အခန္းၾကီး(၅၁)မွ(၆၀)


အခန္းၾကီး(၅၁)

ဒါဝိဒ္သည္ ဗာသေရွ႔ဘႏွင့္ မွားယြင္း၍၊ ပေရာဖက္နာ သန္၏ဆံုးမျခင္းကို ခံၿပီးမွ

စပ္ဆိုေသာဆာလံ၊၊

၁အုိဘုရားသခင္ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာေစတနာ စိတ္ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္ကိုသနား ေတာ္မူပါ၊၊ စံုမက္ေတာ္မူျခင္း ကရုဏာမ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ အကြၽႏု္ပ္လြန္က်ဳးျခင္း အျပစ္ကိုေျဖေတာ္မူပါ၊၊ ၂ဒုစရုိက္ အညစ္အေၾကးကို အကုန္အစင္ေဆးေၾကာ၍ အကြၽႏု္ပ္ကို သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ၊၊ ၃အကြၽႏု္ပ္လြန္က်ဳးပါၿပီ ဟုဝန္ခ်လ်က္ ကိုယ္အျပစ္ကို အစဥ္မျပတ္ ေအာက္ေမ့လ်က္ေနပါ၏၊၊ ၄ကုိယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားပါၿပီ၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ျပစ္မွား၍ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ပင္ မတရားေသာအမႈကို ျပဳပါၿပီ၊၊ သို႔ျဖစ္၍ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္သည္ ေျဖာင့္ပါ၏၊၊ တရားစီရင္ေတာ္ မူခ်က္သည္ အျပစ္လြတ္ပါ၏၊၊ ၅အကြၽႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရွိပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိိသေႏၶြယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏၊၊

၆ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ေသာစိတ္ႏွလံုးကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္၏စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ပညာ ကိုသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၇အကြၽႏု္ပ္ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ဟုႆုပ္ပင္ၫြန္႔ႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း မဂၤလာကိုေပးေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကိုမုိဃ္းပြင့္ ထက္သာ၍ ျဖဴေစျခင္းငါွ ေဆးေၾကာေတာ္မူပါ၊၊ ၈စိတ္သက္သာဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရွိမည္အေၾကာင္း စကားကို အကြၽႏု္ပ္အား ၾကားေစေတာ္မူသည္၊၊ ၉သို႔ျပဳလွ်င္ ခ်ဳိးဖဲ့ေတာ္မူေသာ အရုိးတုိ႔သည္ ရႊင္ျမဴးျခင္း ရွိၾကပါလိမ့္ မည္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္လြန္ၾကဴးျခင္း ဒုစရုိက္တို႔မွမ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲဲ၍အကြၽႏု္ပ္အျပစ္ရွိသမွ် တို႔ကိုလည္း ေျဖေတာ္မူပါ၊၊ ၁ဝအုိဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလံုးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကို အသစ္ျပဳျပင္ ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၁အကြၽႏု္ပ္ကို အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၁၂ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဝမ္းေျမာက္ျခင္း အခြင့္ကိုျပန္၍ ေပးသနား ေတာ္မူပါ၊၊ ၾကည္ၫိုေသာေစတနာ စိတ္သေဘာသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ေထာက္မပါေစေသာ၊၊ ၁၃အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း မတရားေသာသူ တို႔အား တရားေတာ္လမ္းကို ျပသသြန္သင္ပါမည္၊၊ အျပစ္ရွိေသာ သူတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္ၾကပါလိမ့္မည္။

၁၄အုိဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား လူအသတ္ကိုသတ္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူပါ၊၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူျခင္းကို အကြၽႏု္ပ္လွ်ာသည္ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ ၁၅အိုထာဝရ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ႏႈတ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူပါ၊၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျမြက္ဆိုပါမည္၊၊  ၁၆ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို အလိုေတာ္မရွိ၊၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္၊၊ မီးရႈိ႔ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကိုပင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မမူ၊၊ ၁၇ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္မူကား က်ိဳးပဲ့ေသာ စိတ္ေပတည္း၊၊ အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ ႏွလံုးကို ျငင္းပယ္ေတာ္မမူတတ္ပါ၊၊

၁၈ေစတနာစိတ္ေတာ္ရွိ၍ ဇိအုန္ေတာင္ကို ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရုိးကို တည္ေစေတာ္မူပါ။ ၁၉ထိုအခါ တရားသျဖင့္ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ ၊ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ ၊ တကိုယ္လံုးမီးရႈိ႔ေသာယဇ္ႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ႏြားလားတို႔ကို ယဇ္ပူေဇာ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊

