အခန္းၾကီး (၁၂၁) မွ (၁၃၀)


အခန္းၾကီး (၁၂၁)

၁ငါ့ကိုမစျခင္း အေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာေတာင္ရုိးသို႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည္၏၊၊ ၂ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီး ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္မွ ငါ့ကို မစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ၏၊၊

၃သင္၏ ေျခကို ေခ်ာ္ေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ၊၊ သင့္ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ အိပ္ေတာ္မမူ၊၊ ၄အကယ္ စင္စစ္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေစာင့္ေသာသူကို ငိုက္မ်ည္းအိပ္ေပ်ာ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူ၊၊ ၅ထာဝရဘုရား သည္ သင့္ကို ေစာင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ လက္်ာဘက္၌ရွိေသာ သင္ခိုလႈံရာအရိပ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၆ေန႔အခ်ိန္၌ ေနအားျဖင့္၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ လအားျဖင့္၄င္း အထိအခိုက္မရွိရာ၊ ၇ထာဝရဘုရားသည္ မေကာင္းေသာအမႈအရာ အလံုးစံုတို႔ကို ကြယ္ကာ၍၊ သင္၏ အသက္ကုိ ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၈ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ ထြက္ျခင္းႏွင့္ ဝင္ျခင္းတို႔ကို ယခုမွစ၍ အစဥ္မျပတ္ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

အခန္းၾကီး (၁၂၂)

၁ငါတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သို႔ သြားၾကကုန္အံ့ဟု သူတပါးတို႔သည္ ေျပာၾကေသာအခါ ငါသည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏၊၊ ၂အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သင္၏တံခါးတို႔အတြင္း၌ ငါတို႔သည္ ရပ္၍ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔သည္ ေစ့စပ္ေသာ ၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ တည္၏၊၊ ၄အမ်ိိဳးအႏြယ္တို႔သည္ ထိုၿမိဳ႔သို႔ တက္ၾက၏၊၊ ဣသေရလအမ်ိဳး ထံုးစံရွိ သည္အတိုင္္း ထာဝရဘုရား၏ အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းငွာတက္သြားၾက၏။ ၅ထိုၿမိဳ႔၌တရား စီရင္ရာပလႅင္၊ ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳး၏ ရာဇပလႅင္တို႔ သည္ တည္ၾက၏။ ၆ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ၿငိမ္ဝပ္မည့္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုၿမိဳ႔ကို ၿမတ္ႏိုးစံုမက္ေသာ သူတို႔သည္ ခ်မ္းသာရၾကပါေစေသာ။ ၇သင္၏ ၿမိဳ႔ရိုးအတြင္း၌ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္း၊ သင္၏ဘံုဗိမၼာန္တို႔၌ ခ်မ္းသာျခင္းရွိပါေစေသာ။ ၈သင္၌ၿငိမ္ဝပ္ျခင္း ရွိပါေစေသာဟု ငါသည္ ညီအစ္ကို အတြက္၊ အေဆြခင္ပြန္း တို႔အတြက္ ေျပာဆိုပါမည္။ ၉ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၌အိမ္ေတာ္ကုိ ေထာက္၍၊ သင္၏အက်ိဳး ကိုရွာပါမည္။

 အခန္းၾကီး (၁၂၃)

၁ေကာင္းကင္ဘံု၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိအကြၽႏု္ပ္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ၏။ ၂ကြၽန္တို႔သည္ သခင္လက္ ကို၄င္း၊ကြၽန္မတို႔သည္ သခင္မလက္ကို၄င္းေမွ်ာ္ၾကည့္သည္နည္းတူ၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ ကယ္မသနား ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို မခံမွီတုိင္ေအာင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်က္ေနၾကပါ၏။ ၃အိုထာဝရဘုရား၊ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အလြန္အရွက္ကြဲ ျခင္းကို ခံရပါသည္ျဖစ္၍၊  ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။  ၄မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူတို႔၏ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို၄င္း၊ မာနႀကီးေသာ သူတို႔၏ အရွက္ကြဲျခင္းကို၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဝိညာဥ္သည္ အလြန္ခံရပါ၏။

 အခန္းၾကီး (၁၂၄)

