အခန္းၾကီး(၁) မွ (၁၀)


အခန္းၾကီး (၁)

၁မတရားေသာသူတို႔၏ တိုက္တြန္းျခင္းသို႔ မလိုက္၊၊
၂လူဆိုးတို႔၏ လမ္းတြင္မရပ္မေန၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူတို႔၏ အစည္းအေဝး၌ မထိုင္၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ တရားေတာ္ကို ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏၊၊
၃အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူသည္ ျမစ္နားမွာ စိုက္လ်က္ မိမိအခ်ိန္တန္မွ အသီးကိုသီး၍ အရြက္မၫိႈးႏြမ္းတတ္ေသာ အပင္ႏွင့္တူ၏၊၊ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေအာင္လိမ့္သတည္း၊၊

၄မတရားေသာသူတို႔မူကား ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္၊၊ ေလတိုက္၍ လြင့္ေသာဖဲြႏွင့္တူၾက၏၊၊
၅ထို႔ေၾကာင့္ တရားဆံုး ျဖတ္ေတာ္မူရာကာလ၌ မတရားေသာသူတို႔သည္ မတည္မေနရၾက၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔၏ အေပါင္းအသင္းထဲသို႔ လူဆိုးတို႔သည္ မဝင္ရၾက၊၊

၆အေၾကာင္းမူကား ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔၏ လမ္းကို ထာဝရဘုရားသိကြၽမ္းေတာ္မူ၏။ မတရားေသာ သူတို႔၏လမ္းသည္ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ရလိမ့္သတည္း၊၊

 

အခန္းၾကီး (၂)

၁လူူမ်ိဳးတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရုန္းရင္းခတ္ျပဳၾကသနည္း၊၊ လူစုတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ည္းႏွီး ႀကံစည္ၾကသနည္း၊၊
၂ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ထၾက၍ မႉးမတ္အရာရွိတို႔လည္း ထာဝရဘုရား ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ရန္ဘက္ျပဳလ်က္
၃သူတို႔ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ေျဖၾကကုန္အံ့။ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာႀကိဳးတို႔ကို ပယ္ၾကကုန္အံ့ဟု သင္းဖဲြ႔ ၾက၏၊၊

၄ေကာင္းကင္ဘံု၌ ထိုင္ေတာ္မူေသာသူသည္ ၿပံဳးရယ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၏၊၊
၅ထိုအခါ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ သူတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူမည္။   ျပင္းစြာေသာအမ်က္ေတာ္ႏွင့္ သူတို႔ကို ပူပန္ေစေတာ္မူမည္။
၆ငါ၏ ရွင္ဘုရင္ကို သန္႔ရွင္းေသာ ဇိအုန္ေတာင္ေတာ္ေပၚမွာ ငါကိုယ္တိုင္ ဘိသိက္ေပးၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူမည္၊၊

၇ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ကို ငါျပန္ၾကားေပအ့ံ၊၊ ထာဝရဘုရားက သင္သည္ ငါ့သားျဖစ္၏၊၊  ယေန႔ပင္ သင့္ကို ငါျဖစ္ဘြားေစၿပီ၊၊
၈င့ါကို ေတာင္းေလာ့၊၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို သင္၏အေမြဥစၥာဘို႔ ငါေပးမည္၊၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ပိုင္ထိုက္ေသာ အခြင့္ကိုိလည္း ငါေပးမည္၊၊
၉သင္သည္ သူတို႔ကို သံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုး၍ ေျမအိုးကို ခဲြဖ်က္သကဲ့သို႔ ခဲြဖ်က္လိမ့္မည္ ဟု င့့ါအား မိန္႔ေတာ္မူၿပီ၊၊

၁ဝသို႔ျဖစ္၍  ရွင္ဘုရင္တို႔ ပညာသတိရွိၾကေလာ့၊၊ ေလာကီမင္းတို႔ ဆံုးမျခင္းကို ခံၾကေလာ့၊၊
၁၁ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ စိတ္ႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ထမ္းရြက္၍ တုန္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလ့ာ၊၊
၁၂ သားေတာ္ကို နမ္းၾကေလာ့၊၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍  သင္တို႔သည္ လမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္းကို ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အမ်က္ေတာ္သည္ ခ်က္ျခင္းထြက္လိမ့္မည္၊၊ သားေတာ္ကို ကိုးစားေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏၊၊

