အခန္းၾကီး(၃၁)မွ(၄၀)


အခန္းၾကီး(၃၁)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုအကြ်ႏု္ပ္ ခိုလႈံပါ၏။ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ အစဥ္ ကင္းလြတ္ပါေစေသာ။ တရားေတာ္ ႏွင့္အညီ အကြ်ႏု္ပ္ကုိ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။  ၂အကြ်ႏု္ပ္ဘက္သို႔ နားေတာ္ကိုလွည့္၍ အလ်င္အျမန္ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ ပါ။ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္၌ ခိုင္ခံ့ေသာ ေက်ာက္၊ အကြ်ႏု္ပ္လံုျခံဳရာ  ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူပါ။ ၃အကယ္စင္စစ္ အကြ်ႏု္ပ္၏ ေက်ာက္၊ အကြ်ႏု္ပ္၏ ရဲတိုက္ကား၊ ကိုယ္ေတာ္ေပတည္း။ နာမေတာ္အဘို႔ အလို႔ငွါ အကြ်ႏု္ပ္ကိုလမ္းျပ၍ သြန္သင္ပဲ့ ျပင္ ေတာ္မူပါ။ ၄ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္ ခိုလံႈရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ အဘို႔ဝွက္ထား ေသာေက်ာ့ကြင္းထဲက အကြ်ႏု္ပ္ကိုႏႈတ္ယူ ေတာ္မူပါ။ ၅သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အပ္ပါ၏၊၊ ၆မုသာအနတၱကို ဆည္းကပ္ေသာ သူတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္သည္ မုန္း၍ ထာဝရဘုရားကို ခိုလႈံပါ၏၊၊ ၇ကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ ဝမ္းသာရႊင္လန္း ျခင္းရွိပါလိမ့္မည္၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ဆင္းရဲျခင္းကို ၾကည့္ရႈ၍ အကြၽႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္ေတြ႔ေသာ အမႈကို သိမွတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၈အကြၽႏု္ပ္ကို ရန္သူလက္သို႔ မအပ္ဘဲ က်ယ္ဝန္းေသာ အရပ္၌ ေနရာခ်ေတာ္မူ၏၊၊

၉အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၌ အမႈေရာက္ပါၿပီ၊၊ ထိုေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို သနားေတာ္မူပါ၊၊ ပူပန္ျခင္းအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိ၊ စိတ္ႏွလံုး၊ ဝမ္းတို႔သည္ ပ်က္ၾကပါၿပီ၊၊ ၁ဝအကြၽႏု္ပ္သည္ ပူပန္ျခင္းရွိ၍ အသက္ကာလကို လြန္ေစရပါ၏၊ ႏွစ္စဥ္အတိုင္း ညည္းတြားလ်က္ ေနရပါ၏၊ ကိုယ့္အျပစ္ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္အားေလ်ာ့၍ ရန္သူမ်ားေသာေၾကာင့္ အရုိး တို႔သည္ ေဆြးေျမ့ၾကပါ၏၊၊ ၁၁အိမ္နီးခ်င္း တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုအထူးသျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ၾကပါ၏၊၊ အကြၽမ္းဝင္ေသာ သူမ်ားတို႔သည္လည္း ရြံ႔ၾကပါ၏။ အိမ္ျပင္မွာ အကြၽႏု္ပ္ကို ေတြ႔ျမင္ေသာသူတို႔သည္ ေရွာင္၍ ေျပးၾကပါ၏၊၊ ၁၂မ ေအာက္ေမ့ေသာ အေသေကာင္ကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ၾကပါ၏၊၊ အိုးျခမ္းကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၁၃လူမ်ား ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းကို ၾကားရပါ၏၊၊ ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္တို႔ ၌ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အေၾကာင္းရွိပါ၏။ လူမ်ား တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း သင္းဖဲြ႔လ်က္ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို သတ္မည္အေၾကာင္း ႀကံစည္ၾကပါ၏၊၊

၁၄သို႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ကိုးစားပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရား သခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု အကြၽႏု္ပ္ေလွ်ာက္ဆိုပါ၏၊၊ ၁၅အကြၽႏု္ပ္၌ျဖစ္ေလသမွ်ေသာ အမႈအရာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္စီရင္ ပိုင္ေတာ္မူ၏၊၊ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ညွင္းဆဲတတ္ေသာသူတို႔လက္မွ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၆မ်က္ႏွာေတာ္၏ အလင္းကို ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အေပၚ၌ ထြန္းလင္းေစေတာ္မူပါ၊၊ ကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ ပါ၊၊ ၁၇အို ထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆုေတာင္းပဌနာျပဳပါသည္ျဖစ္၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း မရွိပါေစ ႏွင့္၊၊ လူဆိုးတို႔မူကား အရွက္ကဲြလ်က္ မရဏာႏိုင္ငံ၌ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကပါေစေသာ၊၊ ၁၈မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတဘက္၌ ေစာ္ကားေသာ စကားကို ေျပာ၍ မုသာ၌ က်င္လည္ေသာ ႏႈတ္တုိ႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကပါေစေသာ၊၊

၁၉ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သူတို႔အဘို႔ သိုထားေတာ္မူ၍ လူသားတို႔ ေရွ႕မွာ ကိုယ္ေတာ္ကို ခုိလႈံေသာ သူတို႔အဘို႔ ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္သည္ အလြန္ႀကီးလွပါ၏၊၊ ၂ဝလူတို႔ျပဳတတ္ေသာ ပရိ ယာယ္ ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာအတြင္း အရပ္၌ ထိုသူတို႔ကို ဝွက္ထားေတာ္မူပါ၊၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း အသံကို ကြယ္ကာလ်က္ တဲေတာ္တြင္ သူတို႔ကို ေစာင့္မေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁ထာဝရဘုရား၌ မဂၤလာျဖစ္ေစသတည္း၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ခိုင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔၌ အံ့ဘြယ္ေသာ ေမတၱာကရုဏာေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္အား ထင္ရွားျပေတာ္မူၿပီ၊၊  ၂၂အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာကြယ္ရာ၌ ဆံုးရႈံးပါၿပီဟု အကြၽႏ္ုပ္တုန္လႈပ္လ်က္ ဆိုမိေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ျပဳေသာ ပဌနာစကားသံကို ကိုယ္ေတာ္နားေထာင္ေတာ္မူသတည္း။

၂၃ထာဝရဘုရား၏သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတုိ႔ ထာဝရဘုရားကိုခ်စ္ၾကေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သစၥာရွိ ေသာသူတို႔ကို ေစာင့္မေတာ္မူ၏၊၊ မာနေထာင္လႊား သူတုိ႔ကိုကား၊ အျပစ္မ်ားစြာေပးဆပ္ ေတာ္မူသတည္း၊၊ ၂၄ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားေသာသူအေပါင္းတို႔ အားယူ၍ရဲရင့္ေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိၾကေလာ့၊၊

