အခန္းၾကီး(၂၁)မွ(၃၀)


အခန္းၾကီး(၂၁)

၁အိုထာဝရဘုရား မင္းႀကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏အစြမ္း သတၱိေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္၍ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္ အလြန္ရႊင္လန္းပါ၏၊၊ ၂သူ၏ ႏႈတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းသည္ကို ျငင္းပယ္ေတာ္မမူ၊၊ သူ၏ စိတ္အလိုရွိသည္အတိုင္း ေပးသနားေတာ္မူၿပီ၊၊ ၃ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာတို႔ကို အဦးျပဳ၍ ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ေရႊစင္သရဖူကို သူ၏ေခါင္းေပၚမွာ တင္ေတာ္မူၿပီ။ ၄သူသည္အသက္ကို ဆုေတာင္း၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္မက၊ထာဝရအသက္ကို ေပးသနား ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၅ကယ္တင္ေတာ္္မူျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ ဘုန္းႀကီး၍ လက္ေတာ္မွ ဂုဏ္အေသေရႏွင့္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ကို ခံရပါ၏၊၊ ၆ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ႔ကို ထာဝရ မဂၤလာ အရာ၌ ခန္႔ထား၍ မ်က္ႏွာေတာ္အားျဖင့္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၇အေၾကာင္းမူကား မင္းႀကီးသည္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစား၍ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ ကရုဏာေတာ္ ေၾကာင့္ တည္ၾကည္တတ္ပါ၏၊၊

၈ကိုယ္ေတာ္၏ လက္သည္ ရန္သူအေပါင္းတို႔ကို ေတြ႔၍ ကုိယ္ေတာ္ကိုမုန္းေသာသူတို႔ကို လက္်ာ လက္ေတာ္သည္ ေတြ႔ေတာ္မူမည္၊၊ ၉အမ်က္ေတာ္ထြက္ေသာကာလ၌ သူတို႔ကုိ မီးဖိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ အမ်က္ေတာ္အားျဖင့္ သူတို႔ကို မ်ိဳေတာ္မူ၍ မီးသည္လည္း ေလာင္စားပါလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝသူတို႔အမ်ိဳး အႏြယ္ကို ေျမႀကီးမွ ပယ္ရွင္း၍ သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔ကို လူမ်ိဳးထဲက ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္၊၊ ၁၁အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္တဘက္၌ မေကာင္းေသာ အႀကံကို ႀကံစည္၍ မေကာင္းေသာ ပရိယာယ္ကို ျပဳၾကပါၿပီ၊၊ သို႔ရာတြင္ အႀကံအထမေျမာက္ၾကပါ၊၊ ၁၂ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔မ်က္ႏွာတဘက္၌ ေလးျမွားေတာ္တို႔ရြယ္၍၊ သူတို႔ေက်ာကို လွည့္ေစ ေတာ္မူမည္၊၊ ၁၃  အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အစြမ္း တန္ခိုးအားျဖင့္ ေျမွာက္ျခင္းရွိေတာ္္မူေစသတည္း၊၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုၾကပါမည္၊၊

 အခန္းၾကီး(၂၂)

၁အကြၽႏု္ပ္ဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္ကို မကယ္တင္ဘဲ အကြၽႏု္ပ္ေအာ္ဟစ္ေသာစကားကို နားမေထာင္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ အေဝးမွာ ေနေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂အကြၽႏု္ပ္ဘုရား၊ ေန႔အခါအကြၽႏု္ပ္ေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ နားမေထာင္ပါ၊၊ ညဥ့္အခါ ေအာ္ဟစ္ ေသာ္လည္း သက္သာျခင္းသို႔ မေရာက္ပါ၊၊ ၃ကိုယ္ေတာ္မူကား ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ ခ်ီးမြမ္းရာ၌ က်ိန္းဝပ္လ်က္ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ၄အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားၾကပါ၏၊၊ ကိုးစားၾကသည္တြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၅သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္၍ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစား၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကပါ၏၊၊

