေဝးတုိ႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဝိုင္းၾကေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္သည္ တရားေတာ္ကို မေမ့မေလ်ာ့ပါ၊ ၆၂တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ေထာက္၍ ၊ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းငွာ၊သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ အကြ်ႏု္ပ္္ထတက္ပါသည္။ ၆၃ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူ၊ ေပးေတာ္မူေသာၾသဝါဒကို နားေထာင္ေသာသူရွိသမွ်  တို႔ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ ေပါင္းေဘာ္တတ္ပါ၏။ ၆၄အိုထာဝရဘုရား၊ ေျမႀကီးသည္ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝပါ၏။အထံုးအဖြဲ႔ ေတာ္တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္၌ သြန္သင္ေတာ္မူပါ။

၆၅အိုထာဝရဘုရား၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း  ကိုယ္ေတာ္၏ ကြ်န္၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ၆၆ပညတ္ေတာ္ တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ ေကာင္းေသာဥာဏ္ႏွင့္ ပညာေတာ္အတတ္ကို သြင္းေပးေတာ္မူပါ။ ၆၇အကြၽႏု္ပ္ သည္  ဆင္းရဲမခံမီ လမ္းလႊဲပါ၏။ ယခုမူကား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း က်င့္ေစာင့္ပါ၏။ ၆၈ကိုယ္ေတာ္သည္  ေကာင္းေသာသေဘာ  ေက်းဇူူးျပဳတက္ေသာသေဘာ ရွိေတာ္မူ၏။အထံုးအဖြဲ႔ေတာ္တို႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္၌ သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ ၆၉မာနႀကီးေသာ  သူတို႔သည္ အကြ်ႏု္ပ္တဘက္ ၌မုသာ စကားကုိ ၾကံစည္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ က်င့္ပါ၏။ ၇ဝသူတို႔ႏွလံုးသည္ ဆီဥကဲ့သို႔   ခဲလ်က္ရွိ၏။ အကြၽႏု္ပ္မူကား၊ ကိုယ္ေတာ္၏တရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ပါ၏။  ၇၁အထံုးအ ဖြဲ႔ေတာ္တို႔ကို  သြန္သင္ေစျခင္းငွာ၊ အကြၽႏု္ပ္ ဆင္းရဲခံရေသာ ေက်းဇူးသည္ ႀကီးမားပါ၏။ ၇၂ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ တရားေတာ္သည္ ေရႊေငြအေထာင္၊အေသာင္း ထက္မက၊ အကြၽႏ္ုပ္၌သာ၍ေကာင္းပါ၏။

၇၃ကိုယ္ေတာ္၏ လက္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ဖန္ဆင္း၍၊ ပံုသဏာန္ကို ေပးေတာ္မူၿပီ။ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ သင္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူပါ။ ၇၄ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အကြၽႏ္ုပ္ ေျမာ္လင့္ေသာေၾကာင့္၊  ကိုယ္ေတာ္ကို  ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ျမင္၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကပါ လိမ့္မည္။ ၇၅အိုထာဝရဘုရား၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိ၄င္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္အညီ အကြၽႏု္ပ္္ကို ဆင္းရဲေတာ္မူေစေၾကာင္းကို၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္သိပါသည္။ ၇၆ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္၌ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ အတိုင္း၊ ကရုဏာေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုခ်မ္းသာေပးပါ ေစေသာဟု ဆုေတာင္းပါ၏။ ၇၇ကိုယ္ေတာ္၏ တရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ေမြ႔ေလ်ာ္ရာျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း သနားစံုမက္ ေတာ္မူျခင္းသည္ သက္ေရာက္ပါေစေသာ။ ၇၈မာနႀကီးေသာ သူတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ၾကပါေစေသာ။ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကြၽႏု္ပ္၌ မတရားသျဖင့္ ျပဳၾကပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္မူကား ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားကို ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ပါသည္။ ၇၉ကိုယ္ေတာ္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူ၊ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ကို သိေသာသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ လွည့္ၾကပါေစေသာ။ ၈ဝရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္ႏွလံုးသည္ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔၌ စံုလင္ပါေစေသာ၊၊