အခန္းၾကီး(၅၂)

ဒါဝိဒ္သည္ အဟိမလက္အိမ္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းကို ဧဒံုအမိ်ဳးသားေဒါဂသည္ ေရွာလုထံသို႔ လာ၍ ေလွ်ာက္ေသာအခါ စပ္ဆိုေသာဆာလံ၊၊

၁အားႀကီးေသာ အခ်င္းလူ၊ သင္သည္ သူ႔အကိ်ဳးကို ဖ်က္ျခင္းအမႈ၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ဝါၾကြား သနည္း။ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္မျပတ္ တည္၏၊၊ ၂သင္၏ လွ်ာသည္ ထက္ေသာ သင္တုန္းကဲ့သို႔ လွည့္စား သျဖင့္ သူ႔အက်ိဳးကို ဖ်က္ျခင္းအမႈကို ျပဳစုတတ္၏၊၊ ၃သင္သည္ သုစရိုက္ထက္ ဒုစရိုက္ကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာစကား ထက္မုသာစကားကို၄င္းသာ၍ ႏွစ္သက္တတ္၏၊၊ ၄အိုလွည့္စား တတ္ေသာလွ်ာ၊ သင္သည္ပ်က္စီးေသာ စကားရွိ သမွ်တို႔ကို ႏွစ္သက္တတ္၏၊၊ ၅အကယ္္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို အစဥ္အၿမဲ ခ်ိဳးဖ်က္ပယ္ရွင္းလ်က္၊ သင္၏ ေနရာထဲက ႏွင္ထုတ္၍ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာထဲက ႏႈတ္ပစ္ေတာ္မူမည္၊၊ ၆ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ျမင္ ၍ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၇ဘုရားသခင္ကို မခိုလႈံ၊ မိမိဥစၥာၾကြယ္ဝျခင္း၌ ကိုးစား၍ မိမိဒုစရုိက္၌ ခိုင္ခံေသာသူကို ၾကည့္ပါဟူ၍ သူ၌ရယ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈ငါမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္၌ စိမ္းလန္းေသာ သံလြင္ပင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္၌ ကာလအစဥ္အၿမဲ ကိုးစားမည္၊၊ ၉ကိုယ္ေတာ္စီရင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုကာလ အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္း သူတို႔ေရွ႔မွာ နာမေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ပါမည္၊၊

 အခန္းၾကီး(၅၃)

၁ဘုရားသခင္ မရွိဟု မိုက္ေသာသူသည္ ထင္တတ္၏၊၊ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔သည္ ေဆြးေျမ့ယိုယြင္း၍ စက္ဆုပ္ ဘြယ္ေသာ ဒုစရုိက္ကို ျပဳတတ္ၾက၏၊၊ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳေသာ သူတေယာက္မွ် မရွိ၊၊ ၂နားလည္ေသာသူ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာသူတစံုတေယာက္ရွိသည္ မရွိသည္ကို သိျမင္ျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚက လူသားတို႔ကို ငံု႕၍ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၍၊ ၃လူအေပါင္းတို႔သည္ ဆုတ္သြားၾကၿပီ၊၊ တညီတညြတ္တည္းေဆြးေျမ့ယိုယြင္းျခင္း ရွိၾက၏၊၊ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူမရွိ၊၊ တေယာက္မွ်မရွိ၊၊

၄မုန္႔ကို စားသကဲ့သို႔ ငါ၏ လူတို႔ကုိ ကိုက္စား၍ ဘုရားသခင္ကို ပဌနာမျပဳေသာ အဓမၼလူတို႔သည္ မသိဘဲ ေနရၾကသေလာ၊၊ ၅သို႔ျဖစ္၍ ေၾကာက္လန္႔စရာမရွိေသာ္လည္း အလြန္ေၾကာက္လန္႔ၾကလိမ့္မည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား သင့္ကို ဝန္းရံ၍ တပ္ခ်ေသာ သူ၏ အရိုးတို႔ကို ဘုရားသခင္သည္ ဖရုိဖရဲ ကဲြျပားေစ ေတာ္မူမည္၊၊ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္ ရႈတ္ခ်ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္သည္သူတို႔ကို အရွက္ခဲြရလိမ့္မည္၊၊ ၆ဣသေ၇လအမ်ိဳးကို ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ေပၚထြန္းပါေစေသာ၊၊ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ လူမ်ိဳးေတာ္ကို တဖန္ ဘုရားသခင္သည္ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူေသာအခါ ယာကုပ္သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ၊ ဣသေရလသည္လည္း ရႊင္လန္းျခင္းရွိလိမ့္မည္၊၊