၆အကြၽႏု္ပ္မူကား လူမဟုတ္ ပိုးေကာင္မွ်သာ ျဖစ္ပါ၏၊၊ လူမ်ားကဲ့ရဲ႕စရာ လူစုအရွက္ခဲြစရာဘို႔ ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၇အကြၽႏု္ပ္ကို ျမင္သမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ျပက္ယယ္ျပဳျခင္း ၊ ႏႈတ္ခမ္းၿဖဲျခင္း၊ ေခါင္းညိတ္ျခင္းကို ျပဳၾကပါ၏၊၊ ၈သူသည္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားၿပီ သူ႔ကို ႏႈတ္ေတာ္မူပါေလေစ၊၊ သူ၌ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ ယခုပင္ ကယ္တင္ေတာ္မူပါေလေစဟု ဆိုၾကပါ၏၊၊ ၉သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို အမိဝမ္းထဲက ဆဲြယူ၍ ၊ႏုိ႔စို႔သည္ကာလ၌ စိုးရိမ္ျခင္း အေၾကာင္း ကို ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘြားကတည္းကပင္ လက္ေတာ္သို႔ ေရာက္ပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွ စ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါၿပီ၊၊ ၁၁အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ေဝးေဝးေနေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ေဘးအႏၱ ရာယ္ ေရာက္လုနီးပါၿပီ၊၊ မစေသာသူမရွိိပါ၊၊ ၁၂ႏြားလား ဥသဘတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဝိုင္း၍ အားႀကီးေသာ ဗာရွန္  ဥသဘတို႔သည္ ဝန္းရံလ်က္ေနၾကပါ၏၊၊ ၁၃ကိုက္ျဖတ္၍ ေဟာက္တတ္ေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ကို ပစပ္ဟၾကပါ၏၊ ၁၄အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရကဲ့သို႔ သြန္ျခင္းကိုခံရ၍ အရုိးအဆစ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ျပဳတ္ၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွလံုးသည္ ဘေယာင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ရင္ထဲမွာ အရည္က်ိဳလ်က္ ရွိပါ၏၊၊ ၁၅အကြၽႏု္ပ္ခြန္အားသည္ အိုးျခမ္းကဲ့သို႔ ခန္းေျခာက္၍ လွ်ာလည္း ပါးရုိး၌ ကပ္လ်က္ရွိပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေသေျမတိုင္ေအာင္ ခ်ေတာ္မူပါၿပီ၊၊ ၁၆ေခြးတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္္ကို ဝိုင္းလ်က္ စုေဝးေသာလူဆိုးတို႔သည္ ဝန္းရံလ်က္ေန၍ အကြၽႏု္ပ္၏ လက္ေျခတို႔ကိုထိုးေဖာက္ၾကပါၿပီ၊၊   ၁၇ကိုယ္အရုိးရွိ သမွ်တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ေရတြက္ႏိုင္ပါ၏၊၊သူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ၾကည့္ျမင္၍ အားရလ်က္ ေနၾကပါ၏၊၊ ၁၈အကြၽႏု္ပ္ အဝတ္ကို အခ်င္းခ်င္းေဝဖန္၍ အကြၽႏ္ုပ္အက်ႌကို စာေရးတံခ်ၾကပါ၏၊၊  ၁၉အို ထာဝရဘုရား ၊ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ေဝးေဝးေန ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ခြန္အားဗလ အကြၽႏု္ပ္ကို မစျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္ ၾကြလာေတာ္မူပါ၊၊ ၂ဝအကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ထားေဘးမွ၄င္း အကြၽႏု္ပ္အခ်စ္ဆံုးကို ေခြးလက္မွ၄င္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂၁ျခေသၤ့ခံတြင္းမွ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္၍ ႀကံ့ဦးခ်ိဳထဲမွာ အကြၽႏ္ုပ္ေခၚေသာအသံကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂၂ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သိတင္းေတာ္ကို ညီအစ္ကိုတို႔အား ၾကား ေျပာပါမည္၊၊ ပရိသတ္အလယ္မွာ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊

၂၃ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ အခ်င္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ျပဳၾကေလာ့၊၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး အေပါင္းတို႔ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ေဘာ္ျပၾကေလာ့၊၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလာ့၊၊ ၂၄အေၾကာင္းမူကား ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူ၏ႏွိမ့္ခ်ေသာအျဖစ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေတာ္မူသည္မဟုတ္၊၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကို မလဲႊ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ နားေထာင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၂၅အကြၽႏု္ပ္သည္ မဟာပရိသတ္အလယ္မွာ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သူတို႔ေရွ႕မွာ သစၥာကတိထားသည္အတိုင္း သစၥာဝတ္ကို ေျဖပါမည္၊၊ ၂၆ႏွိမ့္ခ် လ်က္ရွိေသာ သူတို႔သည္ ဝစြာ စားရၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကိုရွာေသာသူတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးသည္ အစဥ္အၿမဲ အားျဖည့္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၇ေျမႀကီးစြန္းရွိသမွ်တို႔သည္ သတိရ၍ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကလိမ့့္မည္၊၊ လူအမ်ိဳးအႏြယ္အေပါင္း တို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ကိုးကြယ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၈အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ စိုးစံပိုင္ေတာ္္မူ၏၊၊ လူမ်ိဳးတို႔ကို မင္းျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၂၉ေျမႀကီးေပၚမွာ ၾကြယ္ဝေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ စား၍ ကိုးကြယ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ကိုယ့္အသက္ကို မေစာင့္ႏိုင္၊၊ ေျမမႈန္႔သို႔ ဆင္းရေသာ သူအေပါင္း တို႔သည္လည္း ေရွ႕ေတာ္၌ ၫြတ္ျပပ္ဝပ္တြား ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃ဝသူတို႔အမ်ိဳး အႏြယ္သည္လည္း ဝတ္ေတာ္ကို ျပဳသျဖင့္ လူအစဥ္အဆက္တို႔သည္ထာဝရဘုရား၏ သိတင္းေတာ္ကို ၾကားရလိမ့္မည္၊၊ ၃၁ဤသို႔စီရင္ေတာ္မူၿပီဟု သူတို႔သည္ ေပၚလာ၍တရားေသာ အမႈေတာ္ကို ဘြားေသာ လူမိ်ဳးအား ေဘာ္ျပရၾကလိမ့္မည္။

 အခန္းၾကီး(၂၃)

၁ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါသည္ ဆင္းရဲမခံရ၊ ၂စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာ အရပ္၌ ငါ့ကို အိပ္ေစေတာ္မူ၏၊၊ သာယာေသာျမစ္နားသို႔ လမ္းျပေတာ္မူ၏၊၊ ၃ငါ့ဝိညာဥ္ကို  အားျဖည့္၍ နာမေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၄အကယ္၍ ေသမင္း၏ အရိပ္လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳင့္ထဲသို႔ ေရွာက္ သြားရေသာ္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္   ကို မေၾကာက္ပါ၊၊ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ အတူရွိေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍ လွံတံေတာ္ႏွင့္ ေတာင္းေဝွးေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ခ်မ္းသာေစပါ၏၊၊ ၅အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူတို႔ေရွ႔မွာ အကြၽႏ္ုပ္အဘို႔စားပဲြကို ခင္းေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ေခါင္းကို ဆီႏွင့္ လိမ္းေတာ္မူ၏။ အကြ်ႏု္ပ္ခက္ဖလားသည္ လွ်ံလ်က္ရွိ ပါ၏။ ၆အကယ္စင္စစ္ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ေက်းဇူႏွင့္ ကရုဏာကို တသက္လံုးခံစား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္မွာ အစဥ္အျမဲေနရပါလိမ့္မည္။

 အခန္းၾကီး(၂၄)