၈၁အကြၽႏု္ပ္ဝိညာဥ္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကုိ  ေတာင့္တလ်က္ႏွင့္ ခြန္အားေလ်ာ့ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ပါ၏။ ၈၂အကြၽႏ္ုပ္ကို အဘယ္ကာလမွ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ မည္နည္း ဟူ၍၊ အကြၽႏု္ပ္ မ်က္စိတုိ႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္အား ကုန္ပါ၏။ ၈၃ မီးခိုး၌ရွိေသာ သားေရဘူးကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ျဖစ္ပါ၏။  သို႔ေသာ္လည္း အထံုးအဖြဲ႔ေတာ္တို႔ကုိ မေမ့မေလ်ာ့ပါ။ ၈၄ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ေနရေသာ ေန႔ရက္ ကာလအဘယ္မွ်ေလာက္ၾကာရပါမည္နည္း။ အကြၽႏု္ပ္ကိုညွင္းဆဲေသာသူတို႔အား၊ အဘယ္ကာလမွ တရားဆံုးျဖတ္ ေတာ္မူမည္နည္း။ ၈၅မာနႀကီးေသာသူ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားကုိ  လြန္က်ဴးေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္အဘို႔ တြင္းမ်ားကို တူးၾကပါၿပီ။ ၈၆အလံုးစံုးေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုၾကပါ၏။ သူတပါးတို႔သည္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကြၽႏု္ပ္ကို ညွဥ္းဆဲၾကသည္ျဖစ္၍၊မစေတာ္မူပါ။ ၈၇သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေျမႀကီးေပၚ ကသုတ္သင္ ပယ္ရွင္းလုပါၿပီ။ သုုုိ႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားကို အကြၽႏု္ပ္ မစြန္႔ပါ။ ၈၈ဂရုဏာ ေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ။ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္  ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ပါမည္။

၈၉အိုထာဝရဘုရား၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ေကာင္းကင္ဘံု၌အစဥ္အျမဲတည္ပါ၏။ ၉ဝသစၥာေတာ္သည္ လူမ်ိဳးအဆက္ဆက္ ၿမဲၿမံပါ၏။ ေျမႀကီးကိုတည္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ အျမဲေနပါ၏။ ၉၁ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔ သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ျဖစ္၍ စီရင္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အျမဲေနၾကပါ၏။ ၉၂အကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ တရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းမရွိလွ်င္ အထက္က ဆင္းရဲခံစဥ္ပ်က္စီးပါၿပီ။ ၉၃ကိုယ္ေတာ္၏  ဥပေဒမ်ားကို အစဥ္မေမ့ေလ်ာ့ႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုဥပေဒသမ်ားအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူ၏။ ၉၄အကြၽႏု္ပ္သည္ကိုယ္ေတာ္၏  ကြၽန္ျဖစ္ပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကို ရွာေဖြလိုက္စစ္ေသာေၾကာင့္အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ ၉၅အကြၽႏု္ပ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ မတရားေသာ သူတို႔သည္ ေစာင့္လ်က္ေနၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ပါမည္။ ၉၆ခပ္သိမ္းေသာ စံုလင္ျခင္း၏ အဆံုးကို အကြၽႏ္ုပ္ျမင္ပါၿပီ၊၊ ပညတ္တရား ေတာ္မူ ကား အလြန္က်ယ္ဝန္းပါ၏၊၊