၁ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ဘက္မွာ ရွိေတာ္မမူလွ်င္ဟူေသာ စကားႏွင့္ခ်ီ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး ဆိုရေသာ စကားဟူမူကား၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ဘက္မွာ ရွိေတာ္မမူလွ်င္၊လူတို႔သည္ ငါတို႔ရန္ဘက္၌ ေနၾကေသာအခါ၊ ၃အမ်က္ထြက္၍ ငါတို႔ကို အသက္ႏွင့္တကြ မ်ိဳၾကၿပီတကား။ ၄ထုိအခါငါတို႔ကို ေရသည္၊ လႊမ္းမိုး၍စီးေသာေရသည္ ငါတို႔အသက္ဝိညာဥ္ေပၚမွာ ေက်ာ္သြားၿပီ တကား။ ၅ေစာ္ကားေသာေရတို႔သည္္ ငါတို႔အသက္ဝိညာဥ္ေပၚမွာ ေက်ာ္သြားၾကၿပီတကား။ ၆သူတို႔သြားႏွင့္ ကိုက္ခဲရာဘုိ႔ ငါတို႔ကိုအပ္ေတာ္ မမူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိ ေတာ္မူေစသတည္း။ ၇ငွက္သည္မုဆိုးတို႔၏ ေက်ာ့ကြင္းထဲက လြတ္သကဲ့သို႔၊ငါတုိ႔အသက္သည္ လြတ္လ်က္ရွိ၏။ ေက်ာ့ကြင္းျပတ္၍ ငါတို႔သည္ လြတ္ၾကၿပီ။ ၈ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အားျဖင့္၊ ငါတို႔သည္မစျခင္း ေက်းဇူးကို ခံရၾကသတည္း။

အခန္းၾကီး (၁၂၅)

၁ထာဝရဘုရားကို ခိုလံႈေသာ သူတို႔သည္ မတုန္မလႈပ္၊ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာ ဇိအုန္ေတာင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၂ေတာင္ရိုးတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဝန္းရံသကဲ့သို႔၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို ယခုမွစ၍ ကာလအစဥ္မျပတ္ ဝန္းရံေတာ္မူ၏။ ၃ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ဒုစရိုက္ကိုျပဳေသာ အခြင့္မရွိေစျခင္းငွာ၊ မတရားေသာ သူတို႔၏ လွံတံသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔၏အေမြခံရာ အဘို႔အေပၚမွာ မတည္မေနရ။

၄အုိထာဝရဘုရား၊ ေကာင္းေသာသူ၊ သေဘာေျဖာင့္ေသာ သူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါ။ ၅ေကာက္ေသာ လမ္း မ်ားသို႔ လႊဲသြားေသာ သူတို႔ကုိကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ မတရားသျဖင့္ျပဳေသာ သူတို႔ႏွင့္အတူ ထုတ္သြား ေတာ္မူမည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳး၌ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။

 

 အခန္းၾကီး (၁၂၆)

၁ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားေသာ ဇိအုန္သားတို႔ကို ထာဝရဘုရား ျပန္လာေစတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတုိ႔သည္ အိပ္မက္ ေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၂ထုိအခါ ငါတုိ႔ႏႈတ္သည္ ရယ္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ငါတုိ႔လွ်ာသည္ သီဆိုျခင္းႏွင့္၄င္း ျပည့္ဝ၏။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔အဘို႔ႀကီးေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူၿပီဟုဆုိၾက၏။ ၃ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါတုိ႔အဘို႔ႀကီးေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ငါတုိ႔သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္လ်က္ရွိေနၾက၏။ ၄အိုထာဝ ဘုရား၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားျခင္းကုိ ခံရေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ေတာင္မ်က္ႏွာ ေခ်ာင္းေရကဲ့သို႔ တဖန္ျပန္လာေစ ေတာ္မူပါ။ ၅မ်က္ရည္က်လ်က္ မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာ သူတို႔သည္ ရႊင္လန္းလ်က္ စပါးရိတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၆မ်က္ရည္က် လ်က္ ႀကဲရန္မ်ိိဳးေစ့ကုိ ေဆာင္၍ ထြက္သြားေသာ သူသည္၊ ေကာက္လိႈင္းမ်ားကို ေဆာင္လ်က္ ရႊင္လန္းေသာ စိတ္ ႏွင့္ အမွန္ျပန္လာလိမ့္မည္။

 

 အခန္းၾကီး (၁၂၇)

၁ထာဝရဘုရားသည္ အိမ္ကို ေဆာက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ ေဆာက္ေသာသူတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးလုပ္ ေဆာင္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ၿမိဳ႔ကိုေစာင့္ေတာ္မမူလွ်င္၊ ကင္းေစာင့္တုိ႔သည္ အခ်ည္းႏွီးေစာင့္ ၾက၏။ ၂ေစာေစာထလ်က္၊ ညဥ့္နက္သည့္ တိုင္ေအာင္ မအိပ္ဘဲေနလ်က္၊ ပင္ပန္းစြာအစာစားလ်က္ေနေသာ္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ အိပ္ေပ်ာ္ရေသာ အခြင့္ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သူအား အမွန္ေပးေတာ္မူ၏။