 အခန္းၾကီး(၅၄)

ဒါဝဒ္သည္  ကြၽန္ေတာ္တို႔တြင္ ပုန္းေရွာင္၍ ေနပါသည္ မဟုတ္ေလာဟု၊ ဇိဖသားတို႔သည္

ေရွာလုထံသို႔လာ၍ ေလွ်ာက္ေသာအခါ စပ္ဆိုေသာဆာလံ၊၊

၁အိုဘုရားသခင္၊ နာမေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ဘက္၌ တရားစီရင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂အကြၽႏ္ုပ္ျပဳေသာ ပဌနာႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ျမြက္ေသာစကားကို နားေထာင္ နားေညာင္းေတာ္မူပါ ဘုရား၊၊ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ ထၾကပါၿပီ၊၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ရွာၾကပါ၏၊၊ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို မေထာက္ၾကပါ၊၊

၄ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို ကူမေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့အသက္ကို ေထာက္ပင့္ေသာသူတို႔တြင့္ ထာဝရ ဘုရား ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ၅ငါ၏ရန္သူတို႔အား မေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ဆပ္ေပးေတာ္မူမည္၊၊ သစၥာေတာ္ရွိသည္အတိုင္း သူတို႔ကို ပယ္ရွင္းေတာ္မူပါ၊၊ ၆အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္အား ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္။ အိုထာဝရ ဘုရား နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇အကြၽႏ္ုပ္ကို ခပ္သိမ္းေသာဒုကၡ ထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူသျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ရန္သူတို႔ကို ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္၍ အားရပါ၏၊၊

  အခန္းၾကီး(၅၅)

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းေသာ စကားကိုနားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ အသနားေတာ္ခံေသာ အခါ ေရွာင္၍ေနေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၂ၾကည့္ရႈနားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ရန္သူ၏ စကားသံေၾကာင့္၄င္း မတရားေသာ ညင္းဆဲ ျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ညိဳးငယ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ညည္းတြားျမည္တမ္းလ်က္ ေနရပါ၏၊၊ ၃သူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ အေပၚ၌ အျပစ္ကို သက္ေရာက္ေစ၍ ေဒါသစိတ္ႏွင့္မုန္းၾကပါ၏၊၊ ၄အကြၽႏ္ုပ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္အထဲမွာ တုန္လႈပ္၍ ေသေဘးကို ေၾကာက္အားႀကီးပါ၏၊၊ ၅ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ အလြန္ထိတ္လန္႔ျခင္း၌ မြန္းလ်က္ရွိရပါ။ ၆ငါသည္ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႔ အေတာင္ကိုရပါေစေသာ၊၊ ထိုသို႔ရလွ်င္ အျခားသို႔ပ်ံသြား၍ ၿငိမ္ဝပ္လ်က္ ေနလိမ့္မည္၊၊ ၇ေဝးစြာသြား၍ ေတာမွာ ေနရာက်လိမ့္မည္၊၊ ၈ျပင္းစြာေသာ မိုဃ္းသက္္မုန္တိုင္းႏွင့္လြတ္ျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္ ေျပးလိမ့္ မည္ဟု အကြၽႏု္ပ္ စိတ္ရွိပါ၏၊၊