၉၇ကိုယ္ေတာ္၏ တရားကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ပါ၏၊၊ တေန႔လံုး ဆင္ျခင္ေအာက္မ့ လ်က္ေနပါ၏၊ ၉၈ပညတ္တရားေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ရန္သူတို႔ထက္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုသာ၍ ပညာရွိေစပါ၏၊၊ ပညတ္တရားေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၌ အစဥ္တည္ပါ၏၊၊ ၉၉သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဆရာအေပါင္းတို႔ ထက္သာ၍ နားလည္ပါ၏၊၊ ၁ဝဝကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားကို ေစာင့္ေသာေၾကာင့္ အသက္ ႀကီးသူတို႔ထက္ သာ၍ ဥာဏ္ေကာင္းပါ၏၊၊ ၁ဝ၁ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေစာင့္လိုေသာငွါ မေကာင္းေသာလမ္း ရိွသမွ်တို႔ကို လဲႊေရွာင္ပါ၏၊၊ ၁ဝ၂ကိုယ္ေတာ္သည္ သြန္သင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔မွ အကြၽန္ုပ္လဲႊ၍ မသြားပါ၊၊ ၁ဝ၃မိန္႔ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္အာေခါင္၌ အလြန္ခ်ိဳၾကပါ၏၊၊ ခံတြင္းထဲမွာ ပ်ားရည္ထက္ သာ၍ ခ်ိဳၾကပါ၏၊၊  ၁ဝ၄ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားအားျဖင့္  အကြၽႏ္ုပ္ သည္ ဥာဏ္တိုးပြား၍ မိစျၧြာလမ္းရွိသမွ် တို႔ကို မုန္းပါ၏၊၊ ၁ဝ၅ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္ ၍ အကြၽႏ္ုပ္လမ္းခရီးကို လင္းေစပါ၏၊၊ ၁ဝ၆ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ပါမည္ဟု  အကြၽႏ္ုပ္က်ိန္ဆိုသည္အတိုင္း ျပဳပါမည္၊၊ ၁ဝ၇အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အလြန္ဆင္းရဲျခင္းကို ခံရပါ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း အသက္ ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၁ဝ၈အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေစတနာစိတ္ရွိ၍ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွင့္ဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါ၊၊ စီရင္ေတာ္ မူခ်က္တို႔ကိုလည္း အကြၽႏ္ုပ္၌ သြန္သင္ေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္ပါ၏၊၊ ၁ဝ၉အကြၽႏ္ုပ္အသက္သည္ ကိုယ္လက္၌ အစဥ္ရွိပါ၏၊၊  သို႔ေသာ္လည္း    တရားေတာ္ကို မေမ့မေလ်ာ့ပါ၊၊ ၁၁ဝမတရားေသာသူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ဘို႔ ေက်ာ့ကြင္းကို ေထာင္ထားၾကပါ၏၊ သို႔ ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားမွလဲြ၍ မသြားပါ၊၊  ၁၁၁သက္ေသခံ ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ႏွလံုး ရႊင္လန္းရာျဖစ္၍ ကိုယ္အေမြဥစၥာဘို႔ အစဥ္အၿမဲခံယူပါ၏၊၊  ၁၁၂အထံုးအဖဲြ႔ ေတာ္တို႔ကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ အစဥ္လုိက္ျခင္းအလိုငွါ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးကို တိုက္တြန္းပါ၏၊၊

၁၁၃အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဓမၼလူတိုကိုမုန္း၍ ကိုယ္ေတာ္၏တရားကိုႏွစ္သက္ပါ၏။ ၁၁၄ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ အကြယ္အကာ၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဒိုင္းလႊားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနပါ၏၊၊  ၁၁၅ဒုစရုိက္ကိုျပဳေသာ သူတို႔ ငါ့ထံမွ ဖယ္သြားၾက၊၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ က်င့္ေစာင့္မည္၊၊  ၁၁၆အကြ်ႏု္ပ္သည္ အသက္ရွင္ပါမည္အေၾကာင္း၊ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္အတိုင္း ေထာက္မ ေတာ္မူပါ။ အကြ်ႏု္ပ္ေျမာ္လင့့္ျခင္း အေၾကာင္းမွ မရွက္မေၾကာက္ပါေစႏွင့္။ ၁၁၇အကြၽႏု္ပ္သည္ ခ်မ္းသာရပါမည္အေၾကာင္း မစေတာ္မူပါ။ အထံုးအဖြဲ႔ ေတာ္တို႔ကုိ အစဥ္အျမဲ ေထာက္ရႈပါမည္။ ၁၁၈အထံုးအဖြဲ႔ေတာ္တို႔မွ လႊဲသြားသမွ်ေသာ သူတို႔ကို ပယ္ေတာ္ မူ၏။သူတို႔ပရိယာယ္သည္ မုသာ ျဖစ္ပါ၏။ ၁၁၉မတရားေသာ ေျမသားအေပါင္းတို႔ကိုေခ်ာ္ကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ တို႔ကို အကြ်ႏု္ပ္ႏွစ္သက္ပါ၏။ ၁၂ဝကိုယ္ေတာ္ကို ထိန္႔လန္႔သျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကက္သီးေမြးညွင္းထ၍၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔မွ ေၾကာက္ပါ၏။