၁ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ ေျမႀကီးတန္ဆာကို၄င္း၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကသားတို႔ ကို၄င္းပိုင္ ေတာ္မူ၏။ ၂အေၾကာင္းမူကား ထိုေနရာကို သမုဒၵရာေပၚမွာ တည္၍၊ ေရမ်ားေပၚမွာ ျမဲၿမံေစေတာ္မူၿပီ။          ၃ထာဝရဘုရား၏ ေတာင္ေတာ္ေပၚသို႔ အဘယ္သူသည္တက္ရမည္နည္း။ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္၌  အဘယ္သူသည္ ရပ္ေနမည္နည္းဟူမူကား ၄သန္႔ရွင္းေသာ လက္ႏွင့္ ျဖဴစင္ေသာႏွလံုးရွိေသာ သူ၊ မုသာကိုမမွီဝဲ မဆည္းကပ္၊ မမွန္ေသာကိ်န္ဆိုျခင္းကို မျပဳေသာသူသည္၊ ၅ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္မွ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ၄င္း၊ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္မွေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို ၄င္းခံရလိမ့္မည္။ ၆ထိုသူသည္ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာအမ်ိဳး၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ရွာေသာ ယာကုပ္အမ်ိဳးျဖစ္သတည္း။

၇အခ်င္းတံခါးတ႔ို၊ တံခါးမုတ္ကို ၾကြလိုက္ၾက။ အခ်င္းထာဝရတံခါးတို႔၊ ကိုယ္ကိုၾကြလိုက္ၾက။ ဘုန္းႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္ ဝင္ေတာ္မူမည္။ ၈ဘုန္းႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္ကား အဘယ္သူနည္း။ အစြမ္းတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၊ စစ္တိုက္ျခင္းငွာ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားေပတည္း။ ၉အခ်င္းတံခါးတို႔၊ တံခါးမုတ္ကို ၾကြလိုက္ၾက။ အခ်င္းထာဝရတံခါးတို႔ကိုယ္ကိုၾကြလိုက္ၾက။ ဘုန္းႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္ ဝင္ေတာ္မူသည္။ ၁ဝဘုန္းႀကီး ေသာ ရွင္ဘုရင္ကား အဘယ္သူနည္း။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားေပတည္း။ ထိုဘုရားသည္ ဘုန္းႀကီး ေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။

အခန္းၾကီး(၂၅)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိ အကြ်ႏု္ပ္တသလ်က္ ေနပါ၏။  ၂အကြ်ႏု္ပ္ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြ်ႏု္ပ္ ခိုလႈံသည္ ျဖစ္၍၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ မေရာက္ပါေစႏွင့္။ အကြ်ႏု္ပ္၏ ရန္သူတို႔သည္ အကြ်ႏု္ပ္္ကို ေအာင္၍ ေအာင္ပြဲကို မခံပါေစႏွင့္။ ၃အကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ေျမာ္လင့္ေသာ သူတို႔သည္ ရွက္ ေၾကာက္ျခင္းသို႔ မေရာက္ရ ၾကပါ။ အေၾကာင္းမရွိဘဲ သစၥာကုိဖ်က္ေသာသူတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ေရာက္ရၾကပါ၏။ ၄အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းတို႔ကို အကြ်ႏု္ပ္အားျပၫႊန္၍၊ ခရီးေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ ၅ကုိယ္ေတာ္၏ သမၼာ တရားကိုျပ၍၊ အကြၽႏု္ပ္ကိုသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊  အေၾကာင္းမူကားကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊  ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္ေျမာ္လင့္လ်က္ေနပါ၏၊၊ ၆အုိထာဝရဘုရားေရွးကာလ မွစ၍ ျပေတာ္ မူေသာ ကရုဏာ ႏွင့္ ေမတၱာသေဘာကိုေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ၊၊ ၇အကြၽႏု္ပ္သည္အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ ျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္တို႔ကိုေအာက္ေမ့ ေတာ္မမူႏွင့္၊၊ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ကရုဏာေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္ကိုေအာက္ေမ့ ေတာ္မူပါ ထာဝရဘုရား။

၈ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေသာသေဘာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အျပစ္ရွိေသာသူတုိ႔ကိုလမ္းျပေတာ္မူ၏၊၊ ၉ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔ကို တရားလမ္း၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အား ခရီးေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝထာဝရဘုရား၏ လမ္းခရီးရွိသမွ် တုိ႔သည္ ပဋိိညာဥ္တရားေတာ္ႏွင့္ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတုိ႔အား ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ သစၥာ ျဖစ္ၾကသတည္း၊၊ ၁၁အုိထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္၌အျပစ္မ်ားလွေသာေၾကာင့္ နာမေတာ္ကိုေထာက္၍ ခ်မ္းသာေပး ေတာ္မူပါ၊၊