 

အခန္းၾကီး (၃)

ဒါဝိဒ္သည္ သားေတာ္ အာဗရွလံုေရွ႔မွ ေျပးေသာအခါ စပ္ဆိုေသာ ဆာလံ၊၊

            ၁အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူတို႔သည္ အလြန္တိုးပြား၍ အကြၽႏု္ပ္တဘက္၌ ထေသာသူတို႔သည္ မ်ားၾကပါ၏၊၊ ၂သူသည္ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ခ်မ္းသာမရဟု အကြၽႏု္ပ္ကို ရည္ေဆာင္၍ ေျပာသူအမ်ားရွိၾကပါ၏။ ၃သို႔ေသာ္လည္း အိုထာဝရဘုရားကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ အကြယ္အကာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုန္းလည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊  အကြၽႏု္ပ္၏ ဦးေခါင္းကို ခ်ီၾကြေသာ သူလည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊

၄ငါသည္ ထာဝရဘုရားထံသို႔ အသံကိုလႊင့္၍ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေတာ္ေပၚမွာ နားေထာင္ေတာ္္မူ၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို မစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အိပ္၍ ေပ်ာ္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္ ႏိုးျခင္း အခြင့္ရွိ၏၊၊ ၆ငါ့ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ ဝန္းရံေသာသူအေထာင္အေသာင္းကို ငါမေၾကာက္ဘဲေနမည္၊၊

၇ထိုထာဝရဘုရားထေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ကယ္မေတာ္မူပါ၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူတို႔၏ ပါးရုိးကိုရုိက္၍ မတရားေသာသူတို႔၏ သြားကိုခ်ိဳးေတာ္မူ၏၊၊ ၈ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာရပါ၏၊၊ ေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူစုအေပၚသို႔ သက္ေရာက္ပါေစ ေသာ၊၊

အခန္းၾကီး (၄)

၁အကြၽႏု္ပ္ကို ေျဖာင့္မတ္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ေခၚေသာအခါ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ဆင္းရဲစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါၿပီ၊၊ ယခုလည္း သနား၍ အကြၽႏု္ပ္၏ ပဌာနာစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။

၂အခ်င္းလူသားတို႔ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ငါ၏ ဘုန္းကိုရႈတ္ခ်ၾကမည္နည္း။ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး အနတၱကို နွစ္သက္၍ မုသာကို လိုက္ရွာၾကမည္နည္း၊၊ ၃ထာဝရဘုရားသည္ မိမိသန္႔ရွင္းသူကို ေရြးထားေတာ္မူသည္ ကို သိမွတ္ၾကေလာ့၊၊ ငါေခၚ၍ ေလွ်ာက္ေသာအခါ ထာဝရဘုရားသည္ နားေထာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၄ေၾကာက္ရြံ႕တုန္ လႈပ္၍ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို ေရွာင္ၾကေလာ့။ အိပ္ရာေပၚမွာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္းစား၍ တိတ္ဆိတ္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ ၅တရားသျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္၍ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားၾကေလာ့။ ၆ေကာင္းမြန္ ေသာအရာကို ငါတို႔အားဘယ္သူ ျပမည္နည္းဟု ေမးတတ္ေသာ သူအမ်ားရွိပါသည္ျဖစ္၍ အိုထာဝရဘုရား မ်က္ႏွာေတာ္အလင္းကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ အေပၚ မွာ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူပါ။ ၇သူတို႔၌ ဆန္စပါး စပ်စ္ရည္ေပါမ်ား၍ သူတို႔ဝမ္း ေျမာက္ျခင္းရွိသည္ထက္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုသာ၍ ဝမ္းေျမာက္ေစေတာ္မူ၏။ ၈ၿငိမ္ဝပ္စြာ အိပ္၍ ေပ်ာ္ပါမည္။ အေၾကာင္းမူကား အကြၽႏု္ပ္သည္ လံုၿခံဳစြာ ေနရေသာအခြင့္ကို ကိုယ္ေတာ္အရွင္ ထာဝရဘုရား သာလွ်င္ အခြင့္ေပးေတာ္မူ၏။