 

အခန္းၾကီး(၃၂)

၁အျပစ္မွလႊတ္ျခင္း ဒုစရုိက္အျပစ္ကိုဖံုးအုပ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူသည္မဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ လြတ္၍လွည့္စားတတ္ေသာ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူသည္ မဂ္လာရွိ၏၊၊

၃ငါသည္အျပစ္ကို မေဘာ္မျပဘဲ ေနစဥ္အခါတေန႔လံုး ညည္းတြားေသာအားျဖင့္ ငါ့အရုိးတုိ႔သည္ ေဆြးေျမ့ ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏၊၊ ၄ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ကိုယ္ေတာ္၏လက္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေပၚမွာေလး၍ အကြၽႏု္ပ္၏ေခြၽးသည္ ေႏြကာလ၌ ေသြ႔ေျခာက္ျခင္းကဲ့သိုိ႔ ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၅တဖန္အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္အျပစ္ကို ေရွ႔ေတာ္၌ ဝန္ခ်ပါ၏၊၊ ျပဳမိေသာဒုစရုိက္ကို ဝွက္၍မထားပါ၊၊ ငါလြန္က်ဳးေသာအရာကို ထာဝရဘုရားအား ေဘာ္ျပေတာင္းပန္မည္ဟု ေျပာဆိုေသာအခါ ကိုယ္ ေတာ္သည္အကြၽႏု္ပ္ျပစ္မွားျခင္း အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၆ထို႔ေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႔သင့္ေသာအခ်ိန္ကာလ၌ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔သည္ေရွ႔ေတာ္၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ အကယ္စင္စစ္ လႊမ္းမုိးတတ္ေသာ ေရႀကီးသည္ သူတို႔ထံသို႔မခ်ဥ္းရပါ၊၊ ၇ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ေဘးလြတ္ေစ ျခင္းငွါ ကြယ္ကာေစာင့္မ ေတာ္မူ၏၊၊ ကယ္လႊတ္ေၾကာင္းကို ဆုိေသာသီခ်င္းနွင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို ျခံရံေစေတာ္မူ၏၊၊

၈သင့္ကိုငါသြန္သင္မည္၊၊ သင္သြားရမည္ လမ္းကုိျပေတာ္မူမည္၊၊ သင့္ကိုၾကည့္ရႈ႔ ျပဳစုမည္၊၊ ဥာဏ္ပညာမဲ့ေသာ ျမင္းလားကဲ့သို႔ မျဖစ္ႏွင့္၊၊ ၉သူသည္သင့္ထံသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ေသာေၾကာင့္ ပစပ္ကိုဇက္ခြံ၍ ဇက္ႀကိဳးႏွင့္ဆြဲရမည္၊၊ ၁ဝမတရားေသာသူသည္ ဒုကၡမ်ားစြာကိုခံရမည္၊၊ ထာဝရဘုရား၌ ကိုးစားေသာ သူသည္ကား ကရုဏာေတာ္သည္ ဝန္းရံတတ္၏၊၊ ၁၁ေျဖာင္မတ္ေသာသူတို႔ ထာဝရဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကေလာ့၊၊ သေဘာေျဖာင္ေသာသူတို႔ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊

 အခန္းၾကီး(၃၃)

၁ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ ထာဝရဘုရားကိုအမွီျပဳ၍ ရႊင္လန္းစြာသီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ ေထာမနာျပဳျခင္း အက်င့္သည္ သေဘာေျဖာင့္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏၊၊ ၂ေစာင္းတီး၍ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ႀကိဳးဆယ္ပင္ရွိေသာ တူရိယာႏွင့္ ေထာမနာသီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ ၃ေရွ႔ေတာ္၌အသစ္ေသာ သီခ်င္္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ တံပိုးမႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ သာယာစြာတီးၾကေလာ့၊၊ ၄အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ စီရင္ေတာ္မူသမွ်ေသာ အမႈတို႔သည္လည္း သစၥာတရားႏွင့္ ညီၾက၏၊၊ ၅ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ျခင္း တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊၊ ပထဝီေျမႀကီးသည္ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝလ်က္ရွိ၏၊၊

၆ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို၄င္း ႏႈတ္ေတာ္အသက္အားျဖင့္ မိုဃ္း ေကာင္းကင္တန္ဆားမ်ားကို၄င္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏၊၊ ၇သမုဒၵရာေရကို စုပံုစုေဝးေစေတာ္မူ၏၊၊ နက္နဲေသာသမုဒၵရာ ကိုလည္း လံုျခံဳရာအရပ္တိုို႔၌ သိုထားေတာ္မူ၏၊၊ ၈ထာဝဘုရားကို ေျမႀကီးတျပင္လံုး ေၾကာက္ရြံ႕ေစ၊၊ ေလာကီနုိင္ငံ သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ရုိသေလးျမတ္ၾကေစ၊၊ ၉အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရားျမြက္ဆို၍ ျမြက္ဆိုေတာ္မူသည္အတိုင္း ျဖစ္၏၊၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း တည္လ်က္ေန၏၊၊

အခန္းၾကီး(၃၄)

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ တပါးအမ်ဳိသားတို႔၏ တုိင္ပင္ျခင္းကို ပယ္ေတာ္မူ၏၊၊ လူစုတို႔၏ႀကံစည္ျခင္း ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ထာဝရဘုရား၏ ျပဌာန္းေတာ္မူျခင္းသည္ ကာလအနႏၱႏွင့္ဆုိင္၍ စိတ္ႏွလံုးေတာ္၏ အႀကံ အစည္တို႔သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆံုးတိုင္ေအာင္ တည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ အၾကင္အမ်ဳိး၏ ဘုရားျဖစ္၍ အၾကင္လူစုကို မိမိအေမြဥစၥာဘုိ႔ ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိအမ်ဳးိႏွင့္ ထုိလူစုသည္ မဂၤလာရွိ၏၊၊

