အခန္းၾကီး(၄၁)မွ(၅၀)


အခန္းၾကီး(၄၁)

၁ဆင္းရဲေသာသူကို ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏၊၊ ခဲယဥ္းေသာကာလ၌ ထုိသူကို ထာဝရဘုရား ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူမည္၊၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ေစာင့္္မ၍ အသက္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူသျဖင့္ ထိုသူသည္ ျပည္ေတာ္၌ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရလိမ့္မည္၊၊ ၃ထိုသူကုိ ရန္သူတို႔အလိုသို႔ ကိုယ္ေတာ္သည္ အပ္ေတာ္မမူပါ၊၊ သူသည္နာဖ်ား ၍ တံုးလံုးေနေသာအခါ ထာဝရဘုရားသည္ ေထာက္ပင့္ေတာ္မူမည္၊၊ နာ၍ ေနစဥ္ကာလကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏ အိပ္ရာရွိသမွ်ကို လွန္ျပန္ေတာ္မူမည္၊၊

၄ငါေလွ်ာက္ဆိုရသည္ကား အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္ကို သနားေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကို္ယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားမိသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္၌ စိတ္ဝိညာဥ္၏ အနာကို ေပ်ာက္ေစေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ဆို၏၊၊ ၅ငါ့ရန္သူတို႔က သူသည္ ေသ၍ သူ၏ နာမသည္ အဘယ္ကာလမွ တိမ္ျမွပ္လိမ့္မည္နည္းဟု ငါ့ကို မနာလို၍ ဆိုတတ္ၾက၏၊၊ ၆ငါ့ကို ၾကည့္လာေသာသူသည္ မုသာစကားကို ေျပာတတ္၏၊၊ သူ၏ႏွလံုးသည္လည္း မေကာင္းေသာအႀကံကို ဆည္းပူး သည္ႏွင့္ ထြက္သြားေသာအခါ ထုတ္ေဘာ္ ေျပာတတ္၏၊၊ ၇ငါ့ကိုမုန္းေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ကိုရန္ဘက္ျပဳ၍ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္တိုးတိုး ေျပာလ်က္ ငါ၌ မေကာင္းေသာအႀကံကို ႀကံစည္တတ္ၾက၏၊၊ ၈သူ၌ အဓမၼအမႈအရာ စဲြကပ္သည္ျဖစ္၍ တခါလဲလွ်င္ ေနာက္တဖန္ မထရဟု ဆိုၾက၏၊၊ ၉အကယ္စင္စစ္ ငါယံု၍ ငါ့မုန္႔ကို စားေသာအေဆြ ခင္ပြန္းသည္ ငါ့ကို ေျခႏွင့္ေက်ာက္သတည္း၊၊

၁ဝအို ထာဝရဘုရား သူတို႔အျပစ္ကို အကြၽႏု္ပ္ ဆပ္ေပးႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို သနား၍ ထေျမာက္ ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၁၁အကြၽႏ္ုပ္၏ ရန္သူသည္ အကြၽႏု္ပ္အား မႏိုင္ေၾကာင္းကို ေထာက္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ျမတ္ႏို္းေတာ္မူသည္ဟု သိရပါ၏၊၊ ၁၂ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို အကြၽႏု္ပ္စံုလင္ျခင္း အရာ၌ မစ၍ ကာလစဥ္အ ဆက္ ေရွ႕ေတာ္ထံမွ ေနရာေပးေတာ္မူလတၱံ၊၊

၁၃ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ မဂၤလာရွိေတာ္ မူေစသတည္း၊ အာမင္ႏွင့္ အာမင္၊၊

 

အခန္းၾကီး(၄၂)

၁သမင္ဒရယ္သည္ ေရစီးေသာ ေခ်ာင္းကို ေတာင့္တသကဲ့သုို႔ အကြၽႏ္ုပ္ဝိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတာင့္တပါသည္ဘုရား၊၊ ၂ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားကို ငတ္လွ ၏၊၊ အဘယ္ကာလမွ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေရာက္၍ မ်က္ႏွာျပရအံ့နည္း။ ၃သူတပါးတို႔က သင္၏ ဘုရားသခင္ သည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု ငါ့ကို အစဥ္ေျပာဆိုၾကသျဖင့္ ငါ့မ်က္ရည္သည္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ငါစားစရာ ျဖစ္ရ၏၊၊ ၄ထိုအျခင္းအရာကို ငါေအာက့္ေမ့၍ ေနစဥ္တြင္ ငါ့စိတ္နလံုးသည္ ေၾကကဲြလ်က္ရွိ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား ငါသည္လူ စုမ်ားႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လ်က္၊ ရႊင္လန္းျခင္းအသံ၊ ေထာမနာျပဳျခင္းအသံတို႔ကို ၿပိဳင္ဆို၍၊ ဓမၼပြဲခံေသာလူစုမ်ားႏွင့္ အတူ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ ျဖည္းညင္းစြာ သြားလွေလၿပီ၊၊ ၅အိုငါ့ဝိညာဥ္ သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၫိႈးငယ္သနည္း။ ငါ့အထဲမွာအဘယ့္ေၾကာင့္ မၿငိမ္မဝပ္ရွိသနည္း၊၊ ဘုရားသခင္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေနေလာ့၊၊ ငါ့ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ ငါကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျပဳရေလအံ့သတည္း၊၊