၁၂၁အကြ်ႏု္ပ္သည္ တရားဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္ျခင္းကို ျပဳပါၿပီ၊၊ ညွဥ္းဆဲေသာ သူတို႔လက္၌ အကြၽႏ္ုပ္ကို ပစ္ထားေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၁၂၂ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အဖို႔ငွါ အာမခံေတာ္မူပါ၊၊ မာနႀကီးေသာသူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို မႏွိပ္စက္ၾကပါေစႏွင့္၊၊ ၁၂၃ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္စိသည္ ေမွ်ာ္၍ အားကုန္ပါၿပီ၊၊ ၁၂၄ကရုဏာေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္၌ ျပဳ၍ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၂၅အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ျဖစ္ပါ၏၊၊ သက္ေသခံ ေတာ္မူခ်က္ တို႔ကို  နားလည္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ၊၊ ၁၂၆အို ထာဝရဘုရား စီရင္ေတာ္မူခ်ိန္ေရာက္ပါ ၿပီ။ သူတပါး မ်ားတို႔သည္ တရားေတာ္ကို ပယ္ၾကပါ၏၊၊ ၁၂၇အကြၽႏ္ုပ္မူကား၊ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေရႊထက္မက ေရႊစင္ထက္သာ၍ ႏွစ္သက္ပါ၏၊၊ ၁၂၈သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသအလံုးစံုတို႔သည္ ေျဖာင့္ၾကသည္ဟု ထင္မွတ္ လ်က္ မိစျၧြာလမ္း ရွိသမွ် တို႔ကို မုန္းပါ၏၊

၁၂၉သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္ဝိညာဥ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ ပါ၏၊ ၁၃ဝႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖြင့္ျပျခင္းသည္ အလင္းကို ေပး၍ မလိမၼာေသာသူတို႔ကို လိမၼာေစတတ္ပါ၏၊၊ ၁၃၁ပညတ္ေတာ္တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ေတာင့္တအားႀကီးသျဖင့္ ႏႈတ္ကို ဖြင့္၍ ပန္းတိုက္ပါ၏၊၊ ၁၃၂နာမေတာ္ကို  ခ်စ္ေသာသူတို႔၌ ျပဳေတာ္မူတတ္သည္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္ကို ႀကည့္ရႈ၍ ကယ္မသနားေတာ္မူပါ၊၊ ၁၃၃မိန္႔တာ္မူခ်က္အစဥ္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္ေျခလွမ္း တို႔ကို ေျဖာင့္ေစေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ကိုု အဘယ္မည္ေသာ ဒုစရုိက္မွ် အစိုးမရပါေစႏွင့္၊၊ ၁၃၄လူတို႔၏ ညွဥ္းဆဲျခင္းထဲက အကြၽႏ္ုပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားကို ေစာင့္ပါမည္။ ၁၃၅မ်က္ႏွာ ေတာ္၏အလင္း ကို ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ေပၚမွာ ထြန္းလင္းေစ၍ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ ၁၃၆သူတပါးမ်ားတို႔သည္ တရားေတာ္ကို မေစာင့္ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္စိတို႔မွ မ်က္ရည္သည္ ျမစ္ေရကဲ့သို႔ စီးပါ၏။