 

အခန္းၾကီး (၅)

၁အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူ၍ အကြၽႏု္ပ္ျမည္တမ္းျခင္းကို ဆင္ျခင္ ေတာ္မူပါ၊၊ ၂အကြၽႏု္ပ္၏ ရွင္ဘုရင္ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္၍  အကြၽႏု္ပ္ ေအာ္ဟစ္ေသာအသံကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၃အိုထာဝရဘုရား နံနက္အခါ အကြၽႏု္ပ္စကားသံကို ၾကားေတာ္မူရ ပါ၏၊၊ နံနက္အခါ ကိုယ္ေတာ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေျမာ္လင့္ပါမည္။  ၄ကိုယ္ေတာ္သည္ မတရားေသာ အမႈကို ႏွစ္သက္ေသာ ဘုရားမဟုတ္၊၊ ဆိုးေသာသူကို လက္ခံေတာ္မမူ၊၊ ၅မိုက္ေသာသူသည္ အထံေတာ္သို႔ မဝင္ရ၊၊ မတရား သျဖင့္ ျပဳေသာသူအေပါင္းတို႔ကို မုန္းေတာ္မူ၏၊၊ ၆မုုသာစကားေျပာေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏၊၊ လူ႔အသက္ကို သတ္တတ္ေသာသူႏွင့္ လွည့္စားတတ္ေသာသူတို႔ကို ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာေတာ္မူ၏။ ၇အကြၽႏု္ပ္မူကား မ်ားစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရသျဖင့္ အိမ္ေတာ္သို႔ ေရာက္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာစိတ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမာန္ကို ကိုးကြယ္ပါလိမ့္မည္၊၊

၈အို ထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူတိုု႔ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို တရားေတာ္လမ္းထဲသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို အကြၽႏု္ပ္ေရွ႕မွာ ေျဖာင့္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၉သူတို႔ႏႈတ္တြင္ သစၥာမရွိပါ၊ သူတို႔ႏွလံုးသည္ အလြန္ ဆိုးဝါး၏၊၊ သူတို႔၏ လည္ေခ်ာင္းသည္ဖြင့္ထားေသာ သၤခ်ိဳင္းတြင္းျဖစ္ပါ၏၊၊ သူတို႔သည္ လွ်ာႏွင့္ေခ်ာ့ေမာ့တတ္္ၾက၏။ ၁ဝအိုဘုရားသခင္ သူတို႔အေပၚမွာ အျပစ္ေရာက္ေစေတာ္မူပါ၊၊ မိမိတုိ႔ အႀကံအစည္အားျဖင့္ လဲၾကပါေစေသာ။ ကိုယ္ေတာ္ကုိပုန္ကန္ေသာသူျဖစ္၍ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကိုႏွင္ထုတ္ေတာ္မူပါ။

၁၁ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားေသာသူတို႔မူကား၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကပါေစေသာ။ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရ၍ ဝမ္းေျမာက္သည္ႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကပါေစေသာ။ နာမေတာ္ကို ခ်စ္ေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဝမ္းသာ ရႊင္လန္းျခင္းရွိၾကပါေစေသာ။ ၁၂အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္  ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို ေကာင္းႀကီးေပး၍ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကြယ္ကာ ေစာင့္မေတာ္မူလိ္မ့္သတည္း၊၊

အခန္းၾကီး (၆)