၆အကြၽႏ္ုပ္စိတ္ဝိညာဥ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အထဲမွာ ၫိုးငယ္လ်က္ ရွိပါ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား ေယာ္ဒန္ျမစ္ကမ္း ေဟရမုန္ေတာင္ရုိး၊ မိဇရကုန္းေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ေအာက္ေမ့ပါ၏၊၊ ၇ေရေတြေတာ္မ်ား အသံဗလံႏွင့္တကြ ဝဲၾသဃတခုကို တခုဟစ္ေခၚ၍ လႈိင္းတံပိုးေတာ္အေပါင္းတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို လႊမ္းမိုးၾကပါၿပီ၊၊ ၈သို႔ေသာ္လည္း ထာဝရ ဘုရားသည္ ေန႔အခါသနားျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးေခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ညဥ့္အခါ၌လည္း ဂုဏ္ေတာ္ကို သီခ်င္းဆိုလ်က္ ငါ၏အသက္သခင္ကို ပဌာနာျပဳလ်က္ ငါေန၏၊၊ ၉အကြၽႏ္ုပ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူသနည္း။ ရန္သူၫွင္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရ၍အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာအဝတ္ကို ဝတ္လွ်က္ အဘယ္ ေၾကာင့္ေနရပါ သနည္းဟု ငါ၏ေက်ာက္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ငါေလွ်ာက္ရ၏၊၊ ၁ဝငါ့ရန္သူတို႔က သင္၏ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု ငါကိုအစဥ္ေျပာဆိုၾကသျဖင့္ ငါ့အရုိးတို႔ကို ခ်ိဳး၍ ကဲ့ရဲ႕တတ္ၾက၏၊၊ ၁၁အိုငါ့ဝိညာဥ္သင္ သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၫိႈးငယ္သနည္း၊၊ ငါ့အထဲမွာအဘယ္ေၾကာင့္ မၿငိမ္မဝပ္ရွိသနည္း၊၊ ဘုရားသခင္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနေလာ့၊၊ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ငါကိုးကြယ္ေသာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျပဳရေလအံ့သတည္း၊၊

 

 အခန္းၾကီး(၄၃)

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္အမႈ၌ တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ကရုဏာမရွိေသာ လူမ်ိဳးတဘက္ကေန၍ အကြၽႏ္ုပ္ အမႈကို ေစာင့္္ေတာ္မူပါ၊ သစၥာမရွိ ၊ မတရားေသာသူ၏ လက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊ ၂ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ခိုလႈံရာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း၊၊ ရန္သူညွဥ္း ဆဲ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရ၍ အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဝတ္ကို ဝတ္လ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ေနရပါသနည္း၊၊ ၃အလင္းေတာ္ႏွင့္ သစၥာေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္္မူပါ၊၊ သူတို႔သည္ လမ္းျပ၍ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေတာ္သို႔၄င္း၊ တဲေတာ္သို႔၄င္း အကြၽႏု္ပ္ကို ပို႔ေဆာင္ပါေစေသာ၊၊ ၄သို႔ျပဳလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ယဇ္ပလႅင္သိိုု႔၄င္း၊  အကြၽႏု္ပ္ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းရာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ေရာက္လာ၍ကိုယ္ေတာ္ကို ေစာင္းတီးလွ်က္  ခ်ီးမြမ္း ေထာမနာ ျပဳပါမည္ဘုရား၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရား၊၊ ၅အိုငါ့ဝိညာဥ္ သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၫိုးငယ္သနည္း၊၊ ငါ့အထဲမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ မၿငိမ္မဝပ္ ရွိသနည္း၊၊ ဘုရားသခင္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနေလာ့၊၊ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္  ငါကိုးကြယ္ေသာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျပဳရေလအံ့သတည္း၊၊

  အခန္းၾကီး(၄၄)