၁၃ထာဝရဘုရားသည္ေကာင္းကင္ဘံုကၾကည့္ရႈ၍ လူသားအေပါင္းတို႔ကိုျမင္ေတာ္မူ၏၊၊   ၁၄က်ိန္းဝပ္ ေတာ္မူ ရာအရပ္ကၾကည့္ရႈ၍ ေျမႀကီးေပၚမွာေနေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ကို မွတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၅သူတို႔၏စိတ္ႏွလံုး ရွိသမွ် တို႔ကိုဖန္ဆင္း၍ သူတို႔က်င့္သမွ်ေသာအက်င့္တို႔ကိုလည္း ဆင္ျခင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၆ရွင္ဘုရင္မည္သည္ကား မ်ားစြာေသာ အလံုးအရင္းအားျဖင့္ ခ်မ္းသာမရ၊၊ သူရဲသည္လည္း ခြန္အားႀကီးျခင္းအားျဖင့္ ကယ္လႊတ္ျခင္းမေရာက္၊ ၁၇ျမင္းေသာ္ လည္း ေဘးလႊတ္ျခင္းအမႈကို မတတ္ႏုိင္၊၊ ႀကီးစြာေသာ ခြန္အားဗလႏွင့္ မကယ္မယူႏိုင္၊၊ ၁၈ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ ရြြံ႕ေသာသူတို႔ႏွင့္ ကရုဏာေတာ္ကိုခိုလႈံေသာသူတို႔သည္၊ ၁၉ေသေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း အစာေခါင္းပါး သည့္ကာလ၌ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း သူတို႔ကိုၾကည့္ရႈ႔လ်က္ ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ၂ဝငါတို႔၏ ဝိညာဥ္သည္ ထာဝရ ဘုရားကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေန၏၊၊ ထုိဘုရားသည္ ငါတို႔ကို မစေသာသူ ကြယ္ကာေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁သန္႔ရွင္း ေသာ နာမေတာ္ကို ခိုလႈံေသာေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ထာဝရဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။  ၂၂အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုကိုးစားသည္ႏွင့္အညီ အကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚမွာ ဂရုဏာေတာ္သက္ ေရာက္ပါေစေသာ။

 

အခန္းၾကီး(၃၅)

ဒါဝိဒ္သည္အဘိမလက္မင္း ေရွ႔မွာထူျခားေသာ အျခင္းအရာကုိ ျပဳသျဖင့္ႏွင္ထုတ္

ျခင္းကိုခံရ၍ထြက္သြားေသာအခါ စပ္ဆိုေသာဆာလံ၊၊

၁ငါသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ကာလတို႔၌ ထာဝရ ဘုရားကို ေကာင္းခ်ီးေပးမည္။ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္ မျပက္ ျမြက္ဆိုမည္။ ၂ငါဝိညာဥ္ သည္ ထာဝရဘုရားကို အမွီျပဳ၍ ဝါၾကြားျခင္းကို ျပဳမည္။ ႏိွမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔သည္ ၾကားသိ၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကပါေစေသာ။ ၃ငါႏွင့္အတူ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကို တညီတညြတ္တည္းခ်ီး ေျမွာက္ၾကကုန္အံ့။ ၄ငါသည္ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာအခါ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ေၾကာက္ မက္ဖြြယ္ေသာ အေၾကာင္းအလံုးစံုတို႔ အထဲက ငါ့ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ၏။  ၅ထာဝရဘုရားကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကေလာ့။ အလင္းကို ရၾကလိမ့္မည္။ မ်က္ႏွာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၆ဤဆင္းရဲေသာသူ၏ ေအာ္ဟစ္ျခင္း အသံကို ထာဝရဘုရားသည္ နားေထာင္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ ဆင္းရဲထဲက ကယ္လြတ္ေတာ္မူ၏။ ၇ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ  သူတို႔ပတ္လည္၌ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔သည္ တပ္ခ်၍ ကယ္လႊတ္တတ္ၾက၏။  ၈ထာဝရ ဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းကို ျမည္းစမ္း၍ သိမွတ္ၾကေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္ကို ခိုလံႈေသာ သူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၉ထာဝရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔၊ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ၾကေလာ့။ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သူတို႔၌ ဆင္းရဲျခင္းမရွိရာ။ ၁ဝျခေသၤ့တို႔သည္ ဆင္းရဲ၍ ငတ္မြတ္ျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာသူ တို႔၌ ေကာင္းေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မလိုရာ။

၁၁အခ်င္းသူငယ္တို႔ လာၾကေလာ့။ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း တရားကို သင္တို႔အားငါသြန္သင္မည္။ ၁၂ေကာင္းမြန္ေသာအရာကို ေတြ႔ျမင္မည္အေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ တကြ ေန႔ရက္ကာလကို ေတာင့္တလိုခ်င္ေသာသူမည္ကား၊ ၁၃ကိုယ္လွ်ာကို မေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ကင္းေစေလာ့။ ႏႈတ္ခမ္းလည္း မုသာစကားကို မေျပာေစႏွင့္။ ၁၄ဒုစရိုက္ကို လႊဲေရွာင္၍ သုစရိုက္ကိုျပဳေလာ့။ သူတပါးႏွင့္အသင့္ အတင့္ေနျခင္းကို ရွာ၍ မွီေအာင္လိုက္ေလာ့။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔ ကိုၾကည့္ရႈ ေတာ္မူ၏။ သူတို႔ ေအာ္ဟစ္သံကိုလည္း နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ဒုစရိုက္ကို ျပဳေသာ သူတို႔ကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေအာက္ေမ့စရာ အမွတ္မွ် မရွိေစျခင္းငွာပယ္ရွင္းမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ မ်က္ႏွာထား ေတာ္မူ၏။ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူတို႔သည္ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ နားေထာင္၍၊ သူတို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာ ဆင္းရဲ ထဲကကယ္လြတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္ က်ိဳးပဲ့ေသာ စိတ္ရွိေသာတို႔ႏွင့္ ႏွလံုးေၾကကြဲ ေသာ သူတို႔ကို နီးေတာ္မူ၏။ ေနာင္တရွိ၍ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကိုလည္း ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ၁၉ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ မ်ားစြာေသာ ဒုကၡဆင္းရဲကို ခံရေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ဒုကၡဆင္းရဲထဲက ကယ္လႊတ္ ေတာ္မူ၏ ၂ဝသူ၏ အရိုးရွိသမွ်တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ တစ္ေခ်ာင္းမွ် မက်ိဳးမပဲ့ရ။ ၂၁မတရားေသာ သူမူကား၊ ေဘးျဖင့္ အသက္ဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ရမည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို မုန္းေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရၾကမည္။ ၂၂ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြ်န္တို႔၏ အသက္ ဝိညာဥ္ကိုေရြးႏႈတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ခိုလံႈေသာသူ တစံုတေယာက္မွ် အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ။

 