၁အုိထာဝရဘုရား၊ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ အကြၽႏု္ပ္ကိုအျပစ္တင္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ျပင္းစြာအမ်က္ ထြက္၍ ဆံုးမေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၂အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ခြန္အားနည္းလွပါ၏။ ကယ္မသနား ေတာ္မူပါ။ အိုထာဝရ ဘုရား အကြၽႏု္၏အရုိးတို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကပါ၏။ က်န္းမာပကတိ ရွိေစေတာ္မူပါ။ ၃အကြၽႏု္ပ္စိတ္ဝိညာဥ္သည္ အလြန္ တုန္လႈပ္ပါ၏၊၊ အုိထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုး ေနေတာ္မူမည္နည္း။ ၄အိုထာဝရဘုရား တဖန္ၾကြလာ၍ အကြၽႏု္ပ္၏စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကယ္ယူေတာ္မူပါ။ ၅ကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ ေတာ္မူပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေသလ်က္ေနစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေအာက္ေမ့ျခင္း မရွိပါ။ မရဏႏုိင္ငံတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အဘယ္သူခ်ီးမြမ္းပါမည္နည္း၊၊ ၇အကြၽႏု္ပ္သည္ ညည္းတြား၍ ပင္ပန္းလွပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္ ခုတင္ကို ကိုယ္မ်က္ရည္၌ တညဥ့္လံုးေမွ်ာ၍ အိပ္ရာကိုလည္းမြန္းေစပါ၏။ ဝမ္းနည္းျခင္းအားျဖင့္ မ်က္စိပ်က္၍ ရန္သူမ်ားေသာ ေၾကာင့္ ျပာမႈန္လ်က္ရွိ၏။

၈မတရားသျဖင့္ျပဳေသာသူအေပါင္းတုိ႔ ငါ့ထံမွဖယ္သြားၾက။ ငါငိုေၾကြးသံကို ထာဝရဘုရားၾကား ေတာ္မူ၏။ ၉ငါေတာင္းပန္ျခင္းကို ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၏။ ငါျပဳေသာပဌနာစကားကို ထာဝရဘုရား နာယူေတာ္မူ၏၊၊  ငါ့ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္၍ဆံုးရႈံးျခင္း ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ခ်က္ျခင္းျပန္သြား၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊

အခန္းၾကီး (၇)

ဒါဝိဒ္သည္ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသားကုရွ၏စကားေၾကာင့္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌

အသံညွိ၍ဆိုေသာဆာလံ၊၊

            ၁အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကိုညွင္းဆဲေသာ သူအေပါင္းတို႔၏လက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကိုကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ ၂သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ယူေသာသူမရွိစဥ္ ရန္သူသည္ ျခေသၤ ကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကို လုယူကိုက္ျဖတ္ပါလိမ့္မည္၊၊ ၃အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ထုိသို႔ျပဳေသာ္၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္လက္မွာအဓမၼအမႈရွိေသာ္၄င္း၊  ၄အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာသူကို အကြၽႏု္ပ္ျပစ္မွား၍ အေၾကာင္းမရွိဘဲလ်က္္္ျပဳေသာသူကို အကြၽႏု္ပ္ညွင္းဆဲေသာ္၄င္း၊ ထိုသို႔ေသာ အျပစ္တစံုတခုရွိလွ်င္၊ ၅ရန္သူသည္ အကြၽႏု္ပ္၏စိတ္ဝိညာဥ္ကို လိုက္၍ မွီပါေစ၊၊ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို ေျမေပၚမွာ နင္း၍ အကြၽႏု္ပ္အသေရကို ေျမမႈန္႔၌ ႏွိမ့္ခ်ပါေစ၊၊

၆အိုထာဝရဘုရား၊ အမ်က္ေတာ္ ထြက္၍ ထေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူတို႔ ျပင္းထန္ျခင္းကို ဆီးတား၍ အားထုတ္ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္အဘုိ႔ ႏိုးေတာ္မူပါ။ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာမူပါ။ ၇လူမ်ိဳးတို႔သည္ စည္းေဝး၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုဝန္းရံၾကလ်က္၊ သူတို႔အဘုို႔ ျမင့္ရာအရပ္သို႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူပါ၊၊ ၈ထာဝရဘုရား သည္ လူမ်ိဳးတို႔ကို တရားစီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို၄င္း၊ စံုလင္ျခင္းကို၄င္း ေထာက္၍ အကြၽႏုု္ပ္အမႈကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၉မတရားေသာသူတို႔၏ အဓမၼအမႈကို ဆံုးရႈံးေစ၍ တရားေသာသူတို႔ကို ၿမဲၿမံေစေတာ္မူပါ၊၊ တရားသျဖင့္ ျပဳေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏွလံုးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ကို စစ္္ေတာ္မူတတ္ပါ ၏၊၊