၁အိုဘုုရားသခင္၊ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာကာလတြင္ ဘိုးေဘးတို႔လက္ထက္၌ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈကို သူတို႔ေျပာ၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ၾကားရၾကပါၿပီ၊၊ ၂တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို လက္ေတာ္ျဖင့္ ႏွင္ထုတ္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားကို ေနရာခ်ေတာ္မူ၏၊၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို ႏွိပ္စက္၍ ဘိုးေဘးမ်ားကို ျပန္႔ပြားေစေတာ္မူ ၏၊၊ ၃သူတို႔သည္ ကိုယ္ထားျဖင့္ ထိုေျမကို အစိုးရၾကသည္မဟုတ္ပါ၊၊ ကုိယ္လက္ျဖင့္ ကိုယ္ကိုကယ္တင္ၾကသည္္ မဟုတ္ပါ၊၊ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိေသာေၾကာင့္ လက္်ာလက္ရုံးေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာေတာ္အလင္းအားျဖင့္ သူတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၄အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး၏ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို စီရင္ေတာ္္မူပါ၊၊ ၅ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ရန္သူမ်ားကို တြန္းခ်ၾကပါေစ ေသာ၊ ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတို႔ကို နာမေတာ္အားျဖင့္ နင္းရေသာအခြင့္ ရွိၾကပါေစေသာ၊၊ ၆ကိုယ္၌ပါေသာ ေလးကို အကြၽႏု္ပ္သည္မကိုးစား၊၊ ကိုယ္ထားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မကယ္ရပါ၊၊ ၇ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ရန္သူလက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား မုန္းေသာသူမ်ားကိုလည္း အရွက္ကဲြေစေတာ္မူ၏၊၊ ၈အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မျခားမလပ္ဘုရား သခင္၌ ဝါၾကြား၍ နာမေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးမြမ္းၾကပါ၏၊၊

၉သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို စြန္႔ပစ္၍ အရွက္ကဲြေစေတာ္မူၿပီ၊၊  ၁ဝအကြၽႏု္ပ္တို႔ ဗိုလ္ေျခႏွင့္အတူ ၾကြေတာ္မမူပါ၊၊ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ရန္သူေရွ႕မွာ ျပန္ေျပးေစေတာ္မူ၍ မုန္းေသာသူတို႔သည္ အလိုလို လုယူရၾက၏၊၊ ၁၁ဟင္းလ်ာျဖစ္ေသာ သိုးမ်ားကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အပ္လိုက္၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အရပ္ရပ္ ကဲြျပားေစေတာ္မူ၏၊  ၁၂ကိုယ္ေတာ္၏ လူမ်ားကို အဘိုးမခံဘဲေရာင္း၍ ေရာင္းေသာအားျဖင့္ စီးပြားေတာ္ကို တိုးပြား ေစေတာ္မူသည္မဟုတ္၊၊ ၁၃အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ကဲ့ရဲ႕ရာပတ္ဝန္းက်င္၌ေနေသာ သူမ်ား ျပက္ယယ္ျပဳ၍ အရွက္ခဲြရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ စီရင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ပံုခိုင္းရေသာအခြင့္၊ လူစုတို႔ သည္ ေခါင္းၫိ‡တ္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၁၅ကဲ့ရဲ႕ေသာသူႏွင့္ အသေရဖ်က္ေသာသူ၏ စကားေၾကာင့္ ၄င္း၊ ၁၆ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူႏွင့္လက္စားေခ်ေသာ သူ၏ မ်က္ႏွာေၾကာင့္၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္အရွက္ကဲြျခင္း အေၾကာင္းကို အစဥ္မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါ၏၊၊ မ်က္ႏွာရွက္ျခင္းအားျဖင့္ မြန္းလ်က္ ေနရပါ၏။

၁၇ထုိမွ်ေလာက္ခံရေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မေမ့ေလ်ာ့၊၊ သစၥာေတာ္ကို မဖ်က္ၾကပါ။ ၁၈စိတ္ႏွလံုးသည္ ေနာက္သို႔မဆုတ္ တရားေတာ္လမ္းမွလဲႊ၍ မသြားၾကပါ၊၊ ၁၉ကိုယ္ေတာ္မူကား ေျမေခြးေနရာ အရပ္မွာ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ႏွိပ္စက္၍ ေသျခင္းအရိပ္ႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းေတာ္မူ၏၊၊ ၂ဝအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ဘုရားသခင္ ၏ နာမေတာ္ကို ေမ့ေလ်ာ့၍ တပါးအမ်ိဳး၏ ဘုရားထံသို႔ လက္ကို ဆန္႔သည္မွန္လွ်င္ ၂၁ႏွလံုး၌ ဝွက္ထားေသာ အရာမ်ားကို ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ထိုအမႈကို မစစ္ဘဲ ေနေတာ္မူမည္ေလာ၊၊ ၂၂အကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အစဥ္္မျပတ္ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကပါ၏၊၊ သတ္ဘို႔ရာ ထားေသာသိုးကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို သူတပါး မွတ္တတ္ၾကပါ၏၊၊