၉အို ထာဝရဘုရား၊ သူတို႔စကားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ကဲြျပားေစေတာ္မူပါ၊၊ ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ အႏိုင္အထက္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ လုယူျခင္းကို အကြၽႏ္ုပ္ျမင္ပါၿပီ၊၊ ၁ဝၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာ ေနညည့္မျပတ္သူတို႔သည္ လည္ၾကပါ၏၊၊ ၿမိဳ႔ထဲမွာ ဆိုးညစ္ေသာ အမႈႏွင့္ ေႏွာက္ရွက္ျခင္းအမႈရွိၾကပါ၏၊၊ ၁၁အဓမၼတရားတို႔သည္ ၿမဳိ႔အလယ္၌ရွိ၍ ညင္းဆဲျခင္းႏွင့္ လွည့္စားျခင္းသည္ လမ္းတို႔၌ ေနရာက်ၾကပါ၏၊၊ ၁၂ငါ့ကို ကဲ့ရဲ႕ေသာ သူသည္ ငါ့ရန္သူမဟုတ္၊၊ ဟုတ္လွ်င္ သည္းခံႏိုင္၏၊၊ ငါ့ကို ရန္ဘက္ျပဳ ေသာသူသည္ ငါ့ကို မုန္းေသာသူမဟုတ္၊၊ ဟုတ္လွ်င္ ထိုလူကို ငါေရွာင္ႏိုင္သည္၊၊ ၁၃ထိုသို႔ျပဳေသာသူသည္ သင္ျဖစ္ ၏၊၊ ငါႏွင့္ဘက္ေသာသူ၊ ငါ့မိတ္ေဆြ၊ ငါ့အသိအကြၽမ္းျဖစ္၏၊၊ ၁၄အခ်င္းခ်င္းသာယာေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကို ျပဳၾကၿပီ၊၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ လူအစုအေဝးႏွင့္ အတူသြားၾကၿပီ၊၊ ၁၅သူတို႔ကို ေသမင္းဘမ္းဆီးပါေစ၊၊ အသက္ ရွင္လ်က္ မရဏာႏိုင္ငံသို႔ ဆင္းသက္ၾကပါေစ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဒုစရုိက္တို႔သည္ သူတို႔ေနရာတြင္ သူတို႔ အထဲ၌ ရွိၾက၏၊၊

၁၆ငါမူကား၊ ဘုရားသခင္ကို ပဌနာျပဳ၍ ထာဝရဘုရားသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူမည္၊၊ ၁၇ညဦးအခ်ိန္ ၊ နံနက္ အခိ်န္၊ မြန္းတည့္အခ်ိန္တို႔၌ ငါသည္ ညည္းတြားျမည္တမ္း၍ ငါ၏အသံကို ၾကားေတာ္မူမည္၊၊ ၁၈ငါ့ကိုစစ္တိုက္ၾကစဥ္ တြင္ ငါ့အသက္ကို ေရြးႏႈတ္၍ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၁၉ငါ့ဘက္၌ ေနေသာသူအမ်ားရွိၾက၏၊ ေရွးကာလမွစ၍ အၿမဲစီရင္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္၍ သူတို႔ကို ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူမည္၊၊ သူတို႔သည္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို မေၾကာက္မရြံ႕ၾက၊၊ ၂ဝ ထိုသို႔ေသာ သူသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာသူကိုျပစ္မွား၍ သစၥာပ်က္တတ္၏၊၊ ၂၁ သူ၏ စကားသည္ ေထာပတ္ထက္ ေခ်ာေသာ္လည္း စစ္တိုက္မည္ဟု အႀကံရွိ၏၊၊ သူ၏ စကားသည္ ဆီထက္ ေျပာ့ေသာ္လည္း ထုတ္ေသာထားျဖစ္၏၊၊

၂၂ထမ္းရြက္ရေသာ ဝန္ကို ထာဝရဘုရား၌ ခ်ထားေလာ့၊၊ သင့္ကို မစေတာ္မူမည္၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို အစဥ္အၿမဲလႈပ္ရွားေစေတာ္မမူရာ၊၊ ၂၃အိုဘုရားသခင္၊ အျခားေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးရာတြင္းထဲသို႔ ခ်ေတာ္မူမည္။ လူ႔အသက္ကို သတ္ေသာသူႏွင့္ သစၥာပ်က္ေသာသူတို႔သည္ မိမိအသက္တာ တဝက္ခန္႔မွ် မရွင္ရၾက၊၊ အကြၽႏ္ုပ္မူ ကား ကိုယ္ေတာ္၌ ခိုလႈံပါမည္၊၊

  အခန္းၾကီး(၅၆)

ဒါဝိဒ္သည္ ဂါသၿမိဳ႔မွာ ဖိလိတၱိလူတို႔လက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ စပ္ဆိုေသာ ဆာလံ၊၊