၃ဘြားျမင္ေသာ သားသမီးတို႔သည္ ထာဝရဘုရားဆုခ်၍ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အေမြဥစၥာျဖစ္ၾက ၏။ ၄အသက္ပ်ိဳစဥ္၊ ဘြားျမင္ေသာ သားသမီးတို႔သည္ သူရဲလက္၌ ရွိေသာ ျမွားကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။ ၅မိမိျမွားေတာင့္ကို သူတို႔ ႏွင့္ ျပည့္ေစေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ သူတုိ႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။ ရန္သူတို႔ကို တံခါးဝ၌ ဆီးတားၾက လိမ့္မည္။

 အခန္းၾကီး (၁၂၈)

၁ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍၊ လမ္းခရီးေတာ္သို႔ လိုက္သြားသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၂ထုိသို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ မိမိလက္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္၍ရေသာ အစာကုိစားရလိမ့္မည္။ မဂၤလာရွိ၍ ေကာင္းစား ရလိမ့္မည္။ ၃သင္၏မယားသည္ သင့္အိမ္နားမွာ မ်ားစြာအသီးသီးေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သားသမီးတို႔သည္ သင့္စားပဲြ  ပတ္လည္၌ စိုက္ပ်ိဳးေသာ သံလြင္ပင္မ်ား ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၄ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သူသည္ ထိုသို႔ေသာ မဂၤလာရွိရလိမ့္မည္။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚက ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ခံရေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို တသက္လံုးျမင္ ရလိမ့္မည္။ ၆မိမိသားသမီးတုိ႔၌ ဘြားျမင္ေသာ သားသမီး တုိ႔ကိုလည္း ျမင္ရလိမ့္မည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳး၌ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။

 

 အခန္းၾကီး (၁၂၉)

၁ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ငါ့ကုိ သူတပါးတုိ႔သည္ၫွဥ္းဆဲၾကၿပီဟူေသာ စကားႏွင့္ခ်ီ၍၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးဆုိရေသာ စကားဟူမူကား၊ ၂ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ငါ့ကုိ သူတပါးတို႔သည္ၫွဥ္းဆဲၾကၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း ငါကုိ မႏိုင္ၾက။ ၃ထြန္ေသာသူတုိ႔သည္ ငါ့ေက်ာေပၚမွထြန္၍၊ ရွည္ေသာ ထြန္ေၾကာင္း တုိ႔ကို ျဖစ္ေစၾက၏။ ၄ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏။ မတရားေသာသူတုိ႔၏ ႀကိဳးတို႔ကို ျဖတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၅ဇိအုန္ၿမိဳ႔ ကို မုန္းေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ လွန္ျခင္းကို ခံရၾကပါေစ။ ၆အိမ္မိုး ေပၚမွေပါက္၍၊ အဘယ္သူမွ် မႏႈတ္ဘဲ ညိႈးႏြမ္းတတ္ေသာ ျမက္ပင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကပါေစ။ ၇ထိုျမက္ပင္ကို ရိတ္ေသာ သူသည္ လက္တဆုပ္မွ်မရ။ စည္းေသာသူသည္လည္း လက္တေပြ႔မွ်မရ။ ၈လမ္း၌ ေလွ်ာက္သြားေသာ သူတို႔က လည္း၊ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူ ေသာ မဂၤလာသက္ေရာက္ ပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အမွီွျပဳ၍၊ သင္တုိ႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးၾက၏ဟု မေျပာမဆိုၾကရ။

အခန္းၾကီး (၁၃၀)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ နက္နဲရာထဲက ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ ေအာ္ဟစ္ပါ၏။ ၂အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ စကားသံကို ၾကား၍၊ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္းပဌာျပဳသံကို နားေညာင္းေတာ္မူပါ။ ၃အုိဘုရားရွင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဒုစရိုက္အျပစ္မ်ားကို မွတ္ေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္သူသည္ ခံရပ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ၄ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔စရာ အေၾကာင္းရွိေစျခင္းငွာ၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင့္ကို ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၅ထာဝရဘုရားကို ငါေစာင့္လ်က္ ေန၏။ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ေစာင့္လ်က္ေန၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ငါေျမာ္လင့္၏။ ၆နံနက္ကုိ ေျမာ္လင့္ေသာ သူတို႔ ထက္မက၊ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ဘုရားရွင္ကုိေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ေန၏။ ၇ဣသေရလ အမ်ိဳးသည္ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္ပါေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၌ ကရုဏာရွိ၏။ မ်ားစြာေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ေက်းဇူးရွိ၏။ ၈ဣသေရလအမ်ိဳးကို ခပ္သိမ္းေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔ အထဲက ေရြးႏႈတ္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။