၂၃အို ဘုရားရွင္၊ ႏုိးေတာ္မူပါ၊၊ အဘယ္ေၾကာင့္ က်ိန္းစက္ေတာ္မူသနည္း၊၊ ထေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အစဥ္စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၂၄အကြၽႏု္ပ္တို႔ခံရေသာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ၫ‡ဥ္းဆဲျခင္းကို မ်က္ႏွာေတာ္လဲႊ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂၅အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ေျမတိုင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ခံရ၍ ရင္ပတ္လည္း ေျမ၌ ကပ္လ်က္ ရွိပါ၏၊၊ ၂၆အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို မစေသာဘုရား ထေတာ္မူပါ၊၊ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူပါ။

  အခန္းၾကီး(၄၅)

၁ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ မဂၤလာစကားႏွင့္ ပြက္ထလ်က္ ရွိ၍ ငါစီရင္ေသာ အရာကို ရွင္ဘုရင္ေရွ႕ေတာ္၌ ျမြြက္ဆို ေပအံ့၊၊ ငါ့လွ်ာသည္လည္း လိမၼာကြၽမ္းက်င္ေသာ စာေရး၏ ကညစ္ျဖစ္ရ၏၊၊ ၂ကိုယ္ေတာ္သည္ လူမ်ိဳးထက္ အဆင္း လွပါ၏၊၊ ႏႈတ္ေတာ္သည္ ေက်းဇူးစကားႏွင့္ ျပည့္စံုပါ၏၊၊ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏၊ ၃တန္ခိုးႀကီးေသာအရွင္ ဘုန္းအသေရေတာ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ထားကို ေပါင္ေတာ္၌ စည္းေတာ္မူပါ၊၊ ၄သစၥာတရား ႏူးည့ံျခင္းတရား ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ေၾကာင့္ အသေရေတာ္ ထင္ရွားလ်က္ ေအာင္ ျမင္၍ စီးသြားေတာ္မူပါ၊၊ လက္်ာလက္ေတာ္လည္း ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အရာကို ကိုယ္ေတာ္အား ျပပါလိမ့္မည္။ ၅ရွင္ဘုရင္၏ ရန္သူတို႔ႏွလံုးထဲမွာ ျမွားေတာ္တို႔သည္ ထက္သည္ျဖစ္၍ လူတို႔သည္ ေျခေတာ္ေအာက္၌ လဲၾကပါ၏။ ၆အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါ၏၊၊ ၇ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ႏွစ္သက္၍ မတရားေသာအမႈကို မုန္းေတာ္မူ၏၊၊ ထိုေၾကာင့္ အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ထက္ ကိုယ္ေတာ္ ကို ေျမွာက္၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီႏွင့္ ဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၈ဆင္စြယ္ဘံုဗိမာန္ထဲက ထုတ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာ ေတာ္ရွိသမွ်တို႔သည္ မုရန္၊ အေက်ာ္၊ သစ္ႀကံပိုးအေမႊးႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ ျဖစ္ၾကပါ၏၊၊ ၉အျပည္ျပည္ေသာ မင္းသမီးတို႔သည္ ေမာင္းမမိႆံအဝင္ျဖစ္၍ လက္်ာေတာ္ဘက္မွ ၾသဖိရ ေရႊတန္ဆာဆင္ေသာ ေျမာက္သား ေတာ္ေနရာျဖစ္ပါ၏၊

၁ဝငါ့သမီးနားေထာင္ေလာ့၊၊ ဆင္ျခင္၍ နာယူေလာ့၊၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ ကိုယ့္အဘ၏ အိမ္ကို ေမ့လ်ာ့ ေလာ့၊၊ ၁၁သို႔ျပဳလွ်င္ သင္လွေသာအဆင္းကို ရွင္ဘုရင္သည္ ႏွစ္လိုစံုမက္ေတာ္မူမည္၊၊ သူသည္ သင္၏ အရွင္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သူ႔ကို ကိုးကြယ္ေလာ့၊၊ ၁၂တုရုမင္းသမီးမွစ၍ လူစုတြင္ ဥစၥာရတတ္ေသာ သူတို႔သည္လည္း လက္ေဆာင္ ပ႑ာပါလ်က္ သင့္ကို ေဖ်ာင္းဖ်ရၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၃ ရွင္ဘုရင္၏ သမီးေတာ္သည္ အတြင္း၌ ဂုဏ္အသေရသက္သက္ ရွိ၏၊၊ ေရႊျဖင့္ ခ်ယ္လွယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာကို ဆင္၏၊၊ ၁၄စ်ာႏွင့္ကာလ်က္ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ရ၏၊၊ ေနာက္လိုက္ေသာ အေပါင္းအေဘာ္ အပိ်ဳေတာ္ မ်ားကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ သြင္းရလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ ေဆာင္ခဲ့၍ ရွင္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္သို႔ ဝင္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ကိုယ္ေတာ္၏ အဘမ်ား ကိုယ္စားသားမ်ားကို ရ၍၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးတြင္ မင္းအရာ ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၇အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမကို လူမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ေအာက္ေမ့ ေက်ာ္ေစာေစသျဖင့္ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကလတ့ံသတည္း၊၊