၁ဝသေဘာေျဖာင့္ေသာသူတို႔ကို ကယ္္တင္တတ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၏ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ ၏၊၊ ၁၁ဘုရားသခင္သည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာဘုရားျဖစ္၍ မတရားေသာသူကို အစဥ္အမ်က္ ထြက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၂ထိုသူသည္ မေျပာင္းလဲလွ်င္ ထားေတာ္ကို ေသြးေတာ္ မူ၏၊၊ ေလးေတာ္ကို တင္၍ ရြယ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃ေသေစေသာ လက္နက္ကိုလည္း သူ႔အဘို႔ ျပင္ဆင္၍ ျမွားေတာ္ တို႔ကို ေလာင္ေစေတာ္မူ၏။ ၁၄ထိုသူသည္ ဒုစရုိက္ဘြားေသာ  ေဝဒနာကို ခံရ၏၊၊ မေကာင္းေသာအႀကံအစည္ကို ပဋိိသေႏၶြယူ၍ စိတ္ပ်က္ျခင္းကို ဘြားျမင္တတ္၏။ ၁၅ တြင္းကိုလည္း နက္စြာတူးသျဖင့္ မိမိတူးေသာ တြင္းထဲသို႔ မိမိက်တတ္၏၊၊ ၁၆ မိမိမေကာင္းေသာ အႀကံအစည္သည္ မိမိေခါင္းေပၚမွာ ျပန္ေရာက္၍ မိမိၾကမ္းတမ္းေသာ အမႈသည္မိမိေခါင္းထိပ္ေပၚမွာ သက္ေရာက္တတ္၏၊၊ ၁၇ ငါမူကား ထာဝရဘုရား၏ တရားေသာ အမႈေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ အျမင့္ဆံုးေသာ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊

အခန္းၾကီး (၈)

၁အိုအကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားရွင္ထာဝရဘုရား၊ နာမေတာ္ကို ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌အလြန္ ႀကီးျမတ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ေပၚမွာ တည္လ်က္ရွိပါ၏၊၊ ၂ ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူတို႔ကို ရည္ေဆာင္၍ ရန္သူကို၄င္း၊ အၿငိဳးထားေသာသူကို၄င္း၊ တိ္တ္ဆိတ္စြာေနေစျခင္းငွါ၊ ႏို႔စို႔သူငယ္တို႔၏ ႏႈတ္ထဲမွာ အစြမ္းသတၱိကို စီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃လက္ညိဳးေတာ္အလုပ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို၄င္း၊ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာလႏွင့္ ၾကယ္မ်ားကို၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္ဆင္ျခင္ေသာ္၊ ၄လူသည္အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူရသနည္း။ လူသားသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္၍ အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူသနည္း၊၊ သူ႔ကို ေကာင္းကင္တမန္တို႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္ႏွိမ့္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၅သူ၏ေခါင္းကို ဘုန္းအသေရႏွင့္ ပတ္ရစ္ေတာ္မူၿပီ။ ၆ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာမ်ားကို အုပ္စိုးေစ၍ သိုးႏြားအစရွိေသာ ေျမတိရစာၦန္မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္၊ ပင္လယ္ငါးနွင့္ ပင္လယ္လမ္း၌ သြားတတ္ေသာ တိိရစျၧြာန္မွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သူ၏ေျခေအာက္၌ ခ်ထားေတာ္မူၿပီ၊၊ ၉ အိုအကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားရွင္ ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္၏ နာမသည္ ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ အလြန္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသ နည္း၊၊

အခန္းၾကီး (၉)