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို သနားေတာ္မူပါ၊၊ လူတို႔သည္ ကိုက္စားအံ့ေသာ ေဒါသႏွင့္ ေန႔တိုင္းတိုက္၍ အကြၽႏ္ုပ္ကို ႏွိပ္စက္ၾကပါ၏၊၊ ၂ရန္သူတို႔သည္ ေန႔တိုင္းကိုက္စားအံ့ေသာ ေဒါသရွိ၍ ျမင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို တိုက္ေသာသူအမ်ား ရွိၾကပါ၏၊၊ ၃အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္၌ ခိုလႈံပါမည္၊၊ ၄ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ဝါၾကြားပါမည္၊၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို ခိိုလႈံသည္ျဖစ္၍ ေၾကာက္စရာမရွိ၊၊ လူသည္ ငါ ၌အဘယ္သို႔ျပဳႏိုင္သနည္း၊၊ ၅သူတို႔သည္ ေန႔တိုင္း ငါ့စကားကို အလဲြယူၾက၏၊၊ ငါ၌ မေကာင္းေသာအႀကံကိုသာ ႀကံစည္ၾက၏၊၊ ၆ငါ့အသက္ကို ေစာင့္စဥ္အခါ စုေဝး၍ ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္၊ ငါ့ေျခရာတို႔ကို ၾကည့္မွတ္ၾက၏၊၊ ၇သူတို႔သည္ မတရားေသာအမႈအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရပါမည္ေလာ၊၊ အိုဘုရားသခင္ ထိုလူမ်ားတို႔ကို အမ်က္ေတာ္ ထြက္၍ လွဲေတာ္မူပါ၊၊

၈အကြၽႏ္ုပ္သည္ အရပ္ရပ္လည္ရေသာအျခင္းအရာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္မွတ္၍ အကြၽႏ္ုပ္မ်က္ရည္ တို႔ကိုကို ဘူးေတာ္ထဲမွာ ထည့္ေတာ္မူပါ၊၊ စာရင္းေတာ္၌ ရွိပါသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၉ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ဘက္မွာ ေနေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ငါေအာ္ဟစ္ေသာအခါ ရန္သူတို႔သည္ လွန္ျခင္းကို ခံရၾကမည္ကို ငါသိ၏၊၊ ၁ဝဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ဝါၾကြားမည္၊၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားကုိ အမီွျပု၍ ႏ်တ္ကပတ္ေတာ္၌ ဝါၾကြားမည္။ ၁၁ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို  ခိုလႈံသည္ ျဖစ္၍ ေၾကာက္စရာမရွိ၊၊ လူသည္ ငါ၌ အဘယ္သို႔ျပဳႏိုင္သနည္း၊၊ ၁၂အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္ ၌ သစၥာျပဳပါသည္ျဖစ္၍ သစၥာဝတ္ကို ေျဖလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမး္ပါမည္၊၊ ၁၃ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ ကို ေသျခင္းမွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏အလင္းထဲမွာ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ အကြၽႏ္ုပ္ က်င့္ေနပါမည္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္ေျခ ကိုလည္းထိမိ၍ လဲျခင္းမွ ကယ္လႊတ္ေတာ္ မူမည္မဟုတ္ေလာ၊၊

  အခန္းၾကီး(၅၇)

ဒါဝိဒ္သည္ ဥမင္၌ ေရွာလုထံမွ ထြက္ေျပးေသာအခါ စပ္ဆိုေသာ ဆာလံ၊၊

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္ကို သနားေတာ္မူပါ၊၊ သနားေတာ္မူပါ၊၊ ေဘးမလြန္မွီတိုင္ေအာင္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကို ခိုလႈံပါ၏၊၊ ၂အတာင္ေတာ္အရိပ္၌ ခိုလႈံပါ၏၊၊ ၂ငါသည္ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္၊ ငါ့အမႈကို ၿပီးစီးေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ေအာ္ဟစ္မည္၊၊ ၃ေကာင္းကင္ကလက္ေတာ္ကို ဆန္႔ေတာ္မူမည္၊၊ ငါ့ကို ကိုက္စားအံ့ေသာသူကို အရွက္ခဲြသျဖင့္ ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူမည္၊၊ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ သစၥာေတာ္ကို ဘုရား သခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္၊၊ ၄ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ျခေသၤ့စုထဲမွာ ေနရ၏၊၊ ေဒါသမီးေလာင္လ်က္ ရွိေသာ လူသားတို႔တြင္ ငါအိပ္ရ၏၊၊ သူတို႔သြားတို႔သည္ လွံႏွင့္ ျမွားျဖစ္ၾက၏၊ သူတို႔လွ်ာသည္လည္း ထက္ေသာသန္လ်က္ ျဖစ္၏၊၊