၁၂အၾကင္သူသည္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔တတ္၏၊၊ ထုိသူအားႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာလမ္းကို ျပၫြန္ ေတာ္မူမည္၊၊ ၁၃ထုိသူသည္ကိုယ္တိုင္ေကာင္းမြန္စြာ က်ိန္းဝပ္၍ သူ၏အမ်ိဳးအႏြယ္သည္လည္း ျပည္ေတာ္ကုိ အေမြခံရ လိမ့္မည္၊၊ ၁၄ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ရေသာအခြင့္ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္တရားေတာ္ကို သိရေသာအခြင့္ရွိၾက၏၊၊ ၁၅အကြၽႏု္ပ္သည္ ထာဝရ ဘုရားကို အစဥ္ေျမာ္လင့္လ်က္ေနပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား အကြၽႏု္ပ္၏ေျခကို ေက်ာ့ကြင္းထဲက ႏႈတ္ယူေတာ္မူပါ၊၊ ၁၆အကြၽႏု္ပ္သည္ တေယာက္တည္းက်န္ ၾကြင္း၍ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံရေသာေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ကိုမ်က္ႏွာျပဳ၍ ကယ္မသနားေတာ္မူပါ၊၊ ၁၇အကြၽႏု္ပ္စိတ္ႏွွလံုးဆင္းရဲ သည္ကို ခ်မ္းသာေပး၍ အမႈမ်ားထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၈အကြၽႏု္ပ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနွင့္ ပူပန္ျခင္းကိုၾကည့္ရႈ႔၍ အကြၽႏု္ပ္အျပစ္ရွိသမွ် တို႔ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၉အကြၽႏု္ပ္၏ရန္သူတို႔သည္ မ်ားျပားေၾကာင္းႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ကိုျပင္းစြာမုန္း ထားေၾကာင္းကိုဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂ဝအကြၽႏု္ပ္အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။   အကြၽႏု္္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခိုလႈံသည္ျဖစ္၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ မေရာက္ပါေစႏွင့္၊၊ ၂၁ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ေနပါသည္ ျဖစ္၍အျပစ္ကင္းျခင္းႏွင့္ သေဘာေျဖာင့္ျခင္းသည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုေစာင့္ ေရွာက္ပါေစေသာ၊၊ ၂၂ အုိဘုရားသခင္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို ခပ္သိမ္းေသာဒုကၡ အထဲကေရြးႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊

 

အခန္းၾကီး(၂၆)

၁အုိထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း လမ္းသို႔လိုက္ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ဘက္၌ တရားစီရင္ ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထာဝရဘုရားကိုခိုလႈံ၍ ေရြ႔ေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါလိမ့္မည္၊၊ ၂အုိထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကိုစစ္ေဆးစံုစမ္း၍ ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္ကိုေဆးေၾကာေတာ္မူပါ၊၊ ၃အကြၽႏု္ပ္သည္ ေမတၱာ ေက်းဇူးေတာ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ သစၥာတရားေတာ္ႏွင့္ အညီက်င့္ပါ၏၊၊ ၄လွ်ပ္ေပၚေသာလူတို႔ႏွင့္ အတူ မထိုင္ပါ၊၊ ၅လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာ လူစုထဲသို႔ မဝင္ပါ၊၊ မတရားေသာ သူတို႔၏ စည္းေဝးျခင္းကိုမုန္းပါ၏၊၊ ဆိုးသြမ္းေသာသူတို႔ႏွင့္ အတူမထို္င္ပါ၊  ၆ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ေသာအသံႏွင့္ ျမြက္ဆို၍၊ ၇အံ့ၾသဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္အလံုးစံုတို႔ကို ၾကားေျပာျခင္းငွါ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္လက္ကို အျပစ္ကင္းျခင္းႏွင့္ေဆး၍ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ကို ဝန္းရံလ်က္ေနပါသည္ ထာဝရဘုရား။