၁အို ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈ ေတာ္ရွိသမွ်တို႔ကို ျပၫႊန္ပါမည္၊၊ ၂ကိုယ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းသာရႊင္လန္းပါမည္၊၊ နာမေတာ္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား။ ၃အေၾကာင္းမူကား အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူတို႔သည္ ျပန္ဆုတ္၍ လဲၾကပါ၏၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ပ်က္စီးၾကပါ၏။ ၄ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ဘက္မွာ တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊  ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ေတာ္မူၿပီ၊၊  ၅တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို ဆံုးမေတာ္မူၿပီ၊၊ ဆိုးေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီး၍ သူတို႔နာမကို ကာလအစဥ္အဆက္ေခ်ေဖ်ာက္ေတာ္မူၿပီ၊၊  ၆ရန္သူတို႔သည္ အကုန္အစင္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါၿပီ၊၊ ၿမိဳ႔တို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူ၍ သူတို႔အမွတ္မွ် မရွိေပ်ာက္ပါၿပီ၊၊ ၇ထာဝရဘုရားမူကား ကာလအစဥ္ အဆက္တည္ေတာ္မူ၏၊၊   ၈တရားပလႅင္ေတာ္ကို ျပင္ဆင္၍ ေျမႀကီးသားတို႔ကို တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ လူမ်ိဳးတို႔အား ေျဖာင့္မတ္စြာေသာ စီရင္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူ၏၊၊  ၉ထာဝရဘုရားသည္ ညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔၏ ခိုလႈံရာ ေဘးအႏၱရယ္ ေရာက္သည္ ကာလ ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊  ၁ဝနာမေတာ္ကို သိေသာသူတို႔ သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾကပါလိမ့္ မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား အိုထာဝရဘုရားကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေသာသူတို႔ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္ မမူတတ္ပါ၊၊

၁၁ဇိအုန္ၿမိဳ႔မွာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားကို ေထာမနာသီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ အမူေတာ္မ်ားကို လူမ်ိဳးတို႔အား ေဟာေျပာၾကေလာ့၊၊ ၁၂လူအသက္သတ္ျခင္းအမႈကို စစ္ေတာ္မူ၍ အေသခံရေသာ သူတို႔ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏၊၊ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔၏ ေအာ္ဟစ္ျခင္းအသံကို ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္ မမူတတ္ပါ၊၊

၁၃အိုထာဝရဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္ကိုကယ္မသနားေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကိုမုန္းေသာသူတို႔၏ ၫ‡င္းဆဲျခင္း အမႈကို ၾကည့္ရႈ၍ ေသမင္းလက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၄သို႔ျဖစ္၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းကို ဇိအုန္ၿမိဳ႔ တံခါးဝမွာ အကြၽႏု္ပ္ ျပၫႊန္ပါမည္၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ပါမည္၊၊

၁၅တပါးအမိ်ဳးသားတို႔သည္ ကိုယ္တူူးေသာတြင္းထဲသို႔ ကိုယ္က်ၾက၏၊၊ ကိုယ္ဝွက္ေသာ ေက်ာ့ကြင္းထဲမွာ ကိုယ္ေျခတို႔သည္ ေက်ာ့မိၾက၏၊၊ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္ ထင္ရွားေတာ္မူ၏၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိလုပ္ေသာအလုပ္ထဲမွာ ေက်ာ့မိျခင္းကို ခံရ၏၊၊ ၁၇မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာ အမိ်ဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ မရဏာႏိုင္ငံသို႔ ႏွင္ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၈ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို အစဥ္ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္္မမူ၊၊ ဆင္းရဲေသာ သူတို႔ကို ေျမာ္လင့္၍ မရဘဲ အစဥ္မေနရၾက၊၊

၁၉အိုထာဝရဘုရား၊ ထေတာ္မူပါ၊၊ လူမႏို္င္ပါေစႏွင့္၊၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္း ကို ခံရၾကပါေစေသာ၊၊ ၂ဝအိုထာဝရဘုရား သူတို႔ကို ေခ်ာက္လွန္႔ေတာ္မူပါ၊၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔သည္ လူသက္သက္ျဖစ္ သည္ကို လူမ်ိဳးတို႔သည္ သိၾကပါလိမ့္မည္၊၊