၅အိုဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ျမင့္သည္ထက္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးျမင့္ေတာ္မူေစသတည္း၊၊ ေျမႀကီး တျပင္လံုးကို ဘုန္းေတာ္လႊမ္းမိုးပါေစသတည္း၊၊ ၆သူတို႔သည္ ငါသြားရာလမ္း၌ေက်ာ့ကြင္းကို ျပင္ဆင္ၾကၿပီ၊၊ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ႏွိမ့္ခ် လ်က္ရွိ၏၊၊ ငါ့ေရွ႕၌ တြင္းကိုတူးၾကၿပီးမွ ကိုယ္တူးေသာတြင္းထဲသို႔ ကိုယ္က်ၾကၿပီ၊၊ ၇အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္ႏွလံုး သည္ တည္ၾကည္ပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွလံုးသည္ တည္ၾကည္ပါ၏၊၊ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳပါမည္၊၊ ၈အို ငါ့ဝိညာဥ္ ႏိုးေလာ့၊၊ တေယာႏွင့္ ေစာင္းတို႔ႏိုးၾကေလာ့၊၊ ငါလည္း ေစာေစာႏိုးမည္၊၊ ၉အုိ ထာဝရဘုရား၊ ပရိသတ္ အလယ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ကိုယ္ေတာ္အား ေထာမနာသီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ကရုဏာေတာ္သည္ ေကာင္းကင္သို႔၄င္း၊ သစၥာေတာ္သည္ မိုဃ္းတိမ္သုိ႔၄င္း မွီပါ၏၊၊ ၁၁အိုဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ ျမင့္သည္ထက္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးျမင့္ေတာ္မူေစသတည္း၊၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို ဘုန္းေတာ္လႊမ္းမိုး ပါေစသတည္း၊၊

 

  အခန္းၾကီး(၅၈)

၁အိုလူသားတို႔ အကယ္စင္စစ္ သင္တို႔သည္ စကားျဖာင့္ၾကသေလာ၊၊ ၂တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကသေလာ၊၊ အကယ္စင္စစ္ သင္တို႔သည္ မတရားေသာအႀကံကို ႀကံစည္၍ ေျမႀကီးေပၚမွာ ကိုယ္လက္ႏွင့္ ျပဳေသာညွဥ္းဆဲျခင္း ကို ခ်ိန္တတ္ၾက၏၊၊ ၃မတရားေသာသူတို႔သည္ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ရုိင္းေသာသေဘာရွိၾက၏၊၊ ေမြးကတည္းကလမ္းလဲြ ၍ မုသာစကားကို ေျပာတတ္ၾက၏၊၊ ၄သူတို႔အဆိပ္သည္ ေျမအဆိပ္ႏွင့္တူ၏၊၊ နားပင္းေသာေျမြဆိုးသည္ မိမိနားကို ပိတ္၍၊ ၅လိမၼာေသာအလမၸယ္ျမြက္ဆိုေသာ မႏၱရားစကားကို နားမေထာင္ဘဲေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏၊၊

၆အိုဘုရားသခင္၊ သူတို႔ပစပ္ထဲမွာ သြားမ်ားကို ခ်ိဳးေတာ္မူပါ၊၊ အိုထာဝရဘရား၊ ျခေသၤ့တို႔၏ အံသြားမ်ားကို ခ်ိဳးေတာ္မူပါ၊၊ ၇ထိုသူတို႔သည္ စီးေသာေရက့ဲသို႔ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကပါေစေသာ၊၊ ေလးကိုတင္ေသာအခါ ျမွားတို႔သည္ က်ိဳးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကပါေစေသာ၊၊ ၈ခရုသည္ သြားစဥ္တြင္ ေရြ႕ေလ်ာ့သကဲ့သို႔၄င္း၊ ပ်က္ေသာကိုယ္ဝန္သည္ ေနေရာင္ ကို မျမင္ရသကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾကပါေစေသာ၊၊ ၉ ဆူးပင္ႏွင့္ေမႊးေသာ မီးပူမွန္းကို အိုးတို႔သည္ မသိမွီ၊ အသက္ရွင္ေသာဆူး ပင္ႏွင့္ မီးေလာင္လ်က္ ရွိေသာ ဆူးပင္တို႔ကို ေလေဘြတိုက္သြားပါေစေသာ၊၊ ၁ဝေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ထိုသို႔ေသာ ဒဏ္ေပးျခင္းကို ျမင္၍ ဝမ္းေျမာက္ပါလိမ့္မည္၊၊ ၁၁မတရားေသာသူတို႔၏ အေသြး၌ မိမိေျခတို႔ကို ေဆးပါလိမ့္မည္၊၊ ၁၂သူတပါးကလည္း ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ အက်ိဳးကို ဧကန္အမွန္ခံရ၏၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ တရားစီရင္ေသာ ဘုရားသခင္ သည္ ဧကန္အမွန္ရွိေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံၾကပါလိမ့္မည္၊၊