  အခန္းၾကီး(၄၆)

၁ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ ခိုလႈံရာျဖစ္၍ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ေဘးေရာက္သည္ ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏၊၊ ၂ထိုေၾကာင့္ ပထဝီေျမႀကီးသည္ေရြ႕သြား၍ ေတာင္မ်ား တုန္လႈပ္လ်က္ သမုဒၵရာသို႔က်ေသာ္လည္းငါတုိ႔သည္ ေၾကာက္လန႔္ျခင္းမရွိ၊၊  ၃သမုဒၵရာေရသည္ဟုန္းဟုန္း ျမည္၍ ေမႊေႏွာက္ပါေလ ေစ၊၊ လိႈင္းတံပိုးထသျဖင့္ ေတာင္မ်ား တုန္လႈပ္ပါေစေလ၊၊ ၄ျမစ္တျမစ္ ရွိေသး၏၊၊ ထိုျမစ္ေရသည္စီး၍ ဘုရားသခင္၏ ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား က်ိန္းဝပ္္ေတာ္မူရာ သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ရႊင္လန္းေစတတ္၏၊၊ ၅ထိုၿမိဳ႔သည္ ဘုရားသခင္က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာျဖစ္၍ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိရာ။ မိုဃ္းေသာက္လင္းစ၌ ဘုရားသခင္ ကူမေတာ္မူလိမ့္မည္။

၆လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဟုန္းဟုန္းျမည္ၾက၏။ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ လႈပ္ရွားၾက၏။ ဗ်ာဒိတ္သံကို လႊတ္ေတာ္မူ၍ ေျမႀကီးသည္ အရည္ျဖစ္ေလ၏။ ၇ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏။ ယာကုပ္အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၈ထာဝရဘုရား စီရင္ျပဳျပင္၍ ေျမႀကီးေပၚမွာ သုတ္သင္ပယ္ ရွင္းျခင္းအမႈ ေတာ္မ်ားကို လာ၍ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၉ေလးကိုခ်ိဳးလ်က္၊ လွံကိုအပိုင္းပိုင္းျဖတ္လ်က္၊ ရထားကိုမီးရႈိ႔ လ်က္၊ ေျမႀကီးစြန္း တိုင္ ေအာင္စစ္မႈကို ၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။ ၁ဝၿငိမ္ဝပ္လ်က္ ေနၾကေလာ့။ ငါကားဘုရား သခင္ျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။ လူမ်ိဳးတိို႔တြင္ ငါသည္ ဘုန္းပြင့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘုန္းပြင့္မည္။ ၁၁ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူ၏။ ယာကုပ္၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

  အခန္းၾကီး(၄၇)

၁လူမ်ားအေပါင္းတို႔၊လက္ခုပ္တီးၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေအာင္သံကိုလႊင့္၍ ေၾကြးေၾကာ္ၾက ေလာ့။ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ အျမင့္ဆံုးေသာထာဝရဘုရားသည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ဘုရား၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို အစိုးရ ေသာ မဟာမင္းႀကီးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃လူစုတို႔ကို ငါတို႔ေအာက္၌၄င္း၊ လူမိ်ဳးတို႔ကို ငါတို႔ေျခေအာက္၌၄င္း၊ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ ၄ခ်စ္ေတာ္မူေသာယာကုပ္၏ ဘုန္းျဖစ္ေသာ ငါ့တို႔အေမြကို ငါတို႔အဘို႔ေရြးေပးေတာ္မူ၏။

၅ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းအသံႏွင့္ ဘုရားသခင္တက္ေတာ္မူ၏။ တံပိုးမႈတ္ျခင္းအသံႏွင့္ ထာဝရဘုရားတက္ ေတာ္မူ၏။ ၆ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ငါတို႔၏ ရွင္ဘုရင္ကိုခ်ီးမြမ္း၍ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။  ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးတစ္ျပင္လံုးကို အစိုးရေသာ မင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းေထာမနာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့။ ၈ဘုရားသခင္သည္ လူမိ်ဳးတို႔တြင္စိုးစံ ေတာ္မူ၏။ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူ၏။ ၉လူမ်ိဳးတို႔၏ အႀကီးအကဲတို႔ သည္ အာျဗဟံ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးထံမွာ စုေဝးလ်က္ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမႀကီး တန္ခိုးမ်ားကို ဘုရားသခင္ ပိုင္ေတာ္မူ၏။ အထူးသျဖင့္ ေျမွာက္ျခင္း ရွိေတာ္မူ၏။