၈အိုထာဝရဘုရား၊ အိမ္ေတာ္သည္ အိမ္ေတာ္တည္ရာကို၄င္း၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာအရပ္ဌာန ကို၄င္း အကြၽႏု္ပ္ႏွစ္သက္ပါ၏၊၊ ၉ျပစ္မွားေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို၄င္း လူ႔အသက္ကို သတ္ေသာ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ အကြၽႏု္ပ္ အသက္ကို၄င္း ခ်ဳပ္ထားေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၁ဝသူတို႔လက္သည္ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္၌ က်င္လည္၍ သူတို႔ လက္်ာလက္သည္လည္း တံစိုးႏွင့္ ျပည့္ဝပါ၏၊၊ ၁၁အကြၽႏ္ုပ္မူကား ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလမ္းသို႔ လိုက္ပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ေရြးႏႈတ္၍ ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ၊၊ ၁၂အကြၽႏု္ပ္သည္ ညီၫြတ္ေသာ အရပ္၌ ေနရာက်၍ ပရိသတ္အလယ္မွာ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးပါမည္၊၊

 

အခန္းၾကီး(၂၇)

၁ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏အလင္း ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါသည္အဘယ္သူကို ေၾကာက္ ရအံ့နည္း၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ အသက္ခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါသည္အဘယ္သူကို ေၾကာက္လန္႔ရအံ့နည္း၊၊၂ငါ့ကို အၿငိဳးထားေသာရန္သူလူဆိုးတု႔ိသည္ ငါ့အသားကို ကိုက္စားမည္ဟု လာၾကေသာအခါ ေျခတိုက္မိ၍ လဲၾက၏၊ ၃ငါ့တဘက္၌ တပ္ခ်ၾကေသာ္လည္း ငါႏွလံုး မေၾကာက္တတ္၊၊ စစ္ခ်ီ၍ လာၾကေသာ္လည္း ထိုအမႈတြင္ပင္ တည္ၾကည္ ေသာ စိတ္ရွိလိမ့္မည္၊၊

၄ထာဝရဘုရား၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကို ဖူးျမင္၍ ဗိမာန္ေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းအလို႔ငွါ ထာဝရ ဘုရား၏ အိမ္ေတာ္မွာ တသက္လံုးေနရမည္ အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ အခြင့္တခုကို ထာဝရဘုရား၌ ငါဆုေတာင္းၿပီ၊ ထိုအခြင့္ကို ရွာရဦးမည္၊၊ ၅အေၾကာင္းမူကား ေဘးအႏၱရာယ္ေရာက္သည္ ကာလ တဲေတာ္တြင္ င့ါကို ကြယ္ကာေတာ္ မူမည္၊၊ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း အရပ္၌ ငါ့ကို ဝွက္ထားေတာ္မူမည္၊၊ ေက်ာက္ေပၚမွာလည္း ငါ့ကို တင္ထားေတာ္မူမည္။ ၆ယခုပင္ ငါ့ပတ္လည္၌ ရွိေသာ ရန္သူတို႔၏ အေပၚသို႔ ငါ၏ ဦးေခါင္းကို ေျမွာက္ေတာ္မူ၏၊၊ ထိုေၾကာင့္ ဗိမာန္ေတာ္ မွာ တံပိုးမႈတ္ျခင္းႏွင့္ တကြ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္၊၊ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ ထာဝရဘုရားကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊

၇အို ထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ေအာ္ဟစ္ေသာ အသံကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို သနား၍ ထူးေတာ္မူပါ၊၊ ၈ငါ၏ မ်က္ႏွာကိုရွာၾကေလာ့ ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို ေရွ႕ေတာ္၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ သတိျပဳလ်က္ အိုထာဝရ ဘုရား ကိုယ္ေတာ္၏မ်က္ႏွာကို ရွာပါမည္၊၊ ၉အကြၽႏု္ပ္မ်က္ႏွာလဲႊေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အမ်က္ထြက္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ကို ပယ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မစေတာ္ မူဘူးသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၁ဝကိုယ္မိဘတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို စြန္႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရား သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ခ်ီယူေတာ္မူမည္၊၊ ၁၁အိုထာဝရဘုရား ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို အကြၽႏ္ုပ္အား ျပသသြန္သင္ ေတာ္္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူတို႔ေၾကာင့္ ေျဖာင့္ေသာလမ္းထဲ၌ အကြၽႏု္ပ္ကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၂မမွန္ေသာ သက္ေသကို ခံေသာသူတို႔ႏွင့္ ၫ‡င္းဆဲျခင္းငွါ ျပင္းစြာအသက္ရႈေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တဘက္၌ ထၾက သည္ျဖစ္၍ ရန္သူတို႔အလိုသို႔ အကြၽႏု္ပ္ကို အပ္ႏွံေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၁၃အကယ္စင္စစ္ အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာ တြင္ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါေတြ႔ျမင္မည္ဟု ယံုမွတ္စဲြလမ္းျခင္း ရွိ၏၊၊ ၁၄ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္ လင့္ေသာ၊အားယူ၍ ရဲရင့္ေသာ စိတ္နလံုးရွိေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေနေလာ့၊၊

 

အခန္းၾကီး(၂၈)

၁အကြၽႏု္ပ္၏ ေက်ာက္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္ပါ၏၊၊ မထူးဘဲေန ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ မထူးဘဲေနေတာ္္မူလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ သခ်ိဳင္းတြင္းထဲသို႔ဆင္းေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပါမည္၊၊ ၂အကြၽႏု္ပ္ သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္သို႔လက္ကိုခ်ီ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ေတာင္း ေလွ်ာက္ေသာ အသံကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၃အိမ္နီးခ်င္း၏ အက်ိဳးကိုဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိသည္ႏွင့္ ေလာကဝတ္စကားကိုေျပာတတ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ဆိုးယုတ္ေသာအမႈ၊ မတရားေသာ အမႈကို ျပဳတတ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္အတူ အကြၽႏု္ပ္ကို ေသြးေဆာင္ ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၄သူတို႔က်င့္ေသာ အက်င့္ဓေလ့ဆိုးယုတ္သည္ႏွင့္အညီ အက်ဳိးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးေတာ္မူပါ၊၊ သူတို႔ျပဳမူသည္အတိုင္း ဆပ္ေပး၍၊ အျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ စီရင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၅သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို၄င္း၊ လက္ေတာ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေတာ္မူရာကို၄င္း၊ မမွတ္ၾကေသာေၾကာင့္ တည္ ေဆာက္ေတာ္မမူ ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူမည္၊၊

၆ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း၊၊ ၇ငါေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအသံကို နားေထာင္ ေတာ္မူၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ ခြန္အားဗလ၊ ငါ၏ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့ႏွလံုးသည္ ထိုဘုရားကို ကိုးစား၍ ငါ့ကို ေစာင့္မေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ႏွလံုးသည္ ရႊင္လန္းလ်က္ ရွိ၏၊၊ သီခ်င္းဆိုလ်က္ ဂုဏ္ေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္းမည္။ ၈ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူစု၏ ခြန္အားဗလ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အထံေတာ္၌ ဘိသိက္ခံေသာသူ၏ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းကို ခိုင္ခံ့ၿမဲၿမံေစေတာ္မူ၏၊၊ ၉ကိုယ္ေတာ္၏ လူစုကို ကယ္တင္၍ အေမြေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပး ေတာ္မူပါ၊၊ သူတို႔ကို အုပ္ထိန္း၍ ထာဝရေျမွာက္ျခင္း ရွိေစေတာ္မူပါ၊၊

 

အခန္းၾကီး(၂၉)