 

 အခန္းၾကီး(၅၉)

ေရွာလုေစလႊတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ ဒါဝိဒ္အသက္ကို သတ္ျခင္းငွါ အိမ္ကို ေစာင့္ၾကေသာအခါ ဒါဝိဒ္စပ္ဆိုေသာ ဆာလံ၊

၁အိုအကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရား၊ ရန္သူတို႔လက္မွ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတို႔ ၏ အေပၚမွာ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေျမွာက္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂ဒုစရုိက္ကို ျပဳေသာသူတို႔အထဲက အကြၽုႏ္ုပ္ကို ႏႈတ္ယူ၍ အသက္ကို သတ္လိုေသာ သူတို႔လက္မွ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၃သူတု႔ိသည္ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို သတ္လို၍ ေခ်ာင္းၾကည့္လ်က္ ေနၾကပါ၏၊၊ အားႀကီးေသာသူတု႔ိသည္ အကြၽႏ္ုပ္တဘက္၌ စည္းေဝးၾကပါ၏၊၊ အို ထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္မွားယြင္း ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္အျပစ္ေၾကာင့္မဟုတ္ပါ၊၊ ၄အကြၽႏ္ုပ္၌ အျပစ္မရွိဘဲ သူတို႔သည္ ေျပးလာ၍ ျပင္ဆင္ၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကူမျခင္းငွါ ႏုိးေတာ္မူပါ၊၊ ၅ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ၊၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ သာသနာပ လူအေပါင္းတို႔ကို ဆံုးမျခင္းငွါ ႏိုးေတာ္မူပါ၊၊ ဒုစရုိက္၌ က်င္လည္ေသာ သူတစ္စံုတေယာက္ကိုမွ် သနားေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၆သူတို႔သည္ ညဦးယံ၌ ျပန္လာ၍ ေခြးဘာသာ အတိုင္းျမည္လ်က္ ၿမဳိ႔ကိုလွည့္ပတ္ ၾကပါေစေသာ၊၊

၇ထိုသူတို႔သည္ ေစာ္ကားေသာ စကားကိုေျပာ၍ သူတို႔ႏႈတ္ခမ္းတြင္ထားပါလ်က္ အဘယ္သူၾကားလိမ့္မည္ နည္းဟု ဆိုတတ္ၾကပါ၏၊၊ ၈သို႔ရာတြင္ အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကိုၿပံဳးရယ္၍ သာသနာပလူအေပါင္း တို႔ကို ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူမည္၊၊ ၉အိုအကြၽႏ္ုပ္အစြမ္းသတၱိ၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ပါမည္။ ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝကရုဏာအရွင္ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကူမျခင္းငွါ ၾကြလာေတာ္မူမည္၊၊ ရန္သူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ ၾကည့္ရႈ၍ အားရေသာ အခြင့္ရွိေစေတာ္မူမည္၊၊ ၁၁အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကြယ္ကာေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္၊ သူတို႔ကို သတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သတ္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္၏ လူတို႔သည္ သတိလစ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္ အရပ္ရပ္ကဲြ ျပားေစ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၂သူတို႔ေျပာမိေသာ စကားတည္းဟူေသာ သူတို႔ႏႈတ္၏အျပစ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔မာနတြင္ ေက်ာ့မိပါေစေသာ၊၊ သူတုိ႔က်ိန္ဆဲေသာစကားႏွင့္ မုသာစကားေၾကာင့္ ၁၃အမ်က္ေတာ္အားျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္ေစေတာ္မူပါ၊၊ အကုန္အစင္ ေပ်ာက္ပ်က္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္အမ်ိဳးမွစ၍ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ အုပ္စိုးေတာ္မူေၾကာင္းကို သူတို႔သည္ သိၾကပါေစေသာ၊၊ ၁၄ညဦးယံ၌ ျပန္လာ၍ ေခြးဘာသာ အတိုင္းျမည္လ်က္ ၿမိဳ႔ကို  လွည့္ပတ္ၾကပါေစေသာ၊၊ ၁၅အစာကိုရွာလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လည္၍မဝဘဲ တညဥ့္လံုးေနၾက ပါေစေသာ၊၊ ၁၆အကြၽႏ္ုပ္ မူကား တန္ခိုးေတာ္ကို သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ နံနက္ယံ၌ ကရုဏာေတာ္ကို ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား ေဘးေရာက္ေသာကာလ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံရာ ေဘးလြတ္ရာျဖစ္ ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇အို အကြၽႏ္ုပ္အစြမ္း သတၱိကိုယ္ေတာ္ကို သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၌ကရုဏာအရွင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊

 

 အခန္းၾကီး(၆၀)

ဒါဝဒ္သည္ ေမေသာေပါတာမိရႈရိလူတို႔ႏွင့္ ေဇာဘရႈရိ လူတို႔ကို စစ္တိုက္ၿပီးမွ ယြာဘသည္ျပန္၍ ဧဒံုလူတေသာင္းႏွစ္ေထာင္တို႔ကို ဆားခ်ိဳင့္၌ လုပ္ႀကံေသာအခါ စပ္ဆိုေသာ ဆာလံ၊၊

၁အို ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အမ်က္ထြက္သျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို စြန္႔ပစ္၍ အရပ္ရပ္သို႔ ကဲြျပားေစ ေတာ္မူၿပီ၊၊ တဖန္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၂ေျမႀကီးကိုလႈပ္၍ ခဲြေတာ္မူၿပီ၊၊ ကဲြအက္ရာတို႔ကို တဖန္ ေစ့စပ္ေစေတာ္မူပါ၊၊ တုန္လႈပ္လ်က္ ရွိပါေသး၏၊၊ ၃ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကို ခက္ထန္စြာ စီရင္၍ မႈိင္ေတြျခင္း စပ်စ္ရည္ကို တိုုက္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၄ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သူတို႔သည္ သစၥာရားေၾကာင့္ ထူရေသာအလံကို ေပးသနားေတာ္မူၿပီ ၊ ၅ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္စကားကို နားေထာင္၍ လက္်ာလက္ရုံးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္ မူပါ၊၊

၆သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီေတာ္ကို တိုင္တည္၍ ဘုရားုသခင္သည္ ဗ်ာဒိတ္္ထားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါသည္ ဝမ္းေျမာက္မည္၊၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔ကို ပိုင္းျခားမည္၊၊ သုကုတ္လယ္ျပင္ကို တိုင္းထြာမည္၊၊ ၇ဂိလဒ္ျပည္ကို ငါပိုင္ရ၏၊၊ မနာေရွ ျပည္ကိုလည္း ငါပိုင္ရ၏၊၊ ဧဖရိမ္ျပည္ကား ငါဦးေခါင္း၏ အစြမ္းျဖစ္ရ၏၊၊ ယုဒျပည္ကား၊ ငါ၏ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ရ၏။  ၈ေမာဘျပည္ကား၊ ငါ့ေရခ်ိဳးအိုးျဖစ္ရ၏၊၊ ဧဒံုျပည္ကား ငါ့ေျခနင္းရာ ျဖစ္ရ၏၊ ဖိလိတၱိျပည္အေပၚမွာ ေအာင္သံနွင့္ ေၾကြးေၾကာ္မည္၊၊ ၉အားႀကီးေသာ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ငါ့ကို အဘ့ယ္သူသြင္းေပးမည္နည္း၊၊ ဧဒံုျပည္သို႔ ငါ့ကို အဘယ္သူ လမ္းျပမည္နည္း၊၊ ၁ဝအိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုု စြန္႔ပစ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျပဳေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ။ အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဗိုလ္ေျခႏွင့္အတူ ၾကြေတာ္မမူေသာ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၁ဒုကၡႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ မစေတာ္မူပါ။ လူတို႔သည္ ကယ္တင္ေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ၾကပါ၊၊ ၁၂ဘုရား သခင္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ ရဲရင့္စြာ ျပဳၾကမည္၊၊ ငါတို႔၏ ရန္သူမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နင္းေတာ္မူမည္၊၊