၁၃၇အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏၊၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ၾကပါ၏၊၊ ၁၃၈ထားေတာ္မူေသာသက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔သည္လည္း တရားႏွင့္ညီ၍ သစၥာၿမဲၾကပါ၏၊၊ ၁၃၉ရန္သူတို႔သည္ စကား ေတာ္တို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာေၾကာင့္ စြဲလန္းပူပန္ျခင္း စိတ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ညွဥ္းဆဲပါ၏၊၊ ၁၄ဝႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ အလြန္စင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္သည္ ႏွစ္သက္ပါ၏၊၊ ၁၄၁အကြၽႏ္ုပ္သည္ ငယ္ေသာသူ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္ပါ၏၊၊ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ပါ၊ ၁၄၂ေျဖာင့္မတ္ ေတာ္မူ ျခင္းသည္ နိစၥထာဝရေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားသည္ သစၥာတရား ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၁၄၃ဆင္းရဲၫ‡ိဳး ငယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း ပညတ္ေတာ္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၁၄၄သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ သည္ အစဥ္အၿမဲ ေျဖာင့္ၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အသက္ရွင္ပါမည္အေၾကာင္း ဥာဏ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ၊၊

၁၄၅အကြၽႏ္ုပ္သည္ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ေအာ္ဟစ္ပါ၏။ အိုထာဝရဘုရား နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ အထံုးအဖဲြ႔ ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ပါမည္၊၊ ၁၄၆ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ပါ၏၊ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊ သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ပါမည္၊၊ ၁၄၇မုိဃ္းမလင္္းမွီ အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္တတ္ပါ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနပါ၏၊၊  ၁၄၈ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လိုေသာငွါ ညဥ့္ယံမလြန္မွီ အကြၽႏ္ုပ္ႏိုး တတ္ပါ၏၊၊  ၁၄၉အုိထာဝရဘုရား ကရုဏာေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္အညီ အကြၽႏ္ုပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊  ၁၅ဝမေကာင္းေသာ အႀကံအစည္၌ က်င္လည္ေသာသူတို႔သည္ အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါ။၊ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားႏွင့္ ေဝးၾကပါ၏၊၊  ၁၅၁အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ နီးေတာ္မူ၏၊၊ အလံုးစံုေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔သည္ သစၥာျဖစ္ၾကပါ၏၊၊ ၁၅၂သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ကို အစဥ္အၿမဲ ထားေတာ္မူေၾကာင္းကို ေရွ႕ဦးစြာမွစ၍ အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏။

၁၅၃အကြၽႏ္ုပ္ခံရေသာ ဆင္းရဲျခင္းကို ၾကည့္ရႈ၍ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားကို မေမ့မေလ်ာ့ ပါ၊၊ ၁၅၄အကြၽႏ္ုပ္အမႈကို ေစာင့္၍ အကြၽႏ္ုပ္ကိုိ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၁၅၅မတရားေသာသူတုိ႔သည္ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကို မရွာေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ေဝးၾကပါ၏၊၊ ၁၅၆အိုထာ ဝရဘုရား သနားစံုမက္ေတာ္မူျခင္း သေဘာသည္ ၾကြယ္ဝပါ၏၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္အညီ အကြၽန္ုပ္ကို အသက္ရွင္ေစ ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၅၇အကြၽႏ္ုပ္ကို ညွင္းဆဲေသာသူႏွင့္ ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတို႔သည္ မ်ားၾကပါ၏၊၊ သို႔ေသာ္လည္း အကြၽန္ုပ္ သည္ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔မွလဲႊ၍ မသြားပါ၊၊ ၁၅၈သစၥာမရွိေသာ သူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျမင္၍ စိတ္နာပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ေနၾကပါ၏၊၊ ၁၅၉ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ား ကို အကြၽႏ္ုပ္ႏွစ္သက္ေၾကာင္းကို မွတ္ေတာ္မူပါ၊၊ အိုထာဝရဘုရား ကရုဏာေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၁၆ဝႏူတ္ကပတ္္ေတာ္အလံုးစံုတို႔သည္ ဟုတ္မွန္ပါ၏၊၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ရွိ သမွ်တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ၾကပါ၏၊၊