  အခန္းၾကီး(၄၈)

၁ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေတာ္ေပၚမွာ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေထာမနာခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံထိုက္ေတာ္မူ၏။ ၂ေျမႀကီးတျပင္လံုး ရႊင္လန္းရာ ဇိအုန္ေတာင္ ထိပ္သည္ အဆင္းလွပ၏။ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္၌ မဟာမင္းႀကီး၏ ၿမိဳ႔ေတာ္သည္ တည္၏။ ၃ထိုၿမိဳ႔၏ ဘံုဗိမာန္တို႔ တြင္ ဘုရားသခင္၌ ခိုလႈံရသည္ကို သိရ၏။

၄ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ စည္းေဝး၍ အတူေရွာက္သြားၾက၏။ ၅ျမင္ေသာအခါ မႈိင္ေတြ၍ ထိတ္လန္႔လ်က္ေျပး ၾက၏။ ၆ထုိအရပ္၌ သူတို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သားဘြားေသာ မိန္းမ ခံရသကဲ့သို႔ ေဝဒနာ ရွိၾက၏။ ၇တာရႈသေဘၤာတို႔ကို ခ်ိဳးဖ်က္ေသာ အေရွ႔ေလႏွင့္ ေတြ႔သကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။

၈ငါတို႔သည္ၾကားဘူးသည္အတိုင္း၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ၿမိဳ႔၊ ငါတို႔ဘုရား သခင္၏ ၿမိဳ႔ေတာ္၌ ေတြ႔ျမင္ ရၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို အစဥ္အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္။ ၉အိုဘုရားသခင္၊ အကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဗိမာန္ ေတာ္ထဲမွာ ကရုဏာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ၾကပါသည္။ ၁ဝအိုဘုရားသခင္၊ နာမေတာ္သည္ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ ေအာင္ ႏွံ႔ျပားသည္နည္းတူ ဂုဏ္အသေရေတာ္လည္း ႏွံ႔ျပားလ်က္ ရွိပါ၏။ လက်္ာလက္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္  ျပည့္ဝလ်က္ရွိပါ၏။ ၁၁တရားစီရင္ေတာ္မူခ်က္ မ်ားေၾကာင့္္ ဇိအုန္ေတာင္သည္ ဝမ္းေျမာက္၍ ယုဒအမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ရႊင္လန္းၾကပါ၏။ ၁၂သားေျမးတုိ႔အား ၾကားေျပာမည္အေၾကာင္းဇိအုန္ၿမိဳ႔ကို ပတ္ပတ္လည္၍ ျပအိုးတို႔ကို ေရတြက္ၾက  ေလာ့။ ၁၃ရင္တားတို႔ကို မွတ္၍ ဘံုဗိမာန္မ်ားကိုလည္းဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား ထုိဘုရားသခင္သည္ ကာလအစဥ္အၿမဲ ငါတို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေသသည္ကာလတိုင္ေအာင္ ငါ့တို႔ကို ပို႔ေဆာင္ ေတာ္မူလတံ့သတည္း၊၊

  အခန္းၾကီး(၄၉)

၁လူမ်ား အေပါင္းတို႔ ၾကားၾကေလာ့၊၊ ခပ္သိမ္းေသာေလာကသား အယုတ္အျမတ္၊ ၾကြယ္ဝေသာသူ၊ ဆင္းရဲေသာသူတို႔၊ တညီတၫြတ္တည္း နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၃င့ါႏႈတ္သည္ ပညာကို ျမြက္ဆိုမည္၊၊ ငါ့ႏွလံုးသည္ ဥာဏ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာကို ဆင္ျခင္မည္၊၊ ၄ပံုစကားသို႔ ကိုယ္နားကိုလွည့္လ်က္ နက္နဲေသာ အရာကို ေစာင္းတီး၍ ဖြင့္ျပေပအံ့၊၊