အခန္းၾကီး(၃၆)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ အကြ်ႏု္ပ္၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာသူတို႔ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္ကို စစ္တိုက္ေသာ သူတို႔ကို တိုက္ေတာ္မူပါ။ ၂ဒိုင္းလႊားကိုကိုင္၍အကြၽႏု္ပ္ ကို ကူညီေစျခင္းငွာ ထေတာ္မူပါ။ ၃အကြၽႏု္ပ္ကို လိုက္ေသာ သူတို႔ေရွ႔၌ လွံေတာ္ကို ရြယ္၍ ဆီးတားေတာ္မူပါ။ ငါသည္သင္၌ ခ်မ္းသာေပးေသာ သူေပတည္းဟု အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္အားမိန္႔ေတာ္မူပါ။ ၄အကြ်ႏု္ပ္အသက္ကို ရွာေသာသူတို႔သည္အရွက္ကြဲ၍ မ်က္ႏွာပ်က္ ၾကပါေစေသာ။ အကြၽႏု္ပ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳမည္ဟု ႀကံစည္ေသာသူတို႔သည္ လွန္ျခင္းကို ခံရ၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါေစ ေသာ။ ၅ထိုသူတို႔သည္ ေလတိုက္ေသာ ဖြဲကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရား၏ တမန္သည္ လည္းသူတို႔ကို  လွဲပါေစေသာ။ ၆သူတို႔သြားေသာ လမ္းသည္ မိုက္ေသာလမ္း၊ ေခ်ာေသာလမ္းျဖစ္ပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရား၏ တမန္သည္လည္းသူတို႔ကို လိုက္ပါေစေသာ။ ၇အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကြ်ႏု္ပ္အဘို႔ ေက်ာ့ကြင္းကိုဝွက္ ထားၾကပါၿပီ။ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကြ်ႏု္ပ္အသက္ကို သတ္စရာဘို႔ တြင္းကိုတူးၾကပါၿပီ။ ၈ထိုသို႔ေသာသူသည္ အမွတ္ တမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ပါေစေသာ။ မိမိဝွက္ထားေသာ ေက်ာ့ကြင္းသည္ မိမိကို ေက်ာ့မိပါေစေသာ။ မိမိတြင္း ထဲသို႔ မိမိက်ပါေစေသာ။ ၉သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ငါ၏ဝိညာဥ္သည္ ထာဝရဘုရားကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း အမွီျပဳ၍ စိတ္ရႊင္လန္း ျမဴးတူးျခင္း ရွိလိမ့္မည္။ ၁ဝအကြၽႏု္ပ္ အရိုးရွိသမွ်တို႔ လည္း၊ အိုထာဝရဘုရား၊ အစိုးတရ ျပဳေသာသူ၏ လက္မွဆင္းရဲသားကိုႏႈတ္ေတာ္မူ၍၊ လုယူဖ်က္စီးတက္ေသာသူ ၏လက္၌ ဆင္းရဲငတ္မြတ္လ်က္ ခံေနရေသာသူကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူတတ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အဘယ္ သူတူပါသနည္း ဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾကမည္။

၁၁မမွန္ေသာသက္ေသတို႔သည္ ေပၚလာ၍၊ ငါမသိေသာမႈျပစ္တို႔ကို ငါ့အေပၚမွာတင္ၾက၏။ ၁၂ငါျပဳေသာ ေက်းဇူးအတြက္ သူတိုသည္ ငါ့အသက္ကိုလုယူျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းေသာအရာကို ဆပ္ေပးၾက၏။ ၁၃ငါ မူကား၊ သူတို႔၌ အနာေရာဂါစြဲေသာအခါ၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္လ်က္္ အစာကို ေရွာင္၍ ၿခိဳးၿခံစြာ က်င့္ေလ၏။ ကိုယ္ရင္ခြင္ကို မ်က္ႏွာျပဳလ်က္ ဆုေတာင္းေလ၏။ ၁၄သူတို႔ကို ငါ၏မိတ္ေဆြ၊ ငါ၏ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔ သေဘာထား၍ ငါျပဳ၏။ ကိုယ္အမိကို ေအာက္ေမ့၍၊ စိတ္မသာညည္း တြားေသာသူကဲ့သို႔ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဝတ္ကို ဝတ္လ်က္ တမႈိင္မႈိင္ေနေလ၏၊၊ ၁၅ငါလဲေသာအခါမႈကား သူတို႔သည္ဝမ္းေျမာက္၍စည္းေဝးၾက၏၊၊ ရုိက္ပုတ္ေသာသူတို႔သည္ ငါ့တဘက္၌စည္းေဝးၾက၏၊၊ သူတို႔ကိုလည္း ငါမသိရ၊၊ မရပ္မေနဘဲ ငါ့ကို ဆဲြျဖတ္ၾက၏၊ ၁၆ပဲြ၌ ခစားတတ္ေသာ လူဆိုးတို႔ ႏွင့္အတူ ငါကို အံသြားခဲ ႀကိတ္ၾက၏၊၊

၁၇အိုထာဝရဘုရား အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုး ၾကည့္ရႈ၍ ေနေတာ္မူမည္နည္း၊၊ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို သူတို႔ျပဳ ေသာ ေဘးဥပဒ္မွ၄င္း ၊ အကြၽႏု္ပ္အခ်စ္ဆံုးကို ျခေသၤ့တို႔မွ၄င္း ၊ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၈ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါ၏ဟု မဟာပရိသတ္အလယ္မွာ အကြၽႏု္ပ္ဝန္ခံပါမည္၊၊ မ်ားစြာေသာ လူစုတြင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ ၁၉မဟုတ္မမွန္ဘဲ အကြၽႏု္ပ္ကို ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတုိ႔သည္ ေအာင္ပဲြကို မခံၾကပါေစႏွင့္၊၊ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကြၽႏု္ပ္ကို မုန္းေသာသူတို႔ လည္း မ်က္စိေစြျပျခင္းကို မျပဳၾကပါေစႏွင့္၊၊ ၂ဝအေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္ အမႈႈၿငိမ္းေစေသာ စကားကို မေျပာၾကပါ။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေသာ ျပည္သားတို႔တဘက္၌ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာ အမႈမ်ားကို ႀကံစည္ၾကပါ၏၊၊ ၂၁အကြၽႏု္ပ္ကို ပစပ္ဟ၍ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟ၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရၿပီဟု ဆိုၾကပါ၏၊၊

၂၂အို ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ သိျမင္ေတာ္မူ၏၊၊ အိုဘုရားရွင္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ေဝးေဝးေနေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၂၃အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္၏အရွင္၊ အကြၽႏု္ုပ္၌ ေရာက္ေသာ အမႈကို စီရင္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ကိုယ္ကို ႏႈိးေဆာ္၍ ထေတာ္မူပါ၊၊ ၂၄အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းနွင့္ အညီ ၊ အကြၽႏု္္ပ္အမႈကို ဆံုုးျဖတ္ေတာ္မူပါ၊၊ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ႏိုင္၍ ဝမ္းမေျမာက္ၾကပါေစႏွင့္၊၊  ၂၅အဲ ၊ ငါတို႔အလိုျပည့္စံုၿပီဟု မေအာက္ေမ့ၾကပါေစႏွင့္၊၊ ငါတို႔သည္ သူ႔ကို မ်ဳိၿပီဟု မေျပာၾကပါ ေစႏွင့္၊၊ ၂၆အကြၽႏု္ပ္၌ ေဘးေရာက္သည္ အေၾကာင္းကို ဝမ္းေျမာက္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ အရွက္ကဲြ၍ မ်က္ႏွာ ပ်က္ၾကပါေစေသာ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ တဘက္၌ ကိုယ္ကို ေျမွာက္တတ္ေသာ သူတို႔အေပၚမွာ အသေရပ်က္ျခင္းႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း သက္ေရာက္ပါေစေသာ၊၊ ၂၇အကြၽႏု္ပ္၏ ဟုတ္မွန္ျခင္းဘက္၌ ေနေသာသူတို႔သည္ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆို၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကပါေစေသာ၊၊ မိမိကြၽန္၌ ခ်မ္းသာတိုးပြားျခင္းအေၾကာင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ထာဝရ ဘုရားသည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္းဟု သူတို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ ျမြက္ဆိုၾကပါေစေသာ၊၊ ၂၈အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း ကိုုယ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းအရာကို ျမြက္ဆို၍ အစဥ္မျပတ္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊

 

အခန္းၾကီး(၃၇)

၁ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ရေသာအေၾကာင္းသည္ မတရားေသာသူ၏ မ်က္စိ၌မထင္ဟု ထုိသူျပဳတတ္ ေသာဒုစရုိက္ကုိ ငါေထာက္၍သေဘာၾက၏၊၊ ၂သူ၏အျပစ္ကိုေတြ႔ေတာ္မမူ ရြံရွာေတာ္မမူဟု ကိုယ္မ်က္စိေရွ႔၌ ကုိယ္ေကာင္းေသာ အေယာင္ကိုေဆာင္တတ္၏၊၊ ၃သူေျပာေသာစကားသည္ အဓမၼစကားလွည့္စားေသာ စကားျဖစ္သည္၊၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေစတတ္ေသာ ပညာကိုစြန္႔ ေလၿပီ၊၊ ၄အိပ္ရာေပၚမွာ မေကာင္းေသာ အမႈကို ႀကံစည္တတ္၏၊၊မေကာင္းေသာလမ္းသို႔ အျမဲလုိက္၍ ဆိုးယုတ္ေသာအက်င့္ကို ရြံရွာျခင္းမရွိ၊၊

၅အိုထာဝရဘုရား ကရုဏာေတာ္သည္ ေကာင္းကင္သို႔၄င္း၊ သစၥာေတာ္သည္မိုဃ္းတိမ္သို႔၄င္း၊ မွီပါ၏။ ၆ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္း တရားသည္ ႀကီးမားစြာေသာေတာင္ရုိးႏွင့္ တူပါ၏၊၊ တရားစီရင္ေတာ္ မူခ်က္တုိ႔သည္ အလြန္ နက္နဲရာျဖစ္ၾကပါ၏၊၊ အုိထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ လူမ်ဳိးႏွင့္တိရစာၦန္မ်ဳိးကို ေစာင့္မေတာ္မူ၏၊၊ ၇အိုဘုရား သခင္ကရုဏာေတာ္သည္ အလြန္ျမတ္ႏိုးဘြယ္ ျဖစ္ပါ၏၊၊ ထိုေၾကာင့္ လူသားတို႔သည္ အေတာင္ေတာ္အရိပ္ကို ခိုလႈံလ်က္ေနရၾကပါ၏၊၊ ၈အိမ္ေတာ္၏ ၾကြယ္ဝျခင္းႏွင့္ ေရာင့္ရဲလ်က္ေန၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်မ္းသာျမစ္ေရကို ေသာက္ေစ ျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၉အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္ထံမွာ အသက္စမ္းေရတြင္း ရွိပါ၏။ အလင္းေတာ္ထဲမွာ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အလင္းကို ရၾကပါ၏၊၊

၁ဝကုိယ္ေတာ္ကို သိေသာသူတို႔အား ကရုဏာေတာ္ကို၄င္း၊ သေဘာေျဖာင့္ေသာသူတို႔အား ေျဖာင့္မတ္ ေတာ္မူျခင္းတရားကို၄င္း၊ တည္ၿမဲတည္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၁၁မာန၏ ေျခသည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို မနင္းပါ ေစႏွင့္၊၊ မတရားေသာသူ တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ေနရာမေရႊ႕ၾကပါႏွင့္၊၊ ၁၂ဒုစရုိက္ကို ျပဳေသာ သူတို႔သည္ ထိုအရပ္၌ပင္ လဲလ်က္ေနရၾကပါ၏။ လွဲျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္ တဖန္ထျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ၾကပါ၊၊

၁လူဆိုးတို႔ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္မပူႏွင့္၊၊ မတရားသျဖင့္ ျပဳေသာသူတို႔ကုိ မျငဴစူႏွင့္၊၊ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ မၾကာမျမင့္မွီ ျမက္ပင္ကဲ့သို႔ ရိတ္ျခင္းကို ခံရ၍ စိမ္းေသာပိိ်ဳးပင္ညွိဳးႏြမ္း သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊  ၃ထာ ဝရဘုရားကို ခိုလႈံ၍ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေလာ့၊၊ ျပည္ေတာ္၌ ေန၍ သစၥာတရားကိ က်က္စားေလာ့၊၊ ၄ထာဝရဘုရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း ရွိေလာ့၊၊ သို႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးအလို ျပည့္စံုရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၅ကိုယ္အမႈ အရာကို ထာဝရဘုရား၌ အပ္ေလာ့၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားေလာ့၊၊ ၆သို႔ျပဳလွ်င္စီရင္ေတာ္မူမည္၊၊  သင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို အလင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ တရားသျဖင့္ ျပဳျခင္းအရာကို မြန္းတည့္ ေရာင္ျခည္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေဘာ္ျပ ေတာ္မူမည္၊၊ ၇ထာဝရဘုရားေရွ႕မွာ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေန၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ငံ့လင့္ေလာ့၊၊ မိမိအမႈ၌ ေအာင္တတ္ေသာ သူ၊ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္တို႔ကို ၿပီးစီးေစေသာသူ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္မပူႏွင့္၊၊ ၈အမ်က္မထြက္ေစႏွင့္။  ေဒါသစိတ္ကို စြန္႔ပယ္ေလာ့၊၊ ျပစ္မွားေစျခင္းငွါ တိုက္တြန္းတတ္ေသာ စိတ္မရွိေစႏွင့္၊၊ ၉ျပစ္မွားေသာ သူတို႔သည္ ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူတို႔မူကား ၊ ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝခဏၾကာၿပီးမွ မတရားေသာသူသည္ မရွိရ၊၊ သူ၏ ေနရာကို ေစ့ေစ့ရွာ၍ မေတြ႔ရ၊၊ ၁၁စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔မူကား၊ ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံ၍ မ်ားျပားေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၂မတရားေသာသူသည္ ေျဖာင့္္မတ္ ေသာ သူတဘက္၌ ႀကံစည္၍ အံ့သြားခဲႀကိတ္တတ္၏၊၊ ၁၃သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ေန႔ရက္အခ်ိန္ေရာက္မည္ကို ဘုရားရွင္ သိျမင္၍သူ႔ကို ၿပံဳးရယ္ေတာ္မူ၏၊ ၁၄မတရားေသာသူတို႔သည္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို လွဲခ်ျခင္းငွါ၄င္း ေျဖာင့္မတ္ စြာက်င့္ေသာ သူတို႔ကို သတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထားကိုထုတ္လ်က္ ေလးကိုတင္လ်က္ ေနတတ္ၾက၏၊၊ ၁၅သို႔ေသာ္္လည္း သူတို႔ထားသည္ သူတို႔ႏွလံုးထဲသို႔ ဝင္လိမ့္မည္၊၊ သူတို႔ေလးတို႔သည္လည္း က်ိဳးၾကလိမ့့္မည္၊၊