အခန္းၾကီး (၁၀)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဝးေဝးရပ္၍ ေနေတာ္မူသနည္း၊၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ေရာက္သည့္ကာလ အဘယ္ေၾကာင့္ ပုန္းကြယ္၍ ေနေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂မတရားေသာ သူသည္ မာနစိတ္ရွိ၍ ဆင္းရဲ ေသာသူကို ညွင္းဆဲတတ္ပါ၏၊၊ မိမိျပဳေသာ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ထိုသူကို ဘမ္းဆီးတတ္ပါ၏၊ ၃မတရားေသာ သူသည္ မိမိစိတ္အလို၌ ဝါၾကြားတတ္ပါ၏၊၊ ေလာဘႀကီးေသာသူသည္ ထာဝရဘုရားကိုပယ္၍ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတတ္ပါ၏၊၊ ၄မတရားေသာသူသည္ မာနေထာင္လႊားေသာေၾကာင့္ မစဥ္းစားတတ္ပါ၊၊ ဘုရားသခင္မရွိဟု အစဥ္ေအာက္ေမ့တတ္ ပါ၏၊၊ ၅အစဥ္ခိုင္မာစြာက်င့္ႀကံျပဳမူတတ္ ပါ၏၊၊ တရားစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္သူႏွင့္ ေဝးျမင့္သည္ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာ ရန္သူတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတတ္ပါ၏၊ ၆ငါသည္ အစဥ္မေရြ႕ရ၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ မေရာက္ရဟု ေအာက္ေမ့တတ္ပါ၏၊၊ ၇သူ၏ ႏႈတ္သည္ က်ိန္ဆဲျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း၊  ရႈတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ဝပါ၏၊၊ လွ်ာေအာက္မွာ မေကာင္းေသာအႀကံႏွင့္ မတရားေသာ အမႈရွိပါ၏၊၊ ၈ရြာအနားတြင္ ပုန္းေနရာ အရပ္မွာထိုင္၍ အျပစ္မရွိေသာသူကို ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ သတ္တတ္ပါ၏၊၊ ဆင္းရဲေသာသူကို ေခ်ာင္းေျမာင္းတတ္ပါ၏၊ ၉ခ်ဳံထဲမွာေနေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ ကြယ္ရာအရပ္၌ ပုန္း၍ ေနတတ္ပါ၏၊ ဆင္းရဲေသာသူကို ဘမ္းဆီးျခင္းငွါ ပုန္းကြယ္၍ ေနပါ၏၊၊ ဆင္းရဲေသာသူကို ကြန္ရြက္ထဲသို႔ ဆဲြ၍ ဘမ္းဆီးတတ္ပါ၏၊၊ ၁ဝထိုသို႔ ညွင္းဆဲႏိွပ္စက္ျခင္းကို ခံရ၍ ဆင္းရဲေသာသူအေပါင္း တို႔သည္ သူ၏ လက္သို႔ က်ေရာက္တတ္ၾကပါ၏၊၊ ၁၁ထိုသူက ဘုရားသခင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူ၏၊၊ မ်က္ႏွာကို လဲႊေတာ္မူ၏၊၊ ျမင္ေတာ္မမူဟု ေအာက္ေမ့တတ္ပါ၏၊၊

၁၂အို ထာဝရဘုရား ထေတာ္မူပါ။ အိုဘုရားသခင္ လက္ေတာ္ကို ခ်ီေတာ္မူပါ။ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၁၃မတရားေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳရပါအံ့နည္း။ ကိုယ္ေတာ္သည္ စစ္ေတာ္မမူဟု အဘယ္ေၾကာင့္ေအာက္ေမ့ရပါအံ့နည္း။ ၁၄သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ျမင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ အေၾကာင္းမူကား ပင္ပန္းေစျခင္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္းကို လက္ဝါးေတာ္၌ မွတ္သားမည္ဟု ၾကည့္ရႈ ေတာ္မူတတ္ပါ၏၊၊ ဆင္းရဲေသာသူသည္ ကုိယ္ေတာ္၌ ကုိယ္ကို အပ္တတ္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိဘမရွိေသာသူ၏ ခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၅မတရားသျဖင့္ ျပဳ၍ ဆိုးေသာ သူ၏ လက္ရုံးကို ခ်ိဳးေတာ္မူပါ၊၊ သူျပဳေသာ အဓမၼအမႈကို အကုန္အစင္စစ္ေတာ္မူပါ၊၊

၁၆ထာဝရဘုရားသည္ကာလ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ထဲက ကြယ္ေပ်ာက္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ၁၇ထိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔၏ ေတာင့္ တျခင္း၊ အသံကို ၾကားေတာ္မူ၏၊၊ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို တည္ၾကည္ေစေတာ္မူသည္။ ၁၈ဆင္းရဲသားကို သူ၏ ေျမမွတ ဖန္မႏွင္ထုတ္မည္ အေၾကာင္း၊ မိဘမရွိိေသာသူႏွင့္ ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို တရားေပးျခင္းငွါနားေတာ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူ၏။