၅ခဲယဥ္းဆိုးယုတ္ေသာ ကာလ၌ ငါ၏အရာတို႔ လုယူခ်င္ေသာသူတို႔၏ ဒုစရုိက္အမႈသည္ ငါ့ကို ဝိုင္းေသာ္ လည္း ငါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရမည္နည္း၊၊ ၆ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ဥစၥာကို ကိုးစား၍ ကိုယ္စည္းစိမ္မ်ား ေသာေၾကာင့္ ဝါၾကြားေသာ္လည္း ၇မိမိညီအစ္ကိုကို အဘယ္သူမွ် အလွ်င္းမေရြးႏိုင္၊၊ ေရြးရန္ အဘိုးကို ဘုရားသခင္၌ မေပးႏိုင္၊၊ ၈သူတို႔အသက္ဝိညာဥ္၏ ေရြးရန္အဘိုးႀကီးလွေပ၏၊၊ သို႔ျဖစ္၍ အစဥ္ရႈံးလ်က္ ေနရမည္၊၊ ၉ေရြးလွ်င္ အစဥ္အၿမဲ အသက္ရွင္ရာ၏၊၊ ပုပ္စပ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ရာ၊၊ ၁ဝထင္ရွားေသာ အရာဟူမူကား ပညာရွိေသာသူတို႔သည္ ေသတတ္ၾက၏၊၊ ထိုအတူမိုက္ေသာသူႏွင့္ တိရစာၦန္သေဘာရွိေသာသူတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္၍ မိမိတို႔ ဥစၥာကို သူတပါးတို႔၌ ခ်န္ထားၾက၏၊၊ ၁၁မိမိတို႔အိမ္သည္ ထာဝရျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ မိမိတုိ႔ေနရာလည္း လူမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ တည္လိမ့္မည္၊၊ မိမိတို႔ နာမသည္ ေျမေပၚမွာ ေက်ာေစာလိမ့္မည္ဟု သူတို႔စိတ္ထင္ရွိၾက၏၊၊ ၁၂သို႔ရာတြင္ လူသည္ ဂုဏ္အသေရ၌ မတည္မေနတတ္၊၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္တတ္ေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္တူ၏၊၊ ၁၃ထိုသို႔ျပဳမူျခင္းအရာသည္ သူတို႔၏ ကိုးစားျဖစ္၍ သူတို႔သားေျမးတို႔သည္ သူတို႔စကားကို ႏွစ္သက္တတ္ၾက၏၊၊ ၁၄ထိုသူတို႔ကို သိုးမ်ားကဲ့သို႔ မရဏႏိုင္ငံ၌ ခ်ထား၍ ေသမင္းစားလိမ့္မည္၊၊ ကာလမၾကာျမင့္မွီ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ အုပ္စိုးရၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္ ေဖာက္ျပန္ဘို႔ရာျဖစ္၏၊၊ မရဏာႏိုင္ငံသည္ သူတို႔၏ ေနရာျဖစ္၏၊၊ ၁၅ငါ့ကိုမူကား ဘုရားသခင္ သိမ္းယူေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါ၏ ဝိညာဥ္ကို မရဏာႏိုင္ငံ၏တန္ခိုိးမွ ေရြးေတာ္မူမည္၊၊

၁၆သူတပါးသည္ ဥစၥာၾကြယ္ဝ၍ အိမ္၏ ဂုဏ္အသေရတိုးပြားေသာအခါ သင္သည္ မစိုးရိမ္ႏွင့္၊၊ ၁၇ထိုသူသည္ ေသေသာအခါ အဘယ္ဥစၥာမွ်မပါရ၊၊ သူ၏ ဂုဏ္အေရသည္ သူေနာက္သို႔ မဆင္းသက္ရ၊၊ ၁၈ထိုသူသည္ အသက္ရွင္ စဥ္အခါ မိမိဝိညာဥ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးတတ္၏၊၊ မိမိအက်ိဳးကို ျပဳစုေသာအခါ သူတပါးတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ၾက၏။ ၁၉သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ သူ၏ ဘိုးေဘးအမ်ိဳးရွိရာ သြားရလိမ့္မည္၊၊ ကာလအစဥ္အဆက္ သူတို႔သည္ အလင္းကို မျမင္ရၾက၊၊ ၂ဝဂုဏ္အေသေရႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ပညာသတိ မရွိေသာသူသည္ကား ပ်က္စီးျခင္း သို႔ေရာက္တတ္ေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္ တူ၏၊၊

  အခန္းၾကီး(၅၀)

၁တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ေနထြက္ရာမွ သည္ ေနဝင္ရာတိုင္ေအာင္ ေျမႀကီးကို ေခၚေတာ္မူ၏၊၊ ၂အသေရတင့္တယ္ျခင္း ျပည့္စံုရာ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ဘုရားသခင္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္သည္ ထြန္းပ၏၊၊ ၃ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ၾကြလာေတာ္မူ၏၊၊ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေတာ္မမူ၊ ေရွ႕ေတာ္၌ မီးေလာင္လ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္း ျပင္းျပလ်က္ရွိ၏၊၊ ၄မိမိလူတို႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္း အလိုငွါ အထက္ေကာင္းကင္ကို၄င္း ေျမႀကီးကို၄င္း ေခၚေတာ္မူလ်က္ ၅ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္  ငါ့ႏွင့္ ပ႗ိညာဥ္ဖဲြ႔ ေသာ ငါ၏ သန္႔ရွင္းေသာသူတုိ႔ကို ငါ့ထံသို႔ စုေဝးေစၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၆ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို ေကာင္းကင္တို႔သည္ ထင္ရွားစြာျပၾက လိမ့္မည္၊၊