၁၆ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၌ နည္းေသာဥစၥာသည္ မတရားေသာသူႀကီးတို႔၌ ၾကြယ္ဝေသာ ဥစၥာထက္သာ၍ ေက်းဇူးရွိ၏၊၊ ၁၇အေၾကာင္းမူကား ၊ မတရားေသာသူ၏ လက္ရုံးသည္ က်ိဳးရလိမ့္မည္၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကိုကား ထာဝရဘုရားမစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၈ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔၏ ေန႔ရက္ကာလကို ထာဝရဘုရား သိမွတ္ေတာ္မူ၍ သူတို႔၏ အေမြဥစၥာသည္ အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္၊၊ ၁၉သူတို႔သည္ ခဲယဥ္းေသာ ကာလ၌ မ်က္ႏွာမပ်က္၊ အစာေခါင္းပါးသည္ ကာလ၌ ဝစြာစားရၾက၏၊ ၂ဝမတရားေသာ သူတုိ႔မူကား ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား၏ ရန္သူတို႔သည္ က်က္စားရာ အရပ္၏ အသေရကဲ့သို႔ ဆံုး၍ မီးခိုးျဖစ္လ်က္ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၁မတ ရားေသာသူသည္ ေခ်းငွား၍ မဆပ္ဘဲေနတတ္၏၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမူကား၊ သနားေသာစိတ္ရွိ၍ ေပးတတ္၏။  ၂၂ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူျခင္းကို ခံရေသာသူသည္ ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံရလိမ့္မည္၊၊ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရေသာသူမူကား ပယ္ရွင္းျခင္းကို ေရာက္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၃ေကာင္းေသာသူ၏ ေျခရာတို႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ ပဲ့ျပင္၍ သူသြားရာလမ္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၄ထိုသူသည္လဲေသာ္လည္း ဆံုးရာသို႔မေရာက္ရ၊၊ အေၾကာင္း မူကား ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူ၏ လက္ကို ကိုင္မေတာ္မူ၏၊ ၂၅ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ခံရသည့္အေၾကာင္း သူ၏ သားေျမးတို႔သည္ ေတာင္း၍ စားရသည္ အေၾကာင္းကို ငါသည္ အသက္ပ်ိဳသည္ကာလမွစ၍ အိုသည္တိုင္ ေအာင္မျမင္စဖူး၊၊ ၂၆သူသည္ အစဥ္သနားေသာ စိတ္ရွိသည္ႏွင့္ သူတပါးတို႔အား ေခ်းငွါးတတ္သည္ျဖစ္၍ သူ၏ သားေျမးတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရၾက၏။ ၂၇ဒုစရုိက္ကို လဲြေရွာင္၍ သုစရုိက္ကို ျပဳေလာ့၊၊ သို႔ျပဳလွ်င္ အစဥ္အၿမဲေနရလိမ့္မည္၊၊ ၂၈ထာဝရဘုရားသည္ တရားကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊၊ မိမိသန္႔ရွင္းသူတိုု႔ကိုလည္း စြန္႔ေတာ္မ မူ၊၊ သူတို႔သည္ ေစာင့္မေတာ္မူျခင္းကို အစဥ္အၿမဲ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ မတရားေသာသူ၏ သားေျမးတို႔မူကား ပယ္ရွင္းျခင္း ကို ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၉ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံ၍ အစဥ္အၿမဲ ေနရၾကလိမ့္မည္။  ၃ဝေျဖာင့္မတ္ေသာ သူ၏ ႏႈတ္သည္ ပညာကို ျမြက္ဆိုတတ္၏၊ သူ၏လွ်ာသည္လည္း တရားေသာ စကားကို ေျပာဆို တတ္၏၊၊ ၃၁ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္သည္ သူ၏ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ တည္သည္ျဖစ္၍ သူသြားေသာအခါ မေခ်ာ္မလဲ ရ၊၊ ၃၂ မတရားေသာ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို ေခ်ာင္း ေျမာင္း၍ သတ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံတတ္၏၊၊ ၃၃သို႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ ထိုသူ၏ လက္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူမည္မဟုတ္၊၊ အစစ္ခံရေသာအခါ အျပစ္ စီရင္ေတာ္မူမည္မဟုတ္၊၊ ၃၄ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္၍ လမ္းေတာ္ကို ေရွာက္သြားေလာ့၊၊ ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံရ ေသာ အခြင့္ႏွင့္ ေျမွာက္ေတာ္မူမည္၊၊ မတရားေသာ သူတို႔ ဆံုးရႈံးျခင္းကို သင္သည္ ၾကည့္ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၃၅မတ ရားေသာသူသည္ အစိုးတရျပဳ၍ ေပါက္ရင္းအရပ္မွာ ႀကီးပြားေသာ သစ္ပင္လန္းလန္းရွိသကဲ့သို႔ ကိုယ္ကို ကိုယ္ျပန္႔ပြား ေစသည္ကို ငါျမင္ရေသာ္လည္း ၃၆ေနာက္တဖန္ သူသည္ ေရြ႕သြား၍ ကြယ္ေပ်ာက္၏၊၊ သူ႔ကိုလည္း ငါရွာ၍ မေတြ႔ရ။ ၃၇စံုလင္ျခင္းတရားကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့၊၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ေလာ့၊၊ ထိုသို႔ျပဳေသာသူသည္ အဆံုး၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားရလိမ့္မည္၊ ၃၈ျပစ္မွားေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္၍ မတရားေသာ သူတို႔သည္ အဆံုး၌ ပယ္ရွားျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃၉ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ထာဝရ ဘုရားစီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ ေဘးေရာက္သည့္ ကာလ၌ သူတို႔ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၄ဝထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို မစကယ္တင္ေတာ္မူမည္၊၊ ယံုၾကည္ခိုလႈံေသာေၾကာင့္ မတရားေသာ သူတို႔လက္မွ ႏႈတ္ယူကယ္တင္ေတာ္မူမည္၊၊

 

အခန္းၾကီး(၃၈)

ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါစပ္ဆိုေသာ ဆာလံ၊၊

၁အိုထာဝရဘုရား၊ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ အကြၽႏု္ပ္ကို အျပစ္တင္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ျပင္းစြာေသာ စိတ္ေတာ္ရွိ ၍ ဆံုးမေတာ္္မမူပါႏွင့္၊၊ ၂ျမွားေတာ္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္၌ စူးဝင္၍ လက္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ႏိွပ္လ်က္ ရွိပါ၏၊၊ ၃အမ်က္ေတာ္ထြက္ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္အသားသည္ က်န္းမာျခင္းမရွိပါ၊၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ေၾကာင့္ အရုိးမ်ားထဲမွာ သက္သာျခင္းမရွိပါ၊၊ ၄အကြၽႏု္ပ္ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ေခါင္းကို လႊမ္းမိုး၍ ေလးေသာဝန္ကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္မထမ္းႏိုင္ေအာင္ ေလးၾကပါ၏၊၊ ၅အကြၽႏု္ပ္မိုက္ေသာ အမႈေၾကာင့္ အနာတို႔သည္ နံေစာ္၍ ရိယဲြ႔လ်က္ရွိ ၾကပါ၏၊၊ ၆အကြၽႏု္ပ္သည္ ျပင္းထန္စြာ ခံရ၍ အလြန္ႏိိွမ့္ခ်လ်က္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဝတ္ကို ဝတ္လ်က္ တေန႔လံုး သြားရပါ၏၊၊ ၇အကြၽႏု္ပ္ခါးသည္ ပူေလာင္ေသာ အနာစဲြ၍ အသားသည္လည္း က်န္းမာျခင္းမရွိပါ၊၊ ၈ႏုန္႔နဲျခင္း၊ ေၾကကဲြျခင္းရွိ၍၊ စိတ္ႏွလံုးလႈပ္ရွားသျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ရပါ၏၊၊

၉အိုထာဝရဘုရားရွင္၊ အကြၽႏ္ုပ္အလိုရွိသမွ်သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္ညည္းတြားျခင္း ကိုလည္း အၾကြင္းမဲ့သိေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးတုန္လႈပ္၍ ခြန္အားလည္းကုန္ပါၿပီ၊၊ မ်က္စိအလင္းလည္း ကြြယ္ေပ်ာက္ပါၿပီ၊၊ ၁၁အကြၽႏု္ပ္၏ အေဆြခင္ပြန္း အေပါင္းအေဘာ္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္အနာေရာဂါေၾကာင့္ ေဝးေဝး ရပ္လ်က္ ေပါက္ေဘာ္တို႔သည္လည္း ေရွာင္လ်က္ ေနၾကပါ၏၊၊ ၁၂အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ရွာေသာသူတို႔သည္ ေက်ာ့ကြင္းမ်ားကို ေထာင္ထားၾကပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္၌ အျပစ္ျပဳျခင္း အခြင့္ကို ရွာေသာသူတို႔သည္ တေန႔လံုး မနာလို ေသာ စကားကို ေျပာ၍ မေကာင္းေသာ ပရိယာယ္ကို ႀကံစည္ၾကပါ၏၊ ၁၃ အကြၽႏ္ုပ္မူကား နားပင္းေသာ သူက့ဲသို႔ မၾကား။ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္တက္ေသာလူကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၁၄နားမၾကား၊ ျပန္၍မျငင္းႏိုင္ေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္ပါ၏။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ကိုအကြၽႏ္ုပ္ကိုးစားပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏အရွင္ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျပန္ေျပာ ေတာ္မူမည္၊၊ ၁၆သို႔မဟုတ္ သူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္အမႈမွာ ဝမ္းေျမာက္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေျခေခ်ာ္ေသာ အခါအကြၽႏု္ပ္တဘက္၌ ကိုယ္ကို ေျမွာက္ၾကပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ပါၿပီ၊၊ ၁၇အကြၽႏု္ပ္လဲလုုသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းကို အစဥ္ ေအာက္ေမ့လ်က္ ေနရပါ၏၊၊ ၁၈ကိုယ့္အျပစ္ကို ေဘာ္ျပပါ၏၊၊ ျပစ္မွားမိေသာေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္ျခင္း ရွိပါ၏၊၊ ၁၉အကြၽႏ္ုပ္၏ရန္သူတို႔ကား က်န္းမာလ်က္ ခြန္အားႀကီးလ်က္ ရွိၾကပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္ကို မဟုတ္မမွန္ ဘဲ မုန္းေသာသူတို႔ကား မ်ားျပားၾကပါ၏၊၊ ၂ဝအကြၽႏု္ပ္သည္ ေက်းဇူးတရားကို ႀကိဳးစား၍ က်င့္ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူး အတြက္ အျပစ္ျပဳတတ္ေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ရန္ဘက္ျပဳၾကပါ၏၊၊ ၂၁ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို စြန္႔ပစ္ ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္ ႏွင့္ ေဝးေဝးေနေတာ္ မမူပါႏွင့္၊ ၂၂အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ အကြၽႏ္ုပ္ကို မစျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္ ၾကြလာေတာ္မူပါ၊၊

 

အခန္းၾကီး(၃၉)

၁ငါသည္ စကားျဖင့္မွ် မျပစ္မွားမည္အေၾကာင္း ကိုယ္အက်င့္ကို သတိျပဳမည္၊၊ မတရားေသာ သူူသည္ ငါ့ေရွ႕မွာ ရွိစဥ္၊ ငါသည္ ကိုယ္ႏႈတ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္မည္ဟု ငါေျပာထား၏၊ ၂စကားမေျပာဘဲ အလ်က္ေန၏၊၊ ေကာင္း ေသာအရာကို ပင္မေျပာ၊၊ ထိုသို႔ေနစဥ္ ငါသည္ စိတ္ညစ္ညႈးျခင္းရွိ၏၊၊ ၃ကိုယ္အထဲမွာ ႏွလံုးပူေဆြးျခင္းရွိ၏၊၊ ငါညည္း တြားစဥ္ မီးေလာင္ေလ၏၊၊ ထိုအခါ ငါသည္ႏႈတ္ျမြက္၏၊၊

၄အို ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာကို သိရပါမည္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္၏ လမ္းဆံုးကို၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္၏ အသက္အပိုင္းအျခားကို၄င္း၊ သိေစေတာ္မူပါ၊၊ ၅အကြၽႏ္ုပ္ အသက္တာကို တမိုက္မွ်သာ ခန႔္ထားေတာ္မူၿပီ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ အရြယ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ဘာမွ်မဟုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏၊၊ အကယ္စင္စစ္ လူမည္သည္ကား၊ လူ၏ အထြဋိ္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း၊ အနတၱသက္သက္ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၆အကယ္စင္စစ္ လူသည္ အရိပ္၌သာ က်င္လည္ပါ၏၊၊ အကယ္စင္စစ္ လူတို႔သည္ အက်ိဳးမဲ့ ပင္ပန္းၾကပါ၏၊၊ ဥစၥာကို ဆည္းပူးေသာ္လည္း အဘယ္သူရအံ့ သည္ကိုမသိရပါ၊၊