၁၆၁အစိုးရေသာ သူတုိ႔သည္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကြၽႏ္ုပ္ကို ညွင္းဆဲၾကေသာ္လည္း အကြၽန္ုပ္စိတ္ႏွလံုးသည္ စကားေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ပါ၏၊၊ ၁၆၂လက္ရဥစၥာမ်ားကိုေတြ႔ရသကဲ့သို႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ စကားေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ဝမ္း ေျမာက္ပါ၏၊၊ ၁၆၃မုသာစကားကို ၾကားပ်င္းရြံ႕ရွာပါ၏၊၊ တရားေတာ္ကိုကား ႏွစ္သက္ပါ၏၊၊ ၁၆၄ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ေတာ္ မူခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို တရက္လွ်င္ ခုႏွစ္ႀကိမ္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ၏၊၊ ၁၆၅တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္ေသာ သူတို႔ ၌ ႀကီးစြာေသာ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္း ရွိပါ၏၊၊ သူတို႔စိတ္ပ်က္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ၊၊ ၁၆၆အိုထာဝရဘုရား ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို အကြၽႏ္ုပ္ေျမာ္လင့္၍ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို က်င့္ပါ၏၊၊ ၁၆၇သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ဝိညာဥ္ သည္ ေစာင့္ပါ၏၊၊ အလြန္ႏွစ္သက္ပါ၏၊ ၁၆၈ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒတုိ႔ႏွင့္ သက္ေသခံတာ္မူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ပါ၏၊ အကြၽႏ္ုပ္အက်င့္ရွိသမွ်တို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ရွိၾကပါ၏၊၊

၁၆၉အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္သံသည္ ေရွ႔ေတာ္သို႔ ေရာက္ပါေစေသာ၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတိုင္း ဥာဏ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ၊၊ ၁၇ဝအသနားခံေသာ စကားသည္ ေရွ႔ေတာ္သို႔ ေရာက္ပါေစေသာ၊၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၇၁အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူေသာ အခါ အကြၽႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္သည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ျမြက္ဆိုပါမည္၊၊ ၁၇၂အလံုးစံုေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ပါသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္လွ်ာသည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ ၁၇၃ကိုယ္ေတာ္၏ ဥပေဒသမ်ားကို ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္၍ လက္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မစပါေစေသာ္၊၊ ၁၇၄အို ထာဝရဘုရား ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို အကြၽႏ္ုပ္ေတာင့္တပါ၏၊၊ တရား ေတာ္သည္လည္းူ အကြၽႏ္ုပ္ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၁၇၅အကြၽႏ္ုပ္သည္ အသက္ရွင္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ခီ်းမြမ္းပါေစေသာ၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို မစၾကပါေစေသာ၊၊ ၁၇၆ေပ်ာက္ေသာသိုးကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ လမ္းလဲြပါၿပီၤ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ကိုရွာေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့ပါ။

 

 အခန္းၾကီး (၁၂၀)

၁အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ ထာဝရဘုရားကို ေအာ္ဟစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို သစၥာမရွိေသာ ႏႈတ္မွ၄င္း၊ လွည့္စားတတ္ေသာလွ်ာမွ၄င္း ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၃အိုလွည့္စားတတ္ေသာလွ်ာ သင္သည္ အဘယ္ေက်းဇူး ရွိသနည္း၊၊ အဘယ္အက်ိဳးကို ခံရသနည္း၊ ၄အားႀကိးေသာသူ၏ ထက္ေသာျမွားကဲ့သို႔၄င္း ရသမ္သစ္သားမီးခဲကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္၏၊၊ ၅ငါသည္ ေမရွက္ ျပည္၌ တည္းခို၍ ေကဒါတဲ၌ ေနရသည္အရာမွာ အမဂၤလာ ရွိ၏၊၊ ၆ၿငိမ္သက္ျခင္းကို မုန္းေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူငါ့ဝိညာဥ္သည္ ၾကာျမင့္စြာ ေနရပါသည္တကား၊၊ ၇ငါသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းဘက္္မွာေန၏။ ငါေျပာလွ်င္မူကား၊ သူတုိ႔သည္  စစ္တိုက္ျခင္းငွါအလိုရွိၾက၏၊၊