၇ငါ၏လူမ်ားတုိ႔နားေထာင္ၾက၊၊ ငါေျပာမည္၊၊ အုိဣသေရလအမ်ဳိး သင့္တဘက္၌ ငါသက္ေသ ခံမည္၊၊ ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏၊၊ သင္၏ဘုရားသခင္ျဖစ္၏၊၊ ၈မီးရိႈ႔ေသာယဇ္မွစ၍ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ငါသည္သင္၌ အျပစ္မတင္၊၊ ထိုယဇ္တို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာအစဥ္ရွိၾက၏၊၊ ၉သင့္အိမ္ထဲက ႏြားကို၄င္း၊ သင့္ၿခံထဲက ဆိတ္ထီးကို၄င္း ငါမခံမယူ၊၊ ၁ဝေတာတိရစာၦန္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ တေထာင္ေသာ ေတာင္ေပၚမွာ ရွိေသာတိရစာၦန္တို႔သည္ ငါ၏ဥစၥာျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၁ေတာင္ေပၚမွာေနတတ္ေသာ ငွက္အေပါင္းတို႔ ကို ငါသိ၏၊၊ ၁၂ေတာသားရဲတို႔သည္ ငါ၌ရွိၾက၏။ ငါသည္ငတ္မြတ္လ်င္ သင့္ကိုမေျပာ၊၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကဥစၥာသည္ ငါ၏ဥစၥာျဖစ္၏၊၊ ၁၃ႏြားသားကို ငါစားမည္ေလာ၊၊ ဆိတ္ေသြးကို ငါေသာက္မည္ေလာ၊၊ ၁၄ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္း ယဇ္ကိုဘုရားသခင္အားပူေဇာ္ေလာ့၊၊ သစၥာကတိ ထားသည္အတိုင္း အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၌ သစၥာဝတ္ကိုေျဖေလာ့၊၊ ၁၅အမႈေရာက္သည္ကာလ၌ ငါ့ကိုပဌနာ ျပဳေလာ့၊၊ ငါသည္ကယ္လႊတ္မည္၊၊ သင္သည္လည္း ငါ့ကိုခ်ီးမြမ္းလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္၊၊

၁၆မတရားေသာသူကိုကား သင္သည္ငါ၏အထံုးအဖြဲ႔တို႔ကို ၾကားေျပာ၍ငါ၏ ပဋိိညာဥ္တရားကို ျမြက္ဆိုျခင္းငွါ အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း၊၊ ၁၇ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းကို သင္သည္မုန္း၍ငါ့စကားကို သင္ေနာက္၌ ပစ္ထား ပါသည္တကား၊၊ ၁၈သင္သည္သူခိုးကုို ျမင္လွ်င္သူႏွင့္ သေဘာတူတတ္၏၊၊ သူ႔မယားကုိ ျပစ္မွားေသာသူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံတတ္၏၊၊ ၁၉သင္၏ႏႈတ္ကို ဒုစရုိက္၌အပ္ႏွံ၍ သင္၏လွ်ာျဖင့္ မုသာကိုစီရင္တတ္၏၊၊ ၂ဝသင္သည္ထုိင္လ်က္ ကိုယ္ညီအစ္ကိုကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ေျပာဆိုတတ္၏၊၊ ကုိယ္အမိ၏သားကို ဆဲေရးတတ္၏၊၊ ၂၁ထိုသို႔က်င့္၍ ငါသည္တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေသာေၾကာင့္ ငါ့ကိုသင္ႏွင့္တူသည္ဟု ထင္ေလၿပီတကား၊၊ သင္၏အျပစ္ကို ငါေဘာ္ျပ၍ သင့္မ်က္ေမွာက္၌ ခင္းထားမည္၊၊ ၂၂ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာသူတို႔ ဤအမႈ ဆင္ျခင္ၾကေလာ့၊၊ သို႔မဟုတ္ သင္တို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ေသာသူမရွိ၊၊ ၂၃ငါသည္အပုိင္းပိုင္းဆြဲျဖတ္မည္၊၊ ေက်းဇူးခ်ီးမႊမ္းျခင္း ယဇ္ကိုပူေဇာ္ေသာသူသည္ ငါ၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစေသာသူျဖစ္၏၊၊ မိမိသြားေသာလမ္းကို ဆင္ျခင္ေသာသူအားလည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ငါျပမည္ဟုဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