၇ယခုမူကား အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို႔ ေျမာ္လင့္ရပါမည္နည္း၊၊ အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္၌သာ ေျမာ္လင့္စရာ အေၾကာင္းရွိပါ၏၊၊ ၈ျပစ္မွားမိသမွ်ေသာ အျပစ္တို႔မွ အကြၽႏ္ုပ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါ၊၊ မိုက္ေသာသူတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံေစေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၉ကိုယ္ေတာ္စီရင္ေတာ္မူရာျဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ေျပာစရာမရ၊၊ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲ ေနရပါ၏၊၊ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္ဦး၊၊ လက္ေတာ္ ေအာက္၌ ဆံုးမျခင္းကိုခံရ၍ အားကုန္ပါၿပီ၊၊ ၁၁ကိုယ္ေတာ္သည္ လူတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ဆံုးမ၍ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူလွ်င္၊ ပိုးရြဖ်က္တတ္သကဲ့သို႔ လူတို႔၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရကို ျပက္ေပ်ာက္ေစေတာ္မူ၏၊၊ အကယ္စင္စစ္လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ အနတၱသက္သက္ ျဖစ္ၾကပါ၏၊၊ ၁၂အို ထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ ဆုေတာင္းျခင္း ပဌနာကို ၾကားေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္ေသာအသံကို နားေထာင္ေတာ္ မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္ရည္ကို ၾကည့္၍ ေနေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ဘိုးေဘးအေပါင္းတို႔သည္ ျဖစ္ဘူးသကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳျဖစ္ပါ၏၊၊ ၁၃အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရြ႕သြား၍ မေပ်ာက္မွီတြင္ သက္သာရမည္ အေၾကာင္း မ်က္ႏွာလဲႊေတာ္မူပါ၊၊

 

အခန္းၾကီး(၄၀)

၁ငါသည္ ထာဝရဘုရားကို ေစ့ေစ့ေျမာ္လင့္သည္ကာလ၊ ငါကို မ်က္ႏွာျပဳ၍ ငါေအာ္ဟစ္ေသာ အသံကို ၾကားေတာ္မူ၏၊၊ ၂ပ်က္စီးရာတြင္းႏွင့္အလြန္ဆိုးေသာ ရႊံ႕ထဲက ငါ့ကို ဆယ္ႏႈတ္ၿပီးလွ်င္ ငါ့ေျခတို႔ကို ေက်ာက္ေပၚမွာ တင္၍ ငါေျခရာတို႔ကို တည္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၃ထိုသို႔ ငါတို႔ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းရာ သီခ်င္းသစ္ကို ငါျမြက္ဆိုေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မူ၏၊၊ လူမ်ားတို႔သည္ သိျမင္၍ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ စိတ္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားၾကလိမ့္မည္၊၊        ၄မာန ေထာင္လႊားေသာသူႏွင့္ မိစျၧြာတရားလမ္းသို႔ လဲႊသြားေသာ သူတို႔ကိုမမွီဝဲ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားေသာ သူသည္ မဂၤလာရွိ၏၊၊

၅အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘို႔ ျပဳေတာ္မူေသာ အံၾသဘြယ္အမႈတို႔ႏွင့္ ႀကံစည္ ေတာ္မူေသာ အႀကံအစည္တို႔သည္ မ်ားလွပါ၏၊၊ ေရွ႕ေတာ္၌ အစဥ္အတိုင္းေလွ်ာက္၍ မကုန္ႏိုင္ပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ထုတ္ ေဘာ္ၾကားေျပာမည္ဟုဆိုေသာ္၊ ေရတြက္၍ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလွပါ၏၊၊

၆ကိုယ္ေတာ္သည္ ယဇ္ႏွင့္ပူေဇာ္သကၠာကို အလိုေတာ္မရွိသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္နားကို ဖြင့္ေတာ္မူၿပီ၊ မီးရႈိ႕ရာ ယဇ္ႏွင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္မ်ားကို ေတာင္းေတာ္မမူေသာအခါ၊ ၇က်မ္းစာလိပ္၌ အကြၽႏု္ပ္ကို အမွတ္ျပဳ၍ ေရးထား သည္ႏွင့္အညီ  အကြၽႏု္ပ္သည္ သြားပါမည္ဟု ဝန္ခံပါ၏။ ၈အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုကို ေဆာင္ရာ ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ အားရဝမ္းေျမာက္၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားသည္လည္း အကြၽႏု္ပ္ႏွလံုးထဲမွာ ရိွပါ၏။ ၉ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတရားကို ပရိသတ္ႀကီးအလယ္မွာ အကြၽႏု္ပ္ေဟာပါၿပီ၊ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ႏႈတ္ကို ပိတ္၍ မေနေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ေတာ္မူျခင္း တရားကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ႏွလံုးထဲ မွာ ဝွက္၍မထားပါ၊၊ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူျခင္းတရားႏွင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းတရားကို ေဟာေျပာပါၿပီ၊၊ ကရုဏာေတာ္ ႏွင့္ သစၥာေတာ္ကို ပရိသတ္ႀကီး အလယ္မွာ မထိမ္မဝွက္ပါ။

၁၁အို ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္၌ သနားစံုမက္ေတာ္မူျခင္းစိတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းပါႏွင့္၊၊ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ သစၥာေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို အစဥ္ေစာင့္မပါေစေသာ၊၊ ၁၂အေၾကာင္းမူကား အတိုင္းမသိ မ်ားစြာေသာ ေဘးဥပဒ္ တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ဝိုင္းၾကပါၿပီ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ေမွ်ာ္၍ မၾကည့္ႏို္င္ေအာင္ ခံရေသာအျပစ္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မွီၾကပါၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ဆံပင္ထက္မ်ားျပားသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္ႏွလံုးသည္ အားေလ်ာ့ပါၿပီ၊၊ ၁၃ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို ႏႈတ္ယူျခင္းငွါ အလိုရွိေတာ္မူပါ၊၊ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္ကို မစျခင္းငွါ အလွ်င္အျမန္ျပဳေတာ္မူပါ၊၊ ၁၄အကြၽႏ္ုပ္ အသက္ကို သတ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ အရွက္ကဲြ၍ မ်က္ႏွာပ်က္ၾကပါေစေသာ၊ အကြၽႏု္ပ္၌ အႏၱရာယ္ျပဳခ်င္ေသာသူတို႔သည္ လွန္ျခင္းကို ခံရ၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါေစေသာ၊၊ ၁၅အကြၽႏု္ပ္ကို ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟ ဟု ဆိုေသာ သူတို႔သည္ အရွက္ကဲြျခင္းအားျဖင့္ မႈိင္ေတြၾကပါေစေသာ၊၊ ၁၆ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကပါေစေသာ၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုႏွစ္သက္ေသာ သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္းဟု အစဥ္မျပတ္ ေျပာၾကပါေစေသာ၊၊

၁၇အကြၽႏု္ပ္မူကား ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ေအာက္ေမ့ ေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မစေသာသူ ၊ကယ္တင္ေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ ဆိုင္းလင့္ေတာ္ မမူပါႏွင့္၊၊