၁အိုဘုရားသခင္သားတို႔ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံလ်က္ သန္႔ရွင္းေသာ တန္ဆာကို ဆင္၍ ထာဝရဘု ရား ကို ကိုးကြယ္ၾကေလာ့၊၊ ၃ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ သမုဒၵရာေပၚမွာ ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ မုိဃ္းခ်ဳန္းေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ေရေပၚမွာ ရွိေတာ္မူ၏၊ ၄ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္နွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ အာရဇ္ပင္တို႔ကို ခ်ိဳးေတာ္မူ၏၊၊ အကယ္စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ ေလဗႏုန္ အာရဇ္ေတာကို ခ်ိဳးေတာ္မူ၏၊၊ ၆ေတာကို ႏြားသငယ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေလဗႏုန္ေတာႏွင့္ စိရုန္ေတာကို ႀကံ့သငယ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ခုန္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၇ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ မီးလွ်ံကို ခဲြေတာ္မူ၏၊၊ ၈ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ ေတာကို ေခ်ာက္ခ်ားေတာ္မူ၏၊၊  ထာဝရဘုရားသည္ ကာေဒရွေတာကို ေခ်ာက္ျခားေတာ္မူ၏။ ၉ထာဝရဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ သမင္ဒရယ္မတို႔ကို ေမြးဘြားေစေတာ္မူ၏၊၊  ေတာတန္ဆာတို႔ကိုလည္း ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၏။ ဗိမာန္ေတာ္၌ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ကို ေဘာ္ျပၾကေစ။ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ မုိဃ္းသက္ မုန္တိုင္းေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူ၏၊၊ အကယ္စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္အၿမဲ ရွင္ဘုရင္အရာႏွင့္ ထိုင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူစုကုိ ခိုင္ခံ့ေစေတာ္မူမည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူစုအား ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ေပးေတာ္မူမည္၊၊

 

အခန္းၾကီး(၃၀)

ဒါဝဒ္သည္အိမ္ေတာ္ကိုသန္႔ရွင္းေစေသာအခါ၊ အသံၫ‡ိ၍ ဆိုေသာဆာလံ

၁အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဆယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ရန္သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မမူ၊၊ ၂အိုအကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၃အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို မရဏာႏိုင္ငံထဲက ႏႈတ္ယူေတာ္မူၿပီ၊၊ သခ်ိဳင္းတြင္းထဲသို႔ မဆင္းေစဘဲ အကြၽႏု္ပ္ကို အသက္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူၿပီ၊ ၄ထာဝရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔ ထာဝရဘုရားကို ေထာမနာသီခ်င္း ဆိုၾကေလာ့၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၅အမ်က္ေတာ္သည္ ခဏထြက္၏၊၊ ေက်းဇူးေတာ္မူကား တသက္လံုး တည္၏၊၊ ညဦးယံ၌ ငိုေၾကြးျခင္းသည္ လာ၍ တည္းခို၏၊၊ နံနက္ယံ၌ကား သီခ်င္းဆိုရေသာ အခြင့္ရိွ၏၊၊

၆ငါသည္ လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းစားစဥ္အခါ အကြၽႏု္ပ္ေအာက္ေမ့ ပါ၏၊၊ ၇အို ထာဝရဘုရား ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ အကြၽႏု္ပ္၏ ေတာင္သည္ ခိုင္ခ့ံၿမဲၿမံပါ၏၊၊ မ်က္ႏွာလဲြေတာ္မူေသာအခါ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ပါ၏၊၊ ၈အို ထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အသက္ဆံုး၍၊ ၉သၤခ်ိဳင္းတြင္းထဲသို႔ ဆင္းလွ်င္ အဘယ္အက်ိဳးရွိပါအံ့နည္း၊၊ ၁ဝေျမမႈန္႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္ေလာ၊၊ သစၥာေတာ္ကို ေဘာ္ျပပါမည္ေလာ။ အိုထာဝရဘုရား နားေထာင္၍ ကယ္မသနားေတာ္မူပါ၊၊ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို ေစာင့္မေတာ္မူပါဟု ကိုယ္ေတာ္ ကို အကြၽႏု္ပ္ေအာ္ဟစ္၍၊ထာဝရဘုရားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၏။ ၁၁ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္ညည္းတြား ျမည္တမ္းျခင္းကို ကခုန္ျခင္း ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အကြ်ႏု္ပ္ဝတ္ေသာ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ခြၽတ္၍၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ခါးပန္းႏွင့္ စည္းေတာ္ မူ၏။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္သည္တိတ္ဆိတ္စြာမေန။ ကိုယ္ေတာ္ကို သီခ်င္းဆိုပါမည္။ အိုအကြ်ႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္အျမဲ ခ်ီးမြမ္းပါမည္။